Landelijke Klachtencommissie Onderwijs - LKC

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is een onafhankelijke instantie in Nederland die zich bezighoudt met het behandelen van klachten in het onderwijs.

Deze commissie fungeert als een neutrale tussenpersoon tussen ouders, leerlingen, studenten, personeel en onderwijsinstellingen, zoals scholen, universiteiten en andere onderwijsorganisaties.

Het hoofddoel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is om geschillen op te lossen die betrekking hebben op bijvoorbeeld disciplinaire maatregelen, beoordelingen, discriminatie, pesten en andere onderwijsgerelateerde zaken.

De commissie biedt een gestructureerd proces voor het indienen en onderzoeken van klachten, met het oog op een eerlijke en rechtvaardige behandeling van alle betrokken partijen. Haar uitspraken zijn niet-bindend, maar dragen bij aan het bevorderen van transparantie en verantwoordelijkheid binnen het onderwijsstelsel in Nederland.

Waarover kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zich uitspreken?

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs kan zich buigen over een breed scala aan onderwerpen en kwesties die zich binnen onderwijsinstellingen kunnen voordoen. Enkele voorbeeldkwesties waarover de commissie een oordeel kan uitspreken, zijn:

  1. Disciplinaire Maatregelen: Klachten over onevenredige straffen of maatregelen die door de school of onderwijsinstelling zijn opgelegd, zoals schorsingen of verwijderingen.
  2. Beoordelingen en Examens: Klachten over onjuiste beoordelingen, examinering, tentamens of cijferberekeningen.
  3. Pesten en Intimidatie: Klachten over pestgedrag, intimidatie of discriminatie binnen de onderwijsomgeving, en de manier waarop de school dit aanpakt.
  4. Toegankelijkheid en Zorg: Klachten over de toegankelijkheid van onderwijs voor studenten met een beperking of speciale behoeften, inclusief de geboden ondersteuning en zorg.
  5. Mismanagement en Bestuur: Klachten over het bestuur, de leiding en het management van de onderwijsinstelling, inclusief financiële kwesties.
  6. Didactische Aanpak: Klachten over de kwaliteit van het onderwijs, de gebruikte lesmethoden en de effectiviteit van het lesgeven.
  7. Inbreuk op Rechten: Klachten over schendingen van rechten van studenten, ouders of personeel binnen de onderwijsomgeving.
  8. Schorsing en Verwijdering: Klachten over de rechtmatigheid van schorsingen of verwijderingen van studenten.
  9. Privacy en Gegevensbescherming: Klachten over schendingen van privacy of onjuist gebruik van persoonsgegevens binnen de onderwijsinstelling.
  10. Conflicten met Personeel: Klachten over conflicten tussen studenten, ouders of andere partijen en het onderwijspersoneel.

Dit is slechts een greep uit de vele mogelijke kwesties waar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs bij betrokken kan zijn. De commissie biedt een platform voor het behandelen van geschillen en streeft naar een eerlijke en rechtvaardige oplossing voor alle betrokken partijen binnen het onderwijsdomein.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 18 augustus 2023

Gerelateerd

Congres
Examencommissies in het vo
Examencommissies in het vo
Over taken en bevoegdheden in het borgen van kwaliteit van schoolexaminering
Medilex Onderwijs 
Pesterijen op school
Pesterijen op school - oorzaken - profielen van betrokkenen
Machiel Karels
Oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onjuist oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs?
Joost Karels
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]arbeidsrecht
avg
cao
klachtencommissie
onderwijsrecht
schorsing
vertrouwenspersoon
wet op het primair onderwijs (WPO)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest