Klasse(n)kracht: met RESPECT voor de klas

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2015

  >> Klassenkracht direct bestellen.

In zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat

Hoe kan het dat een ervaren leerkracht soms een groep heeft waar ze niets mee kan beginnen? Hoe kan het dat er met een groep het ene jaar niets aan de hand lijkt, terwijl er het andere jaar geen land mee te bezeilen is? Groepsdynamica! Daarover gaat het boek Klasse(n)kracht: met RESPECT voor de klas van Jelly Bijlsma.

Het boek bestaat uit drie delen:

Deel 1: De theorie van groepsvorming.

Deel 2: De RESPECT-aanpak.

Deel 3: De RESPECT-aanpak in de praktijk. Dit deel bestaat onder andere uit drie cases. Dat komt niet aan bod in dit artikel.

Deel 1. De theorie van groepsvorming

Groepen ontwikkelen zich volgens een vast patroon. Na elke zomervakantie, maar ook na de komst of het vertrek van een leerling doorloopt een groep de volgende fasen (Tuckman):

 • Forming.
 • Storming.
 • Norming.
 • Performing.
 • Adjourning.

Forming

Dit is de kennismakingsfase. Kinderen oriënteren zich op elkaar. Leerkrachten denken meestal dat kinderen elkaar goed kennen, maar dat valt vaak nog best tegen. In deze fase is het belangrijk om veel kennismakingsoefeningen te doen met elkaar. 

De rol van de leerkracht in deze fase is:

 • Voorbeeldgedrag laten zien.
 • Bij de deur staan, kinderen ontvangen en welkom heten.
 • Rituelen ontwikkelen met elkaar.

Storming

Dit is de fase van krachtmeting. Wie is er de baas in de groep? 

De rol van de leerkracht in deze fase is:

 • Kinderen aanspreken op hun gedrag in de groep.
 • Regelgestuurd werken aan gedrag.
 • Voorwaarden scheppen voor het creëren van een groepssfeer.
 • Voorbeeldgedrag laten zien.

Norming

In deze fase bepaalt de groep hoe we met elkaar om willen gaan. Met name de leider bepaalt wat de normen, waarden en regels zijn.

De rol van de leerkracht in deze fase is:

 • Eigen normen en waarden helder hebben.
 • Kinderen laten meedenken over het omgaan met elkaar.
 • Positieve feedback geven op goed gedrag.
 • Actief overzicht houden op de groep.
 • Gesprekken voeren over de groepssfeer.
 • Regelgestuurd werken aan gedrag.
 • Oefenen/naspelen van (on)gewenst gedrag.

Performing

Na 6 tot 9 weken komt de groep in rustiger water. De onderlinge verhoudingen zijn redelijk in balans. De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt, routines slijten in.

De rol van de leerkracht in deze fase is:

 • Begeleider.
 • Reflecteren met de kinderen op de groepsmissie, regels en afspraken.

Adjourning

Als het schooljaar bijna voorbij is, komt de fase van terugblikken en afscheid nemen. 

De rol van de leerkracht in deze fase is:

 • Begeleider.
 • Gesprekken voeren over afscheid nemen en hoe dit vorm te geven.
 • Activiteiten waarbij terugblikken centraal staat.
 • Ritueel van afscheid nemen vorm geven.

Elke groep doorloopt deze fasen. Bij een begeleide groepsvorming zorg je er als leerkracht voor dat de formingsfase tegelijk loopt met de normingsfase. Als dan de stormingsfase aanbreekt, is de basis van regels al gelegd. 

"Bij een goede groepsvorming, komen de normen van de formele leider (de leerkracht) overeen met de normen van de informele leiders." 

Groepssfeer

Groepsvorming kan twee kanten opgaan: er ontstaat een positief klimaat, of een negatief klimaat. 
Kenmerken van een positief klimaat:

 • Positieve sfeer. 
 • Behulpzaam naar elkaar toe.
 • Goede samenwerking.
 • Gezamenlijk problemen oplossen.

Kenmerken van een negatief klimaat:

 • Negatieve sfeer.
 • Veel machtsstrijd.
 • Veel discussie en ruzie.
 • Slechte schoolprestaties.

Niet alle groepen met een negatief klimaat zien er hetzelfde uit. Het kan zijn:

 • Dat de groep bestaat uit los zand. De kinderen zijn dan sterk op zichzelf gericht en niet echt betrokken op elkaar.
 • Dat de groep bestaat uit twee of drie subgroepen, met elk een eigen groepsproces.
 • Dat de groep bestaat uit één hoofdgroep en enkele losse individuen, die de kans lopen om zondebok te worden. 

Groepskarakters

Elke groep heeft zijn eigen karakter. De auteur beschrijft zeven soorten groepen:

 • De Ja maar… - groep. In deze groep is veel discussie en onderlinge strijd. De normen van de formele leider komen niet overeen met de normen van de informele leider.
 • De Trotse groep. Deze groep heeft een positief zelfbeeld en een sterke groepsband. Kinderen zijn prestatiegericht. Negatieve eigenschappen zijn onbespreekbaar.
 • De Verdraagzame groep. Er is een grote mate van verdraagzaamheid in de groep.
 • De Hardewerkersgroep. De leerlingen zijn vooral taakgericht. Ze kunnen goed samenwerken.
 • De Onderdrukte groep. In deze groep is de leerkracht een autoritaire leider. De leerlingen worden afhankelijk en onzelfstandig. 
 • De Open en Creatieve groep. In deze groep is een open sfeer en een positieve inzet. De leerkracht is een duidelijke leider en er is een veilig klimaat.
 • De Onveilige groep. In deze groep is geen veilig klimaat. Kinderen zijn teruggetrokken en bang voor elkaar. 

Sociale beïnvloeding

Kinderen in een groep hebben sociale basisbehoeften. Schutz (1973) onderscheidt er drie:

 • Inclusie: erbij willen horen
 • Controle: invloed kunnen uitoefenen
 • Affectie: aardig gevonden worden

Als deze behoeften vervuld zijn, is een kind op zijn gemak. Dan kan hij zijn aandacht richten op andere dingen, zoals: leren. Als deze behoeften niet (h)erkend en ingelost worden, kunnen problemen ontstaan, die een goede groepsontwikkeling belemmeren.

Rollen en posities in de groep

In een groep hebben kinderen verschillende rollen. In een positieve groep zijn dat de volgende rollen:

 • De gezagsdrager(s), die natuurlijk leiderschap laten zien.
 • De sociaal werkers, die behulpzaam en zorgzaam zijn.
 • De organisatoren, die de ideeën van gezagsdragers omzetten in daden.
 • De joker of grappenmaker, die zorgt voor plezier en kan relativeren.
 • De verkenners, die in actie komen als duidelijk is wat de bedoeling is.
 • De volgers, die doen wat van hen gevraagd wordt.
 • De appellant, die moeite heeft met bepaalde dingen. Deze leerling valt vaak op en wordt geholpen door andere leerlingen als dat nodig is.

In een negatieve groep zie je dat kinderen rollen innemen die ze niet leuk vinden. Ook worden niet alle rollen ingenomen. Hoe zien de rollen eruit?

 • De gezagsdrager ontbreekt.
 • De sociaal werkers laten zich niet zien.
 • De organisatoren voeren een machtsstrijd en worden dictators.
 • Soms is de joker (clown) sterk aanwezig, maar de grappen werken niet spanningsverlagend.
 • De volgers worden meelopers. 
 • De appellant wordt vaak de zondebok.

Het onderwaterprogramma van een groep

Als iets niet lekker loopt in een groep, dan is dat een signaal dat er onder water ook nog een programma loopt. In hoofdstuk 6 schrijft Jelly Bijlsma welke krachten daarbij een rol spelen en hoe je hiermee om kunt gaan.

DEEL 2 De RESPECT-aanpak

In dit deel behandelt de auteur de zeven pijlers van groepsvorming:

 • R: Regels, routines en rituelen
 • E: Erbij horen
 • S: Samenwerken en samenspelen
 • P: Persoonlijk meesterschap
 • E: Energie
 • C: Contact en communicatie
 • T: Trainen van vaardigheden

Regels, routines en rituelen
Het is belangrijk om als team een kernwaarden, visie en gedragsregels helder te hebben. Hoe vertaal je die samen met kinderen naar de groep? Dit is de basis van groepsvorming. Hang deze groepsmissie op in de klas. Voer de regie op regels, routines en rituelen, zodat de leeromgeving voorspelbaar wordt. Dit geeft rust. 

Erbij horen
De leerlingen mogen zijn wie ze zijn. Wat de leerkracht betreft, gaat dit over observeren, signaleren en dit proces actief begeleiden. Zorg ervoor dat je de gedachten, gevoelens en het gedrag van kinderen positief beïnvloedt. Maak gebruik van de positieve effecten van sociale imitatie.

Samenwerken en samenspelen
Hierbij hoort het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Als leerkracht leer je kinderen conflicten oplossen en samenwerken. Door het gebruik van coöperatieve werkvormen kun je kinderen leren samenwerken. Als je dit dagelijks doet, oefen je een positieve invloed uit op de sfeer in de klas. 

Persoonlijk meesterschap
Ken jezelf. Persoonlijk meesterschap heeft alles te maken met zelfkennis, zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfdiscipline. Het is belangrijk om je eigen kwaliteiten en valkuilen te kennen. Het is goed om te weten, welk gedrag je laat glimlachen en welk gedrag je irriteert. Weet wat je kernwaarden zijn. Wat vind je belangrijk en hoe geef je dat vorm? Hoe sta je in de wereld? Persoonlijk meesterschap gaat over zelfmanagement, leiding geven aan jezelf. 

Energie
Deze pijler gaat over energie, aandacht en concentratie. Hoe houdt je de energie in de klas zo hoog mogelijk, zodat er maximaal geleerd kan worden? Wat straal je uit? Met behulp van energizers kun je energie opwekken en door concentratieoefeningen versterk je het concentratievermogen.

Contact en communicatie
Dit gaat om het bevorderen van contact en communicatie. Bij communicatie spelen verschillende factoren een rol:

 • De inhoud.
 • De manier en de toon waarop iets gezegd wordt.
 • De reactie die deze toon bij de ander veroorzaakt.
 • Jouw onderwaterprogramma (persoonlijkheid, etc.)
 • Jouw script en (onbewuste) overtuigingen.
 • Je visie op je relatie met de ander.

Op een goede manier communiceren met kinderen heeft een positief effect op hun zelfvertrouwen.

Trainen van sociaal-emotionele vaardigheden
Stuur doelbewust aan op pedagogische doelen en werk planmatig aan sociaal gedrag. Maar hoe doe je dat? Om dit goed te doen, moet je eigen houding kijken. Het is van belang om:

 • Reflectief te zijn
 • Kwetsbaar te durven zijn
 • Onderzoekend te zijn
 • Maximaal betrokken te zijn, met behoud van distantie
 • Goed weten en voelen wat je grenzen zijn
 • Contactgericht zijn

Tijdens het lesgeven neem je verschillende rollen aan. Deze rollen zijn:

 • De gastheer
 • De presentator
 • De didacticus
 • De pedagoog
 • De afsluiter

Bij groepsvorming draait het met name om de invulling van de rollen van gastheer, presentator en pedagoog
Nadat je naar jezelf gekeken hebt, is het belangrijk om te weten wat kinderen moeten leren. Steven Pont noemt acht sociaal-emotionele vaardigheden:

 • Zelfbewustzijn
 • Sociaal bewustzijn
 • Zelfmanagement
 • Doelgericht gedrag
 • Relationele vaardigheden
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid
 • Besluitvorming/conflictoplossing
 • Optimistisch denken

Je kunt deze vaardigheden versterken met behulp van programma’s voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar het kan ook themagericht.

Tot slot

In deel 3 werkt Jelly Bijlsma de RESPECT-aanpak uit aan de hand van cases. 

In dit boek komen veel interessante theorieën en modellen aan bod. Enkele voorbeelden zijn: de Roos van Leary, Human Dynamics, de transactionele analyse en het kernkwadrant van Daniel Ofman.

Klasse(n)kracht: Met RESPECT voor de klas geeft inzicht in hoe groepsprocessen verlopen. Tussen de tekst staan reflectievragen. Het is een goed leesbaar boek, met veel bruikbare tips. Hierdoor kan het een belangrijke bijdrage leveren aan een positief groepsklimaat.

Bestellen

N.a.v. Bijlsma, Jelly, Klasse(n)kracht: Met RESPECT voor de klas, 2015, Uitgeverij Leuker.nu, 262 blz., ISBN 97809406254-277-8, € 24,95.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek Klassenkracht is te bestellen via:

Gerelateerd

Webinar
Roos van Leary in de klas
Roos van Leary in de klas
Gratis webinar met Niels de Jong
Wij-leren.nl Academie 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Opleiding
Gedragsexpert in het vmbo en mbo
Gedragsexpert in het vmbo en mbo
Professioneel omgaan met gedrag van jongeren op school
Medilex Onderwijs 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Handboek gedrag op school
Handboek gedrag op school - Anton Horeweg.
Machiel Karels
Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld.
Arja Kerpel
Leeromgevingen
Leeromgevingen: rol leerkracht - didactische werkvormen - differentiatie.
Arja Kerpel
Boeken Top 10 - 2017
Top 10 - Onderwijsboeken 2017.
redactie
Leraren en leerlingen
De betekenis van leraren en leerlingen voor elkaar.
Luc Stevens
Hoge verwachtingen
Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!.
Marcel Schmeier
Werkmodel leerling
Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling.
Luc Stevens
Medogenloze groep
De meedogenloze groep
Wendy Brasz en Myra den Haan
Relatie inzetten
Regie versterken in het onderwijs; een basishouding!
Elena Carmona van Loon
Veilige school
Een veilige school. Veiligheid in 5 stappen.
Elena Carmona van Loon
Positieve feedback
Een ander perspectief op - hardnekkige - opvattingen over feedback
Lia Voerman
Coachen van leerlingen
De coachende leraar is van doorslaggevend belang voor de opbrengsten.
Dolf Janson
Groepsprocessen
Groepsprocessen in de klas
Anton Horeweg
positief manipuleren
Positief manipuleren in de klas
Ivo Mijland
Sociale veiligheid, wat is het
Waar het bij sociale veiligheid écht om draait -1-
Henk Galenkamp
Sociale veiligheid - omgaan met angst en boosheid
Sociale veiligheid - over (dis)functionele angst en boosheid -2-
Henk Galenkamp
Preventie van gedragsproblemen
Preventie van gedragsproblemen: daar moet je wat mee?!
Kees van Overveld
Leren van een praktijkvoorbeeld Kracht in Controle
Sociaal-emotioneel leren op het VO - Een praktijkvoorbeeld
Anne-Wil Abrahamse
Hardnekkig probleemgedrag moeilijke groep
Omgaan met probleemgedrag in de groep
Kees van Overveld
Sociale veiligheid consequent betrouwbaar toegankelijk polyvaaltheorie
Sociale Veiligheid: wat we voor leerlingen kunnen betekenen -3-
Henk Galenkamp
Kinderen met messen
Kinderen met messen
Kees van Overveld
Lessen in orde
Lessen in orde - Handboek voor de onderwijspraktijk
Marleen Legemaat
Grip op de groep
Grip op de groep - Hoe vorm je een positieve groep?
Arja Kerpel
Interactiewijzer
Interactiewijzer - Analyse en aanpak van interactieproblemen
Helèn de Jong
Alles over pesten
Alles over pesten
Helèn de Jong
Groepsklimaat
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Arja Kerpel
Sociale veiligheid in school
Sociale veiligheid in school
Myriam Lieskamp
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Marleen Legemaat
Beter leren door groepsdynamiek
Beter leren door groepsdynamiek. Van multi-intensief naar groepsdynamisch onderwijs
Myriam Lieskamp
De zilveren weken
De Zilveren Weken
Bertine van den Oever

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
redactie
Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
redactie
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
redactie
Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
redactie
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
redactie
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd?
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd?
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]betrokkenheid
gedragsproblemen
groepsdynamica
groepsvorming
interventie
motivatie
pedagogiek
pedagogisch klimaat
pesten
positieve psychologie
positive behavior support (pbs)
roos van leary
schoolplein - veilig plein
sociaal-emotionele ontwikkeling
veiligheid
verantwoordelijkheid
welbevinden

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest