Het pedagogisch klimaat

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 18 januari 2022

Het pedagogisch klimaat is het geheel van aanwezige en gecreëerde omgevingsfactoren, die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen. En het welbevinden heeft weer invloed op de ontwikkeling en het leervermogen. De leervoorwaarden en de persoonsvorming staan daarbij centraal.

De pedagogische visie en de achterliggende waarden bepalen de manier waarop de leerkracht een pedagogisch klimaat schept. Er zijn diverse factoren die een effect hebben op de ontwikkeling van het kind en het leerklimaat in de groep.

 • De eerste factor is het opdoen van positieve ervaringen.
 • De tweede factor is de mate van welbevinden.
 • De derde factor is het stellen van grenzen.

Deze dingen beïnvloeden het pedagogisch klimaat, dat op zijn beurt invloed heeft op de ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie. Daarnaast beïnvloeden deze factoren elkaar ook. 

Klassenmanagement

Goed klassenmanagement is een voorwaarde voor het creëren van een positieve sfeer in de klas. Klassenmanagement is de manier waarop een leerkracht een les organiseert en de groep aanstuurt. Het omvat alle maatregelen om een positief klimaat te creëren, zodat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij om aspecten als:

 • Regels
 • Klasinrichting: hierbij is structuur erg belangrijk.
 • Methoden en instructie
 • Omgang met de leerlingen

Uit onderzoek blijkt dat goed klassenmanagement kan helpen om gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen en hiermee dus het welbevinden en het opdoen van positieve ervaringen van leerlingen te vergroten.

Hoe zorg je voor een veilig klimaat in de klas?

Welbevinden

Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Een leerkracht moet zo’n omgeving bieden in de schoolklas. Het is niet alleen een leeromgeving, maar net zo goed een leefomgeving. Een basisbehoefte van een kind is dat hij/zij zich veilig voelt. Het is tegelijk een voorwaarde voor de ontwikkeling. De maatschappij waarin wij leven is erg complex en kinderen worden geconfronteerd met heftige informatie: over oorlog, geweld, pedofilie enz. Het is daarom nodig dat de kinderen in een veilige omgeving van deze dingen horen.

Een goede leerkracht-leerling relatie

Een goed pedagogisch klimaat wordt in grote mate bepaald door relaties. Met name de relatie tussen de leerkracht en de leerlingen. Dit vormt zelfs de basis van het klimaat. Een goede leerkracht-leerling relatie kan gedragsproblemen in de klas voorkomen of verminderen. Dit komt doordat de leerling zich beter op zijn gemak voelt en daardoor ook meer gemotiveerd is. In deze relatie is het belangrijk om als leerkracht rekening te houden met de basisbehoeften van het kind. Dit betekent dat je rekening houdt met relatie, autonomie en competentie. Dit houdt onder andere het volgende in:

 • Relatie: de leerling krijgt waardering om wie hij/zij is. Bijvoorbeeld door tijd te nemen voor interactie.
 • Autonomie: de leerling krijgt de zelfstandigheid om taken te verrichten. Bijvoorbeeld door de leerling zelf de keuze te laten maken welke taak hij maakt en hoe.
 • Competentie: de leerling heeft vertrouwen en plezier in eigen kunnen. Bijvoorbeeld door actief beurten te geven aan alle leerlingen.

Daarnaast heeft de leerkracht een voorbeeldfunctie. Het opbouwen van deze relatie begint namelijk bij de leerkracht zelf. Leerkrachten moeten zich ervan bewust zijn dat de relatie tussen zichzelf en een leerling de sociale positie van het kind in de klas kan meebepalen. Als de leerkracht investeert in positieve relaties met de leerlingen, kunnen kinderen het goede voorbeeld overnemen. 

Een goed pedagogisch klimaat

Naast het hebben van een goede leerkracht-leerling relatie zijn de volgende aspecten van belang:

 • De leerkracht moet aandacht hebben voor de kinderen en zich in hun situatie in kunnen leven.
 • De leerkracht moet authentiek zijn en gezag hebben.
 • De leerkracht moet vertrouwen in zijn leerlingen hebben. Hij ondersteunt het zelfvertrouwen van de kinderen, door hen het gevoel te geven dat ze het kunnen.
 • De leerkracht heeft respect voor zijn leerlingen en bevordert het onderlinge respect tussen de kinderen.
 • De leerkracht moet zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Het geeft rust en veiligheid als de kinderen weten waar alles staat en welke functie het heeft.
 • De leerkracht stimuleert de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.
 • Er zijn heldere regels, dat schept duidelijkheid. Het beste is als er in de school duidelijke omgangsregels zijn afgesproken.
 • Er is een goede structuur in de groep, dat biedt zekerheid.

Stijlen van leidinggeven

Er zijn drie stijlen van leidinggeven. Elk van deze leiderschapsstijlen heeft een ander effect op de inrichting van het pedagogisch klimaat. Alle drie de stijlen zijn gebaseerd op een ander mensbeeld:

 • De autoritaire stijl. Hierbij houdt de leerkracht graag zelf de touwtjes in handen en krijgen de kinderen niet te veel ruimte. De leerkracht stelt duidelijke grenzen. Een valkuil is de neiging naar indoctrinatie.
 • De laissez-faire stijl. De leerlingen bepalen voor een groot deel zelf wat er gebeurt. De leerkracht laat veel dingen over aan de natuurlijke ontwikkeling van de kinderen. Een valkuil is dat je te weinig verwacht van je eigen invloed en teveel neigt naar afwachten op een ontwikkeling vanuit het kind.
 • De democratische stijl. Hierbij is er ruimte voor de meningen en ideeën van de kinderen, maar leren zij ook van volwassenen.

Stellen van regels

Voor orde in de klas is het nodig dat de kinderen duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Ook is het belangrijk om incidenten, zoals pesten, te voorkomen. Dit kan tot diep in de volwassenheid invloed hebben. Het is goed om samen regels te ontwikkelen, die je als klas belangrijk vindt. Door dit te beperken tot een aantal basisregels, kan de leerkracht voorkomen dat er een regelcultuur ontstaat. De meeste ordeverstoringen en conflicten zijn terug te leiden tot de volgende vier oorzaken:

 • Kinderen zitten aan elkaars lichaam en spullen.
 • Kinderen gaan onzorgvuldig om met spullen van school en anderen.
 • Kinderen pesten en schelden.
 • Kinderen verstoren het leerproces.

Het is daarom goed om de schoolafspraken te maken die gebaseerd zijn op deze vier oorzaken. De regels kunnen dan als volgt zijn:

 • Je blijft met je handen af van elkaars lichaam en spullen.
 • Je bent voorzichtig met de spullen van jezelf en anderen.
 • Je stoort niet met woorden en ook niet met je gedrag.
 • Je stoort niemand in zijn werk tijdens de les.

Die regels moeten natuurlijk goed gehandhaafd worden. Dit kan het beste door middel van korte, gerichte interventies. Het is natuurlijk nog beter om zulke situaties te voorkomen. Belonen en straffen kan daarbij helpen.

Belonen en straffen

De beste manier van belonen en straffen is een bemoedigende, strafarme benadering. Een beloning hoeft niet iets tastbaars te zijn, maar kan ook het opsteken van een duim zijn, of een knipoog of schouderklopje. Het toepassen van een beloningssysteem moet zoveel mogelijk vermeden worden, want het leidt vaak tot berekenend gedrag. Het kan wel ingezet worden bij een leerling met gedragsproblemen.

Als het goed is, is straffen gericht op het ontwikkelen van moreel besef, zodat het kind tot het inzicht komt wat goed is. De straf heeft als doel om het gedrag van het kind te verbeteren. Het is belangrijk om die verbetering ook te benoemen en niet alleen te constateren en te corrigeren.
Straf zorgt vaak voor een spanning in de relatie tussen de leerkracht en de leerling. Soms kan dat niet anders, maar het is nodig dat die relatie herstelt wordt. Geef eerlijk aan dat jij het ook niet leuk vindt om te straffen. Tips bij het straffen:

 • Blijf kalm en beheerst.
 • Geef de straf direct na de overtreding en vertel hoe lang het duurt.
 • Zeg duidelijk waarom je straf en welke regel er overtreden is.
 • Straf in verhouding met de overtreding.
 • Maak een afspraak over het gesprek dat je gaat voeren en heb oog voor het herstel van de relatie met de leerling.

Pedagogische doelen verwoorden naar ouders

Bij de opvoeding in en buiten de school zijn ouders, school en leerkracht betrokken. Ieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Ouders moeten weten welke pedagogische doelen de school heeft en welke normen en waarden voor de leerkrachten richtinggevend zijn in de omgang met de leerlingen. Dit is belangrijk voor hen, want zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding, al hebben ze een deel van deze opvoedingsverantwoordelijkheid overgedragen aan school.

Het is goed om de verschillende verwachtingspatronen op elkaar af te stemmen, want dit voorkomt misverstanden. Deze pedagogische doelen, normen en waarden komen tot uiting in de school- en klassenregels. Een schoolteam moet nadenken over de waarden en normen die de leerkrachten in school hanteren.

Literatuur

Alkema, E. e.a. (2011) Meer dan onderwijs, Assen: Uitgeverij Van Gorcum.
Meer, B. van der (2002), Pesten op school. Assen: Van Gorcum.
Molen, IJ van der (1994) Opvoedingstheorie en opvoedingspraktijk. Een oriëntatie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Stevens, L. (2002) Zin in leren. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Boeken over Pedagogisch klimaat

 

Pedagogiek in de vingers

Handleiding pedagogisch actief

naar een sterker pedagogisch klimaat : middenmanagement kinderopvang

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Congres
Lesgeven in groep 8
Lesgeven in groep 8
Over onder meer (pre)pubers, groepsdynamica en schooladvies
Medilex Onderwijs 
Webinar
Roos van Leary in de klas
Roos van Leary in de klas
Gratis webinar met Niels de Jong
Wij-leren.nl Academie 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld.
Arja Kerpel
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid - communicatie - educatief partnerschap.
Arja Kerpel
Roos van Leary -1-
Roos van Leary - uitleg - test - gebruik.
Arja Kerpel
Opvoeden
Opvoeden: opvattingen - middelen - maatschappelijke betekenis.
Arja Kerpel
Leren en onderwijzen
Over leren en onderwijzen.
Luc Stevens
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs.
Machiel Karels
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren.
Luc Stevens
Pedagogisch basisklimaat
Pedagogisch (basis) klimaat.
Luc Stevens
Hersenen hebben een positieve aandachtsbankrekening nodig
Ook hersenen hebben een bankrekening.
Ivo Mijland
pedagogiek en opvoedkunde
Pedagogiek en opvoedkunde
Machiel Karels
Het misbruik van de term precedent
Het misbruik van de term 'precedent'
Ivo Mijland
Medogenloze groep
De meedogenloze groep
Wendy Brasz en Myra den Haan
Veilige school
Een veilige school. Veiligheid in 5 stappen.
Elena Carmona van Loon
Schoolleider als regisseur
De leidinggevende in het onderwijs als regisseur: leiding geven aan leren
Robert-jan Simons
Pedagogisch leiderschap
Pedagogische tact - Het pedagogisch antwoord op ontkoppelingen
Marcel van Herpen
Vanzelfsprekende relatie
Zonder relatie, geen prestatie. Over Pedagogische Tact, Perspectief nemen en Leren van de toekomst
Marcel van Herpen
Interpersoonlijke identiteit
Relatie met leerling van invloed op welzijn docent
Annemieke Top
Zelfvertrouwen leerkracht
Storend leerlinggedrag maakt leraren onzeker
Annemieke Top
Groepsvorming
De groep in je greep!
Ivo Mijland
Interventies gedragsproblemen
Interventie bij gedragsproblemen - De Eerste Stap
Monique Baard
Mindfulness oefeningen
Mindfulness in de Klas
Hélène van Oudheusden
Pesten tips
Pesten: wat kun je doen in de klas?
Anton Horeweg
Vijfsporenaanpak pesten
De vijfsporenaanpak bij pesten
Bob van der Meer
Sociogram
Sociogram: inzicht in sociale relaties en tips voor de leerkracht
Arja Kerpel
Pesten groepsaanpak
Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
Kees van Overveld
Groepsprocessen
Groepsprocessen in de klas
Anton Horeweg
Steungroepaanpak
Steungroepaanpak van pesten. Toeschouwers en pesters in gesprek.
Dirk van der Wulp
Positieve psychologie
De betekenis van de positieve psychologie voor het onderwijs
Peter Ruit
Klaslokaal, afleiding, invloed van kleuren
De vergeten variabele: het klaslokaal
Ruben du Burck
Over innovatie en verbinding - pcm
Brief uit mijn hart
Jelte van der Kooi
Hardnekkig probleemgedrag moeilijke groep
Omgaan met probleemgedrag in de groep
Kees van Overveld
Goed gedrag aanleren vraagt om een professionele schoolcultuur
Onderwijs is teamsport. Goed gedrag aanleren ook.
Anton Horeweg
Klassenmanagement
Klassenmanagement: breekpunt of vliegwiel
Niels de Jong
Sociale cohesie in klaslokaal
Sociale cohesie in het onderwijs (1)
Gert-Jan Veerman
Sociale cohesie en individualiteit
Sociale cohesie in het onderwijs (2)
Gert-Jan Veerman
Filosoferen met pubers
Filosoferen met pubers
Karen Faber
Filosoferen met pubers
Filosoferen met pubers
Karen Faber
Verlaging studiedruk door verlaging te halen studiepunten
Verlaging studiedruk door verlaging aantal te halen studiepunten? We moeten onszelf bij de opvoedkladden grijpen!
Lisette Bastiaansen
Verlaging studiedruk door verlaging te halen studiepunten
Verlaging studiedruk door verlaging aantal te halen studiepunten? We moeten onszelf bij de opvoedkladden grijpen!
Lisette Bastiaansen
Handboek voor leraren
Handboek voor leraren
Marleen Legemaat
Lessen in orde
Lessen in orde - Handboek voor de onderwijspraktijk
Marleen Legemaat
Grip op de groep
Grip op de groep - Hoe vorm je een positieve groep?
Arja Kerpel
De Ringaanpak
De Ringaanpak - Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas
Korstiaan Karels
Interactiewijzer
Interactiewijzer - Analyse en aanpak van interactieproblemen
Helèn de Jong
Alles over pesten
Alles over pesten
Helèn de Jong
Sociale veiligheid in school
Sociale veiligheid in school
Myriam Lieskamp
Roos van Leary interactiekunde professionals
Roos van Leary - interactiekunde voor professionals
redactie
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Marleen Legemaat
De zilveren weken
De Zilveren Weken
Bertine van den Oever
Woorden waarden werkelijkheid
Woorden, waarden en werkelijkheid: Leiding geven aan waardengericht werken in scholen
Myriam Lieskamp
Pedagogische tact
Zonder innerlijke verbondenheid, geen pedagogische tact
Anne van Hees
Over dikke schoolboeken en dunne docenten
Over dikke schoolboeken en dunne docenten
Jan Bransen

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
redactie
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Roos van Leary in een video van één minuut uitgelegd
Roos van Leary in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]basisbehoeften
groepsdynamica
PCM
pedagogiek
pedagogisch klimaat
positieve psychologie
roos van leary
sociogram
zelfbeeld

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest