Onderwijs begrippen

Onderwijskundige begrippen bibliotheek. Elk begrip is beschreven in 100 woorden. Binnen een minuut weet u de betekenis van het begrip. Onderaan elke uitleg staan verwijzingen naar gerelateerde thema's of verdiepende artikelen.

2
21st century skills
3
360 graden feedback
A
aardrijkskunde
achterstandsleerlingen
actieplan Leraar 2020
activerend onderwijs
adaptief onderwijs
adaptieve leertechnologie
adaptieve toets
add
adhd
adolescentie
afstandsonderwijs
agora
agressie
ambulante begeleiding
angststoornis
arbeidsrecht
asperger
ass
assessment
attitude
attributie
augmented reality
authentiek leiderschap
autisme
automatiseren
automatisering in het onderwijs
autonome motivatie
autonomie
autonomie-ondersteunend lesgeven
avg
avi-niveau
B
basisbehoeften
basismodel taakbeleid
basisontwikkeling
bedrijfsvoering
beelddenken
beginsituatie
begrijpend lezen
begrippen
behaviorisme
bekwaamheidsdossier
belevingswereld
beoordelingsgesprek
beroepsonderwijs
betrokkenheid
BAPO
bewegend leren
bewegingsonderwijs
bias
bibliotherapie
big five
bijzonder onderwijs
bildung
blended learning
boeiend onderwijs
brain based teaching
brede school
brein
brugklas
bso
buitenspelen
burgerschap
burgerschapsvorming
burn-out
C
cd
cito
cito-score
classificeren
clusteren
clusteronderwijs
co-teaching
coaching
cognitieve belasting
cognitieve ontwikkeling
cognitivisme
cao
collegiale consultatie
combinatieklas
communicatie met ouders
compacten
competentie
competentiemanagement
computational thinking
concentratie
concentratieproblemen
concentratiestoornissen
constructivisme
contactpersoon
continurooster
controlerend lesgeven
convergente differentiatie
coöperatief leren
coöperatieve werkvormen
counseling
creatieve actie methodologie
creatieve therapie
creativiteit
cultuurprofielschool
curriculum
cyberpesten
D
dagarrangementen
dalton-onderwijs
dcd
deeltijd werken
deep democracy
depressie
diagnosticeren
didactiek
didactische werkvorm
dienend leiderschap
differentiatie
digitaal schoolbord
digitaal toetsen
digitale geletterdheid
digitale leeromgeving
directe instructie
disharmonisch profiel
divergente differentiatie
dl
dle
doorstroommogelijkheden
doorstroomtoets
doorzettingsvermogen
doubleren
drieslagmodel
droedelen
DSM
duurzame-groene-scholen
duurzame inzetbaarheid
duurzame organisatieontwikkeling
dyscalculie
dysgrafie
dyslexie
dyslexieonderzoek
dyslexieprotocol
dyslexieverklaring
dyspraxie
E
e-learning
effectieve instructie
eigenaarschap
eindtoets basisonderwijs
electronische leeromgeving - ELO
emotionele intelligentie
empathie
empirische cyclus
engels
entreetoets
erfgoededucatie
ervaringsgericht onderwijs
evalueren
exacte vakken | bèta vakken
examencommissie
executieve functies
exemplarisch onderwijs
extravert
extrinsieke motivatie
F
faalangst
facilitaire organisatie
feedback
filosofie
financieel gedrag
financiering van het onderwijs
fixed mindset
flexibel onderwijs
flipping the classroom
FOMO
formatie
formatief toetsen
freinet onderwijs
frontaalkwab
functiemix
functioneringsgesprek
funderend onderwijs
G
gameverslaving
gamification
gecontroleerde motivatie
gedragsproblemen
gedragsstoornissen
geen-bodem-syndroom
geheugen
geletterdheid
genderstereotypering
gepersonaliseerd onderwijs
gesprekkencyclus
gezag
gezonde schoolkantine
gilles de la tourette
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
goed bestuur
groeidocument
groepsdoorbrekend werken
groepsdynamica
groepsgrootte
groepsplan
groepsvorming
growth mindset
gym
H
handelingsgericht werken
handelingsmodel
handelingsplan
hangjongeren
hechtingsstoornissen
hersenen
heterogene groepen
homeschooling / thuisonderwijs
hoofdlijnenmodel
hoogbegaafdheid
hoogsensitiviteit
HRM in het onderwijs
huiswerk
huiswerkbegeleiding
hybride onderwijs - hybride docent
hygiëne schoolgebouw
hyperactiviteit
hyperfocus
I
ICT in het onderwijs
identiteit
IGDI-model
immersief onderwijs
inclusief onderwijs
indicatie
informatievaardigheden
informeel leren
inkoop
innovleren
Inspirators voor de toekomst
instructietafel
integraal kindcentrum (IKC)
integraal personeelsbeleid (ipb)
interieur-en-identiteit-schoolgebouw
intern begeleider
interventie
intrinsieke motivatie
introvert
iq-test
J
jaarkalender
jenaplan-onderwijs
jeugdcriminaliteit
jonge kind
K
kansengelijkheid
kerndoelen
kernkwaliteiten
kinderdagverblijf (KDV)
kinderopvang
kindgericht onderwijs
kindgesprekken
klachtencommissie
klasinrichting
klassenmanagement
kleuter
kleutertoetsen
koersplan
kunstonderwijs
kwaliteitskaarten
kwaliteitszorg
L
la/lb-schaal
laaggeletterdheid
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
learning analytics
leefwereld
leergerichte aanpak
leerkrachtvaardigheden
leerlijn
leerlingbegeleiding
leerlingenzorg
leerlinggebonden financiering
leerlingvolgsysteem
leeromgeving
leerplein
leerplicht
leerplichtambtenaar
leerpotentieel
leerprestaties
leerproces
leerrendement
leerstijl
leerstofaanbod
leerstofjaarklassensysteem
leerstrategie
leiderschapsstijl
lerarenbeurs
lerarenkamer
lerarenportfolio
lerarenregister
lerarentekort
leren lezen
lerend netwerk
lerende school
lesdoelen
lesson study
lio-stage
logopedie
loonadministratie
luchtkwaliteit - ventilatie
lumpsum
M
maakonderwijs
maatwerkdiploma
Massive open online courses (MOOC's)
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
mcdd
medezeggenschapsraad
mediation
mediawijsheid
meervoudige intelligenties
mentor
meritocratie
metacognitie
mindfulness
mindmap
mindset
ministerie van ocw
montessori-onderwijs
morele ontwikkeling
motivatie
motorische ontwikkeling
medezeggenschapsraad op schoolniveau
N
nationaal onderwijsakkoord
Nationaal Programma Onderwijs
natuurlijk leren
netwerkleren
niveauwaarde
nld
normering
normjaartaak
nscct
NT2
O
observatieformulier
observatiemethoden
observeren
odd
onderpresteren
ondersteuningsplan
ondersteuningsplicht
ondersteuningsprofiel
onderwijs arbodienst
onderwijsadministratie - leerling- en personeelsadministratie
onderwijsassistent / klassenassistent
onderwijsbegroting-schoolbegroting
onderwijsbehoeften
onderwijshuisvesting
onderwijsinrichting
onderwijsinspectie
onderwijskwaliteit
onderwijsleerproces
onderwijsontwikkeling
onderwijsrecht
onderwijssegregatie
onderwijssubsidies
onderwijstijd
onderwijstoezicht
onderwijsvernieuwing
onderwijsverzekeringen-risicoafdekking
onderzoekend leren
onderwijsondersteunend personeel
online assessment
online onderwijs
ontdekkend leren
ontwikkelingsgebieden
ontwikkelingsgericht onderwijs
ontwikkelingsperspectief (OPP)
ontwikkelingspsychologie
ontwikkelingsstoornissen
ontwikkelingsvoorsprong
opbrengstgericht werken
openbaar onderwijs
oplossingsgericht werken
opslagfactor
opvoedingsondersteuning
orthopedagogiek
ouderavond
ouderbetrokkenheid
ouderbijdrage
ouderparticipatie
ouderschapsverlof
oudertevredenheidspeiling
overlegmodel taakbeleid
P
pabo
parentificatie
passend onderwijs
PCM
pdd
pdd-nos
pedagogiek
Pedagogisch coach
pedagogisch klimaat
pedagoog
percentielscores
perfectionisme
performaal
personeelsuitje-feestcomité
persoonlijk meesterschap
persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)
persoonlijke effectiviteit
persoonlijke ontwikkeling
persoonlijkheidstest
pesten
pestprotocol
peuterspeelzaal
piaget
pisa
plusklas
portfolio
positieve psychologie
positive behavior support (pbs)
potentieelgericht onderwijs
prestatiegerichte aanpak
preteaching
probleemjongeren
probleemoplossend vermogen
professionalisering cao PO
professionele leergemeenschap
projectonderwijs
protocol erwd
psycho-educatie
psychologische basisbehoeften
psychosociale ontwikkeling
puberbrein
puberteit
pygmalio effect
R
raad van toezicht
referentieniveau
reflecteren
regionaal expertisecentrum (REC)
registerleraar
rekenen
rekentoets
remedial teaching
remediëren
responsiviteit
resultaatgericht onderwijs
roos van leary
rorschachtest
rouwverwerking
rtti
rugzak
S
samenwerkend leren
samenwerkingsverband
samenwerkingsvormen
SBL competenties
scaffolding
schaduwonderwijs
schakelklas
schizofreen
schoolbegeleidingsdienst
schoolbestuur
schoolgebouw-ontwerp-bouw
schoolgids
schoolklimaat
schoolkosten
schoolleider
schoolloopbaan
schoolontwikkeling
schoolplan
schoolplein - veilig plein
schoolprofiel
schoolrijpheid
schooluniform
schorsing
schrijfontwikkeling
sectievoorzitter
selectief mutisme
self-efficacy
serious games
signaleren
situationeel leiderschap
slaagpercentage
slo
smarti
sociaal constructivisme
sociaal-emotionele ontwikkeling
sociale vaardigheden
sociogram
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
spelling
spelontwikkeling
spelvormen
spijbelen
sterrenschool
stotteren
syndroom van down
systeemdenken
T
taakbeleid
taakgericht werken
taalontwikkeling
taalontwikkelingsstoornis TOS
talent
talentontwikkeling
TASC-model
taxonomie van bloom
teaching to the test
teamleren
techniek
technisch lezen
tevredenheidsonderzoek
toerusten en vormen
toetsen
toetskalender
toezichtkader
traditioneel vernieuwingsonderwijs
transfer
transparante organisatie
trauma
tussendoelen
tweetalig onderwijs TTO
U
uitstroomniveau
unitonderwijs
V
value based education
veiligheid
verantwoordelijkheid
verantwoording
verbreding
verdieping
verrijking
vertrouwenspersoon
verzuim
virtual reality
voorlezen
vrijeschoolonderwijs
vrijheid van onderwijs
vroegsignalering
voorschoolse educatie (VE)
W
WEC
welbevinden
werkdruk
werkhouding
werktijdfactor
werkverdelingsplan
werkwoordspelling
wet BIO
wet op het primair onderwijs (WPO)
wiskunde
woordenschat
wsns
Z
zaakvakken
zelfbeeld
zelfbeoordeling
zelfdeterminatie theorie
zelfhulp
zelfregulatie
zelfstandigheid
zelfvertrouwen
zone van naaste ontwikkeling
zorgklas
zorgplan
zorgplicht
zorgstructuur
zwangerschapsverlof

begrippen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest