Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Machiel Karels Het Alternatief van René Kneyber en Jelmer Evers is een bundel artikelen en interviews rond thema’s als onderwijsopbrengsten, onderwijsdoelen en leerkrachtgedrag.
Spiritualiteit
Spiritualiteit in bestuur en management
Harm Klifman Waar halen wij onze inspiratie vandaan? Spiritualiteit maakt bevlogen en tegelijk nederig. Afstand doen van eigen doenerigheid en ruimte scheppen voor ontvangen.
Balanceren tussen vrijheid en deugdelijkheid
Artikel 23: balanceren tussen vrijheid en deugdelijkheid
Symen van der Zee Hoe vrij zijn scholen? In welke mate moet de overheid sturen, controleren en voorschrijvend zijn? En waarop precies? Dit artikel gaat in op deze belangrijke vraagstukken.
Ontwikkeling bestuur en toezicht
De ontwikkeling van bestuur en intern toezicht in het onderwijs
Harm Klifman Er zijn in het huidige onderwijs vijf redenen tot optimisme over de ontwikkeling van bestuur en intern toezicht. Er zijn echter ook vijf heldere verbeterpunten aan te wijzen.
Bovenschools leiderschap
Bovenschools leiderschap in een lerende organisatie
Jan Jutten In dit artikel wordt ingegaan op enkele veranderingen waarvoor schoolbesturen en bovenschoolse leiders zich gesteld zien.
Diversiteit in besturen
Meervoudigheid van perspectieven. Over de functie van diversiteit in bestuurlijke organen
Harm Klifman In dit artikel wordt ingegaan op het belang van diversiteit in de samenstelling van besturen en van raden van toezicht in het onderwijs.
Varianten bestuur en toezicht
Varianten voor scheiding van bestuur en intern toezicht
Harm Klifman Er zijn diverse vormen waarbinnen de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden zijn. In dit artikel komen enkele vormen aan de orde.
Governance & opbrengst 1
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -1-
Harm Klifman Sturen, beheersen, toezicht houden, verantwoording afleggen: het zijn de vier kernthema’s van elke theorie over governance, van goed onderwijsbestuur.
Governance & opbrengst 2
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -2-
Harm Klifman In deze artikelen richten we ons op drie belangrijke actoren in het primair onderwijs: de directeur, de bestuurder en de (interne) toezichthouder.
Leerlingen aan het woord: luister je echt?
Democratisering van scholen en onderwijs door Student Voice
Carien Verhoeff Studenten en leerlingen echt betrekken bij het onderwijs: daar is lef voor nodig! Onderzoek de democratisering op jouw school eens, en zet de student voice betekenisvol in.
De staat van het onderwijs in 2020
De Staat van het Onderwijs 2020
Myriam Lieskamp In dit artikel bespreekt Myriam Lieskamp het onderzoek van de onderwijsinspectie onder goede scholen en wat we van dat onderzoek kunnen leren.
Succesvolle transitie kenmerken naar IKC
Een succesvolle transitie naar een IKC heeft deze zes kenmerken
Joost Karels In dit artikel worden zes kenmerken genoemd waaraan moet worden voldaan om succesvol te veranderen naar een Integraal Kind Centrum.
Veranderend toezicht onderwijsinspectie
Veranderend toezicht
Myriam Lieskamp Per augustus 2017 is de anier waarop de Onderwijsinspectie toezicht houdt veranderd. Scholen en besturen krijgen de eindverantwoordelijkheid voor het formuleren van hun eigen onderwijskwaliteit.
Drie soorten beleid
Beleid, beleid en beleid
Harm Klifman Wat als beleid de eigen verantwoordelijkheid van de professional niet ondersteunt maar uitholt? Dan is het hek van de dam: er wordt alom geklaagd over grote regeldruk in het onderwijs!
Dienend leiderschap
Is dienend leiderschap te leren?
Harm Klifman Dacht u dat dienend leiderschap gaat over zelfverloochening? Mis. Het gaat over zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Maar is dat een vaardigheid die aan te leren is?
Veranderingen bij de Nederlandse onderwijsleider
Hoe is de Nederlandse onderwijsleider veranderd sinds 2015?
Margareth de Wit Hoe is de Nederlandse onderwijsleider veranderd sinds 2015? Lees welke ontwikkelingen en groei de laatste drie jaar zichtbaar zijn.
Verschillen in leiders gerelateerd
Verschillen in leiderschap en: doen vrouwen het beter dan mannen?
Margareth de Wit Wat zijn de verschillen per sector, functie en generatie van de Nederlandse onderwijsleider? En wie doen het beter, mannelijke of vrouwelijke onderwijsleiders?
Tegenspraak omarmen: een vreemde gedachtenkronkel
Hoe fijn is 'tegenspraak'? Over geboden, verboden en ongehoorde woorden
Harm Klifman Tegenspraak omarmen: daar wordt iedereen beter van. Of niet? Harm Klifman plaatst kritische kanttekeningen bij de effecten van tegenspreken.
Samenwerkend Leiderschap
Samenwerkend Leiderschap - leiders met impact
Carlien Ostermeier Wat voor schoolleider wil je zijn? Vanuit welke focus geef je leiding? Waar begin je als je het leerproces wilt optimaliseren? Hierover lees je in het boek Samenwerkend Leiderschap van Peter M. DeWitt.
Systeemleiderschap: werken aan het systeem, niet in het systeem
Dansvloer of balkon? Systeemleiderschap in een lerende school
Jan Jutten Schoolleiders zijn veel aanwezig op de werkvloer. Maar hebben ze ook overzicht over het geheel? In dit artikel biedt Jan Jutten vier hefbomen voor goed (systeem)leiderschap.
democratisch tekort advies Onderwijsraad mbt artikel 23
En niet andersom? - Over het democratisch tekort in het advies van de Onderwijsraad met betrekking tot artikel 23
Gert Biesta De grondtoon van het advies van de Onderwijsraad over artikel 23 is juridisch van aard, hierdoor komt de democratische dimensie onvoldoende aan bod volgens Gert Biesta.
Rolvast gedrag
Rolvast gedrag in drie werkwoorden
Harm Klifman Gaat de interne toezichthouder niet op de stoel van het bestuur zitten? Benoem in drie werkwoorden de onderscheiden verantwoordelijkheden: doen, willen, vinden.
Herinrichting Raad van Toezicht
Bestuur en management in raad van toezichtmodel
Harm Klifman Veel schoolorganisaties hebben de bestuursstructuur veranderd van een bestuur en algemene directie naar een college van bestuur en een raad van toezicht.
Oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onjuist oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs?
Joost Karels Heeft de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs bevoegdheid om zich te buigen over zaken die al langs de Commissie van Beroep voor Eindexamens zijn gegaan?
Bezoek raad van toezicht
Aandachtspunten bezoek raad van toezicht
Harm Klifman De raad van toezicht is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op de bestuurder en deze met raad en daad terzijde staat.
Raad van toezicht tips
Tien tips voor de Raad van Toezicht in het onderwijs
Harm Klifman Goed bestuur en gedegen toezicht is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. In dit artikel tien tips voor interne toezichthouders in het onderwijs.
Rijnlandse besturing
Werken met een toezichtskader vanuit een Rijnlands perspectief
Herman Kolthof Hoe kunnen Raad van Toezicht en College van Bestuur elkaar versterken in hun rol? Rijnlander kiest voor Rijnlandse besturingsfilosofie.
Toezicht onderwijskwaliteit
Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld
Harm Klifman Toezicht op financiën gaat prima. Als het gaat om toezicht op onderwijskwaliteit is twijfel troef. In dit artikel een praktische benadering. Toezicht houden is niet zo ingewikkeld!
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden: de belangrijkste punten op een rij
Joost Karels Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs moeten alle scholen aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband. Wat is belangrijk te weten over SWV's? Dat staat in dit artikel beschreven.
Inschrijven nieuwsbrief

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Medilex congressen


 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest