Opinie

Kennis is niet neutraal. Elk thema kun je een persoonlijke invulling geven. Op deze pagina’s geven inhoudelijke specialisten hun mening over actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

 

Onderzoekend leren
Denken, dromen, kijken en doen
Laten we niet vergeten om te dromen, denken, kijken en doen! Er wordt in de basisschool te sterk gefocust op het aanleren van onderzoeksvaardigheden.
Onderwijs2032 professionalisering
Onderwijs2032 als nadere professionalisering
Er is veel kritiek gekomen op het advies van Ons Onderwijs 2032. We moeten echter met het badwater niet het kind weggooien. Een oproep om verder mee te denken over curricula.
Stellingen #2032
Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!
Kanttekeningen bij onderwijs 2032 aan de hand van vijf stellingen. Wat ertoe doet bij onderwijs en opvoeding is niet veranderd in 2032.
Curriculum geen visie
Een curriculum is nog geen visie
Het eindadvies van Platform Onderwijs2032 heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt. Dat is positief, maar de discussie is nog niet af.
Time-out 2032
Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?
De weerstand tegen advies Onderwijs2032 is groot, waardoor een time-out is ontstaan. Dit geeft ruimte voor leerkrachten om zelf verantwoordelijkheid te nemen!
Platform #onderwijs2032
Het platform #onderwijs2032: hun eerste advies
Platform #Onderwijs2032 publiceerde eerste concrete advies. Opvallende zaken hieruit worden tegen het licht gehouden en in een historische context geplaatst.
Vreemde talen onderwijs
Platform Onderwijs2032 helpt vreemde talen onderwijs om zeep
Platform #Onderwijs2032 wil alléén Engels verplichten. Fenedex, vereniging Nederlandse exporteurs: afnemen kennis Duits vormt groot risico voor export Duitsland.
Overdenkingen Schnabel I
Enkele overdenkingen bij Schnabel I #onderwijs2032
Enkele kanttekeningen bij het voorstel van het platform #onderwijs2032. Moet Engels vanaf kleuterleeftijd een speerpunt zijn? Is schrijven overbodig? Is kennis minder belangrijk?
Nationaal curriculum
De vorming van een nationaal curriculum: #onderwijs2032
Iedereen in Nederland kan meedenken over het onderwijs en een nieuw te vormen nationaal curriculum. Een hoffelijk streven! Bij deze werkwijze zijn echter ook kanttekeningen te maken.
Systeemcrisis in het onderwijs
Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis
Er is veel aan de hand in het onderwijs. Maar wat zijn nu de echte basispatronen en wat zijn alleen maar symptomen van een dieperliggend probleem? En hoe lossen we deze crisis op?
Leerachterstand en visie
Wat zegt 'leerachterstand' over onze visie op leren?
Laten we zorgvuldig omgaan met het begrip 'leerachterstand'. Het zegt namelijk vooral veel over onze eigen visie op leren en ontwikkelen. Wie heeft er nu eigenlijk een leerachterstand?
Verantwoordelijkheid nemen
Geef de leerkracht zijn vak terug!
In dit artikel wordt ingegaan op enkele afleidingen en destructieve bewegingen in het onderwijs er er wordt aangegeven hoe het onderwijs zich weer op de juiste zaken kan richten.
Het mag wel wat kalmer aan
Het mag wel wat kalmer aan in het onderwijs
Wat zou er eigenlijk mis gaan als de leerlingen gewoon een paar weken vrij hebben van hun schoolwerk? In dit artikel 11 argumenten om het wat rustiger aan te doen in deze periode.
10 vragen bij OGW
10 vragen bij opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is aardig in zwang. Scholen de maat nemen op basis van harde meetbare resultaten lijkt de nieuwe standaard. Het is echter de vraag of dit wel een goed idee is.
Framende berichtgeving over het onderwijs
De Smaad van het Onderwijs 2022
De staat van het Nederlandse onderwijs is schrikbarend, kinderen presteren slecht. Maar is dat wel zo? Klopt de analyse hierachter wel? Lees het in dit artikel!
Pedagogiek en didactiek
Didactiek en pedagogiek hebben elkaar nodig
Een goede leraar heeft een pedagogische drive en is daarnaast een didactisch expert. Deze beide kwaliteiten hoeven we niet tegen elkaar uit te spelen.
Relationeel autonoom leren draagt bij aan democratie
Relationeel autonoom leren draagt bij aan democratie
De kern van de democratie is dat uit de veelheid van meningen een gezamenlijk draagvlak wordt gecreëerd, met respect voor elkaars autonomie. Relationeel autonoom leren draagt daaraan bij.
Lezend in Biesta
Lezend in Biesta
Lezend in Biesta deelt Harm Klifman in dit artikel zowel zijn bewondering als zijn reserves voor onderwijspedagoog Biesta. Of is het toch onderwijsfilosoof Biesta?
Meritocratie en scholen
De schutting van de school is van glas!
De scholen worden in de huidige maatschappij in toenemende mate geconfronteerd met allerlei acties, onderzoeken en wedstrijden. Hoe ga je daar mee om?
Doel van onderwijs
Luc Stevens: Neutraal onderwijs is een illusie
Onderwijs is altijd normatief. Neutraal onderwijs is niet mogelijk, omdat iedere leerkracht leeft vanuit normen en waarden. Aldus Luc Stevens in een interview.
Mindfulness ineffectief
Mindfulness veelbelovend of ineffectief
Mindfulness effectief? Misschien hebben kinderen vooral oefening nodig in niet telkens afgeleid worden door onze almaar interessanter wordende wereld.
Reparatie of innovatie
Groei vanuit de crisis naar een nieuwe toekomst voor het onderwijs
De reflex na de scholensluiting is repareren van eventuele leerachterstanden. Gebruik deze crisis echter ook voor het innoveren van het onderwijsbestel. Reparatie en innovatie!
Onderwijs idealisten
Onderwijs en de idealisten
Het onderwijs verkeert in een spagaat tussen prestaties verhogen en kindgerichtheid. Allerlei organisaties proberen hun idealen in het onderwijs te verwezenlijken.
Onderwijs slaat door
Het onderwijs slaat door
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er steeds accentverschillen te zien geweest in de relatie tussen het onderwijs en het kind. Steven Pont onderscheidt daarin drie fasen en stelt een voorzichtige vraag bij de laatste ontwikkelingen.
Onderwijssysteem en creativiteit
Blijven kleuren!
Onderwijssystemen zijn net kleurplaten. Er is een prachtig plaatje uitgetekend. Soms best ingewikkeld ook. De werkelijkheid wordt bepaald door de inkleuring.
Pijnpunten basisonderwijs
Twee pijnpunten in ons basisonderwijs
Er is veel aan de hand in het onderwijs. Vanuit de wetenschap wijs ik twee factoren aan: allerlei leerstof wordt te vroeg aangeboden en het geleerde wordt oneigenlijk getoetst.
Verwachtingen
Verwachtingen van het jonge kind
Het ministerie van onderwijs en de Onderwijsraad stellen dat leerkrachten hoge verwachtingen van jonge kinderen moeten hebben. Is dat pedagogisch? Alleen intrinsieke verwachtingen, verwachtingen van het kind zelf uit, bepalen het uiteindelijke succes.
Vijf tips onderwijs discussie
Vijf tips voor een zinnige onderwijsdiscussie
In het onderwijs worden nogal eens discussies gevoerd of tweets verspreid die nergens toe leiden en alleen maar voor verwarring zorgen. Deze vijf tips zorgen voor een zinnig gesprek.
Meer ruimte vrij spel
Psychosociale ontwikkeling jonge kinderen gebaat bij vrij spel
Kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool zouden meer gelegenheid moeten krijgen om zonder onderbreking te spelen, en zonder dat volwassenen daar een doel bij stellen.
Onderwijsakkoord 2013
Onderwijsakkoord: Snoeien doet bloeien
Het nationaal onderwijsakkoord kent een heel aantal prachtige volzinnen waarin allerlei zaken aan het onderwijs worden beloofd. Hoe gaan we daar mee om?
Luc Stevens over ouderbetrokkenheid
Ouders moet je niet in een onderwijsleerproces zetten
Leerkrachten moeten aan ouders verantwoording afleggen over de ontwikkeling van het kind. En het welbevinden van kinderen is ook thuis een punt van aandacht.
Het is de toon die me ziek maakt
Het is de toon die me ziek maakt
De Luizenmoeder laat een niet juist en niet gewenst beeld achter van het onderwijs. We moeten niet praten over elkaar als ouders en leerkrachten, maar mét elkaar, en dat op een respectvolle manier.
Klagende ouders
Klagende ouders en de kunst van samenwerking
Klagende ouders hebben een boodschap. Het is in het belang van het kind en van de samenwerking met ouders te ontdekken wát die boodschap is.
Update Citonormen
Update van de Cito-normen: inflatie en desastreuze gevolgen
Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Citonormen? Lees hier over de inflatie van de vaardigheidsscore en de desastreuze gevolgen voor het onderwijs.
DTT niet formatief
Wat kunnen we met de Diagnostische Tussentijdse Toets?
Formatieve toetsing wordt niet goed toegepast. Deze toetsen worden op het verkeerde moment en met verkeerde intenties afgenomen. Hoe pas je formatieve toetsing dan goed toe?
Minder standaardtesten
Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?
Laten we in Nederland en België het tij van de standaardtest keren. Strikt genomen test je met toetsen alleen het vermogen van een kind om een toets te maken.
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Er wordt alom geklaagd over de toetsdruk en de toetscultuur. In deze bijdrage een voorstel om minder te toetsen en beter te observeren.
Wegcijferen door toetsen
Laat je niet wegcijferen
Teaching to the test is sterk in opkomst. De ranking van mensen op basis van toetsen is volledig kunstmatig. Een verontrustende trend!
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
De Cito-toets is een belangrijk moment in een basisschoolperiode. Over de eindtoets wordt in het onderwijs verschillend gedacht. Dit is de visie van de onderwijsinspectie.
Eindtoets overbodig
Hoe de Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is
De publicatie van Cito-resultaten brengt aan het licht dat de eindtoets vooral gezien wordt als het ultieme meetinstrument voor de kwaliteit van basisscholen.
Verplichting Eindtoets ongewenst
Verplichting Centrale Eindtoets onnodig en onwenselijk
De regering wil de toegevoegde waarde van het onderwijs in beeld brengen. Zij denkt dat te kunnen doen door een begintoets en een eindtoets af te nemen. Lees in dit artikel waarom dat onnodig en ongewenst is.
Groep 1 en 2 niet toetsen
In groep 1 en 2 niet toetsen, maar observeren!
De bezwaren tegen het toetsen van kleuters (met genormeerde materialen) stapelen zich op. In dit artikel worden enkele aspecten rond toetsen voor jonge kinderen genoemd.
Kleuters en inspectie
Eisen inspectie strijdig met eigen visie op kleuters
De inspectie lijkt tegenstrijdig te zijn in het spreken over het kind en de bijbehorende maatregelen. De visie op het kind en de maatregelen zijn tegenstrijdig.
Kleuters toetsen
Peuters en kleuters zijn niet toetsbaar
Kunnen we peuters en kleuters betrouwbaar toetsen? Dit artikel bespreekt waarom dat niet kan.
Stop de kleutertest
Stop het testen van peuters en kleuters. Ervaren leerkrachten zijn deskundig.
Wij leraren kunnen onze kinderen de volle rijkdom van kennis en vaardigheden bieden die ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Daarvoor hebben we Cito echt niet nodig!
Data analyse
Big Data en leesplezier
Gaan digitale data ons helpen het onderwijs te verbeteren? Is wat in het onderwijs belangrijk is meetbaar of vinden we belangrijk wat meetbaar is?
Kansengelijkheid en kansrijk adviseren
Klasse(n)! Over ouders, kansengelijkheid en kansrijk adviseren
Leerkrachten hebben hun expertise en misschien te lage - volgens hén realistische - verwachtingen. Ouders komen op voor hun kind en hebben daarbij gelukkig (soms te) hoge verwachtingen, dat is hun rol. En die gezamenlijke zoektocht is klasse!
Participerende ouders
Luc Stevens zegt ‘Het hoort niet zo’. Het kán wel!
Volgens Luc Stevens moet je 'ouders niet in een onderwijsleerproces zetten'. Waarom niet? Het hoort niet zo, zegt Stevens. Maar het kán wel! Dus waarom niet?
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Volgens dr. Laura Batstra kan ADHD vaak worden voorkomen door de diagnose niet te stellen: â€ËÃ…â€
Groepsplangedoe
Groepsplangedoe - Het baren van papieren tijgers
Papieren tijgers geboren in het onderwijs. Eén van de wat oudere beestjes: het groepsplan! Onderwijsadviseurs hebben veel werk om de oude tijger uit de valkuil te trekken!
Intelligentie Structuur Test
Intelligentie Structuur Test: kritische beschouwing van deze IQ test
In het voortgezet onderwijs wordt de Intelligentie Structuur Test (IST) vaak gebruikt. Is de IST wel geschikt voor de manier waarop het gebruikt wordt?
WISC-III of RAKIT-2?
Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen?
Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen? Wat heeft de WISC-III nog voor voordelen nu de RAKIT-2 beschikbaar is als intelligentietest voor kinderen?
Smartphones in de klas voortdurende discussie
Smartphones in de klas: voortdurende discussie met dezelfde argumenten
De discussies over een smartphoneverbod in de klas leunen zwaar op argumenten die al langere tijd gebruikt worden maar nog steeds niet achterhaald zijn.
Vier maatregelen tegen lerarentekort
Vier maatregelen om meer onderwijzers voor de klas te krijgen
Het leerkrachtentekort is een kolossaal probleem dat de komende tijd alleen maar groter wordt als we niets doen. Hoe lossen we het op? Vier suggesties.
Vinger opsteken
Vinger opsteken in de klas is niet verkeerd!
In alle media in Nederland werd het laatst groots aangekondigd: ‘De opgestoken vinger verdwijnt uit de klas’. Een typisch voorbeeld van uit hun verband gerukte onderzoeksresultaten.
Staat van de leraar
De Staat van de Leraar
De leraar als ingenieur van het onderwijs? Niet meer als de arbeider? Minister Bussemaker kreeg De Staat van de Leraar uitgereikt. Het voorstel is emancipatie!
Kwaliteit opleiding
Meesterlijk opleiden - De ene opleiding is de andere niet
Wat maakt een opleiding tot een goede opleiding? Er zijn grote verschillen in de manier waarop opleidingen ontwikkeld worden.
Organisatie als rotonde
Maak van de organisatie een rotonde
Voor scholen is het nuttig zich af te vragen of hun organisatie meer op een rotonde lijkt waarin mensen zelf initiatief nemen, of op een kruispunt vol verboden.
Brede vorming
Brede vorming maakt onderwijs mooier en completer
Driedimensionaal onderwijs als antwoord op een doorgeslagen toetscultuur. Over de rol van brede vorming en hoe het kan bijdragen aan het welzijn van leerling en leraar.
Interview Roel Bosker
Excellente leerlingen kunnen zich heel goed redden
Wat kunnen we zeggen over het huidige onderwijs? Een interview met Roel Bosker over relevante onderwerpen wat betreft de staat van het onderwijs.
Kwaliteit in de klas
Kwaliteit in de klas? Onderwijskwaliteit op papier of in de klas...
Onderwijskwaliteit moet tegenwoordig goed gemeten en verantwoord worden. Maar laat de echte onderwijskwaliteit zich wel in papieren en grafieken vangen?
Ontwikkeling kwaliteitszorg
Ontwikkeling van kwaliteitszorg in het onderwijs
De kwaliteitszorg in het onderwijs is op stoom gekomen. Expertise is opgebouwd en instrumenten worden ingezet. Welke kant gaat het nu op? Is er een trend?
Kwaliteitszorg onderzoek
Wie is de baas over de kwaliteit van het onderwijs?
Wie gaat er nu eigenlijk over de kwaliteit van het onderwijs? De overheid is bij uitstek dominant, zo ook de inspectie. Het regent nieuwe initiatieven en beleidsregels.
Leerachterstand: waar lopen ze op achter?
Leerachterstand? Maar waar lopen ze op achter?
Leerlingen en hun leraren worstelen met leerachterstanden. Maar is dat een ramp? Hebben zij niet het recht om tijdelijk minder gas te geven?
Onderwijs is geen interventie
Onderwijs is geen interventie
Het Nationaal Programma Onderwijs heeft veel geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Echter, kan dit geld wel op de juiste manier ingezet worden?
Publicatie eindtoets
Rankinglijst scores eindtoets verwerpelijk
Publicatie van de resultaten van de eindtoets van alle basisscholen op een rankingslijst is verwerpelijk en leidt af van waar het om gaat in het onderwijs.
Afstemmen op ontwikkelingsfase kind
Doorbreek de testcultuur
Het onderwijsniveau op de basisschool daalt. Eén van de oorzaken ligt in de opvatting dat het intelligentieniveau van kinderen verhoogd zou kunnen worden.
Onderwijsontwikkeling
Aleid Truijens: “Was onderwijs ooit niet-opbrengstgericht?”
De inspectie als onderwijsvernieuwingspolitie! Lees het interview met Aleid Truijens. Onderwijs zorgt in de media voor heel wat meer beroering dan vroeger.
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Leraren krijgen meer zeggenschap over de lespraktijk. Toch blijft de overheid maar controleren op kwaliteit. Lees hier over het meten van toegevoegde waarde.
Curriculum voor scholen breidt zich uit
Wat scholen allemaal moeten
Ik maak lijstjes met onderwerpen die zouden moeten onderwezen worden op school. Het blijkt dat deze lijstjes steeds langer worden. Een overzicht.
Wat van waarde is in onderwijs op afstand
Over wat van waarde is in onderwijs op afstand
Kunnen we tijdens deze crisis de prestatiedruk nu even laten voor wat het is en het moment gebruiken om opnieuw na te denken over het waartoe van onderwijs?
Elkaar verstaan onderwijs
Elkaar verstaan
Sinds het schrift is uitgevonden, kan er een virtuele gespreksruimte geschapen worden met mensen die in tijd of ruimte ver van ons verwijderd zijn. Wat betekent dit precies?
Lof der zotheid
De lof der zotheid - echt gelijk door verschillende behandeling
Als je leerlingen echt gelijk wilt behandelen, behandel ze dan zo verschillend mogelijk! Uitvoerenden houden al besturend een model in stand dat al jarenlang niet goed functioneert.
Wat is jouw onderwijsfilosofie
Wat is jouw onderwijsfilosofie?
Wat is volgens jou de beste manier om het leren bij leerlingen te stimuleren? Ben Johnson gaat dieper in op zijn onderwijsfilosofie en is benieuwd naar jouw mening.
Red de taal van de toetsenmaker!
Red de taal van de toetsenmaker!
In het huidige (taal)onderwijs wordt toetsing steeds belangrijker. Maar meten toetsen daadwerkelijk taalvaardigheid van leerlingen, of reduceren ze taal tot iets wat het niet is?
Pedagogische tact
Zonder innerlijke verbondenheid, geen pedagogische tact
Leerkracht Joëlles handelen is vaak gericht op verdriet en lijden, dat ze bij haar kinderen denkt te zien. De les verloopt kleurloos, tot Joëlle een creatieve inval krijgt en zichzelf laat zien.
School in de straat
School in de straat
Hoe mooi is het als leerlingen dankbaar terug kijken op hun schooltijd. Maar het komt ook voor dat leerlingen nare herinneringen hebben aan deze zo belangrijke tijd.
Traumasensitief team bij psychotrauma
Kinderen in de knel interesseren ons geen knal
Wees een alerte, traumasensitieve leerkracht en school: bespreek zaken als kindermishandeling en kindermisbruik, en zorg voor een veilig klimaat voor getraumatiseerde kinderen.
21st century skills
21st century skills
21st-century skills? Het jarenlang door hervormingen geteisterde onderwijsveld kan wel wat conservatisme gebruiken, zeker als die voortkomt uit kennis en niet uit ideologie!
AI docenten lerenden
Hoe AI lerenden en docenten in staat stelt hun werk beter te doen
Er bestaan hooggespannen verwachtingen van AI zowel voor lerenden als voor docenten. Maar kunnen deze verwachtingen waar gemaakt worden?
Een plasje buiten de pot
Een plasje buiten de pot
Wat is leuk onderwijs? Ivo Mijland vergelijkt dit met een leuke camping. Zodat het in plaats van moeten leren voor de leerlingen mogen leren wordt!
Huiswerkbegeleiding
Huiswerkscholen zijn géén oplossing voor onderpresteren
Huiswerkbegeleiding bouwt geen zelfredzaamheid op bij een kind. Overhoren, plannen en rustige omgeving zijn fijn. Chronische onderpresteerders lopen hulp mis.
Paradigma in het onderwijs: wat komt eerst?
Ontwikkeling en onderwijs: ronddraaiende kip-ei-kwestie of oplosbaar?
In het onderwijs staan twee visies over leren haaks op elkaar: Ewald Vervaet laat zien dat er meer pleit voor de visie waarin onderwijs op ontwikkeling volgt.
Ontwikkelingsdyslexie
Ontwikkelingsdyslexie: Maken wij kinderen dyslectisch?
Dit artikel gaat in op de stelling dat bepaalde gevallen van dyslexie te verklaren zijn vanuit een te vroeg starten met schrijven en lezen.
Dyslexieverklaring terecht?
Heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring in het basis- en voorgezet onderwijs is recent fors gestegen. Maar heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Ontwikkeling peuter
Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn
Kinderen worden op veel te jonge leeftijd klaargestoomd voor de kenniseconomie. Dat heeft een averechts effect. Peuters ontwikkelen door te spelen.
Kleuters en spel
Kleuters leren meer van spel dan van school
Empathie is even belangrijk voor economische groei als intelligentie. Sieneke Goorhuis pleit er daarom voor om kinderen niet te jong naar school te sturen.
Balans in basisbehoeften
Zorg voor balans in relatie, competentie, autonomie
De balans in competentie, autonomie en relatie is inzetbaar voor elke leidinggevende, leerkracht, ouder, leerling, op weg naar evenwicht en dus ruimte voor resultaat.
Drie soorten beleid
Beleid, beleid en beleid
Wat als beleid de eigen verantwoordelijkheid van de professional niet ondersteunt maar uitholt? Dan is het hek van de dam: er wordt alom geklaagd over grote regeldruk in het onderwijs!
Dienend leiderschap
Is dienend leiderschap te leren?
Dacht u dat dienend leiderschap gaat over zelfverloochening? Mis. Het gaat over zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Maar is dat een vaardigheid die aan te leren is?
Schoolleider als hitteschild
Schoolleider: Hitteschild of doorgeefluik?
De vlammende, inspirerende schoolleider fungeert als hitteschild en voorkomt zo brand in school. Hij/zij gaat voor een vonkcultuur en rekent af met de vinkcultuur.
Visie en kernwaarden
Maak visie tastbaar met kernwaarden!
Waar vliegen we heen of gaat het vooral om niet neerstorten? Kernwaarden zorgen ervoor dat wat zweeft gaat landen! Voor concretisering is landingsgestel nodig.
Leiderschap tonen
Toon leiderschap door de kantjes te markeren, dan lopen we ze er niet af.
Beste schoolleider, voorkom dat we de kantjes eraf lopen wegens overbelasting van het onderwijs. Vooral de kantjes markeren dus. Een belangrijke uitdaging: toon leiderschap!
Positie schoolleider
Scheiden van bestuur en schoolleiding
Binnen het thema kwaliteitsverbetering van basisscholen neemt de schoolleider een geheel eigen positie in ten opzichte van het bestuur en de leerkrachten.
Teamontwikkeling
Werken aan team dé uitdaging schooldirecteur
Ga teamleren in groep 9. Alex de Bruijn adviseert de traditionele vergaderingen af te schaffen. Plan werkbijeenkomsten en bezoek daarna elkaars lessen.
Werkdruk onderwijs
Hoge werkdruk in het onderwijs is een gevolg van het huidige organisatiemodel.
Voor de hoge werkdruk in het onderwijs worden allerlei oplossingen gezocht. Het onderwijs loopt echter vast door de manier waarop wij het zelf organiseren. Een voorstel.
21st century skills
21st century skills: terug naar de leraar als pedagoog
Prima die aandacht voor 21st century skills, als we maar begrijpen dat didactiek de pedagogiek volgt. Dit artikel breekt een lans voor de leraar als pedagoog.
Drie adviezen aan Arie Slob
Beste heer Slob, drie adviezen voor u!
Het gedrag van de overheid heeft een grote invloed op ouders en leerkrachten. Lees in deze bijdrage welke adviezen heer Slob ter harte moet nemen.
Hoogste tijd voor een stelselherziening
De hoogste tijd voor een stelselherziening
Het Nederlandse onderwijsbestel moet op de schop. Maar wat moet er dan precies veranderen? Jan Bransen gaat er dieper op in.
Echte vrijheid in en door het onderwijs
Onderwijs dat vrij maakt
Ons onderwijs maakt mensen vrij. Of juist niet?! Selectie, fragmentatie en uitsluiting zijn sleutelbegrippen die van grote invloed zijn op de vrijheid die onderwijs biedt.
Meer aandacht voor hart en handen, niet alleen voor het hoofd
Onderwijs te eenzijdig gericht op kennisresultaat
In onze cultuur ligt de nadruk op de prestaties van het hoofd. Hart en handen worden minder gewaardeerd. Dat moet anders! We moeten meer kijken naar merkbare in plaats van meetbare resultaten.
Wat zijn metingen in het onderwijs waard?
Wat zijn metingen in het onderwijs waard?
Het onderwijsroer moet en kan om, te beginnen bij metingen op basis van de psychologische ontwikkeling in plaats van statistische metingen.
Cockpitdenken zonder handelingservaring
Aan de knoppen draaien
In het huidige onderwijs wordt er vooral gefocust wordt op het ontwikkelen van de geest. Hier kleven minstens drie grote nadelen aan, Jan Bransen denkt hier met ons over na.
democratisch tekort advies Onderwijsraad mbt artikel 23
En niet andersom? - Over het democratisch tekort in het advies van de Onderwijsraad met betrekking tot artikel 23
De grondtoon van het advies van de Onderwijsraad over artikel 23 is juridisch van aard, hierdoor komt de democratische dimensie onvoldoende aan bod volgens Gert Biesta.
onderwijs en zelfkennis
Onderwijs en zelfkennis
Het onderwijs moet anders, dat horen we aan alle kanten. Maar hoe moet het dan en worden er wel de goede vragen over gesteld? Jan Bransen denkt hier met ons over na.
Onderwijs is geen competitie
Over ladders en wadlopers
Hoe kunnen we bouwen aan een samenleving die niet door ongelijkheid gekenmerkt wordt? Met een heel simpel idee: onderwijs is geen competitie.
Over dikke schoolboeken en dunne docenten
Over dikke schoolboeken en dunne docenten
Een nieuwe mentaliteit gloort aan de horizon, waarin controledwang plaats gaat maken voor medemenselijk vertrouwen. Jan Bransen neemt ons mee in die verandering.
verband visies op cognitie, leren, bestuur en beleid
Over schuttingen en grensgangers
Is er een verband tussen bepaalde visies op cognitie, op leren en op bestuur en beleid?
Een visie op de som van effectieve instructies
Een visie op de som van effectieve instructies
Wat is goed onderwijs? Volgens Jan Bransen wordt hiermee geen onderwijskundige vraag, maar een filosofische vraag gesteld. Hier legt hij uit waarom.
leerlingen met faalangst
Mogen struikelen als loyaliteit
Overbezorgdheid kan een kind beklemmen op weg naar volwassenheid. Want hoe kan een kind groeien en zichzelf voorbereiden op de maatschappij wanneer het vleugellam wordt gemaakt
Transformeren
Stop met innoveren! Ga in transitie
Innovatie is het nieuwe toverwoord en iedereen doet het! Wat dient er bereikt te worden? Vaak toch meer effectiviteit en efficiëntie. Op school zichtbaar in aantal afgegeven diploma's?
Interne sturing
Stop marginalisering in het onderwijs
Autonome motivatie is zo belangrijk voor een ieders ontwikkeling, maar op school laten we de totstandkoming ervan nog veel te veel aan het toeval over. Hoe kan dat anders?
Kinderen opvoeden
Wat maakt kinderen gelukkig?
Wat maakt kinderen gelukkig? Dat is de centrale vraag in de opvoeding en veel aandacht van ouders gaat hier naar uit. Het antwoord? Sociale vaardigheid!
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (1)
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (1): technologie
In dit eerste gedeelte van een serie blogs waagt de auteur zich aan voorspellingen over hoe onderwijsvernieuwingen zich zullen voegen in het bestaande systeem.
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (2)
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (2): curriculum
In dit tweede deel een serie blog benoemt Tim Surma waar onderwijsvernieuwingen dienen te beginnen: aan de basis, dat is het curriculum.
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (3)
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (3): wetenschappelijke ondersteuning
In deze driedelige blogserie poogt Tim Surma de toekomst van ons onderwijs te voorspellen aan de hand van ambitieuze en duurzame onderwijsinnovaties. In deze derde aflevering staat wetenschappelijke ondersteuning centraal.
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
In deze bijdrage een impressie van de huidige stand van zaken rond ICT en flexibele organisatievormen in brede scholen, integrale kindcentra en sterrenscholen.
Psychiatrische diagnose
Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose
Voordat er een psychiatrische diagnose gesteld wordt, moet geprobeerd worden om het gesignaleerde probleem op een andere manier op te lossen.
Werkdruk werkgelegenheid
Van werkdruk naar werkgelegenheid
Leraren komen er elk jaar achter dat de normjaartaak wordt overschreden. De lestaak verkleinen is een nobel en noodzakelijk plan. Goed voor de werkgelegenheid!
Aanpak probleemjongeren
Aanpak probleemjongeren vraagt om brede samenwerking
In dit artikel vertelt Van Overveld aan de hand van tweets zijn belevenissen en geeft hij zijn visie op de aanpak van jongeren met gedragsproblematiek in de wijk.
Digitale media en kinderhersenen
Digitale media en kinderhersenen
Manfred Spitzer betoogt ten aanzien van internet, computerspelletjes en computers op school terecht dat digitale media slecht zijn voor de hersenen van kinderen.
Kleuters en iPads
Kleuters worden dommer van iPads
Kleuters en iPads zijn een slechte combinatie. De iPad met zijn tweedimensionale interactie sluit niet aan op de driedimensionale manier van leren van jonge kinderen.
Werkdruk bespreken
Leraren en werkdruk: waarom mopperen in de koffiekamer niet werkt
Als mopperen in de koffiekamer niet helpt? Lees hoe je als leraar werkdruk agendeert: #durftevragen, maak dingen bespreekbaar en benoem gevoel. Werk aan brede professionele basis.
Werkdruk normjaartaak
Flipping de normjaartaak: werkdruk in het onderwijs ontrafeld
In dit artikel toont de auteur aan dat het onmogelijk is alle taken van een leerkracht in een normjaartaak te plannen zonder tekort te doen aan de kwaliteit en het werkplezier.
Diagnose label stigma
Gekke kinderen in de klassen? Een label hoort aan een koffer!
Leerlingen een etiket opplakken komt voort uit onze drang om alles wat anders is te verklaren. Die stigma’s vergroten de problematiek in het onderwijs.
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Onderwijs is alleen passend als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt. De huidige invoering van passend onderwijs bevestigt oude structuren.
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
De inzet van klassenassistenten belemmert de integratie van speciale leerlingen in het reguliere basisonderwijs door de uitzonderingspositie die ontstaat.
Inschrijven nieuwsbrief

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest