Onderwijs begrippen

Onderwijskundige begrippen bibliotheek. Elk begrip is beschreven in 100 woorden. Binnen een minuut weet u de betekenis van het begrip. Onderaan elke uitleg staan verwijzingen naar gerelateerde thema's of verdiepende artikelen.

21st century skills 360 graden feedback aardrijkskunde achterstandsleerlingen actieplan Leraar 2020 activerend onderwijs adaptief onderwijs adaptieve leertechnologie adaptieve toets add adhd adolescentie afstandsonderwijs agora agressie ambulante begeleiding angststoornis arbeidsrecht asperger ass assessment attitude attributie augmented reality authentiek leiderschap autisme automatiseren automatisering in het onderwijs autonome motivatie autonomie autonomie-ondersteunend lesgeven avg avi-niveau basisbehoeften basismodel taakbeleid basisontwikkeling bedrijfsvoering beelddenken beginsituatie begrijpend lezen begrippen behaviorisme bekwaamheidsdossier belevingswereld beoordelingsgesprek beroepsonderwijs betrokkenheid BAPO bewegend leren bewegingsonderwijs bias bibliotherapie big five bijzonder onderwijs bildung blended learning boeiend onderwijs brain based teaching brede school brein brugklas bso buitenspelen burgerschap burgerschapsvorming burn-out cd cito cito-score classificeren clusteren clusteronderwijs co-teaching coaching cognitieve belasting cognitieve ontwikkeling cognitivisme cao collegiale consultatie combinatieklas communicatie met ouders compacten competentie competentiemanagement computational thinking concentratie concentratieproblemen concentratiestoornissen constructivisme contactpersoon continurooster controlerend lesgeven convergente differentiatie coöperatief leren coöperatieve werkvormen counseling creatieve actie methodologie creatieve therapie creativiteit cultuurprofielschool curriculum cyberpesten dagarrangementen dalton-onderwijs dcd deeltijd werken deep democracy depressie diagnosticeren didactiek didactische werkvorm dienend leiderschap differentiatie digitaal schoolbord digitaal toetsen digitale geletterdheid digitale leeromgeving directe instructie disharmonisch profiel divergente differentiatie dl dle doorstroommogelijkheden doorstroomtoets doorzettingsvermogen doubleren drieslagmodel droedelen DSM duurzame-groene-scholen duurzame inzetbaarheid duurzame organisatieontwikkeling dyscalculie dysgrafie dyslexie dyslexieonderzoek dyslexieprotocol dyslexieverklaring dyspraxie e-learning effectieve instructie eigenaarschap eindtoets basisonderwijs electronische leeromgeving - ELO emotionele intelligentie empathie empirische cyclus engels entreetoets erfgoededucatie ervaringsgericht onderwijs evalueren exacte vakken | bèta vakken examencommissie executieve functies exemplarisch onderwijs extravert extrinsieke motivatie faalangst facilitaire organisatie feedback filosofie financieel gedrag financiering van het onderwijs fixed mindset flexibel onderwijs flipping the classroom FOMO formatie formatief toetsen freinet onderwijs frontaalkwab functiemix functioneringsgesprek funderend onderwijs gameverslaving gamification gecontroleerde motivatie gedragsproblemen gedragsstoornissen geen-bodem-syndroom geheugen geletterdheid genderstereotypering gepersonaliseerd onderwijs gesprekkencyclus gezag gezonde schoolkantine gilles de la tourette gemeenschappelijke medezeggenschapsraad goed bestuur groeidocument groepsdoorbrekend werken groepsdynamica groepsgrootte groepsplan groepsvorming growth mindset gym handelingsgericht werken handelingsmodel handelingsplan hangjongeren hechtingsstoornissen hersenen heterogene groepen homeschooling / thuisonderwijs hoofdlijnenmodel hoogbegaafdheid hoogsensitiviteit HRM in het onderwijs huiswerk huiswerkbegeleiding hybride onderwijs - hybride docent hygiëne schoolgebouw hyperactiviteit hyperfocus ICT in het onderwijs identiteit IGDI-model immersief onderwijs inclusief onderwijs indicatie informatievaardigheden informeel leren inkoop innovleren Inspirators voor de toekomst instructietafel integraal kindcentrum (IKC) integraal personeelsbeleid (ipb) interieur-en-identiteit-schoolgebouw intern begeleider interventie intrinsieke motivatie introvert iq-test jaarkalender jenaplan-onderwijs jeugdcriminaliteit jonge kind kansengelijkheid kerndoelen kernkwaliteiten kinderdagverblijf (KDV) kinderopvang kindgericht onderwijs kindgesprekken klachtencommissie klasinrichting klassenmanagement kleuter kleutertoetsen koersplan kunstonderwijs kwaliteitskaarten kwaliteitszorg la/lb-schaal laaggeletterdheid Landelijke Klachtencommissie Onderwijs learning analytics leefwereld leergerichte aanpak leerkrachtvaardigheden leerlijn leerlingbegeleiding leerlingenzorg leerlinggebonden financiering leerlingvolgsysteem leeromgeving leerplein leerplicht leerplichtambtenaar leerpotentieel leerprestaties leerproces leerrendement leerstijl leerstofaanbod leerstofjaarklassensysteem leerstrategie leiderschapsstijl lerarenbeurs lerarenkamer lerarenportfolio lerarenregister lerarentekort leren lezen lerend netwerk lerende school lesdoelen lesson study lio-stage logopedie loonadministratie luchtkwaliteit - ventilatie lumpsum maakonderwijs maatwerkdiploma Massive open online courses (MOOC's) Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) mcdd medezeggenschapsraad mediation mediawijsheid meervoudige intelligenties mentor meritocratie metacognitie mindfulness mindmap mindset ministerie van ocw montessori-onderwijs morele ontwikkeling motivatie motorische ontwikkeling medezeggenschapsraad op schoolniveau nationaal onderwijsakkoord Nationaal Programma Onderwijs natuurlijk leren netwerkleren niveauwaarde nld normering normjaartaak nscct NT2 observatieformulier observatiemethoden observeren odd onderpresteren ondersteuningsplan ondersteuningsplicht ondersteuningsprofiel onderwijs arbodienst onderwijsadministratie - leerling- en personeelsadministratie onderwijsassistent / klassenassistent onderwijsbegroting-schoolbegroting onderwijsbehoeften onderwijshuisvesting onderwijsinrichting onderwijsinspectie onderwijskwaliteit onderwijsleerproces onderwijsontwikkeling onderwijsrecht onderwijssegregatie onderwijssubsidies onderwijstijd onderwijstoezicht onderwijsvernieuwing onderwijsverzekeringen-risicoafdekking onderzoekend leren onderwijsondersteunend personeel online assessment online onderwijs ontdekkend leren ontwikkelingsgebieden ontwikkelingsgericht onderwijs ontwikkelingsperspectief (OPP) ontwikkelingspsychologie ontwikkelingsstoornissen ontwikkelingsvoorsprong opbrengstgericht werken openbaar onderwijs oplossingsgericht werken opslagfactor opvoedingsondersteuning orthopedagogiek ouderavond ouderbetrokkenheid ouderbijdrage ouderparticipatie ouderschapsverlof oudertevredenheidspeiling overlegmodel taakbeleid pabo parentificatie passend onderwijs PCM pdd pdd-nos pedagogiek Pedagogisch coach pedagogisch klimaat pedagoog percentielscores perfectionisme performaal personeelsuitje-feestcomité persoonlijk meesterschap persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) persoonlijke effectiviteit persoonlijke ontwikkeling persoonlijkheidstest pesten pestprotocol peuterspeelzaal piaget pisa plusklas portfolio positieve psychologie positive behavior support (pbs) potentieelgericht onderwijs prestatiegerichte aanpak preteaching probleemjongeren probleemoplossend vermogen professionalisering cao PO professionele leergemeenschap projectonderwijs protocol erwd psycho-educatie psychologische basisbehoeften psychosociale ontwikkeling puberbrein puberteit pygmalio effect raad van toezicht referentieniveau reflecteren regionaal expertisecentrum (REC) registerleraar rekenen rekentoets remedial teaching remediëren responsiviteit resultaatgericht onderwijs roos van leary rorschachtest rouwverwerking rtti rugzak samenwerkend leren samenwerkingsverband samenwerkingsvormen SBL competenties scaffolding schaduwonderwijs schakelklas schizofreen schoolbegeleidingsdienst schoolbestuur schoolgebouw-ontwerp-bouw schoolgids schoolklimaat schoolkosten schoolleider schoolloopbaan schoolontwikkeling schoolplan schoolplein - veilig plein schoolprofiel schoolrijpheid schooluniform schorsing schrijfontwikkeling sectievoorzitter selectief mutisme self-efficacy serious games signaleren situationeel leiderschap slaagpercentage slo smarti sociaal constructivisme sociaal-emotionele ontwikkeling sociale vaardigheden sociogram speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs spelling spelontwikkeling spelvormen spijbelen sterrenschool stotteren syndroom van down systeemdenken taakbeleid taakgericht werken taalontwikkeling taalontwikkelingsstoornis TOS talent talentontwikkeling TASC-model taxonomie van bloom teaching to the test teamleren techniek technisch lezen tevredenheidsonderzoek toerusten en vormen toetsen toetskalender toezichtkader traditioneel vernieuwingsonderwijs transfer transparante organisatie trauma tussendoelen tweetalig onderwijs TTO uitstroomniveau unitonderwijs value based education veiligheid verantwoordelijkheid verantwoording verbreding verdieping verrijking vertrouwenspersoon verzuim virtual reality voorlezen vrijeschoolonderwijs vrijheid van onderwijs vroegsignalering voorschoolse educatie (VE) WEC welbevinden werkdruk werkhouding werktijdfactor werkverdelingsplan werkwoordspelling wet BIO wet op het primair onderwijs (WPO) wiskunde woordenschat wsns zaakvakken zelfbeeld zelfbeoordeling zelfdeterminatie theorie zelfhulp zelfregulatie zelfstandigheid zelfvertrouwen zone van naaste ontwikkeling zorgklas zorgplan zorgplicht zorgstructuur zwangerschapsverlof

begrippen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest