Effectieve werkwijzen bij reflectie op het leerproces
Hoe stimuleer je leerlingen tot reflectie op hun leerproces?
redactie Reflectie op het eigen leerproces is zinvol voor basisschoolleerlingen, al vanaf de onderbouw. Leerkrachten kunnen hiervoor instrumenten als rubrics en portfolioÃÆââ‚
Nakijken leerlingenwerk
Nakijken: nut en noodzaak
Marcel Schmeier Het nakijken van leerlingenwerk kan een hele klus zijn. Kan dat niet effectiever? Een artikel over doelen van nakijken en effectief inzetten verschillende werkvormen.
Vreemde talen
Wat is de relatie tussen vreemde talen en toegang tot de arbeidsmarkt?
redactie Wat is de relatie tussen de beheersing van moderne vreemde talen, anders dan Engels, en toegang tot de arbeidsmarkt?
Leren met kunst
Beter leren en onthouden met kunst
Vera Meewis Door te luisteren naar de leerlingen, ontdekten onderzoekers dat een sterke, effectieve integratie met kunst zorgt voor meer intrinsieke onafhankelijke motivatie om te leren en echt begrip.
Zelfregulerend leren
Zelfregulerend leren - Effectiever leren met leerstrategieën
Arja Kerpel Leren leren is belangrijk, anders gaat een leerling vroeg of laat onderuit. Maar hoe ontwikkel je die vaardigheden bij leerlingen? Door het aanleren van leerstrategieën.
Hersenbeest
Hersenbeest
Harm Klifman Iedereen maakt keuzes. Vaak wordt er gedacht dat we dat bewust doen, maar is dat wel zo? In het boek hersenbeest wordt hier dieper op ingegaan.
Hogere denkvaardigheden
Uitdagende opdrachten voor het betere denkwerk
René Leverink Over de beeldenstorm: beredeneer welke van drie bronnen geschreven is door een katholieke auteur? Hogere denkvaardigheden: analyseren, evalueren, creëren!
Kunst in curriculum
Kunst integreren in het curriculum
Vera Meewis Wanneer is integratie geslaagd? Als de leerling wordt uitgedaagd tot creatief en kritisch denken over disciplines heen.
Kunst in de les
Hoe kunst helpt leren
Vera Meewis Kunst helpt leerlingen om betekenisvolle leerervaringen te creëren, mits de kunst goed geïntegreerd is in de les.
Leerinhouden
Leerinhouden: wetgeving - kennis - ordening - invloed leerkracht
Arja Kerpel De leerkracht sluit zijn leerinhouden aan op de leef- en belevingswereld van zijn leerlingen en houdt rekening met hun beginsituatie.
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Machiel Karels Het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. Ook de referentieniveaus zijn in dit boek verwerkt. De doelen zijn in de ik-vorm beschreven.
Relatie werkbelasting en vakkennis
Is er een relatie tussen ervaren werkbelasting en bekwaamheid?
redactie Is er een relatie tussen de ervaren werkbelasting en hoe bekwaam leraren zich voelen om bewegingsonderwijs en cultuureducatie te geven?
Taxonomie-van-bloom
Taxonomie van bloom - uitleg denkvaardigheden
Machiel Karels De taxonomie van Bloom is een bekende indeling van verschillende kennisniveaus. Vooral binnen het onderwijs en de pedagogiek wordt deze taxonomie regelmatig gebruikt.
Vakspecialisatie
Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie en wat zijn de effecten?
redactie Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie in het primair onderwijs en wat zijn de effecten? Leerkrachten geven alleen taal en rekenen geven aan eigen groep en specialiseren.
Afstandsleren commitment en zelfsturing bij volwassenen
Is afstandsleren effectief bij laagopgeleide volwassenen?
redactie Een drietal factoren uit de leeromgeving zijn van invloed op de effectiviteit van afstandsleren voor laagopgeleide volwassenen: omgeving, begeleiding en inhoud.
Beoordeling LVS-toetsen begrijpend lezen (3)
Beoordeling LVS-toetsen Begrijpend Lezen (3)
Corine Treffers Wordt in LVS-begrijpend-toetsen alle elementen van het referentiekader getoetst? Hebben deze toetsen passende vraagvormen? In dit artikel wordt dit en meer besproken.
Beoordeling LVS-toetsen begrijpend luisteren technisch lezen (2)
Beoordeling LVS-toetsen Begrijpend Luisteren en Technisch Lezen (2)
Corine Treffers Benieuwd of de LVS-toetsen voor het technisch lezen voldoen aan de beoordelingscriteria? In dit artikel wordt dat beschreven.
Beoordeling LVS-toetsen hoofdrekenen en overig (7)
Beoordeling LVS-toetsen Hoofdrekenen en overige specifieke vaardigheden (7)
Corine Treffers Waaraan voldoen de LVS-toetsen hoofdrekenen? Worden er ook toetsen aangeboden voor de overige specifieke vaardigheden? In dit artikel lees je het antwoord.
Beoordeling LVS-toetsen rekenen-wiskunde (6)
Beoordeling LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde (6)
Corine Treffers Waar moet een LVS-toetsen rekenen-wiskunde aan voldoen? En voldoen deze toetsen hieraan? In dit artikel worden deze vragen beantwoord.
Beoordeling LVS-toetsen schrijfvaardigheid Engels (5)
Beoordeling LVS-toetsen Schrijfvaardigheid en Engels (5)
Corine Treffers De inhoud van de LVS-toetsen schrijfvaardigheid en Engels is beoordeeld. In dit artikel wordt deze beoordeling toegelicht.
Beoordeling LVS-toetsen spelling taalverzorging (4)
Beoordeling LVS-toetsen Spelling en Taalverzorging (4)
Corine Treffers De inhoud van de LVS-toetsen van spelling en taalverzorging is in een ander artikel beoordeeld. In dit artikel wordt deze beoordeling toegelicht.
Beoordeling LVS-toetsen woordenschat (1)
Toelichting beoordelingscriteria en beoordeling LVS-toetsen Woordenschat (1)
Corine Treffers De inhoud van LVS-toetsen beoordelen. Corine Treffers deed dit. In dit artikel worden de beoordelingscriteria en de beoordeling van de LVS-toetsen woordenschat toegelicht.
Beoordeling LVS toetsen
Welk LVS past bij jouw school? - Keuzehulp bij het kiezen van een LVS
Corine Treffers Aan welke criteria moet een LVS voldoen? In dit artikel wordt deze vraag besproken om zo het maken van de keuze voor een LVS te vergemakkelijken.
Overzicht LVS-toetsen en toelichting
Overzicht LVS-toetsen en toelichting
Corine Treffers In 8 artikelen worden de LVS van de huidige aanbieders vergeleken en besproken. Dit artikel geeft een overzicht van alle artikelen, toetsen en bronnen.
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
redactie Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs
Inzet van tussenuren positief op leerresultaten
Wat kan de inzet van tussenuren betekenen?
redactie Wanneer de school tussenuren of niet-vakgebonden uren inzet om extra onderwijstijd te creëren, is een goede opbouw en structurering van passende leerstof belangrijk.
Leerachterstanden leerwegondersteunend onderwijs
Hoe los je effectief leerachterstanden op in het leerwegondersteunend onderwijs?
redactie Wat zijn effectieve aanpakken van leerachterstanden in het leerwegondersteunend onderwijs?
Zicht op kwaliteit huiswerk
Hoe houd ik zicht op de kwaliteit van het thuiswerk?
Gerdineke van Silfhout Hoe houden jij én je leerlingen zicht op wat ze thuis doen en leren? Tips om sturing te geven in thuiswerk.
Beter leren rekenen po
Beter leren rekenen op de basisschool
redactie Beter leren rekenen op de basisschool. In groep 1 en 2 van de basisschool kunnen kinderen sneller en beter leren rekenen met een meer systematisch opgebouwd onderwijsprogramma.
Beter rekenonderwijs
Op weg naar beter rekenonderwijs
Dolf Janson De aanwezigheid van leerlingen in een les veroorzaakt altijd gedoe! Ze blijken verschillend te zijn. Een visie op het behaviorisme van directe instructie.
Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
redactie Is het verstandig om op rekengebied het onderwijs rondom tijd / geld / meten te clusteren? Behaal je dan betere resultaten dan wanneer je dit verspreid over het jaar aanbiedt?
Citotoets rekenen groep 1 2
Spelen of Toetsen - kansen voor wiskundige ontwikkeling
Martie de Pater Kleuters die problemen handelend weten op te lossen, blijken ook beter te scoren op de Citotoets ‘Rekenen voor kleuters’. Een praktijkgerichte casus.
Cognitieve voorstellingen wiskunde
Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde
redactie Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde. Het onderzoek richt zich op de rol van niet-symbolische voorstellingen van getallen.
Computerspelletjes
Computerspelletjes in het rekenonderwijs op de basisschool - OnderwijsBewijs
redactie Basisvaardigheden leren met RekenXXX-games (BRXXX)
Differentiatie voorbereiding
Differentiatie vraagt voorbereiding
Dolf Janson Groepsplannen zijn in. In veel gevallen zijn groepsplannen van buitenaf komen binnenvliegen als een oplossing voor... ja voor wat eigenlijk? Om dat te achterhalen, moeten we terug naar het ontstaan.
Differentiatie rekenles mbo
Differentiatie in de rekenles in het mbo
redactie Differentiatie in de rekenles in het mbo. In het mbo wordt sinds 2010 rekenen gegeven. De resultaten op de pilotexamens in 2012 en 2013 vielen tegen.
Digitaal assessment
Digitaal ondersteunde assessment in het rekenonderwijs
redactie In een survey wordt onderzocht hoe het is gesteld met de mogelijkheden van leerkrachten om procesgerichte assessment en feedback toe te passen.
Dyscalculie kenmerken
Dyscalculie: kenmerken - tips aanpak rekenproblemen
Arja Kerpel Dyscalculie is een rekenstoornis, waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met het aanleren, ophalen en toepassen van reken-wiskundekennis. Dyscalculie kenmerken en tips.
Effectief rekenonderwijs
Effectief Rekenonderwijs op de basisschool
Korstiaan Karels Een recensie van een boek dat polariseert is een hachelijke zaak. Dit boek dwingt de lezer om te denken in vóór of tégen traditioneel dan wel realistisch rekenonderwijs.
Hersengedrag rekenonderwijs po
Hersengedrag bij rekenonderwijs in het basisonderwijs
redactie Binnen dit deelproject wordt door middel van metingen in de hersenen (EEG) onderzocht of verschillen in de manier waarop getallen in de hersenen opgeslagen zijn of verwerkt.
Leren klokkijken
Klokkijken is complexer dan je zou denken
Dolf Janson Sommige kinderen doen er lang over om te leren klokkijken. Waarom is klokkijken voor hen zo moeilijk? In dit artikel staat het op een rijtje en geeft de auteur tips om te oefenen.
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
redactie It's all-in the game: Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters
Leerlijn rekenen
Leerlijn rekenen - Wie kan delen, kan vermenigvuldigen
Martie de Pater Op basis van onderzoek onder leerkrachten worden in dit artikel belangrijke aspecten van de leerlijn delen besproken: de cruciale leermomenten, strategieën en modellen.
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater Een rekenleerlijn is geen doel op zich, maar een middel om passend rekenonderwijs te realiseren. Lees hier wat leerkrachten moeten weten over de leerlijnen bij rekenen.
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
redactie Hoe verhoog je rekenmotivatie bij zwakke rekenaars? Faciliteer succeservaringen, verstrek waardevolle opdrachten, versterk autonomie en investeer in relaties tussen leraar en leerling.
Verdieping reken wiskundeonderwijs po
Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool
redactie Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Dit onderzoeksproject richt zich op wiskundige hogere-ordevaardigheden, hoe deze zich ontwikkelen en hoe ze gestimuleerd worden.
Ontwikkelingspaden
Ontwikkelingspaden voor rekenonderwijs
redactie Ontwikkelingspaden voor rekenonderwijs. Rekenen, en leren rekenen, is een kwestie van aanleg én van onderwijs.
Opbrengstgericht werken en rekenproblemen
Herkenbare rekenproblemen en persoonlijke doelen
Dolf Janson Het lijkt soms alsof ‘opbrengstgericht werken’ vooral over toetsresultaten gaat. Niets is minder waar: het gaat over het (dagelijkse) effect van onderwijs. Dat effect moet ook blijken buiten toetsmomenten.
Referentieniveau 1F
Kiezen in rekendoelen met leerroutes van Passende Perspectieven
Nina Boswinkel En wat als het referentieniveau 1F rekenen niet wordt gehaald? Misschien zijn de leerroutes van Passende Perspectieven dan iets voor u. Krijg zicht op het niveau!
Prentenboeken voorlezen
Prentenboeken voorlezen draagt bij aan reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters
redactie Ondersteuning wiskundige begripsontwikkeling bij kleuters door prentenboeken en verhalen
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
redactie Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren
Rekenachterstand po
Programma voor rekenachterstand op de basisschool - OnderwijsBewijs
redactie Ook een kleuter met een beperkt rekentaalbegrip kan goed leren rekenen. Het programma Op weg naar rekenen helpt rekenachterstanden bij kleuters weg te werken.
Rekenen automatiseren
Het effect van gericht automatiseren van rekenvaardigheden
Marjolein Zwik Er is veel aandacht voor het verbeteren van de rekenbasisvaardigheden. In de huidige realistische rekenmethodes is vaak weinig aandacht voor automatiseren.
Beeldende opgaven
Rekenen in beeld - vaker beeldende opgaven in rekenonderwijs - OnderwijsBewijs
redactie Rekenen in beeld. Rekenopgaven die met beelden zijn opgesteld, worden gemiddeld beter gemaakt dan rekenopgaven met een talige context.
Rekenachterstand wegwerken
Zo leer je alle kinderen rekenen
Anna Bosman Goed nieuws: Rekenachterstand is weg te werken! Een rekenachterstand ontstaat vaak door de didactiek en kan weggewerkt worden door veel te oefenen.
Mindset bij rekenen
Groeien in de getallenwereld - over belang growth mindset bij rekenen
Dolf Janson Wat is er nodig voor een growth mindset in de rekenlessen? Het beeld dat leraren van kinderen hebben werkt vaak als selffulfilling prophecy. Gebruik 'car' en 'care' om vooruit te komen!
Taal in rekenen
Zie je het voor je? Rekenen is per definitie talig!
Dolf Janson Leerlingen verlenen aan woorden een eigen betekenis. Ook in rekenonderwijs is het belangrijk hier aandacht aan te besteden! Taal staat, ook in rekenen, centraal.
Het proces om een rekenmethode te kiezen
Zo pak je het keuzeproces voor een nieuwe rekenmethode aan
Korstiaan Karels Een keuze voor een (reken)methode is vaak een keuze voor een flink aantal jaren. Welke fasen kun je als team doorlopen om tot een beslissing te komen?
Rekenonderwijs kan anders!
Rekenonderwijs kan anders!
Machiel Karels Kindgericht rekenonderwijs, hoe ziet dat er uit? Rekenonderwijs in de 21e eeuw vraagt een andere aanpak dan de meeste scholen in de vorige eeuw gewend zijn geraakt!
Strategieën leerlingen
Rekenonderwijs en strategieën van leerlingen
redactie Rekenonderwijs en strategieën van leerlingen. Waarom is het prestatieniveau bij rekenonderwijs voor complexe vermenigvuldigen en delen in de Nederlandse basisscholen aanzienlijk afgenomen?
Voorkomen van rekenproblemen
Voorkomen van rekenproblemen - protocol dyscalculie
Korstiaan Karels Het afstemmen van de onderwijsbehoeften kan alleen als de leerkracht weet heeft van hoe kinderen zich ontwikkelen.
Rekenproces in de rekenles
Het rekenproces in de rekenles - protocol ERWD
Korstiaan Karels Het is van belang om als leerkracht scherp in beeld te krijgen waar het fout gaat in het rekenproces. Dat kan door het analyseren van de fouten.
rekentaal in rollenspel
Rollenspel als middel om de rekenwoordenschat te ontwikkelen
Aafke Bouwman Hoe kun je als leerkracht kansen grijpen en creëen om de rekenwoordenschat te versterken? Rollenspel is daarbij een krachtig middel.
Getalbegrip werkgeheugen
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool
redactie Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool.
Schatten en rekenen
Een schatter kan niet zonder redeneren
Dolf Janson Schattend rekenen is een ondergewaardeerde variant van rekenen. Onterecht, want schatten is niet alleen handig in het dagelijks gebruik, maar ook nuttig vanwege het redeneren dat daarbij nodig is.
Singapore rekenen
Singapore Rekenen - Rekenwonders
Korstiaan Karels Singapore trekt de aandacht door op internationale ranglijsten voor rekenonderwijs als een van de beste te presteren. Wat is er zo bijzonder aan het rekenonderwijs in Singapore?
Rekentaalkaart
Leraren leren omgaan met taal in de rekenles
Annemieke Top Taal is van groot belang bij het leren rekenen. Juist daarom kunnen leraren een grote rol spelen in de rekenles! Ga bewust om met de rekentaal en help zo je leerlingen met rekenen.
Tafels leren
Leren vermenigvuldigen: meer dan tafels leren!
Martie de Pater Het oefenen van de tafels vraagt om weldoordacht handelen in de groepen 4 en 5 van de basisschool. Anders zakt de kennis van de tafels weer snel weg.
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
redactie Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs. De ontwikkeling van passende rekenvaardigheid.
Rekenonderwijs breuken
Verbeteren van rekenonderwijs in breuken
redactie De rol van de docent bij het verbeteren van het onderwijs in breuken: docentcognities, docentgedrag en leerlingopbrengsten
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
redactie Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool. Het doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in rekenen
Vertaalcirkel 1
De Vertaalcirkel 1 werken aan begrip en inzicht bij zwakke rekenaars
Ceciel Borghouts Wat is de vertaalcirkel en hoe werkt u ermee? Een didactisch hulpmiddel voor leerlingen. Om de kloof tussen formele rekentaal en contextopgaven verkleinen.
Vertaalcirkel 2
De Vertaalcirkel 2 Werken aan begrip en inzicht bij zwakke rekenaars
Ceciel Borghouts Wat is de vertaalcirkel en hoe werkt u ermee? Een didactisch hulpmiddel voor leerlingen. Om de kloof tussen formele rekentaal en contextopgaven verkleinen.
Vertaalcirkel 3
De Vertaalcirkel 3 Werken aan begrip en inzicht bij zwakke rekenaars
Ceciel Borghouts Wat is de vertaalcirkel en hoe werkt u ermee? Een didactisch hulpmiddel voor leerlingen. Om de kloof tussen formele rekentaal en contextopgaven verkleinen.
De vertaalcirkel hulpmiddel
De Vertaalcirkel als diagnostisch hulpmiddel
Ceciel Borghouts CITO-toetsen rekenen zijn zo talig. Wat zijn de mogelijkheden voor een diagnostisch gesprek? De vertaalcirkel als didactisch hulpmiddel voor leerkrachten.
Vertaalcirkel kleuters
De Vertaalcirkel bij kleuters
Ceciel Borghouts Wat kun je met de vertaalcirkel bij kleuters? Speel hoeveel kinderen erbij komen in het zwembad. Vertaal dit met poppen. Laat het tekenen. Speel na met blokken.
Wie is er bang voor wiskunde
Wie is er bang voor Wiskunde?
Dick van der Wateren Wiskundeangst is een reeël verschijnsel dat mensen blokkeert om de uitdaging van wiskunde met plezier aan te gaan. Wat kun je eraan doen?
Tips zwakke rekenaars
Durf te kiezen in doelen: 19 tips voor zwakke rekenaars
Nina Boswinkel Gaan deze leerlingen referentieniveau 1F wel halen? Lees de kwaliteitskaart met 19 tips voor zwakke rekenaars. Wat kunnen we doen om deze groep leerlingen te helpen?
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Korstiaan Karels Hoe werkt het protocol ERWD? Een uitleg aan de hand van de verschillende fasen in onderwijsbehoeften bij het leren rekenen.
Tegenvallende toetsresultaten
De resultaten vallen tegen. Wat nu?
Jos Cöp Wat doe je als de toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn afgenomen en de resultaten tegen vallen? Is er meer aan de hand, en moet je er wat mee, waar begin je dan?
Effectief en efficiënt formatief beoordelen
Formatief beoordelen: hoe effectief is dat?
redactie Wat is er bekend over het effectief en efficiënt formatief beoordelen?
Feedback je wijzer
Feedback je wijzer!
Karen Heij Toetsen, dat wordt bijna overal gedaan. Maar waarom wordt er getoetst en wat wordt er gedaan met de informatie die uit de toetsen volgt?
Wat er niet klopt bij John Hattie
Wat klopt er niet bij John Hattie?
Dolf Janson John Hattie is met zijn boek 'leren zichtbaar maken' volgens hoogleraar Bob Slavin veel te kort door de bocht gegaan. Zijn methoden zijn niet wetenschappelijk.
Manieren differentieren leerrendement volwassenen
Volwasseneneducatie: Hoe verhoog je leerrendement door differentiatie?
redactie Door de grote verscheidenheid aan leerdoelen in de volwasseneneducatie kan differentiatie bijdragen aan een hoger leerrendement.
Wat leerlingen nu leren - afstandsonderwijs
Wat leerlingen nu leren
redactie Professor John Hattie beschrijft wat we uit onderzoek weten over de huidige onderwijssituatie; wat leren leerlingen als ze niet of beperkt naar school kunnen?
Curriculum voor scholen breidt zich uit
Wat scholen allemaal moeten
Casper Hulshof Ik maak lijstjes met onderwerpen die zouden moeten onderwezen worden op school. Het blijkt dat deze lijstjes steeds langer worden. Een overzicht.
Algoritmische benadering spelling
Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden
redactie The algorithmic approach to Dutch verb spelling in between phases of preparation and conclusion
Geletterdheid adolescente risicoleerlingen
Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen
redactie Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen. In deelonderzoek 3 onderzoeken we in welke mate de daling of de veerkracht van leesvaardigheid.
Begeleid hardop lezen
Begeleid hardop lezen voor verbetering technische leesvaardigheid - OnderwijsBewijs
redactie Begeleid hardop lezen van teksten helpt zwakke lezers bij de ontwikkeling van technisch lezen en het bevordert hun leesplezier.
Begrijpend lezen is een houding
Begrijpend Lezen - geen vak maar een houding
Terry van de Beek Het taalonderwijs in Nederland is 'verkaveld', alsof het niet met elkaar samenhangt; maar begrijpend lezen is geen los vak.
Taalgericht zaakvakonderwijs (3): lezen van teksten in zaakvakken
Taalgericht zaakvakonderwijs (3): Lezen van teksten in zaakvakken
Paul Filipiak Ga handig om met je tijd! De tijd die nu op je rooster staat voor begrijpend en studerend lezen kun je ook gebruiken voor het lezen bij het zaakvakonderwijs.
Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping
Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping, de vier V's
Paul Filipiak Gebruik in je zaakvakonderwijs een eenvoudige aanpak van (hardop) denkend lezen die je altijd bij elke tekst kunt toepassen. Je leerlingen leren flexibel te denken
Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie
Taalgericht zaakvakonderwijs (1): Reflectie op begrijpend lezen
Paul Filipiak Taalvaardigheid hoort onlosmakelijk verbonden te zijn aan zaakvakken. Zonder goede kennis van begrippen worden leesteksten niet of niet voldoende begrepen.
Schrijfvaardigheid maatschappijvakken
Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken
redactie Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken
Zelfcontrole talen
Bevordering van zelfcontrole en zelfregulering in het leren van talen
redactie Bevordering van zelfcontrole en zelfregulering in het leren van talen. In onze multimediale samenleving is zelfgestuurd leren van steeds groter wordend belang.
Het gelijktijdig leren van vreemde talen
Is gelijktijdig leren of na elkaar leren van vreemde talen effectiever?
redactie Gelijktijdig leren van twee vreemde talen op de basisschool is mogelijk en effectief. Er is daarbij wel een verschil tussen schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden.
Woordenschat differentiatie
Differentiëren binnen woordenschatonderwijs
Martie de Pater In dit artikel staan handvatten om bij de voorbereiding en uitvoering van je taal- en zaakvaklessen om te gaan met de verschillen in woordkennis tussen leerlingen.
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
redactie Onderzoek naar het effect van Taallijn bij peuters en kleuters. Het gebruik van de methode Taallijn in combinatie met een programma voor- en vroegschoolse educatie.
eigentijds woordenschatonderwijs met woordcirkel
Maak van de school een woordpaleis
Jos Cöp Op veel scholen verandert het woordenschatonderwijs. Het is een uitdaging om dit veranderingsproces vorm te geven. De Woordencirkel-aanpak kan hierbij helpen.
Grammatica in samenhang aanbieden (deel 3)
Grammatica is leuk! (deel 3)
Dolf Janson Betekenisgericht grammaticaonderwijs leert kinderen zelf ontdekken hoe zinnen in elkaar steken.
Grammatica in samenhang aanbieden (1)
Grammatica is leuk! (deel 1)
Dolf Janson In de huidige taallessen staat de aandacht voor grammatica meestal vrij los van andere onderdelen van het taalonderwijs. Dat kan anders!
Grammatica in samenhang aanbieden (2)
Grammatica is leuk (deel 2)
Dolf Janson Betekenisgericht grammaticaonderwijs leert kinderen zelf ontdekken hoe zinnen in elkaar steken.
Interactief taalonderwijs
Interactief taalonderwijs voor achterstandsleerlingen
redactie Interactief taalonderwijs: opbrengsten voor achterstandsleerlingen
Invloed van nederlandse taal op de woordenschatontwikkeling
Nederlandse taal en woordenschatontwikkeling
redactie Wat is de invloed van de Nederlandse taal - zowel thuistaal als schooltaal - op de woordenschatontwikkeling van leerlingen in groep 4-8?
Taal bij het jonge kind
Taalontwikkeling bij het jonge kind
Sieneke Goorhuis Er zijn veel misverstanden rond de taalontwikkeling van het jonge kind. Het fantasiespel heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Ook voorlezen is belangrijk, dat draagt bij aan een literair besef.
NT2 bij migrantenkinderen
Nederlands als tweede taal aanleren in het basisonderwijs
redactie Wat zijn effectieve methoden om (migranten)kinderen in het basisonderwijs Nederlands als tweede taal aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daarbij helpen?
Werkt kennis moderne vreemde taal mee of tegen?
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?
redactie Welke invloed hebben kennis en vaardigheid in een moderne vreemde taal op het leren van een andere moderne vreemde taal?
Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal?
Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen?
redactie Het trainen van muzikale vaardigheden kan nuttig zijn voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Gevoel voor ritme en toonhoogte helpt om de verschillende klanken in de taal te leren onderscheiden.
Ondergrens voor beheersing nederlandse taal nieuwkomers
Wat is de ondergrens voor beheersing van het Nederlands op de basisschool?
redactie Je kunt er vanuit gaan dat bij nieuwkomers een taalbeheersingsniveau van rond 1F afdoende is om een valide meting te krijgen op de eindtoets basisschool.
OGO bovenbouw
Ontwikkelingsgericht werken / OGO in de bovenbouw
Bea Pompert Bij ontwikkelingsgericht onderwijs is de onderzoeksactiviteit in de bovenbouw de leidende activiteit, precies zoals de spelactiviteit dat is voor de onderbouw.
Meertalige contexten
Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden
redactie Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden.
Red de taal van de toetsenmaker!
Red de taal van de toetsenmaker!
Karen Heij In het huidige (taal)onderwijs wordt toetsing steeds belangrijker. Maar meten toetsen daadwerkelijk taalvaardigheid van leerlingen, of reduceren ze taal tot iets wat het niet is?
Schooltaal woordenschat po
Schooltaal en woordenschat in taalonderwijs op de basisschool
redactie Goed oefenen is een kunst: leerstrategieën voor effectief woordenschatonderwijs
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling: door taal worden kinderen mensen
Steven Pont Als er iets is dat mensen van andere wezens op deze aarde onderscheidt, dan is het wel dat wij taal gebruiken. Taalontwikkeling is dus essentieel voor kinderen.
NT2-stimuleren taalontwikkeling
Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?
redactie Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?
Taalgericht onderwijs
Taal in alle vakken - De sleutel naar taalgericht onderwijs
Gerdineke van Silfhout Contextrijk onderwijs vol interactie en met taalsteun: sleutel naar effectief taalgericht onderwijs! Betekenisvolle les bevat gevarieerde lesactiviteiten en -materialen.
Goed taal- en leesonderwijs
Vijf onderwijskundige voorwaarden voor goed taal- en leesonderwijs
Jos Cöp Laten we inzoomen op het taal- en leesonderwijs, waarbij de kwaliteit optimaal kan worden door gewoon rekening te houden met vijf relatief eenvoudige en tijdloze uitgangspunten.
Rijk taalaanbod
Rijk taalaanbod door spel
Sieneke Goorhuis Rijk taalaanbod door interactief voorlezen? Kinderen leren het meest door spel. Sociale interactie heeft een positief effect op het taalgebruik van peuters.
Taalachterstand
Taalachterstand
Sieneke Goorhuis In dit artikel wordt besproken of er onderscheid is tussen allochtone en autochtone kinderen uit achterstandssituaties op het gebied van taalontwikkeling. Hebben ze dezelfde problemen?
Taalkansen voor het jonge kind
Taalkansen voor het jonge kind
Bertine van den Oever Taalonderwijs aan jonge kinderen. Er zijn vele manieren om dit vorm te geven. Bertine gaat in op verschillende aspecten van taalonderwijs en geeft lessuggesties.
Taalles als taallab
De taalles als taallab. Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles.
Dolf Janson Een taalles waarin het doodstil moet zijn, dient ons wantrouwig te maken: wordt daar wel iets taligs geleerd? Door de uitdagende vorm is er ook opbrengst voor leerlingen met taaltalent.
Taalonderwijs aantrekkelijk en zinvol maken
Hoe kinderen taalonderwijs weer als aantrekkelijk en zinvol kunnen ervaren.
Dolf Janson Het is belangrijk dat taallessen in verbinding met andere lessen gegeven worden en niet als een verzameling van losse lesjes.
Taalonderwijs BBL
Taalonderwijs in BBL-trajecten MBO
redactie Strategisch lezen voor studie en beroep in BBL-trajecten MBO
Taalonderwijs betekenisvol en effectief
Taal, daar draait het om!
Bea Pompert Zonder de taal van je gemeenschap te spreken kom je er niet. Taal is belangrijker dan ooit. Zonder taal wordt participeren in onze samenleving heel lastig.
taalonderwijs met rijke leeromgeving
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving
Dolf Janson De verbinding met de wereld buiten de school biedt volop kansen om taalonderwijs betekenisvol en aantrekkelijk te maken.
Taal en omgeving
Taal is niet los te verkrijgen
Sieneke Goorhuis In dit artikel wordt besproken dat taal niet los te verkrijgen is, maar dat er verschillende factoren meespelen. Een van die factoren is het gehoor. Een ander is het bewegen.
Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis Tweetaligheid is geen probleem. In het beleid rond jonge kinderen doen een aantal misverstanden de ronde, bijvoorbeeld dat tweetaligheid een probleem is. Dit artikel gaat hierop in.
relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3
Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?
redactie Hoe kun je het lezen op woordniveau in groep 3 verbeteren? Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?
Verschillen taalverwerving vluchtelingkinderen
Mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen
redactie Wat verklaart verschillen in ontwikkeling van mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen ouder dan 6 jaar zonder taalontwikkelingsstoornis?
Reflectieopdrachten en zelfregulatie
Een reflectieopdracht: is dit een struikelblok voor vmbo-leerlingen?
redactie Is het voor vmbo-leerlingen moeilijker om een reflectieopdracht uit te voeren dan voor havo/vwo-leerlingen?
Woordenschat uitbreiden
Woordenschat uitbreiden bij begrijpend lezen en bij de zaakvakken
Paul Filipiak Wat is het doel van woordenschatonderwijs? Zorgt ervoor dat kinderen beter luisteren, lezen, praten en schrijven bij: prentenboeken, begrijpend lezen, zaakvakken.
Tips voor differentiatie in woordenschatonderwijs
Differentiëren binnen woordenschatonderwijs
Martie de Pater Hoe kan je handig omgaan met verschillen in woordenschatniveau tussen leerlingen bij een taal- of zaakvakles?
Woordenschat en ICT
Hoe ICT het woordenschatonderwijs kan verbeteren
Jos Cöp In artikel wordt de cirkel van het woordenschatonderwijs geïntroduceerd. Deze cirkel zorgt voor geïntegreerd, compleet en effectief woordenschatonderwijs.
Woordenschatlessen
Wat maakt woordenschatlessen effectiever?
Jos Cöp In dit artikel wordt in ruime mate aandacht besteed aan het belang van een goede woordenschat. Ook wordt aangeven hoe we kunnen komen tot verbeteringen in het woordenschatonderwijs
Tips woordenschat
Knikkers spelers en spel: tips voor woordenschatonderwijs.
Paul Filipiak Geen woorden maar... kinderen! Tips voor woordenschatonderwijs. Eerst de spelers, vervolgens het spel en tenslotte de knikkers. De leerkracht blijft spelleider.
woordenschatonderwijs vernieuwen vraagt om leiderschap
Woordenschatonderwijs in de 21e eeuw: effectief en uitdagend (1)
Jos Cöp Op veel scholen wordt momenteel nagedacht over de verbetering van het woordenschatonderwijs. Wat zijn de ontwikkelingen en hoe pak je veranderingen aan?
Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren
Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren
Paul Filipiak Kennisdoelen uit je methode moeten een beroep doen op nieuwgierigheid en kennishonger van je leerlingen. Goed zaakvakonderwijs sluit aan bij de echte wereld.
Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Paul Filipiak Een zaakvakmethode biedt allerlei mogelijkheden om zaakvakbegrippen te leren en te onderwijzen, en kan zo meewerken aan uitbreiding van de woordenschat.
Zinsontleding van invloed op taalbeheersing?
Helpt zinsontleding leerlingen goed hun taal te beheersen?
redactie Wat dragen kennis van en ervaring met zinsontleding bij aan de taalbeheersing van leerlingen in de onderbouw van het vwo?
Helpt een huiswerkplanner?
Helpt een huiswerkplanner?
redactie Maken leerlingen vaker en beter hun huiswerk, als ze dit plannen in een eigen agenda of huiswerkplanner?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
redactie Er is voor het basisonderwijs geen enkel effect gevonden van huiswerk op het leerrendement en op prestaties van leerlingen. Wel kan huiswerk bijdragen aan de ontwikkeling van zogeheten executieve functies.
belang executief functioneren
Belang van executieve functies -8-
Emiel van Doorn Het is belangrijk om als ouders en leerkracht de executieve functies van het kind te ondersteunen. Waarom? In dit artikel wordt het belang van executieve functies besproken.
Cognitieve kennis
Cognitieve kennis -2-
Emiel van Doorn Metacognitie is een belangrijke schakel binnen het verkrijgen van cognitieve kennis. Wat houdt metacognitie in? In dit artikel wordt dat uitgelegd.
Componenten executieve functies
Componenten van de executieve functies en hun ontwikkeling -7-
Emiel van Doorn Hoe ontwikkelen executieve functies zich en welke componenten worden er onderscheiden? In dit artikel wordt een indeling van componenten van executieve functies beschreven en hoe deze zich ontwikkelen.
Cognitieve functies
Wat zijn cognitieve functies? -1-
Emiel van Doorn Cognitieve functies, vaardigheden of vermogens. Een veelbesproken begrip. Maar wat zijn dat? In dit artikel wordt dit uitgelegd.
Executieve functies discussie
Discussie over executieve functies -6-
Emiel van Doorn Er bestaat discussie over welke componenten exact vallen onder de term executieve functies. In dit artikel wordt ingegaan op deze discussie.
Overzicht serie cognitieve en executieve functies
Cognitieve functies in relatie tot de executieve functies; Intro en overzicht -0-
Emiel van Doorn In tien artikelen wordt de relatie tussen de cognitieve en executieve functies uitgelegd. Dit artikel geeft een overzicht van alle artikelen en bronnen.
cognitieve en executieve functies informatieverwerking
Executieve functies in relatie tot de cognitieve functies -9-
Emiel van Doorn Executieve functies kunnen ontwikkeld worden door het trainen van de cognitieve functies. Aan de hand van het informatieverwerkingsmodel wordt dit uitgelegd.
Executieve en cognitieve functies praktisch handelen
Praktisch handelen: koppeling cognitieve functies en executieve functies -10-
Emiel van Doorn Hoe koppel je de verschillende executieve functies aan de cognitieve functies? In dit artikel wordt dat beschreven, zodat je materiaal gericht in kan zetten bij de ondersteuning van cognitieve en executieve functies.
Executieve functies definitie
Inleiding op executieve functies -5-
Emiel van Doorn Executieve functies. Een term wat door verschillende experts anders gedefinieerd wordt. Toch zijn al deze experts het gedeeltelijk met elkaar eens. Lees in dit artikel waarover.
cognitieve functies uitwerking
Uitwerking van de cognitieve functies-deel 1 -3-
Emiel van Doorn Cognitieve functies zijn de bouwstenen van het denken. Ze zijn enorm belangrijk. Welke cognitieve functies zijn er? In dit artikel definieert Emiel van Doorn een aantal cognitieve functies.
cognitieve functies uitwerking deel 2
Uitwerking van de cognitieve functies-deel 2 -4-
Emiel van Doorn Cognitieve functies zijn de bouwstenen van het denken. Ze zijn enorm belangrijk. Welke cognitieve functies zijn er? In dit vierde artikel definieert Emiel van Doorn een aantal cognitieve functies.
Aansluiting cognitief niveau van nieuwkomers
Hoe vinden nieuwkomers aansluiting bij zaakvakken?
redactie Hoe kunnen zaakvaklessen aansluiten bij de cognitieve capaciteiten van nieuwkomers?
Beroepsauthentiek toetsen vermindert toetsdruk
Beroepsauthentiek toetsen vermindert toetsdruk en conditionering op cijfers
Joost van der Horst Hoe kunnen kunnen de huidige toetsvormen, vaak bestaande uit veel tentamens, vervangen worden door betrouwbaardere en beroepsauthentiekere toetsen?
Leerdoeldenken en eigenaarschap op het vo
Leidt leerdoeldenken tot meer eigenaarschap bij leerlingen?
redactie Voor eigenaarschap voor leren lijkt het in zijn algemeenheid belangrijk om heldere, realistische en uitdagende doelen te stellen. Zelf mee formuleren van doelen helpt.
Leerlingen helpen concentreren op leren in plaats van cijfers
Vijf manieren om leerlingen te helpen zich te concentreren op leren in plaats van op cijfers
Crystal Frommert Je wilt graag dat de leerlingen iets leren, maar de focus van de leerlingen ligt vaak op het cijfer in plaats van het leren. Hoe breng je hier verandering in? Lees hier vijf tips.
Aanbevelingen uit leesonderzoek voor leesonderwijs
Het achteloze leesbeleid - Tien aanbevelingen voor leesonderzoek en onderwijs
Paul Filipiak Bouw de liefde voor lezen op via jeugdliteratuur en zorg dat dat in tact blijft ook bij het studerend lezen, is één van de aanbevelingen voor beter leesonderwijs.
Aangepaste leesvormen van ondersteuning
Verschillende aangepaste leesvormen en hun ondersteuning
Anneke Wijtvliet Leerlingen met een leesbeperking - bijvoorbeeld slechtziendheid of dyslexie - hebben baat bij aangepaste leesvormen. Hier vindt u ze op een rijtje.
Effectief leesonderwijs
Aantrekkelijk en effectief leesonderwijs: motiverend!
Paul Filipiak Wilt u de leesmotivatie verhogen? Richt dan een goede klassenbibliotheek in. Gebruik aantrekkelijke leeswerkvormen. Ga met elkaar aan de leespraat!
Audio-ondersteuning bij lezen van schoolboeken
Audio-ondersteuning bij het lezen van je schoolboek
Anneke Wijtvliet In school is ontzettend veel tekst te vinden. Audio-ondersteuning kan een leerling helpen teksten beter te begrijpen en gemakkelijker te lezen.
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is kwestie van denken
Karin van de Mortel Leer kinderen denken over wat ze lezen. Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. In deze special veel goede tips voor verbetering.
Leesdorst lessen - 1
Leesdorst lessen (1) - Tien tips voor een goede les
Paul Filipiak In Leesdorst lessen(1) bekijk je twee leeslessen en bespreekt die met een collega. Hoe pas jij het hardopdenkend leren lezen toe? Wat is het effect van je leesmethode op je leerlingen?
Leesdorst lessen - 2
Leesdorst lessen (2) - Acht valkuilen van leesmethodes
Paul Filipiak In Leesdorst lessen (2) een oproep het leesbudget vooral voor goede school- en klasbibliotheken te gebruiken. Ontdek de zwakke kanten van je leesmethode op tijd!
Begrijpend lezen vak
Begrijpend lezen als vak afschaffen?
Paul Filipiak Moet begrijpend lezen als vak worden afgeschaft? Lezen is meeslepend complex. Het gaat over decoderen en vloeiend lezen, leesmotivatie, actief denken en verbale intelligentie.
Boekenmaatjes voorlezen
Boekenmaatjes: voorlezen van leerlingen uit groep 7 aan kleuters - OnderwijsBewijs
redactie Boekenmaatjes: het effect van tutor-lezen op de sociaal-emotionele competentie en pestgedrag van leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs
Close Reading
Begrijpend lezen vervangen door Close Reading?
Paul Filipiak Close Reading is een nieuwe loot aan de oude stam van het begrijpend lezen. Gaat het om begrijpend of over studerend lezen? Stimuleer kennisverwerving uit zaakvakteksten.
Competenties van leerlingen om met informatie om te gaan
Goede informatie vinden: welke competenties zijn nodig?
redactie Een effectieve manier om informatievaardigheden te verwerven is stapsgewijs oefenen.
Denkend lezen
Denkend lezen - begrijpend lezen naar een hoger niveau
Dolf Janson In betekenisvolle leessituaties zijn teksten functioneel en strategieën als begrijpen en toepassen het middel om de vaardigheid in het omgaan met teksten op een hoger niveau te brengen.
Dit is dyslexie
Dit is dyslexie - achtergrond en aanpak
Marleen Legemaat Dit is dyslexie - achtergrond en aanpak: een naslagwerk voor iedereen die meer wil weten over dyslexie
Goede schoolteksten
Een goede schooltekst. Het begin van goed leesonderwijs.
Gerdineke van Silfhout Verdeel de leesles in instructie en voordoen: 20 procent. Ga daarna begeleid toepassen: 80 procent! Dat is de brug tussen instructie en zelfstandig begrijpend lezen.
Leerstijlen
Wat is een goede didactische aanpak voor het leren van een vreemde taal?
redactie Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal?
Digitaal voorleesprogramma DIVO
Het effect van een digitaal ondersteund voorleesprogramma DIVO - OnderwijsBewijs
redactie Een experiment ter bepaling van het effect van langdurig gebruik van een digitaal ondersteund voorleesprogramma (DIVO) op de woordenschat, het verhaalbegrip en beginnend lezen in groep 1, 2 en 3.
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
redactie Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Aanpak begrijpend lezen
Effectieve aanpak van begrijpend lezen op het basisonderwijs - OnderwijsBewijs
redactie Effecten van Bliksem-aanpak samenvatting
Leesonderwijs ZML
Fonologisch gebaseerd leesonderwijs in het ZML
Anna Bosman Een onderzoek naar het effect van gestructureerd spellend leesonderwijs. Bij twee groepen van zes kinderen uit groep drie ZML gedurende een half jaar.
Leesonderwijs ZML 1
Fonologische vaardigheden van leerlingen in het ZML-onderwijs
Anna Bosman Radboud Universiteit Nijmegen. Een onderzoek naar de rol van fonologische vaardigheden in het leren lezen en spellen bij leerlingen in het ZML-onderwijs.
Formatieve evaluatie literatuuronderwijs
Fictie- en literatuuronderwijs formatief ingestoken
Gerdineke van Silfhout Lezende leerlingen vertonen onderling veel verschillen. Hoe beoordeel je hen eerlijk, vanuit hun eigen beginsituatie? De aanpak op lerarenopleiding Windesheim kan inspiratie geven.
Schrijven en lezen
Lezenderwijs leren schrijven, en andersom
René Leverink Lezen en schrijven integreren levert tijdwinst op. Leerkrachten moeten leren de verschillende lessen met elkaar in verband te brengen, zodat bestaande methodes kunnen blijven bestaan.
Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
redactie Is er samenhang tussen handschriftproblemen en leesproblemen bij kinderen in groep 3 en 4? Welke schrijfoefeningen helpen daarbij?
Interactief voorlezen
Interactief voorlezen onder de loep
Sieneke Goorhuis Interactief voorlezen draagt niet bij aan literaire taalbeleving. Niet de letterkennis, maar de literaire beleving draagt bij aan het leren lezen.
Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3
Aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2: zinvol!
redactie Wat is het langetermijneffect van het aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2 op de leesresultaten van leerlingen in groep 3?
Stimuleren van NT2 lezers, begrijpend lezen
Hoe stimuleer je begrijpend lezen bij NT2 leerlingen?
redactie Effectief voor NT2 leerlingen is een rijke taalleeromgeving met veel ruimte voor zelfstandig lezen en praten over boeken.
Vmbo leerlingen
Lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen: de rol van betrokkenheid bij lezen en schrijven op school
redactie The role of teaching and learning in the development of literacy of at-risk students in a multilingual context
Leesbevordering en myopie
Leesbevordering en myopie preventie
Iris Breetvelt De toename van myopie vraagt om bewuste aanpassingen in het onderwijs: minder near-work activity en meer outdoor activity.
Leescoaches
Leescoaches in het voortgezet onderwijs
redactie Leescoaches VO. Leerlingen uit 5 VWO begeleidden leerlingen uit de eerste klas van het vmbo aan de hand van een duidelijk omschreven programma
Slechthorende dove leerlingen
Leesdidactiek slechthorende en dove leerlingen - OnderwijsBewijs
redactie Nieuwe leesdidactiek voor dove en slechthorende leerlingen is een aangepaste methode voor begrijpend leesonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs.
Leesonderwijs voor zwakke lezers
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?
redactie Zwakke lezers hebben baat bij begeleiding in kleine groepen. Zo kan er aandacht gegeven worden aan leessnelheid, woordkennis, tekstbegrip, leesstrategiën, en motivatie.
leesonderwijs, hoe anders
Leesonderwijs: wat is er mis en hoe kan het anders?
Jos Cöp Wat is er nu precies aan de hand met het leesonderwijs in Nederland? Jos Cöp gaat hierop in en denkt in oplossingen.
Leesstimulering in de onderwijspraktijk
Leesstimulering in de onderwijspraktijk - verwerking van boeken
Helèn de Jong Kinderen halen ruim 50% meer rendement uit lezen, als zij praten en schrijven over gelezen boeken. Het praktijkboek Leesstimulering in de onderwijspraktijk helpt daarbij!
Letters leren
Letters leren: vandaag in staat, een leven lang paraat
Ewald Vervaet Taal bestaat uit klanken en niet uit lettertekens. Lettertekens zijn er om klanken visueel vast te leggen. Lezen en schrijven zijn ruimtelijke activiteiten.
Effectief leren spellen
Hersenen en woorden in verbinding
Dolf Janson Hoe maak je als leraar het verschil? Verander spelling van ‘zorgen een taak af te hebben’ in ‘zorgen een doel gehaald te hebben’. Je krijgt hier tips voor effectief spellingonderwijs!
Lezen en spellen
Zo leer je kinderen lezen en spellen
Anna Bosman Recent onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer driekwart van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs een substantiële leesachterstand heeft. Hoe komt dat?
Lezen van teksten
Makkelijk en moeilijk lezen
Paul Filipiak Wat is belangrijk in het huidige leesonderwijs? In dit artikel staan belangrijke zaken centraal die ervoor kunnen zorgen dat het leesonderwijs naar een hoger pitje gebracht wordt.
Ontwikkelingsgericht leesonderwijs
Ik ben een beetje misselijk - ontwikkelingsgericht leesonderwijs
Bea Pompert Lezen is niet zomaar trainen op tempo. Het is verbindingen leggen tussen de motivatie van kinderen, het begrijpen van tekst, technische vaardigheden en woordenschat.
Tips motivatie lezen
Suggesties voor motivatieproblemen bij lezen
Machiel Karels Als het leesproces vertraagt, speelt de motivatie van de leerling van een belangrijke rol. In dit artikel staan suggesties om de motivatie voor het lezen te vergroten.
technisch begrijpend studerend lezen
Hoe zinvol is het onderscheid tussen technisch, begrijpend en studerend lezen
Paul Filipiak Is het zinvol om onderscheid te maken tussen aanvankelijk,voortgezet technisch, begrijpend en studerend lezen? Is het een dwaalspoor om begrijpend lezen telkens te willen renoveren?
Begrijpend lezen po
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs
redactie Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs. Onderzoek naar de ontwikkeling van en effectieve methoden versterking van het begrijpend leren lezen.
Begrijpend leesresultaten
Het optimaliseren van begrijpend leesresultaten
Karin van de Mortel Begrijpend luisteren in de onderbouw? 14 Basisscholen in Utrecht zijn gestart met deze aanpak. Versterk de doorgaande lijn van begrijpend luisteren en lezen!
Passend leesonderwijs groep drie
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?
redactie Goede lezers hebben ook stimulans nodig om gemotiveerd te blijven voor lezen. Hoe help je hen verder?
Pictoverhalen lezen
Pictoverhalen: op weg naar leessucces
Marcel Schmeier Pictoverhalen zijn een effectieve manier om de leesnieuwsgierigheid op te wekken in de kleutergroepen. In groep 3 maken verrijken pictogrammen de inhoud.
toetsen in het leesonderwijs -pirls, pisa
Gedachteloze leesvaardigheden 1- De PIRLS en PISA - paniek
Paul Filipiak Toetsuitslagen zorgen vaak voor paniek: het gaat achteruit met het lezen van onze leerlingen! Maar kun je leesvaardigheden eigenlijk wel onderwijzen?
werken met website Lezeninhetvmbo.nl
Een positieve leesspiraal in het vmbo
Gerdineke van Silfhout Hoe stimuleer je vmbo'ers tot lezen? De website Lezeninhetvmbo.nl ondersteunt leraren en schoolleiders in het vmbo bij het realiseren van goed leesonderwijs en leesbeleid.
Proces- en productgerichte evaluatie leesonderwijs
Het denkend lezen in perspectief - Over de proces- en productgericht evaluatie van het leesonderwijs (6)
Paul Filipiak Hoe kan begrijpend lezen procesmatig getoetst worden? Dit artikel gaat in op de verschillen tussen productgerichte en procesgerichte leestoetsen.
Actief Leren Lezen
Actief Leren Lezen
Bertine van den Oever Actief Leren Lezen is een leesmethode voor groep 3 en 4, die ruimte geeft voor kwalitatieve leeslessen. Wat deze methode nog meer biedt? Dat lees je hier!
Relatie lezen en spelling in groep 5
Hoe kan lezen in groep 5 effectief worden verbeterd?
redactie Hoe kan lezen op woordniveau bij leerlingen in groep 5 effectief worden verbeterd?
Woordenschat leesbegrip
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
redactie Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
Leuke schoolteksten
Hoe leuk moeten we schoolteksten maken? Opleuken helpt niet!
Gerdineke van Silfhout Het opleuken van teksten helpt leerlingen niet! Laten we optimaal begrijpelijke teksten aanbieden en effectieve strategieën aanleren. Dan zijn alle leerlingen in staat om te presteren!
Technisch lezen in een doorlopende lijn
Technisch lezen in een doorlopende lijn; een praktisch handboek voor de basisschool.
Paul Filipiak Een praktisch handboek voor de basisschool over het belang van goed leren lezen en het proces van technisch lezen in een doorlopende lijn.
Gedachteloze leesvaardigheden-2
Gedachteloze leesvaardigheden 2 - De verwaarloosde kant van leesbegrip
Paul Filipiak Meer kennis leidt tot beter leesbegrip. Ontwikkel een canon van basiskennis voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, cultuur en techniek voor het basisonderwijs, en voedt daarmee het denken en de leesmotivatie van de jeugd.
Leesbegrip zaakvakken po
Training van instructie leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen basisonderwijs
redactie Training van docenten gericht op effectieve instructie van leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen
Verband kwaliteit technisch leesonderwijs en laaggeletterdheid
Is er verband tussen de kwaliteit van het leesonderwijs en laaggeletterdheid?
redactie Betere leesvaardigheid voor leerlingen van 4 tot 8 jaar: vooral de didactiek en methoden, de leerkracht en de leeromgeving dragen bij aan het behalen van betere leesprestaties.
Begrijpend luisteren en lezen
Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen
Karin van de Mortel Luisteren, lezen en begrijpen wat je hoort en leest? Onmisbare vaardigheden. Met deze interventies kunt u belangrijke pijlers onder begrijpend lezen verstevigen.
Leesvaardigheid zaakvakken
Verbetering leesvaardigheid voor zaakvakken
redactie Gedifferentieerd LeesOnderwijs VO (GLOVO). Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het lezen van zaakvakteksten.
Leesprestaties groep 6 po 2011
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2011
redactie Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2011
Vloeiend lezen
The Voice of vloeiend lezen als vliegwiel voor beter leesbegrip
Karin van de Mortel Technisch goede lezer die niets van de inhoud begrijpt? Geen vloeiende lezer! Leerling die zonder expressie leest, begrijpt de inhoud van de tekst niet.
Effect vrij lezen op leerklimaat mbo
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?
redactie Wat is het effect van vrij lezen in de les op het leerklimaat in de klas (op het mbo)?
Zo ontdek ik het lezen - spellingsrijpheid
Spellingonderwijs: pas als het kind er rijp voor is
Ewald Vervaet Geef spellingonderwijs pas als het kind er rijp voor is. Vijf toetsen voor spellingrijpheid helpen om dat moment te bepalen.
Begeleiding dyslexie
Naar een brede begeleiding van dyslexie in het basisonderwijs
Terry van de Beek In dit artikel wordt gepleit voor een brede begeleiding van dyslexie in het basisonderwijs. Dyslexieonderzoek, hulp in de school en bibliotherapie worden besproken.
Gave van dyslexie
De gave van dyslexie
Arja Kerpel Dyslexie… de meeste mensen denken hierbij aan leesproblemen, letters omdraaien en traag leren. Maar dit is slechts één kant van dyslexie. Het is ook een gave.
Dyslexie behandeling
Behandeling van dyslexie met de FL methode
Anna Bosman Stichting Taalhulp werkt al jaren met de Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode®. Dit is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen.
Dyslexie en depressie
Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie
Anna Bosman Dit artikel beschrijft uitgebreid onderzoek naar het verband tussen depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie.
Dyslexie kenmerken
Dyslexie - kenmerken - tips aanpak
Arja Kerpel Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau.
Krachtig anders leren
Krachtig anders leren - Kernvisie methode
Arja Kerpel Onderwijs sluit niet altijd aan bij de leerstijl van een kind. Het boek Krachtig anders leren behandelt de leerstijl van kinderen met dyslexie, ADD en ADHD.
Lettertype Dyslexie
Positieve ervaringen met het lettertype ‘Dyslexie’: Een placebo effect?
Anna Bosman Het lettertype ‘Dyslexie’ heeft de nodige verwachtingen gewekt in dyslexieland. De hoofdvraag bij de lancering van een product met vermeende positieve effecten is: Waar is het bewijs?
Ontwikkelingsdyslexie
Ontwikkelingsdyslexie: Maken wij kinderen dyslectisch?
Ewald Vervaet Dit artikel gaat in op de stelling dat bepaalde gevallen van dyslexie te verklaren zijn vanuit een te vroeg starten met schrijven en lezen.
Dyslexieverklaring terecht?
Heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Teije de Vos Het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring in het basis- en voorgezet onderwijs is recent fors gestegen. Maar heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Tijdig signaleren
Dyslexie tijdig signaleren - Het komt vanzelf wel?
Terry van de Beek Komt belangstelling voor letters vanzelf wel? Er is een groep waarbij het het nooit vanzelf zal komen. Die heeft ons heel erg hard nodig óm er te komen!
Dyslexie tips
Dyslexie - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg In dit artikel krijg je als leerkracht praktische tips over het omgaan met dyslexie in de klas. Belangrijk is vroege interventie en verslaglegging voor dyslexieverklaring.
Eindexamen en dyslexie
Eindexamen doen met dyslexie in 2015. Een verhaal uit de praktijk.
Terry van de Beek Is uw school klaar voor het eindexamen 2015 van leerlingen met dyslexie? Lees hier welke voorbereidingen en faciliteiten nodig zijn. En er moet natuurlijk wel gewoon geleerd worden!
Interventies dyslexie
Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
redactie Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
redactie Wat is er bekend over de relatie tussen het leren van Frans of Spaans als vreemde taal en dyslexie in het voorgezet onderwijs?
Nut van verhalen bij dyslexietherapie
Het nut van verhalen schrijven bij dyslexietherapie
redactie Hoe kun je kinderen met dyslexie helpen hun weg te vinden in onze geletterde maatschappij waarin geschreven taal nog steeds een prominente plaats inneemt?
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
redactie Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
Schrijfonderwijs verbeteren
Schrijfproducten verbeteren alleen door formatieve evaluatie op doelen!
Helèn de Jong Het spreekt toch vanzelf dat de leraar beter schrijft dan de leerlingen. Het zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn dat wij met onze eigen schrijfervaring model staan voor de leerlingen.
Academische synthesistaken
Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesistaken met ‘Level up Instructions & Feedback Tool’ (LIFT)
redactie Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesistaken met ‘Level up Instructions & Feedback Tool’ (LIFT)
Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO - OnderwijsBewijs
redactie Schrijven om te leren bij Nederlands, Geschiedenis en Science
Verbetering schrijven po
Verbetering van schrijven op de basisschool
redactie In het eerste deel van het project wordt een aantal schriftelijke modules voor pre-schrijven, post-schrijven en tijdens het schrijven ontwikkeld met ervaren docenten.
Invloed zelf kiezen op motivatie vo bovenbouw
Zelf kiezen van het instructieniveau: welke invloed heeft dat?
redactie Wanneer leerlingen keuzemogelijkheden krijgen voor hun leerproces vergroot dat hun autonomie en het competentiegevoel van leerlingen.
Referentieniveaus basisonderwijs
De referentieniveaus voor het basisonderwijs
Maarten van der Steeg Referentieniveaus. Wat zijn dit precies? Maarten van der Steeg beschrijft in dit artikel de opbouw van de referentieniveaus, niveauverschillen en legt de relatie met de eindtoets.
Resultaatverplichting toetsen motiveert mbo studenten
Resultaatverplichting of deelnameverplichting? Wat werkt beter?
redactie Wat is het effect van een resultaatverplichting versus een deelnameverplichting bij toetsen op het kennisniveau van mbo-studenten?
Spellingvaardigheid
Spellingvaardigheid en leren spellen (1) - relatie spellen en lezen
Anna Bosman Voor het verwerven van een voldoende spellingvaardigheid is het nodig dat scholen tijd vrij maken om leerlingen de eerste beginselen en later de subtielere nuances van het spellingsysteem te leren.
De speller
Spellingvaardigheid en leren spellen (2) - de speller
Anna Bosman Eigenschappen die nagenoeg onveranderbaar zijn, zoals leeftijd, geslacht en intelligentie zijn relatief minder belangrijk voor het verwerven van spellingkennis dan omgevingsfactoren of instructie.
Spelling instructie
Spellingvaardigheid en leren spellen (3) - de instructie
Anna Bosman Een goede spellinginstructie is een gezamenlijke inspanning van leerkracht en leerling in een geïntegreerde, coöperatieve, op het niveau van de leerling afgestemde didactiek.
Spelling methode
Spellingvaardigheid en leren spellen (4) - instructiemethoden
Anna Bosman In dit artikel worden een aantal belangrijke instructiemethoden besproken die zorgen voor een optimale spellingvaardigheid van de leerling.
Expliciete instructie
Spelling en expliciete instructie
Anna Bosman ONDERWEIS en SPERCIEBOON, maar ook KOMPJOETUR en FOTUI. Spellen is moeilijker dan lezen. Waarom staat onderzoek naar spelling dan in de schaduw?
Mythes spellingdidactiek
Mythes rond de spellingdidactiek
Dolf Janson In het streven kinderen vertrouwd te maken met spelling, is het nog steeds een gewoonte hen groepjes woorden vaak te laten overschrijven, maar werkt dit wel?
Opbrengstgericht werken bij spelling
Opbrengstgericht lesgeven bij spelling
Dolf Janson In dit artikel zoomen we in op leren van spelling. Wat zijn de gevolgen van effectief leren spellen voor de aanbieding en het gebruik van spellingleergangen?
Leren spellen
Leren spellen: de klanken bepalen de letters
Dolf Janson De grootste fout die je volgens Dolf Janson in de spellingdidactiek kunt maken, is dat je klanken verwart met letters. Klanken worden in het hoofd omgezet in letters!
Spelling oefenen
Oefenen van spelling
Dolf Janson Wat zijn de kenmerken van het oefenen van spelling en de condities voor succes? Dolf Janson constateert dat oefenen in de praktijk niet zo vanzelfsprekend is.
Spelling toetsen
Spellingvaardigheid en leren spellen (5) - toetsen
Anna Bosman De vorderingen van de spellingvaardigheid kunnen over verschillende manieren getoetst worden. Dit artikel bespreekt de manieren van toetsen van de spellingvaardigheid.
Spellingtraining
Spellingbewustzijn kan met een korte training gestimuleerd worden
Anna Bosman In dit onderzoek gaan we na of het spellingbewustzijn van leerlingen uit groep 5 van een reguliere basisschool met een korte training gestimuleerd kan worden.
Spellen en stellen
Leren stellen en niet vergeten correct te spellen - Het succes van de zelfcorrectietraining
Anna Bosman De prestaties van leerlingen op een dictee geven soms een ander (meestal beter) beeld van hun spellingvaardigheid dan de opstellen die zij schrijven. Hoe komt dat?
Verdiepingsopdrachten voor goede spellers in bovenbouw bo
Wat zijn effectieve verdiepingsopdrachten voor goede spellers?
redactie Verschillende onderzoeken ondersteunen het belang van taalkundige kennis in de spellingdidactiek, bijvoorbeeld het principe van gelijkvormigheid.
Communicatief zaakvakonderwijs
Communicatief zaakvakonderwijs
Paul Filipiak Leren is communiceren in diverse culturele en sociale situaties. Daarvoor is mentale, sociale en fysieke ruimte nodig. In een context van interactief kijken, luisteren, lezen, praten en schrijven.
Cockpitdenken zonder handelingservaring
Aan de knoppen draaien
Jan Bransen In het huidige onderwijs wordt er vooral gefocust wordt op het ontwikkelen van de geest. Hier kleven minstens drie grote nadelen aan, Jan Bransen denkt hier met ons over na.
Kinderboekenweek BIJ MIJ THUIS
Bertine van den Oever Zoek je geschikte boeken voor de Kinderboekenweek BIJ MIJ THUIS met daaraan gekoppeld de doelen en een lesaanbod, lees dan dit artikel en doe er je voordeel mee!
Burgerschapsonderwijs VO
Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs internationaal vergeleken
redactie Een vergelijkend perspectief op burgerschap en burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs, International Civic and Citizenship Education Study 2016: Landenstudie Nederland
Commentaar curriculum.nu door Gert Biesta
Brief over de herziening van het curriculum
Gert Biesta Deze bijdrage is op 12 januari 2020 gestuurd aan de de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in reactie op curriculum.nu.
Filosoferen met pubers
Filosoferen met pubers
Karen Faber In dit artikel wordt betoogd dat filosoferen als vaardigheid een serieuzere plek verdient. Filosoferen draagt bij aan morele vorming van jongeren.
Invloed scholen burgerschap leerlingen
Invloed van scholen op burgerschap van leerlingen
redactie Understanding the effects of schools on students citizenship
Socialisatie leerlingen
Onderwijssystemen en de socialisatie van leerlingen in actief burgerschap
redactie Onderwijssystemen en de socialisatie van leerlingen in actief burgerschap
onvoldoende-voor-burgerschap
Het regent onvoldoendes voor Burgerschap. Wat is er aan de hand en wat is eraan te doen?
Piet van der Ploeg Steeds meer scholen krijgen een onvoldoende voor Burgerschapsvorming. Hoe komt dit en wat is er aan te doen?
Gescheiden onderwijs
Scholing, actief burgerschap en participatie: Effecten van externe differentiatie
redactie Scholing, actief burgerschap en participatie: Effecten van externe differentiatie
Burgerschapscompetenties
Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties
redactie Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld voor de participatie van jonge volwassenen.
Video games vo
Video games voor kritisch burgerschap in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs
redactie Kritisch burgerschap. Kunnen games helpen leerlingen beter kritisch te laten reflecteren bij burgerschap?
Effect beweging
Lange of korte gymlessen, wat werkt beter?
redactie Wat is beter voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: 2x per week een gymles van 45 minuten of 1x per week een gymles van 90 minuten?
Spel en beweging
Levert spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel leren?
redactie Levert fysiek bezig zijn met spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel leren? Sportieve activiteiten kunnen een positieve invloed hebben op leerprestaties van kinderen.
Samenwerkend leren bij gym
Bewegingsonderwijs: Samenwerkend leren in de praktijk
Maarten Massink Leren samenwerken is een belangrijk onderwerp in de lessen op school. In dit artikel wordt stilgestaan bij praktische voorbeelden van samenwerkend leren: Hoe doe je dat?
Springen en rennen
Springen en rennen, jezelf leren kennen
Maarten Massink Als het bij atletiek om lopen en springen gaat, wordt er op school vaak sprinten gedaan en verspringen en hoogspringen. Wat is daarop een leuk en goed vervolg?
Rekenen hoogbegaafde leerlingen
Altijd de beste in rekenen. Tot nu.
Martine Blonk - Meulenkamp Als de rekenresultaten ineens tegenvallen bij hoogbegaafde leerlingen, wat doe je dan? In dit artikel staat het waarom beschreven en geeft de auteur bruikbare tips!
Doorgaande lijn voor hoogbegaafden
Hoogbegaafde leerlingen: het hele team in beweging
Martine Blonk - Meulenkamp De begeleiding van de (hoog)begaafde leerling vraagt doordenking en een doorgaande leerlijn op school. Betrokkenheid van het hele team is nodig.
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
redactie Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs. Computergames worden steeds vaker gebruikt in onderwijs (game-based leren of GBL).
Computergames wiskunde reflectie
Gebruik van computergames bij wiskunde in beroepsonderwijs: reflectie
redactie Reflection in games
Geïntegreerd taal/vakonderwijs
Iedere les in het beroepsonderwijs zou ook een taalles moeten zijn
redactie Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek
Ondersteuning voor mbo studenten met dyslexie
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?
redactie Hoe kunnen mbo-studenten met dyslexie het beste worden ondersteund?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
redactie Wat is de meerwaarde van de Cito-toetsen Woordenschat voor het volgen van de woordenschatontwikkeling?
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
redactie Systematisch en groepsgewijs differentiëren binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Practicum als onderwijsactiviteit
Wat is er bekend over de effectiviteit van het practicum voor het verwerven van (theoretische) begrippen uit de bètavakken?
redactie Wat is er bekend over de effectiviteit van het practicum voor het verwerven van (theoretische) begrippen uit de bètavakken?
Fascinerende ontdekkingen
Fascinerende ontdekkingen met kinderen rondom wetenschap en techniek
Arja Kerpel Waarom onderwijs in wetenschap en techniek in de 21e eeuw? En hoe geef je dat vorm? Dit boek is een mooie mix van visie en praktische lessen.
Empirische cyclus (1)
Techniek - Onderzoeken met de empirische cyclus (1)
Hanno van Keulen In wetenschap en techniek begint bijna elke ontwikkeling met een vraag of een probleem. “Hoe werkt dat eigenlijk”? “Kan dat beter?”
Techniek: Leren door doen
Techniek: leren door doen. Hoe geef je techniek een plek in het onderwijs?
Arja Kerpel Techniek in het basisonderwijs staat volop in de belangstelling. Vanaf 2020 krijgen alle basisschoolleerlingen techniek. Maar hoe geef je techniek een goede plek in het onderwijs?
Empirische cyclus (2)
Techniek - Onderzoeken met de empirische cyclus (2)
Hanno van Keulen In dit artikel gaat het over talentontwikkeling door het gebruik van de empirische cyclus.
Techniek talent
Talentontwikkeling met wetenschap en techniek
Hanno van Keulen Door techniekonderwijs kun je de talenten van kinderen goed ontwikkelen. Het sluit goed aan bij de zintuiglijke ervaring. Kinderen leren op een natuurlijke manier.
Techniek attitude
Talent en talentontwikkeling van en door leraren en scholen
Hanno van Keulen Talent voor onderwijs in techniek is slechts deels afhankelijk van aanleg. Het is een eigenschap, die onder gunstige omstandigheden ontwikkeld kan worden.
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
redactie Vliegwielen voor begrijpend lezen
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
redactie In hoeverre draagt een app waarbij mbo-studenten tijdens hun stageperiode opdrachten krijgen gericht op theoretische vakinhoud, bij aan leer- en toetsresultaten?
Economie onderwijs en beroepscontext voor beeldvorming vmbo-lln
Onderwijs aan de hand van beroepscontexten, beter voor beeldvorming?
redactie Onderwijs aan de hand van beroepscontexten draagt vermoedelijk bij aan de ontwikkeling van beroepsbeelden bij leerlingen in het vmbo.
Effect van RTTI®-model
Welk effect heeft het toepassen van het RTTI®-model op leerresultaten?
redactie Welk effect heeft het toepassen van het RTTI®-model op de leerresultaten van havo- en vwo-leerlingen?
Is een periodieke indeling van het schooljaar effectief?
redactie Het spreiden van leerstof over langere periodes bevordert het leerrendement, maar dat gegeven valt niet zonder meer te vertalen naar periodisering in het voortgezet onderwijs.
Integraal toetsen maakt hoger onderwijs waardevoller
Integraal toetsen maakt hoger onderwijs waardevoller
Joost van der Horst Integraal toetsen kan bijdragen aan meer draagvlak voor de opleiding bij zowel studenten als het beroepenveld. Maar hoe geef je integrale toetsing goed vorm in de opleiding?
Intensieve toetsweek bijdrage aan examensucces?
Draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?
redactie In hoeverre draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?
Theorie leervoorkeuren invloed op leerresultaten
Heeft kennis over leervoorkeuren invloed op leren?
redactie Heeft kennis over leervoorkeuren invloed op leren? Bewijs voor effectiviteit of ineffectiviteit van de inzet van leervoorkeuren op leerresultaten ontbreekt.
Zwakke rekenaars op het mbo
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?
redactie Zwakke rekenaars op het mbo: model van convergente differentiatie, -breng alle studenten naar miinimumniveau- geeft mbo-rekendocenten houvast.
Resultaten onderbouw voorspellen succes bovenbouw?
Wat voorspellen resultaten in de onderbouw voor de bovenbouw?
redactie Kunnen de resultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs schoolsucces in de bovenbouw voorspellen?
Samenwerken op projectbasis en de effecten op leerresultaten
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?
redactie Welk effect op motivatie en leerresultaten is er als middelbare scholieren van verschillende niveaus of jaarlagen samenwerken op projectbasis?
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
redactie Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp? Het blijkt lastig om specifieke leerlingkenmerken toe te dichten aan de groep mbo-studenten niveau 3.
Tekstbegrip en leerprestaties vmbo-lln
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?
redactie Is het waar dat het (tekst)begrip van schriftelijke toetsitems van invloed is op de leerprestaties van vmbo-leerlingen?
Tijd van de herkansingstoets invloed op resultaat
De herkansingstoets: snel erna of langer wachten?
redactie Er is geen duidelijk effect van de tijdsduur tussen de eerste toets en de herkansing op studiesucces.
Verplichte deelname aan formatieve toetsen en leerprestaties mbo
Deelname aan formatieve toetsen in het mbo verplichten?
redactie Over de invloed van verplichte of vrijwillige deelname aan formatieve toetsen op leerprestaties is amper onderzoek verricht. Over aspecten van effectieve formatieve toetsing is daarentegen veel bekend.
Zelfreflectie mbo 4 studiesucces
Zelfreflectie: is dat helpend bij studiesucces op het mbo?
redactie Of zelfreflectie op langere termijn bijdraagt aan studiesucces is niet rechtstreeks onderzocht.
Assessment kunsteducatie
Assessment in kunsteducatie - reviewstudie
redactie Assessment in arts education
Componeren
Componeren in de klas
Vera Meewis Wat is het verschil in muzikale leeropbrengsten en andere schoolprestaties als leerlingen zelf muziek componeren of meer reproductief met de leerkracht?
Cultuurprofiel
Kiezen voor een cultuurprofiel
Sanne van den Hoek Je kunt je als school op verschillende manieren profileren. In dit artikel staan redenen waarom scholen ervoor kiezen om zich te profileren met een cultuurprofiel.
Effect van de muzieklessen op groepscohesie
Heeft de muziekles invloed op de groepscohesie?
redactie Muziekonderwijs in de breedste zin lijkt bij te dragen aan groepscohesie en aan de ontwikkeling van sociaal gedrag van leerlingen.
Effect muziek tijdens zelfstandig werken
Helpt muziek luisteren onder het zelfstandig werken?
redactie Wat is het effect van muziek luisteren tijdens het zelfstandig werken op de concentratie en motivatie bij basisschoolleerlingen?
Gevolgen kenmerken onderwijs muziek beeldende vorming
Wat steken kinderen op van goed muziek- en kunstonderwijs?
redactie Naast een grotere verbondenheid en een betere persoonlijke en sociale ontwikkeling draagt kunst- en cultuuronderwijs bij aan het fonologisch bewustzijn en de taalontwikkeling van leerlingen.
Kind centraal
Met kunst het hele kind centraal
Vera Meewis Waarom doet kunst ertoe? Kinderen verdienen een rijk met kunst gevuld leven. Kunsteducatie ondersteunt de ontwikkeling van het hele kind en biedt veel kansen.
Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis Kunst heeft veel positieve leereffecten op de ontwikkeling van het kind. In dit artikel laat de auteur zien wat de doelen en opbrengsten van kunstonderwijs zijn.
Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis Kunstvakken in het basisonderwijs kunnen goed bijdragen aan het ontwikkelen van 21st century skills bij leerlingen.
Draagt kunsteducatie bij aan sociaal-emotionele vaardigheden?
Draagt kunsteducatie bij aan sociaal-emotionele vaardigheden?
redactie Wat is de bijdrage van kunsteducatie, in het bijzonder dans, aan sociaal-emotionele en leervaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs?
Kunstintegratie: barrières en succes
Kunstintegratie: opbrengst en veranderproces
Vera Meewis Kunstintegratie in school vraagt een verandering in de schoolcultuur. In dit artikel lees je wat er gebeurt als Visual Thinking Strategies worden geïntegreerd.
Kunstintegratie als betekenisgeving
Kunstintegratie als betekenisgeving
Vera Meewis Het maken van de verbinding met kunst blijkt kinderen te helpen om de stof beter te begrijpen doordat ze er actief betekenis aan geven. Deze conclusie deed de Amerikaanse onderzoekster Patricia Lynch.
Kunstintegratie - Nascholing
Kunstintegratie: het belang van nascholing
Vera Meewis Hoe ziet een goed nascholingsprogramma voor kunstintegratie eruit? En wat is de impact op de leraren en de schoolcultuur? Je leest het in dit artikel
Motieven voor keuze van kunst en cultuur vwo
Waarom kiezen vwo-ers voor kunst- en cultuuraanbod?
redactie Over motieven van leerlingen die specifiek voor het kunst- en cultuuraanbod in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kiezen, is weinig bekend.
Muziekeducatie
Iedereen kan muzikant zijn
Vera Meewis Hoe krijgen kinderen vertrouwen in hun muzikale kunnen? Wat voegen muzikale workshops toe? Welke invloed heeft een project met professionale muziekdocenten?
Praten over kunst
Zeven manieren om over kunst te praten
Vera Meewis Waarom is leren over kunst belangrijk voor leerlingen? Jonge kinderen kunnen leren door kunst te maken, maar ook door erover te praten. Zeven typen vragen over kunst.
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis Hoe kun je als leerkracht een positieve impact hebben op het tekenen van leerlingen als je daar zelf weinig ervaring mee hebt? Onderzoek van Robert Watts helpt.
Cultuurcoördinator
10 jaar cultuurcoördinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek Hoe staat het in het p.o. met de cultuurcoördinator? In 2004 startte het ministerie van OCW met 10 euro 90 per leerling voor cultuureducatie. Wat is er bereikt?
kunst integreren in je lessen
Waarderen van kunst door connectie met het curriculum
Vera Meewis Waarom zou je denken stimuleren door kunst? Omdat kunstwerken op natuurlijke wijze uitnodigen tot diep denken. Kunst biedt ruimte voor open onderzoek en gelaagde betekenisgeving.
leeruitkomsten formuleren curriculum
Leeruitkomsten formuleren voor je opleiding
Carine Elferink Hoe kunnen onderwijsinstellingen onderwijs flexibel inrichten waarbij sprake is van meer keuzevrijheid? Daar vertelt dit artikel meer over!
Differentiëren bij engels in de brugklas
Hoe differentieer je bij engels in de brugklas?
redactie Wat zijn effectieve manieren om in de brugklas te differentiëren bij onderwijs in de Engelse taal?
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand
Engels voor kleuters: is dat handig voor kinderen met een taalachterstand?
redactie Is het wenselijk om in klas 1 en 2 van het basisonderwijs Engels aan te bieden aan kinderen met een achterstand in het Nederlands?
Taalvaardigheid Engels
Wat is de relatie tussen talendidactiek en leeropbrengsten Engels bij leerlingen van 4 tot 12 jaar?
redactie Wat is er bekend over de relatie tussen vreemde talendidactiek en leeropbrengsten voor Engels als vreemde taal bij leerlingen van 4 tot 12 jaar?
Stimulering leesvaardigheid vo
Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs
redactie Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs.
tweetalig onderwijs in het mbo
Tweetalig onderwijs in het mbo: beter arbeidsmarktperspectief?
redactie Tweetalig onderwijs in het mbo: verbetert dat de taalvaardigheid en zorgt dat voor een beter arbeidsmarktperspectief?
TIMSS-2015
Basisschoolleerling minder goed in de exacte vakken
Annemieke Top Nederlandse basisschoolleerlingen presteren minder goed op de TIMSS-2015 dan eerdere jaren. Vooral op natuuronderwijs werd lager gescoord.
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
redactie Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Exacte vakken 2008
Exacte vakken internationaal vergeleken, 6 VWO Wiskunde B en Natuurkunde - TIMSS-Advanced 2008
redactie Nederland in TIMSS-Advanced 2008 (grade 12)
Exacte vakken 2007
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs - TIMSS-2007
redactie Nederland in TIMSS-2007, groep 6 basisonderwijs
Exacte vakken 2011
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs - TIMSS-2011
redactie Nederland in TIMSS-2011, groep 6 basisonderwijs
Internationaal basiSS 2015
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs - TIMSS-2015
redactie Nederland in TIMSS-2015, groep 6, basisonderwijs
Interesse voor bèta
Interesse wekken voor bèta: Een meta-analyse van experimentele en quasi-experimentele studies
redactie Interesse wekken voor bèta: Een meta-analyse van experimentele en quasi-experimentele studies
Natuurkunde vanuit verwondering
Verwondering in de les
Dick van der Wateren Dit is een verslag van een jaar lesgeven zonder boek, met een lesplan dat alleen uit grote lijnen bestaat en dat tot doel heeft de leerlingen dieper te laten denken.
Afstandsonderwijs en online leren
Acht vragen aan Wilfred Rubens over leren op afstand
Wilfred Rubens Is online leren het onderwijs van de toekomst? Wilfred Rubens beantwoordt acht vragen daarover.
Programmeeronderwijs stimuleert vaardigheden
Stimuleert programmeerles probleemoplossingsvaardigheden?
redactie Draagt programmeerles bij aan de probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen? De uitkomsten van verschillende onderzoeken is niet helemaal eenduidig.
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Medilex congressen


 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest