Onderwijs begrippen

Onderwijskundige begrippen bibliotheek. Elk begrip is beschreven in 100 woorden. Binnen een minuut weet u de betekenis van het begrip. Onderaan elke uitleg staan verwijzingen naar gerelateerde thema's of verdiepende artikelen.

21st century skills 360 graden feedback aardrijkskunde achterstandsleerlingen actieplan Leraar 2020 activerend onderwijs adaptief onderwijs adaptieve leertechnologie adaptieve toets add adhd adolescentie agressie ambulante begeleiding angststoornis asperger ass assessment attitude attributie authentiek leiderschap autisme automatiseren autonome motivatie autonomie autonomie-ondersteunend lesgeven avi-niveau basisbehoeften basismodel taakbeleid basisontwikkeling beelddenken beginsituatie begrijpend lezen begrippen behaviorisme bekwaamheidsdossier belevingswereld beoordelingsgesprek beroepsonderwijs betrokkenheid bevordering arbeidsparticipatie ouderen bewegingsonderwijs bibliotherapie big five bijzonder onderwijs bildung blended learning boeiend onderwijs brain based teaching brede school brein brugklas bso burgerschap burgerschapsvorming burn-out cd cito cito-score classificeren clusteren clusteronderwijs co-teaching coaching cognitieve belasting cognitieve ontwikkeling cao collegiale consultatie combinatieklas communicatie met ouders compacten competentie competentiemanagement computational thinking concentratie concentratieproblemen concentratiestoornissen constructivisme contactpersoon continurooster controlerend lesgeven convergente differentiatie coöperatief leren coöperatieve werkvormen counseling creatieve therapie creativiteit cultuurprofielschool curriculum cyberpesten dagarrangementen dalton-onderwijs dcd deeltijd werken depressie diagnosticeren didactiek didactische werkvorm dienend leiderschap differentiatie digitaal schoolbord digitaal toetsen digitale geletterdheid digitale leeromgeving directe instructie divergente differentiatie dl dle doorzettingsvermogen doubleren DSM duurzame inzetbaarheid duurzame organisatieontwikkeling dyscalculie dysgrafie dyslexie dyslexieonderzoek dyslexieprotocol dyslexieverklaring dyspraxie e-learning effectieve instructie eindtoets basisonderwijs electronische leeromgeving - ELO emotionele intelligentie empathie empirische cyclus engels entreetoets erfgoededucatie ervaringsgericht onderwijs evalueren exacte vakken | bèta vakken examencommissie executieve functies exemplarisch onderwijs extravert faalangst feedback filosofie flexibel onderwijs flipping the classroom FOMO formatie formatieve assessment freinet onderwijs frontaalkwab functiemix functioneringsgesprek funderend onderwijs gamification gecontroleerde motivatie gedragsproblemen gedragsstoornissen geen-bodem-syndroom geheugen geletterdheid genderstereotypering gepersonaliseerd onderwijs gesprekkencyclus gezag gilles de la tourette gemeenschappelijke medezeggenschapsraad goed bestuur groeidocument groepsdynamica groepsgrootte groepsplan groepsvorming gym handelingsgericht werken handelingsplan hangjongeren hechtingsstoornissen hersenen heterogene groepen homeschooling / thuisonderwijs hoogbegaafdheid hoogsensitiviteit huiswerk huiswerkbegeleiding hyperactiviteit ICT in het onderwijs identiteit IGDI-model inclusief onderwijs (ION) indicatie informatievaardigheden informeel leren innovleren Inspirators voor de toekomst instructietafel integraal kindcentrum (IKC) integraal personeelsbeleid (ipb) intern begeleider interventie intrinsieke motivatie introvert iq-test jenaplan-onderwijs jeugdcriminaliteit jonge kind kerndoelen kernkwaliteiten kinderdagverblijf (KDV) kinderopvang kindgericht onderwijs klachtencommissie klasinrichting klassenmanagement kleuter kleutertoetsen kunstonderwijs kwaliteitskaarten kwaliteitszorg la/lb-schaal learning analytics leefwereld leergerichte aanpak leerkrachtvaardigheden leerlijn leerlingbegeleiding leerlingenzorg leerlinggebonden financiering leerlingvolgsysteem leeromgeving leerplicht leerplichtambtenaar leerprestaties leerproces leerrendement leerstijl leerstofaanbod leerstofjaarklassensysteem leerstrategie leiderschapsstijl lerarenbeurs lerarenregister lerend netwerk lerende school lesdoelen lesson study lio-stage logopedie lumpsum Massive open online courses (MOOC's) Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) mcdd medezeggenschapsraad mediation mediawijsheid meervoudige intelligenties mentor metacognitie mindfulness mindmap mindset ministerie van ocw montessori-onderwijs morele ontwikkeling motivatie motorische ontwikkeling medezeggenschapsraad op schoolniveau nationaal onderwijsakkoord natuurlijk leren netwerkleren niveauwaarde nld normering normjaartaak nscct NT2 observatieformulier observatiemethoden observeren odd onderpresteren ondersteuningsplan ondersteuningsplicht ondersteuningsprofiel onderwijsassistent / klassenassistent onderwijsbehoeften onderwijsinspectie onderwijskwaliteit onderwijsleerproces onderwijsontwikkeling onderwijstijd onderwijstoezicht onderwijsvernieuwing onderzoekend leren online assessment online onderwijs ontdekkend leren ontwikkelingsgebieden ontwikkelingsgericht onderwijs ontwikkelingsperspectief (OPP) ontwikkelingspsychologie ontwikkelingsstoornissen ontwikkelingsvoorsprong opbrengstgericht werken openbaar onderwijs oplossingsgericht werken opslagfactor opvoedingsondersteuning orthopedagogiek ouderavond ouderbetrokkenheid ouderbijdrage ouderparticipatie ouderschapsverlof oudertevredenheidspeiling overlegmodel taakbeleid passend onderwijs pdd pdd-nos pedagogiek pedagogisch klimaat percentielscores perfectionisme performaal persoonlijk meesterschap persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) persoonlijke effectiviteit persoonlijke ontwikkeling persoonlijkheidstest pesten pestprotocol peuterspeelzaal piaget plusklas portfolio positieve psychologie positive behavior support (pbs) potentieelgericht onderwijs prestatiegerichte aanpak preteaching probleemjongeren probleemoplossend vermogen professionalisering cao PO professionele leergemeenschap projectonderwijs protocol erwd psycho-educatie psychologische basisbehoeften psychosociale ontwikkeling puberbrein puberteit raad van toezicht referentieniveau reflecteren regionaal expertisecentrum (REC) registerleraar rekenen rekentoets remedial teaching remediëren Responsiviteit resultaatgericht onderwijs roos van leary rorschachtest rouwverwerking rugzak samenwerkend leren samenwerkingsverband samenwerkingsvormen SBL competenties scaffolding schakelklas schoolbegeleidingsdienst schoolbestuur schoolgids schoolklimaat schoolkosten schoolleider schoolloopbaan schoolontwikkeling schoolplan schoolprofiel schoolrijpheid schooluniform schorsing schrijfontwikkeling sectievoorzitter selectief mutisme self-efficacy serious games signaleren situationeel leiderschap slaagpercentage slo smarti sociaal constructivisme sociaal-emotionele ontwikkeling sociale vaardigheden sociogram speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs spelling spelontwikkeling spelvormen spijbelen sterrenschool stotteren syndroom van down systeemdenken taakbeleid taakgericht werken taalontwikkeling taalontwikkelingsstoornis TOS talent talentontwikkeling taxonomie van bloom teaching to the test teamleren techniek technisch lezen tevredenheidsonderzoek toerusten en vormen toetsen toetskalender toezichtkader traditioneel vernieuwingsonderwijs transfer trauma tussendoelen tweetalig onderwijs TTO uitstroomniveau value based education veiligheid verantwoordelijkheid verbreding verdieping verrijking vertrouwenspersoon vrijeschoolonderwijs vrijheid van onderwijs vroegsignalering voor- en vroegschoolse educatie (VVE) WEC welbevinden werkdruk werkhouding werktijdfactor werkverdelingsplan wet BIO wet op het primair onderwijs (WPO) wiskunde woordenschat wsns zaakvakken zelfbeeld zelfbeoordeling zelfdeterminatie theorie zelfhulp zelfregulatie zelfstandigheid zelfvertrouwen zone van naaste ontwikkeling zorgklas zorgplan zorgstructuur zwangerschapsverlof

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.