Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld
Arja Kerpel De kern van het onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de school: Waartoe willen wij kinderen opvoeden?
Mindsets op school
Mindsets op school - Samenvattende recensie
Arja Kerpel Carol Dwecks theorie over de mindsets krijgt steeds meer aandacht, ook in school. Nu is er eindelijk een boek dat helemaal gaat over de combinatie Mindset en school.
Creativiteit bevorderen
Creativiteit in je klas
Dick van der Wateren Bart noemt zichzelf lui, weinig ambitieus en ongemotiveerd. Zijn ogen stralen wel als hij praat over racefietsen opknappen. Een beroep op creativiteit stimuleert!
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels Wat is eigentijds en kindgericht onderwijs en aan welke doelen je dan kunt werken? Welke middelen kunnen ingezet worden om die doelen te bereiken? En hoe organiseer je dat?
Spel van kinderen stimuleren
Hoe stimuleer ik het spel van mijn kind?
Bertine van den Oever Spelen doen kinderen meestal vanzelf. Maar soms lijken ze geen inspiratie te hebben. Hoe stimuleer ik het spel van kinderen zonder daarin heel sturend te zijn?
21st century skills
21st century skills - wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?
Machiel Karels 21st century skills of 21e eeuwse vaardigheden, is een verzamelnaam voor elf competenties. Vaak wordt over deze competenties gesproken in de context van de huidige netwerksamenleving.
3000 jaar denkers over onderwijs
3000 jaar denkers over onderwijs
Machiel Karels Onderwijskundige visie opscherpen? Citaten van bekende onderwijskundigen uit het verleden zijn samengebalde kennis en wijsheid. Hebben grote waarde voor nu!
Pedagogiek en didactiek
Didactiek en pedagogiek hebben elkaar nodig
Machiel Karels Een goede leraar heeft een pedagogische drive en is daarnaast een didactisch expert. Deze beide kwaliteiten hoeven we niet tegen elkaar uit te spelen.
Feedback geven
Feedback - betekenis en voorbeelden
Machiel Karels Feedback is het geven van informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en de norm met het doel om de prestatie te verbeteren.
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs - Gert Biesta
Machiel Karels Gert Biesta reflecteert in `Het prachtige risico van onderwijs` op de zwakke kracht van het onderwijs aan de hand van een aantal pedagogische thema`s. Een samenvatting.
Lezend in Biesta
Lezend in Biesta
Harm Klifman Lezend in Biesta deelt Harm Klifman in dit artikel zowel zijn bewondering als zijn reserves voor onderwijspedagoog Biesta. Of is het toch onderwijsfilosoof Biesta?
Wereldgericht onderwijs -1-
Wereld-gericht onderwijs: vorming tot volwassenheid
Gert Biesta Waar moet de school staan als het over goed onderwijs gaat? Waar gaat het om bij de vorming tot volwassenheid? Deze kernideeën zijn belangrijk bij wereldgericht onderwijs.
Wereldgericht onderwijs -2-
Kind, school, wereld: een pleidooi van Gert Biesta voor wereldgericht onderwijs
Machiel Karels Gert Biesta pleit voor wereldgericht onderwijs. School verschaft kinderen toegang tot een bestaan in de wereld. Er is teveel verkeerd gezag in onze samenleving.
Gevormd of vervormd?
Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs
Machiel Karels Het huidige onderwijssysteem gaat uit van incoherente ideeën over leren en ontwikkelen van kinderen. Daardoor vervormt het onderwijs de leerlingen. Hoe kunnen we dat veranderen?
Interactiewijzer
Interactiewijzer - Analyse en aanpak van interactieproblemen
Helèn de Jong Als er geen klik is tussen professionele opvoeder en kind, kan Interactiewijzer helpen om die klik wel te krijgen. Het boek De Interactiewijzer maakt gebruik van de Roos van Leary.
Doel van onderwijs
Luc Stevens: Neutraal onderwijs is een illusie
Machiel Karels Onderwijs is altijd normatief. Neutraal onderwijs is niet mogelijk, omdat iedere leerkracht leeft vanuit normen en waarden. Aldus Luc Stevens in een interview.
Ondernemende pedagogen
Ondernemende pedagogen gezocht!
Bert Kalkman Pedagogen moeten veel nadrukkelijker aanwezig zijn in het onderwijs, Een bijna missionaire opdracht. Te weinig nemen de pedagogen in het voortouw nemen in de ontwikkeling van het onderwijs.
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helèn de Jong Brede scholen, Integrale Kindcentra, kinderopvang en onderwijs? Humanitas acht het verbindend leren van groot belang! Zorg voor professionele netwerken.
Subjectificatie
Persoonsvorming of subjectificatie? Een poging tot verdere verheldering
Gert Biesta Qualification, socialisation en subjectification: drie functies en ook drie doeldomeinen van het onderwijs. In vormgeving en uitvoering moet hier aandacht voor zijn.
Biesta reflectie
Reflecties bij Het prachtige risico van onderwijs van Gert Biesta
Harm Klifman Het boek van Biesta en de gebruikelijke onderwijsrapporten. Het lijkt wel een andere wereld! Een nobel streven van Biesta om deze kloof te overbruggen.
Complimenten en belonen
Werkt Schoolwide Positive Behaviour Support op VO scholen?
Marjoke Hinnen Leren jongeren wel van negatieve feedback? Schoolwide Positive Behaviour Support werkt beter. Lees de tips voor succesvolle implementatie.
Groepssamenstelling
Groepssamenstelling volgens de groepsfasen van Tuckman
redactie Het model van Tuckman is niet voldoende om groepsontwikkeling te voorspellen. De effectiviteit van een groep wordt niet alleen bepaald door de groepssamenstelling, ook o.a. kenmerken van de lerenden zijn van invloed.
Verwachtingen
Verwachtingen van het jonge kind
Sieneke Goorhuis Het ministerie van onderwijs en de Onderwijsraad stellen dat leerkrachten hoge verwachtingen van jonge kinderen moeten hebben. Is dat pedagogisch? Alleen intrinsieke verwachtingen, verwachtingen van het kind zelf uit, bepalen het uiteindelijke succes.
Wij, de leraar
Wij, de leraar - Elk kind heeft een pedagogisch netwerk nodig
Arja Kerpel In Wij, de leraar stelt Marcel van Herpen in zes megaclaims kernachtig vast wat er mis is met ons onderwijssysteem. Hij biedt ook uitzicht: een pedagogisch netwerk.
Aanwezigheid van leerlingen bij gesprekken
Zorgt aanwezigheid van leerlingen bij gesprekken voor meer betrokkenheid?
redactie Voortgangsgesprekken waarbij de leerling aanwezig is, kunnen wezenlijk bijdragen aan eigenaarschap, motivatie en autonomie van leerlingen.
Contact op afstand
Benut de input van ouders en kind in de nieuwe onderwijssituatie
Martine Blonk - Meulenkamp Het is belangrijk leerlingen te blijven motiveren en werken aan relatie en vertrouwen, in deze tijd van onderwijs op fysieke afstand. In dit artikel tips hiervoor.
Over innovatie en verbinding - pcm
Brief uit mijn hart
Jelte van der Kooi Juist in deze tijd kunnen we nadenken over verbinding. Door van elke leerling in je klas te weten wat zijn of haar taal is kan de leerkracht iedere leerling bereiken.
Een domme mentor
Gezocht: domme mentoren (m/v)
Ivo Mijland Mentorgesprekken. Hoe nuttig is het om leerlingen de les te lezen als er iets niet goed gaat. De auteur betoogt dat het goed zou zijn als mentoren eens wat dommer zouden zijn.
Het misbruik van de term precedent
Het misbruik van de term 'precedent'
Ivo Mijland Wees niet bang dat jouw unieke behandeling van leerlingen precedenten schept. Je geeft leerlingen vertrouwen door passend op elke situatie te reageren.
Brutaal, boos of agressief gedrag op school
Brutaal, boos of agressief gedrag op school
Marleen Legemaat Brutaal, boos of agressief gedrag op school: hoe ga je als leerkracht om met sociaal storend gedrag?
Effect onwaarheden op de soc.em.ontwikkeling
Wat doet liegen met een kind?
redactie Wat is het effect van het vertellen van onwaarheden op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar?
Emotieregulatie bij escalerend leerlinggedrag
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?
redactie Leraren kunnen verschillende strategieën gebruiken om hun emoties te hanteren als leerlinggedrag uit de hand loopt.
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Marleen Legemaat Hoe begeleid je uitdagende klassen in het primair onderwijs? Kees van Overveld geeft praktijkvoorbeelden en heel veel tips om met ordeverstoringen om te gaan.
Kinderen met een psychotrauma
Trauma? Dat komt bij ons op school niet voor...
Anton Horeweg Kinderen met een trauma komen eigenlijk wel in elke basisschoolklas voor. Het gedrag dat zij uiten kan heel verschillend zijn, maar wat zij nodig hebben is een volwassene die hen erkent en steunt.
Talentontwikkeling van executieve functies
Talentontwikkeling: de waarde van executieve functies
Nadine van der Hart Bij het succesvol ontwikkelen van talenten spelen vaardigheden een grote rol, naast intelligentie. Wat kun je doen om executieve functies te versterken?
Effecten van buiten leren op ontwikkeling
Natuuronderwijs buiten: wat zijn de effecten?
redactie Buitenlandse studies leveren aanwijzingen dat buitenonderwijs bijdraagt aan meer kennis over de natuur, en betere sociale relaties en sociale competenties van leerlingen.
Welbevinden van leerlingen na herindeling groepen
Hoe ervaren leerlingen een herindeling van de groep?
redactie Er is geen informatie beschikbaar over eventuele effecten van het opnieuw indelen van groepen in het basisonderwijs op het emotioneel welbevinden van leerlingen.
Beter leren door groepsdynamiek
Beter leren door groepsdynamiek. Van multi-intensief naar groepsdynamisch onderwijs
Myriam Lieskamp In het boek 'Beter leren door groepsdynamiek' kun je lezen hoe groepdynamisch onderwijs voor meer rust in je groep zorgt en betere leerresultaten.
Tools voor het versterken van pedagogische relatie
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsrepertoire?
redactie Basis van al het leren is een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling. Tools als video-analyse en synchroon coachen met een oortje kunnen helpen die te versterken.
Sturen op autonomie
Sturen op autonomie - Transactionele analyse voor het onderwijs
Nelleke Herrewijnen Sturen op autonomie is een onderwijsboek aan de hand van de krachtige concepten uit de Transactionele Analyse (TA).
Zo kun je mij bereiken
Zo kun je mij bereiken - PCM in de klas
Marleen Legemaat Praktische handleiding om de verschillende persoonlijkheidstypes in jouw klas betrokken te krijgen en te houden. Hoe motiveer je leerlingen en hoe haal je hen uit stress?
Afstemmen op ontwikkelingsfase kind
Doorbreek de testcultuur
Ewald Vervaet Het onderwijsniveau op de basisschool daalt. Eén van de oorzaken ligt in de opvatting dat het intelligentieniveau van kinderen verhoogd zou kunnen worden.
Wat van waarde is in onderwijs op afstand
Over wat van waarde is in onderwijs op afstand
Rijk van Ommeren Kunnen we tijdens deze crisis de prestatiedruk nu even laten voor wat het is en het moment gebruiken om opnieuw na te denken over het waartoe van onderwijs?
Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs
Luc Stevens Het is van belang dat leraren zich verdiepen in onderwijskundige thema’s. Niet om er direct iets mee te doen, maar als materiaal voor een denkpauze.
Een denkpauze
Een denkpauze en de moeite met verandering
Luc Stevens Onderwijswerk is persoonlijk werk en vraagt rust. Leraren zijn de zorg voor zichzelf, zoals we hier bedoelen, niet zo gewend. Toch is een denkpauze belangrijk.
Leraren en leerlingen
De betekenis van leraren en leerlingen voor elkaar
Luc Stevens Onze taal laat het al weten: over leraren kan je niet spreken zonder daar leerlingen bij te denken en over leerlingen niet zonder daar leraren bij te denken.
Ontwikkeling van kinderen
Over ontwikkeling van kinderen
Luc Stevens Goed onderwijs probeert afstemming van het leerproces te bewerkstelligen en leerlingen hebben daar leraren voor nodig.
Leren en onderwijzen
Over leren en onderwijzen
Luc Stevens Een oriëntatie op leren in school of intentioneel leren levert in eerste instantie dezelfde kenmerken op als bij de verkenning van het begrip ontwikkeling.
Paradoxen
Paradoxen of ongerijmdheden rond ontwikkeling en leren
Luc Stevens Hoe verhouden de inzichten rond ontwikkeling en leren zich tot de werkelijkheid van ons onderwijs en de manier van denken die daaruit spreekt.
Intern werkmodel
Het intern werkmodel of het denken van de leraar
Luc Stevens Het geheel van persoonlijke opvattingen, overtuigingen en doelen of dat ons gedrag bepaalt, noemen wij ons intern werkmodel. Het geeft ons gedrag vorm.
Werkmodel leerling
Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling
Luc Stevens Leerlingen denken na. Zij schatten, beoordelen, waarderen en beslissen en zijn in zekere zin net zo wijs als hun leraar in het beoordelen van hun prestaties.
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren
Luc Stevens De interactie van de leerling met zijn opvoeders geeft vorm aan het vertrouwen en zelfvertrouwen in de ontwikkelingssituaties waarin het kind zich begeeft.
Tijd voor pedagogiek
Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta In deze inleiding van de inaugurele rede gaat Biesta in op de hoofdthema's van de huidige pedagogiek.
Professionalisering
Leraar die zichzelf ontwikkelt: professionalisering onderwijs
Luc Stevens De mogelijkheden voor ontwikkeling van onderwijs of onderwijsvernieuwing wordt in belangrijke mate bepaald door de professionalisering van de leraar. Professionalisering onderwijs.
Een doorgaande lijn in zelfsturing
Een doorgaande lijn in zelfsturing
Lilian van der Bolt Het is belangrijk dat we de ontwikkeling van zelfsturing centraal stellen in de doorgaande lijn van voorschool naar basisschool.
Faalangst begeleiden
We moeten af van het idee dat faalangst iets abnormaals is!
Ivo Mijland Examentijd: stress, faalangst? Wat hebben jongeren nodig om uit zichzelf te halen wat erin zit? Help ze studeren wat ze willen studeren. Help ze slagen als ze kunnen slagen.
Kritiek op groeimindset weerlegt
Groeimindset, toch maar wel - deel 1
Dick van der Wateren Er is kritiek op het bevorderen van groeimindset: tijd en energie in het bevorderen daarvan zou nutteloos zijn. Is die kritiek terecht? Zeker niet, menen de auteurs.
Groeimindset: praktijk, ervaringen en tips
Groeimindset, toch maar wel - deel 2
Dick van der Wateren Met praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd dat verandering van mindset wel degelijk helpend kan zijn voor leerlingen. Kritiek op de groeimindset theorie wordt weerlegd.
Lof der zotheid
De lof der zotheid - echt gelijk door verschillende behandeling
Ivo Mijland Als je leerlingen echt gelijk wilt behandelen, behandel ze dan zo verschillend mogelijk! Uitvoerenden houden al besturend een model in stand dat al jarenlang niet goed functioneert.
Pedagogiek handelingswetenschap
Pedagogiek, een betrokken handelingswetenschap
Gert Biesta Wat is pedagogiek voor soort wetenschap. In dit tweede deel van de inaugurele rede van Gert Biesta gaat hij op deze vraag in.
Innerlijkheid en humaniteit pedagogiek
Pedagogiek, innerlijkheid en humaniteit
Gert Biesta Dit is het vijfde deel van de inaugurele rede van Gert Biesta, waarin hij ingaat op de innerlijkheid en de humaniteit van kinderen.
Pedagogisch contact
Theoretische achtergronden van pedagogisch contact
Simone Mark Vanuit de hechtingstheorie weten we dat de mens niet kan zonder affectieve aanraking. Lichamelijk contact is nodig voor de ontwikkeling van kinderen. Maar wat is daarbij juist?
Subjectificatie - ander curriculum
Subjectiverend onderwijs: Het curriculum op zijn kop
Gert Biesta In dit vierde deel van de inaugurele rede van Gert Biesta gaat hij in op hoe de onderwijspraktijk eruit ziet van subjectiverend onderwijs.
Talentenscan motiveert
Hoe een talentenscan leerlingen intrinsiek motiveert
Nadine van der Hart Talentenscans helpen om de hele persoon van de leerling in beeld te brengen. De leerling zelf wordt sterk betrokken bij zijn persoonsontwikkeling.
Volwassen in de wereld
Wat er op het spel staat: volwassen in de wereld willen zijn
Gert Biesta In dit derde deel van de inaugurele rede van Gert Biesta legt hij het verschil uit tussen Bildung en Erziehung. Lees hier hoe Erziehung het beste bij de pedagogiek past!
Zelfsturing stimuleren door spel
Zelfsturing en executieve functies stimuleren in spel
Lilian van der Bolt Spel is de ideale context waarin kinderen zelfsturingscompetenties kunnen ontwikkelen.
Stoeien goed voor ontwikkeling?
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?
redactie Stoeiende kinderen kunnen stoom afblazen. Maar dat geldt niet voor álle kinderen. Sommige kinderen vinden het moeilijk speels gedrag goed te interpreteren.
Tips om ontspannen om te gaan met je gezin
Hoe houden we het gezellig?!
Bertine van den Oever Tijdens deze periode valt er genoeg te doen aan huiswerk. Gemakkelijk ontstaat er stress. Hoe hou je de sfeer toch goed in je gezin?
tips voorlezen thuis
Voorleestips voor thuis
Lilian van der Bolt Voor ouders met jonge kinderen hebben we hieronder een aantal tips bij elkaar gezet om een prentenboek interactief voor te lezen.
Wat zijn executieve functies?
Executieve functies, wat zijn dat?
Anton Horeweg Executieve functies kunnen erg bepalend zijn voor succes op school. Kinderen met bepaalde zwaktes in hun ef-profiel moeten extra ondersteund worden.
Monitoring brede ontwikkeling po-leerling
Hoe kun je emotieregulatie van leerlingen bijhouden?
redactie Welke instrumenten kunnen basisscholen gebruiken om de emotieregulering van leerlingen te monitoren?
Zelfsturing bij jonge kinderen stimuleren
Zelfsturing van jonge kinderen stimuleren
Lilian van der Bolt Een goede aanpak om de zelfsturing van jonge kinderen te stimuleren bestaat uit spelactiviteiten die stap voor stap toeleiden naar de gewenste zelfsturingsvaardigheden
Hoge verwachtingen
Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!
Marcel Schmeier Rosenthal toonde aan dat hoge verwachtingen bijdragen aan beter leren. Vooral jonge kinderen ontwikkelen sneller. Laten we leren van het Rosenthaleffect!
Pedagogisch basisklimaat
Pedagogisch (basis) klimaat
Luc Stevens De school die erin slaagt de paradoxen in ons onderwijs op te heffen is een school met een goed pedagogisch basisklimaat.
Attitude in de klas
Het belang van attitudes in Passend Onderwijs
Anke de Boer Worden leerlingen met beperkingen geaccepteerd in de reguliere klas en wat is de attitude van leerkrachten, ouders en klasgenoten?
Grip op de groep
Grip op de groep - Hoe vorm je een positieve groep?
Arja Kerpel Hoe kun je een goede groep vormen? Tactvol inspelen op de groepsprocessen in de klas is daarbij belangrijk. De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal.
Groepsklimaat
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Arja Kerpel Een gelukkige klas met een warm schoolklimaat. Hoe kun je dat realiseren? Lees het in ‘Gelukkige kinderen in een gelukkige klas’ van Charlotte Visch
Groepsprocessen
Groepsprocessen in de klas
Anton Horeweg Groepen maken altijd een aantal fases door. Deze fases van groepsvorming vinden plaats in elke groep. In dit artikel krijg je tips om deze groepsprocessen te beïnvloeden.
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Arja Kerpel Hoe kan het dat een ervaren leerkracht soms een groep heeft waar ze niets mee kan beginnen? Een boek over groepsdynamica: met respect voor de klas.
Negatieve effecten smartphone
Negatieve effecten van smartphones: hoe ga je daar als school mee om?
redactie Negatieve effecten van smartphones: hoe ga je daar als school mee om?
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch klimaat - leidinggeven - veiligheid - orde in de klas
Arja Kerpel Het pedagogisch klimaat is het geheel van aanwezige en gecreëerde omgevingsfactoren, die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen.
Aanraken van kinderen
Pedagogisch contact- verbondenheid door aanraking
Simone Mark Wanneer is fysiek contact in de professionele opvoedingscontext juist? Een goede aanraking, op het juiste moment, óók en vooral in de beleving van het kind. Lees hier een overzicht.
Pedagogisch leiderschap
Pedagogische tact - Het pedagogisch antwoord op ontkoppelingen
Marcel van Herpen Kinderen ervaren bij hun leraren (en leraren bij hun schoolleiders) dat ze niet de volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun werk. En dat ondermijnt de opvoedkundige taak.
Pedagogische tact
Zonder innerlijke verbondenheid, geen pedagogische tact
Anne van Hees Leerkracht Joëlles handelen is vaak gericht op verdriet en lijden, dat ze bij haar kinderen denkt te zien. De les verloopt kleurloos, tot Joëlle een creatieve inval krijgt en zichzelf laat zien.
Medogenloze groep
De meedogenloze groep
Wendy Brasz en Myra den Haan Hoe zorg je ervoor dat er een positieve groep ontstaat en er een veilig leerklimaat is? Positieve groepsvorming is hierbij de sleutel.
Groepsvorming
De groep in je greep!
Ivo Mijland Herinner je je een groep die je helemaal geweldig vond? Vriendengroep, schoolklas, werkteam, bataljon of sportploeg met meerwaarde? Een groep is meer dan een optelsom der delen!
De Ringaanpak
De Ringaanpak - Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas
Korstiaan Karels Negatief leiderschap in de groep? Dat biedt ruimte voor roddelen, intimidatie, uitsluiting, ruzie en pesten! Werk actief aan groepsdynamiek met de Ringaanpak van Barry Redeker.
Positive Behavior Support
Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
Monique Baard Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school.
Veilige school
Een veilige school. Veiligheid in 5 stappen.
Elena Carmona van Loon Veiligheid voor hen betekent: bezinnen op wat werkt, waar we voor staan en waar we het voor doen!! Het team gaat positief weg na de bijeenkomst. Ze voelen zich gehoord.
Mindfulness in de klas
Spelen in stilte- mindfulness in de klas
Marleen Legemaat Luisteren, stil zijn, naar binnen keren, empathie en reflectie. Irma Smegen wil jonge kinderen de wijsheden en technieken van mindfulness aan reiken.
Fysiek straffen
Straffen in de klas - Historisch overzicht van visie op fysieke straf
Kees van Overveld In dit artikel kijken we naar het straffen van kinderen door ouders en leerkrachten. De inspiratie hiervoor is afkomstig uit het artikel ‘Lichamelijke tuchtiging in school’.
Leren in een buitenles
Les in een buitenlokaal: welke invloed heeft dat?
redactie Welke invloed heeft het geven van theorielessen in een buitenlokaal op de leerprestaties en motivatie van vmbo leerlingen?
Verbaal uiten gevoelens bevordert welbevinden?
Verbaal uiten van gevoelens: bevordert dat het welbevinden van leerlingen?
redactie Draagt het verbaal uiten van gevoelens bij aan het welbevinden van leerlingen op de basisschool?
Verband tussen wereldbeeld en gebrek motivatie
Wereldbeeld en motivatie: is daar een verband tussen?
redactie Is er een verband tussen het wereldbeeld van de post 9/11-generatie en hun gebrek aan motivatie voor school?
Hoe kunnen scholen discriminatie voorkomen?
Hoe kunnen scholen het ontwikkelen van vooroordelen voorkomen?
redactie Hoe kunnen scholen voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen op basis van huidskleur, etniciteit of religie?
Werkklimaat tips
Het werkklimaat verbeteren via de kring
Jos Cöp Wie is er verantwoordelijk voor het werkklimaat in de groep? De leerkracht? De leerlingen? ‘Beiden toch’, is meestal al snel de conclusie. Hoe verbeter je samen dit klimaat?
Paradigma in het onderwijs: wat komt eerst?
Ontwikkeling en onderwijs: ronddraaiende kip-ei-kwestie of oplosbaar?
Ewald Vervaet In het onderwijs staan twee visies over leren haaks op elkaar: Ewald Vervaet laat zien dat er meer pleit voor de visie waarin onderwijs op ontwikkeling volgt.
ontbrekende schakel - conatie
De ontbrekende schakel in onderwijs - inzicht in het conatieve deel
Joop Stroes Focussen op alleen cognitiviteit bij leerlingen is niet genoeg. Het conatieve bij leerlingen wordt vaak niet gezien. Deze auteur beargumenteert dit aan de hand van het model van Kolbe.
Coachen van leerlingen
De coachende leraar is van doorslaggevend belang voor de opbrengsten.
Dolf Janson De coachende rol van leraren is doorslaggevend voor de opbrengsten van het onderwijs. Slechte coaching kan je niet corrigeren met een goede instructie. Help mij het zelf te doen!
Eigenaarschap leerlingen vo
Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?
redactie Verantwoordelijkheid, motivatie, zelfsturing en autonomie: hoe kun je het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?
Ik heb ook wat te vertellen
Ik heb ook wat te vertellen! - Communiceren met pubers en adolescenten
Helèn de Jong Hoe kun je goede gesprekken voeren met pubers en jeugdigen? Daarover gaat het boek Ik heb ook wat te vertellen van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting en tips.
Kernkwaliteiten
Bewustwording en ontwikkeling van kernkwaliteiten bij leerlingen
Peter Ruit Dit artikel rapporteert over een onderzoek naar kernkwaliteiten bij basisschoolleerlingen dat gebaseerd is op inzichten uit de positieve psychologie.
Leanprincipes in het basisonderwijs
Versterken leanprincipes het eigenaarschap van leerlingen BO?
redactie Leidt het gebruik van lean-principes in een basisschoolklas tot een versterking van het eigenaarschap bij de leerlingen?
Het versterken van eigenaarschap door leerlijnen
Hoe versterk je het eigenaarschap bij leerlingen?
redactie Leidt het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen tot een versterking van het eigenaarschap bij leerlingen?
Vragen stellen
Leerlingen zelf vragen laten stellen
Dolf Janson Gemotiveerde en actief lerende leerlingen, welke leraar heeft dat niet als ideaal? Dit artikel beschrijft een aanpak die dat ideaal dichterbij brengt. Make just one change.
Positieve psychologie
De betekenis van de positieve psychologie voor het onderwijs
Peter Ruit De positieve psychologie heeft als uitgangspunt dat het voor menselijke groei veel effectiever is om aandacht te besteden aan de kernkwaliteiten van mensen en aan positieve ervaringen in plaats van op traumas, afwijkingen en problemen.
Toetsrevolutie
Toetsrevolutie - Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs
Helèn de Jong Formatief toetsen versterkt de aansluiting tussen leren, instructie en beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat formatieve toetsvormen een positieve invloed hebben op motivatie van leerlingen.
Sociale veiligheid in school
Sociale veiligheid in school
Myriam Lieskamp Sociale veiligheid betreft zowel het tegengaan van onveiligheid en pesten als het leren en versterken van vertrouwen, respect en bijbehorende sociale vaardigheden.
Effect van cijfers op leerlingen
Wat doen hoge of lage cijfers met leerlingen?
redactie Het krijgen van cijfers kan leerlingen stimuleren. Maar het krijgen van veel lage cijfers kan ook leiden tot gevoelens van angst.
Het terugbrengen van contacttijd
Leveren kortere lesuren wat op?
redactie Kortere lesuren, en daarmee een vermindering van de totale instructietijd, zullen leiden tot een daling in leerprestaties voor leerlingen in havo/vwo
Brede vaardigheden leerlingen
Aandacht voor brede vaardigheden
Bertine van den Oever In dit artikel zie je een kernachtige selectie van vaardigheden voor het basisonderwijs die leerlingen goed voorbereiden op deelname aan de maatschappij.
Drie instrumenten voor burgerschapsvorming
Burgerschapsvorming complex?
Jaap Versfelt Hoe breng je burgerschapsvorming in de praktijk? We geven drie instrumenten waarmee de leerling, de leraar en het onderwijs geholpen is.
Talentontwikkeling bij multidiversiteit
Hoe zorg je dat leerlingen die minder goed mee komen het toch leuk vinden op school?
redactie Wat kunnen leerkrachten doen om het welbevinden van cognitief zwakkere leerlingen te bevorderen?
Sportbeleving na shuttlerun
Shuttle Run test: worden leerlingen daar fitter van?
redactie Verbetert een Shuttle Run test de lichamelijke conditie van leerlingen en welke rol speelt motivatie hierin?
Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters
Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters
Marleen Legemaat Ervaringsgericht werken is veel meer dan leren uit ervaring. Het gaat niet om wat kinderen doen maar om hoe de leerkracht naar het kind kijkt.
Kiezen voor het jonge kind
Kiezen voor het jonge kind
Lianne Jongsma Kiezen voor het jonge kind is een boek met een sterke theoretische onderbouwing maar ook met volop aandacht voor de praktijk.
Leeruitdaging voor jonge kinderen
De leeruitdaging voor jonge kinderen - Diep leren
Bertine van den Oever Na het boek De Leeruitdaging heeft James Nottingham samen met Jill Nottingham deze inhoud vertaald naar het werken met jonge kinderen: De Leeruitdaging voor jonge kinderen.
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal!
Lianne Jongsma Ook al zijn er veel boeken geschreven over onderwijs aan jonge kinderen, het boek Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal! verdient het om te worden uitgelicht.
Talenten herkennen en ontwikkelen
Talenten herkennen en ontwikkelen: een hele uitdaging!
Nadine van der Hart Er komen verschillende uitdagingen kijken bij het herkennen en het ontwikkelen van de talenten van leerlingen. Ondanks eigenaarschap van de ontwikkeling moeten we kinderen blijven uitdagen!
Hersenen hebben een positieve aandachtsbankrekening nodig
Ook hersenen hebben een bankrekening
Ivo Mijland Mensen hebben aandacht nodig om te groeien. Ons verlangen naar aandacht is normaal. Ontdek positieve dingen en benoem ze, word als een kind!
Uitgangspunt bij onderwijs: leerkracht of leerling?
Leerkracht én leerling centraal
Marcel van Herpen Wat is het uitgangspunt van onderwijs en opvoeding? De leerkracht? De leerling? Gezamenlijk zoeken we naar antwoorden die de nieuwe generatie ons stelt.
Persoonsvorming: socialisatie of subjectificatie
Persoonsvorming in het onderwijs: Socialisatie of subjectificatie?
Gert Biesta Onderwijs heeft ook te maken met de vorming van de persoon. Maar wat is de juiste of goede persoonsvorming? En wie bepaalt dat?
Alles over pesten
Alles over pesten
Helèn de Jong Pesten is geen onvermijdelijk onderdeel van het groepsproces. Het 'hoort' niet bij het leven en je wordt er niet sterker van integendeel. Recensie alles over pesten.
Cyberpesten en andere digitaal ongewenst gedrag
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
redactie Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
Gevolgen van pesten
Pesten op school - gevolgen en aanpak
Machiel Karels In dit artikel wordt ingegaan op de signalen van pesten op school en op een mogelijke aanpak van het probleem. Hierbij wordt de vijfsporenaanpak genoemd.
Meidenvenijn
Meidenvenijn in het basisonderwijs - Preventie en aanpak
Arja Kerpel Meidenvenijn is het subtiele spel van aantrekken en afstoten in relaties. Dit gedrag lijkt onschuldig, maar het brengt schade toe. Voorkomen en aanpakken dus!
Pesten groepsaanpak
Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
Kees van Overveld Dit artikel betoogt dat een anti-pestprogramma niet de eerste oplossing is waar een school aan zou moeten denken. De voorkeur gaat uit naar een andere aanpak.
Pesten aanpakken
Pesten aanpakken - lessenserie voor de basisschool
Arja Kerpel Gemiddeld één op de tien kinderen in het basisonderwijs wordt gepest. Hoe voorkom je pesten of pak je een pestprobleem aan?
Vijfsporenaanpak pesten
De vijfsporenaanpak bij pesten
Bob van der Meer Een goede aanpak van pesten behelst een vijfsporenbeleid waarbij vijf betrokken partijen en drie psychologische mechanismen aangepakt worden.
Steungroepaanpak
Steungroepaanpak van pesten. Toeschouwers en pesters in gesprek.
Dirk van der Wulp Pesten kan ernstige vormen aannemen. Lees hier over de verbluffende resultaten van de steungroepaanpak. Pesters, toeschouwers en potentiële vrienden gaan met elkaar in gesprek.
Pesten tips
Pesten: wat kun je doen in de klas?
Anton Horeweg Pesten is een hardnekkig probleem in scholen. Plagerijen moet je niet te snel pesten noemen. Kenmerken op een rijtje en tips voor de praktijk in de klas.
No blame-methode
Pesten als familietrek? “Zo doen we dat bij ons…”
Ivo Mijland Hoe kun je weten of het pesten of plagen is? Er zijn middelen om het verschil in beeld te krijgen! Iedereen heeft wel een jeugdherinnering aan pesten. Als pester, gepeste of toeschouwer. :
Pesterijen op school
Pesterijen op school - oorzaken - profielen van betrokkenen
Machiel Karels Pesten is helaas nog altijd een actueel probleem. In het eerste deel van twee artikelen wordt het fenomeen pesten besproken. Ook wordt aangegeven wat oorzaken en gevolgen van pesten zijn.
evidence-based
Is evidence-based het antwoord?
Ivo Mijland De roep om evidence-based werken is de laatste jaren enorm gegroeid. Dit artikel gaat in op de vraag of we wel altijd vanuit het bewijs moeten werken met kinderen..
Internaliserende en externaliserende problemen
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?
redactie Docenten die oog hebben voor de context van gedrag en proactieve strategieën bedenken en plannen, kunnen verstorend gedrag voor zijn.
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.