Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Machiel Karels Het Alternatief van René Kneyber en Jelmer Evers is een bundel artikelen en interviews rond thema’s als onderwijsopbrengsten, onderwijsdoelen en leerkrachtgedrag.
Spiritualiteit
Spiritualiteit in bestuur en management
Harm Klifman Waar halen wij onze inspiratie vandaan? Spiritualiteit maakt bevlogen en tegelijk nederig. Afstand doen van eigen doenerigheid en ruimte scheppen voor ontvangen.
Ontwikkeling bestuur en toezicht
De ontwikkeling van bestuur en intern toezicht in het onderwijs
Harm Klifman Er zijn in het huidige onderwijs vijf redenen tot optimisme over de ontwikkeling van bestuur en intern toezicht. Er zijn echter ook vijf heldere verbeterpunten aan te wijzen.
Bovenschools leiderschap
Bovenschools leiderschap in een lerende organisatie
Jan Jutten In dit artikel wordt ingegaan op enkele veranderingen waarvoor schoolbesturen en bovenschoolse leiders zich gesteld zien.
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
redactie Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten. Uit dit onderzoek blijkt dat meer aandacht voor kwaliteitsbeleid binnen scholen significant bijdraagt aan hogere onderwijsopbrengsten.
Financiering basisscholen
De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag
redactie De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag. Prikkels door specifieke elementen uit regelingen.
Functioneren besturen po
Functioneren van besturen in het primair onderwijs
redactie Functioneren van besturen. Bestuur en governance anno 2012 en ontwikkelingen daarin.
Diversiteit in besturen
Meervoudigheid van perspectieven. Over de functie van diversiteit in bestuurlijke organen
Harm Klifman In dit artikel wordt ingegaan op het belang van diversiteit in de samenstelling van besturen en van raden van toezicht in het onderwijs.
Varianten bestuur en toezicht
Varianten voor scheiding van bestuur en intern toezicht
Harm Klifman Er zijn diverse vormen waarbinnen de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden zijn. In dit artikel komen enkele vormen aan de orde.
Governance & opbrengst 1
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -1-
Harm Klifman Sturen, beheersen, toezicht houden, verantwoording afleggen: het zijn de vier kernthema’s van elke theorie over governance, van goed onderwijsbestuur.
Governance & opbrengst 2
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -2-
Harm Klifman In deze artikelen richten we ons op drie belangrijke actoren in het primair onderwijs: de directeur, de bestuurder en de (interne) toezichthouder.
Financieel management
Interne middelenverdeling in het primair onderwijs
redactie Interne middelenverdeling in het primair onderwijs (verkenningsstudie)
Lumpsumbekostiging
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbekostiging
redactie Naar responsieve kwaliteitsmeting in het primair onderwijs. Er is een grote kloof tussen papier en praktijk.
Bureaucratisering po
Omvang en oorzaken bureaucratisering basisonderwijs
redactie Oorzaken en effecten van bureaucratisering in het basisonderwijs. Voorgestelde maatregelen om bureaucratie te verminderen.
Veranderend toezicht onderwijsinspectie
Veranderend toezicht
Myriam Lieskamp Per augustus 2017 is de anier waarop de Onderwijsinspectie toezicht houdt veranderd. Scholen en besturen krijgen de eindverantwoordelijkheid voor het formuleren van hun eigen onderwijskwaliteit.
Drie soorten beleid
Beleid, beleid en beleid
Harm Klifman Wat als beleid de eigen verantwoordelijkheid van de professional niet ondersteunt maar uitholt? Dan is het hek van de dam: er wordt alom geklaagd over grote regeldruk in het onderwijs!
Dienend leiderschap
Is dienend leiderschap te leren?
Harm Klifman Dacht u dat dienend leiderschap gaat over zelfverloochening? Mis. Het gaat over zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Maar is dat een vaardigheid die aan te leren is?
Veranderingen bij de Nederlandse onderwijsleider
Hoe is de Nederlandse onderwijsleider veranderd sinds 2015?
Margareth de Wit Hoe is de Nederlandse onderwijsleider veranderd sinds 2015? Lees welke ontwikkelingen en groei de laatste drie jaar zichtbaar zijn.
Verschillen in leiders gerelateerd
Verschillen in leiderschap en: doen vrouwen het beter dan mannen?
Margareth de Wit Wat zijn de verschillen per sector, functie en generatie van de Nederlandse onderwijsleider? En wie doen het beter, mannelijke of vrouwelijke onderwijsleiders?
Beleidsafwegingen
Beleidsafwegingen bij het ontwerp van onderwijssystemen
redactie Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijs
Rolvast gedrag
Rolvast gedrag in drie werkwoorden
Harm Klifman Gaat de interne toezichthouder niet op de stoel van het bestuur zitten? Benoem in drie werkwoorden de onderscheiden verantwoordelijkheden: doen, willen, vinden.
Herinrichting Raad van Toezicht
Bestuur en management in raad van toezichtmodel
Harm Klifman Veel schoolorganisaties hebben de bestuursstructuur veranderd van een bestuur en algemene directie naar een college van bestuur en een raad van toezicht.
Bezoek raad van toezicht
Aandachtspunten bezoek raad van toezicht
Harm Klifman De raad van toezicht is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op de bestuurder en deze met raad en daad terzijde staat.
Raad van toezicht tips
Tien tips voor de Raad van Toezicht in het onderwijs
Harm Klifman Goed bestuur en gedegen toezicht is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. In dit artikel tien tips voor interne toezichthouders in het onderwijs.
Rijnlandse besturing
Werken met een toezichtskader vanuit een Rijnlands perspectief
Herman Kolthof Hoe kunnen Raad van Toezicht en College van Bestuur elkaar versterken in hun rol? Rijnlander kiest voor Rijnlandse besturingsfilosofie.
Beleidvoerend vermogen basisscholen
Beleidvoerend vermogen van basisscholen
redactie Beleidsvoerend vermogen van basisscholen
Toezicht onderwijskwaliteit
Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld
Harm Klifman Toezicht op financiën gaat prima. Als het gaat om toezicht op onderwijskwaliteit is twijfel troef. In dit artikel een praktische benadering. Toezicht houden is niet zo ingewikkeld!
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden: de belangrijkste punten op een rij
Joost Karels Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs moeten alle scholen aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband. Wat is belangrijk te weten over SWV's? Dat staat in dit artikel beschreven.
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.