10 vragen over autonomie

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 28 december 2023

Autonomie verwijst naar het vermogen van individuen of systemen om zelfstandig beslissingen te nemen en handelingen te verrichten, zonder directe externe controle of beïnvloeding.

Autonomie impliceert het hebben van vrijheid en zelfsturing in het nemen van keuzes, met respect voor eigen waarden, doelen en verantwoordelijkheden.

In het onderwijs betekent autonomie bijvoorbeeld dat leerlingen of studenten in staat zijn om zelfstandig te leren en beslissingen te nemen over hun educatieve traject.

In dit artikel worden de tien meestgestelde vragen over autonomie besproken.

Wat is de betekenis van autonomie?

Autonomie heeft verschillende betekenissen afhankelijk van de context, maar over het algemeen verwijst het naar het vermogen van individuen of systemen om zelfstandig beslissingen te nemen en handelingen te verrichten, zonder directe externe controle of beïnvloeding. Het impliceert vrijheid en zelfsturing in het nemen van keuzes, met respect voor eigen waarden, doelen en verantwoordelijkheden. Autonomie kan van toepassing zijn op diverse gebieden, waaronder persoonlijke ontwikkeling, ethiek, politiek en onderwijs. In het onderwijscontext betekent autonomie bijvoorbeeld dat studenten in staat zijn om zelfstandig te leren en beslissingen te nemen over hun educatieve traject.

Autonomie persoonlijk

Wat is persoonlijke autonomie?

Persoonlijke autonomie verwijst naar het vermogen van een individu om zelfstandig beslissingen te nemen en controle te hebben over zijn of haar eigen leven. Het omvat het recht en de vrijheid om keuzes te maken op basis van eigen waarden, overtuigingen en doelen, zonder buitensporige externe invloeden of dwang. Persoonlijke autonomie is nauw verbonden met het idee van zelfbeschikking en het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van de gemaakte keuzes.

In de context van persoonlijke ontwikkeling betekent persoonlijke autonomie dat een individu in staat is om autonoom te denken, te handelen en beslissingen te nemen die passen bij zijn of haar eigen identiteit en levensdoelen. Het is een belangrijk aspect van individuele vrijheid en zelfstandigheid.

Wat is autonomie in een relatie?

Autonomie in een relatie verwijst naar de mate waarin individuele partners binnen de relatie ruimte krijgen voor zelfexpressie, onafhankelijkheid en het nemen van persoonlijke beslissingen. Het impliceert het respecteren van elkaars individualiteit en het erkennen van de behoefte aan persoonlijke vrijheid, zelfs terwijl beide partners betrokken zijn bij een gedeeld partnerschap.

Een gezonde autonomie in een relatie betekent niet alleen het behouden van individuele identiteiten, maar ook het cultiveren van wederzijds respect voor elkaars ruimte en persoonlijke groei. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen verbondenheid en zelfstandigheid, waarbij partners elkaar ondersteunen zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen onafhankelijkheid.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat partners individuele hobby's en interesses hebben, vrienden buiten de relatie hebben, en ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling. Autonomie in een relatie draagt bij aan een gezonde dynamiek en kan helpen om wederzijdse groei en welzijn te bevorderen.

Autonomie tips

Hoe herken je autonomie?

Autonomie kan op verschillende manieren herkend worden, afhankelijk van de context. Hier zijn enkele indicatoren die kunnen wijzen op autonomie:

1. Onafhankelijke besluitvorming: Individuen met autonomie zijn in staat zelfstandig beslissingen te nemen, gebaseerd op hun eigen overwegingen, waarden en doelen.

2. Zelfsturing: Autonome personen hebben de capaciteit om hun eigen leven vorm te geven en doelen te stellen. Ze tonen initiatief en nemen verantwoordelijkheid voor hun acties.

3. Respect voor eigen grenzen: Autonomie houdt ook in dat individuen hun eigen grenzen kennen en respecteren. Ze kunnen "nee" zeggen wanneer dat nodig is en handhaven hun persoonlijke ruimte.

4. Eigenwaarde: Autonome personen hebben over het algemeen een sterk gevoel van eigenwaarde. Ze erkennen hun eigen waarde los van externe goedkeuring en zijn niet overmatig afhankelijk van de mening van anderen.

5. Zelfreflectie: Autonome individuen zijn vaak in staat tot zelfreflectie. Ze evalueren regelmatig hun eigen gedachten, gevoelens en gedrag en passen deze zo nodig aan.

6. Openheid voor diversiteit: Autonome mensen zijn vaak open-minded en respecteren de autonomie van anderen. Ze begrijpen en waarderen de diversiteit van meningen en levensstijlen.

In een onderwijscontext kan autonomie bij studenten bijvoorbeeld worden waargenomen wanneer ze actief deelnemen aan hun leerproces, zelfstandig onderzoek doen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen academische ontwikkeling.

Hoe krijg je meer autonomie?

Het vergroten van autonomie is een proces dat tijd en bewuste inspanning vergt. Hier zijn enkele suggesties om meer autonomie te ontwikkelen:

1. Zelfreflectie: Neem regelmatig de tijd om na te denken over je eigen waarden, doelen en prioriteiten. Dit helpt je een duidelijker beeld te krijgen van wat voor jou belangrijk is.

2. Stel doelen: Formuleer concrete doelen voor jezelf, zowel op korte als lange termijn. Deze doelen moeten aansluiten bij je eigen waarden en aspiraties.

3. Neem verantwoordelijkheid: Erken en accepteer verantwoordelijkheid voor je keuzes en acties. Dit omvat ook het leren van fouten en gebruik maken van deze ervaringen voor persoonlijke groei.

4. Stel grenzen: Leer om je eigen grenzen te herkennen en deze duidelijk te communiceren naar anderen. Zeg "nee" wanneer dat nodig is en bescherm je eigen tijd en energie.

5. Ontwikkel zelfvertrouwen: Werk aan het vergroten van je zelfvertrouwen door je successen te erkennen en te vieren. Focus op wat je goed doet in plaats van je te veel te richten op tekortkomingen.

6. Leer beslissingen te nemen: Oefen met het nemen van beslissingen, zelfs als ze klein zijn. Dit kan je helpen meer vertrouwen te krijgen in je vermogen om keuzes te maken.

7. Vraag om ondersteuning: Autonomie betekent niet dat je alles alleen moet doen. Vraag om hulp en ondersteuning wanneer dat nodig is, maar behoud toch de controle over je eigen leven.

8. Blijf leren: Streef ernaar om voortdurend te leren en te groeien. Dit kan je gevoel van autonomie vergroten omdat je steeds beter in staat bent om je eigen weg te vinden.

Houd er rekening mee dat autonomie een persoonlijk proces is, en het is normaal dat de mate van autonomie voor iedereen verschillend is. Het gaat erom een balans te vinden die bij jou en jouw situatie past.

Voordelen autonomie

Wat is het verschil tussen autonomie en zelfstandigheid?

Autonomie en zelfstandigheid zijn gerelateerde begrippen, maar er zijn nuances in hun betekenis.

Autonomie:

- Autonomie verwijst naar het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen en controle te hebben over het eigen leven.

- Het impliceert het hebben van vrijheid en zelfsturing in het nemen van keuzes, met respect voor eigen waarden, doelen en verantwoordelijkheden.

- Autonomie kan betrekking hebben op verschillende aspecten van het leven, waaronder persoonlijke ontwikkeling, ethiek, politiek, en in het onderwijs, het vermogen van studenten om zelfstandig te leren.

Zelfstandigheid:

- Zelfstandigheid verwijst naar het vermogen om dingen alleen te doen, zonder externe hulp of begeleiding.

- Het houdt verband met het feit dat een persoon in staat is om taken, activiteiten of beslissingen zonder hulp uit te voeren.

- Zelfstandigheid kan soms meer gericht zijn op de concrete uitvoering van taken en activiteiten.

In essentie kunnen we zeggen dat autonomie zich meer richt op de vrijheid om keuzes te maken en zelfsturing in het leven, terwijl zelfstandigheid zich meer richt op de feitelijke uitvoering van taken zonder afhankelijk te zijn van anderen.

In de praktijk worden deze termen vaak samen gebruikt, en hun precieze betekenis kan variëren afhankelijk van de context waarin ze worden gebruikt. Bijvoorbeeld, in een onderwijscontext kan autonomie verwijzen naar het vermogen van studenten om zelfstandig te denken en te leren, terwijl zelfstandigheid kan verwijzen naar het vermogen om individueel taken uit te voeren.

Wat is het voordeel van autonomie?

Autonomie heeft verschillende voordelen op verschillende aspecten van het leven. Hier zijn enkele algemene voordelen van het hebben van autonomie:

1. Persoonlijke Groei: Autonomie stelt individuen in staat om keuzes te maken die aansluiten bij hun eigen waarden en doelen, wat bijdraagt aan persoonlijke groei en ontwikkeling.

2. Zelfvertrouwen: Het nemen van autonome beslissingen en het ervaren van de gevolgen daarvan kan het zelfvertrouwen vergroten. Het geeft een gevoel van competentie en controle over het eigen leven.

3. Innovatie en Creativiteit: Autonome individuen hebben de vrijheid om out-of-the-box te denken en creatieve oplossingen te vinden. Dit bevordert innovatie op persoonlijk en professioneel vlak.

4. Betere Prestaties: In een onderwijscontext kan autonomie leiden tot betere prestaties doordat studenten gemotiveerder zijn wanneer ze zelf keuzes kunnen maken in hun leerproces.

5. Gezonde Relaties: Autonomie in relaties betekent respect voor elkaars individualiteit. Dit draagt bij aan gezonde en evenwichtige relaties, waarbij partners elkaars autonomie ondersteunen.

6. Stressvermindering: Autonomie kan stress verminderen, omdat het individuen in staat stelt controle te hebben over bepaalde aspecten van hun leven en beslissingen.

7. Zelfverantwoordelijkheid: Autonome individuen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes en handelingen. Dit leidt tot een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

8. Flexibiliteit: Autonome mensen zijn vaak flexibeler en veerkrachtiger bij het omgaan met veranderingen. Ze kunnen beter omgaan met uitdagingen en passen zich gemakkelijker aan nieuwe situaties aan.

Let wel op dat de voordelen van autonomie kunnen variëren afhankelijk van de context en de manier waarop het wordt uitgeoefend. Een gezonde balans tussen autonomie en sociale verbondenheid is vaak ideaal voor het welzijn van individuen en gemeenschappen.

Autonomie in een team

Wat zijn de nadelen van autonomie?

Hoewel autonomie vele voordelen heeft, kunnen er ook enkele nadelen zijn, vooral als het op een ongebalanceerde of extreme manier wordt uitgeoefend. Hier zijn enkele mogelijke nadelen:

1. Isolement: Te veel nadruk op autonomie kan leiden tot isolatie. Als individuen te zelfstandig worden, kunnen ze moeite hebben met samenwerken en verbonden blijven met anderen.

2. Gebrek aan begeleiding: Sommige mensen kunnen moeite hebben met het nemen van autonome beslissingen als er een gebrek is aan begeleiding. Te veel autonomie zonder de juiste ondersteuning kan leiden tot verwarring of stress.

3. Besluiteloosheid: Sommige mensen kunnen moeite hebben met het nemen van beslissingen wanneer er te veel keuzemogelijkheden zijn. Een overdaad aan autonomie kan leiden tot besluiteloosheid.

4. Gebrek aan structuur: Een te grote mate van autonomie kan leiden tot een gebrek aan structuur in het leven. Sommige mensen hebben behoefte aan begeleiding en richting om effectief te functioneren.

5. Mogelijkheid tot egoïsme: Overmatige nadruk op autonomie zonder aandacht voor sociale verantwoordelijkheid kan leiden tot egoïstisch gedrag, waarbij het individu alleen zijn eigen belangen nastreeft zonder rekening te houden met anderen.

6. Gebrek aan sociale cohesie: Autonomie kan soms de sociale cohesie verminderen als individuen te zeer gericht zijn op hun eigen doelen en belangen, zonder samenwerking met anderen.

7. Minder efficiëntie in bepaalde situaties: In sommige contexten, zoals samenwerking en teamwerk, kan te veel nadruk op autonomie de efficiëntie verminderen omdat er behoefte is aan gecoördineerde inspanningen.

De nadelen van autonomie hangen af van de context en de manier waarop het wordt uitgeoefend. Een gebalanceerde benadering waarbij autonomie wordt afgewogen tegen sociale verbondenheid en verantwoordelijkheid kan een gezonde basis vormen voor individueel en collectief welzijn.

Nadelen autonomie

Wat is een autonomie probleem?

Een autonomieprobleem doet zich voor wanneer er belemmeringen, uitdagingen of conflicten zijn die het vermogen van een individu of een systeem om autonome beslissingen te nemen en zelfstandig te handelen beïnvloeden. Deze problemen kunnen voortkomen uit verschillende bronnen en op diverse gebieden plaatsvinden. Hier zijn enkele voorbeelden van autonomieproblemen:

1. Beperkte keuzevrijheid: Als een individu beperkt is in zijn vermogen om keuzes te maken vanwege externe beperkingen, regels, of sociale druk, kan er sprake zijn van een autonomieprobleem.

2. Gebrek aan zelfbepaling: Wanneer iemand zijn eigen doelen niet kan stellen of nastreven, kan er een gebrek aan zelfbepaling zijn. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in een onderwijscontext waar studenten beperkt worden in het kiezen van hun studierichting.

3. Inmenging in persoonlijke beslissingen: Als externe factoren, zoals anderen die te veel controle proberen uit te oefenen over iemands persoonlijke beslissingen, kan dit leiden tot een autonomieprobleem.

4. Gebrek aan toegang tot informatie: Als een individu niet beschikt over de nodige informatie om weloverwogen beslissingen te nemen, kan dit zijn autonomie beperken.

5. Systeembeperkingen: In organisaties of systemen waar rigide structuren de vrijheid van individuen om autonome beslissingen te nemen beperken, kunnen autonomieproblemen ontstaan.

6. Mentale of fysieke beperkingen: Individuen met beperkingen, zowel mentaal als fysiek, kunnen autonomieproblemen ervaren wanneer ze belemmeringen ondervinden bij het uitoefenen van controle over hun eigen leven.

Het oplossen van autonomieproblemen vereist vaak een nauwkeurige analyse van de specifieke context en factoren die de autonomie beïnvloeden. Het kan betrekking hebben op het wegnemen van belemmeringen, het vergroten van informatievoorziening, het bevorderen van zelfbeschikking, en het respecteren van het vermogen van individuen om hun eigen keuzes te maken.

Autonomie onderwijs

Welke rol speelt autonomie in het onderwijs?

Autonomie speelt een cruciale rol in het onderwijs en heeft diverse impact op zowel docenten als studenten. Hier zijn enkele aspecten waarin autonomie in het onderwijs van belang is:

1. Zelfsturing bij Studenten: Autonomie moedigt studenten aan om zelfsturend te zijn in hun leerproces. Het betekent dat studenten in staat zijn om keuzes te maken met betrekking tot hun studie, doelen te stellen en hun eigen leerstrategieën te bepalen.

2. Motivatie: Autonome studenten zijn vaak meer gemotiveerd omdat ze een gevoel van controle en eigenaarschap hebben over hun leerervaring. Ze kunnen hun interesses volgen en worden minder snel ontmoedigd door uitdagingen.

3. Differentiatie: Autonomie ondersteunt differentiatie in het onderwijs. Studenten hebben verschillende leerstijlen, tempo's en interesses. Door autonomie te bevorderen, kunnen onderwijsinstellingen rekening houden met deze diversiteit en een inclusieve omgeving creëren.

4. Kritisch Denken: Autonomie bevordert kritisch denken. Wanneer studenten de vrijheid hebben om hun eigen leertraject te bepalen, worden ze aangemoedigd om kritisch na te denken over informatie, alternatieven te verkennen en zelfstandig conclusies te trekken.

5. Voorbereiding op het Leven na School: Autonome leerervaringen bereiden studenten voor op het leven na school, waarin ze vaak beslissingen moeten nemen en zelfstandig moeten handelen. Het ontwikkelt vaardigheden die nuttig zijn in persoonlijke en professionele contexten.

6. Leraar Autonomie: Autonomie is niet alleen van belang voor studenten, maar ook voor docenten. Leraren hebben autonomie nodig in hun lesgeven, curriculumontwikkeling en beoordelingsmethoden. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving en creatieve benaderingen in het onderwijs.

7. Innovatie: Autonome leeromgevingen moedigen innovatie aan. Studenten en docenten kunnen nieuwe ideeën en benaderingen verkennen zonder strikte beperkingen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe methoden en concepten.

8. Eigenaarschap: Autonomie bevordert een gevoel van eigenaarschap bij zowel docenten als studenten. Het creëert een betrokkenheid bij het leerproces en versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen educatieve reis.

Het bevorderen van autonomie in het onderwijs draagt bij aan een meer dynamische en stimulerende leeromgeving waarin individuen gedijen en zich ontwikkelen. Het is echter belangrijk om een evenwicht te vinden tussen autonomie en begeleiding om effectief leren te ondersteunen.

Bronnen

 • E. Deci - R. Ryan, Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-Determination Research, p. 3-34, Rochester, 2002.
 • Tay, L., Diener, E. (2011). "Needs and subjective well-being around the world," Journal of personality and social psychology 101(2): 354-365.
 • Berne, E. (1964). Games people play. New York: Grove Press.
 • Hay, J. (2012). Donkey bridges for developmental TA. Making Transactional Analysis accessible and
  memorable.
   Hertford: Sherwood Publishing.
 • Stewart, I. and Joines, V. (2012). TA Today. A new introduction to Transactional Analysis. Nottingham: Lifespace Publishing.
 • Wat is het Verschil tussen Zelforganisatie en Zelfsturing? - door Alice Onderstal op ZelfOrganisatiefabriek.nl.
 • Pleidooi voor passende autonomie - door Erik Greven op ManagementSite

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Webinar
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Webinar met Gert-Jan Veerman
Wij-leren.nl Academie 
Cursus
Meisjescoach
Meisjescoach
Stimuleer de persoonlijke ontwikkeling van meiden
Medilex Onderwijs 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Professionele vrijheid
Professionele vrijheid in het onderwijs.
Machiel Karels
Kindgesprekken
Kindgesprekken: zonder relatie geen prestatie.
Albert de Boer
Montessori onderwijs methode
Montessori methode - wat is Montessori onderwijs?
Machiel Karels
Motivatie
Motivatie - intrinsieke en extrinsieke motivatie
Machiel Karels
Dimensies van onderwijs
Dimensies van onderwijs
Machiel Karels
Talentenscan motiveert
Hoe een talentenscan leerlingen intrinsiek motiveert
Nadine van der Hart
Motivatiewaaier; leraren kunnen inspireren
Ongemotiveerde leerlingen zijn ook gemotiveerd
Ivo Mijland
Toekomstbestendig onderwijs
Deze 12 onderwijsveranderingen zijn kindgericht en toekomstbestendig
Machiel Karels
Sociale ongelijkheid binnen het onderwijs
Sociale ongelijkheid binnen het onderwijs
Ilse Erich
Vier sleutels effectieve les (2)
De vier sleutels voor een effectieve les - deel 2
Theo Wildeboer
Een klas van denkers
Een klas van denkers
Dick van der Wateren
Pedagogische tact gepersonaliseerd onderwijs
Pedagogische tact past bij gepersonaliseerd onderwijs
Tijl Rood
Motivatie vergroten leerlingen
Zo vergroot je de motivatie van je leerlingen!
Jaap Versfelt
Leraarvaardigheden kindgericht onderwijs
Leraarvaardigheden voor kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Kind is eigenaar van zijn ontwikkeling
Het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor competent
Luc Stevens
Flip the System (1)
Flip the System: hoe gaat het in zijn werk? (1)
Dick van der Wateren
Gedrag beïnvloeden
Is de attitude en het gedrag van leerlingen te beïnvloeden?
Michel Verdoorn
Motivatie vmbo
Training helpt leraren vmbo-leerlingen te motiveren
Annemieke Top
Adaptieve software
Adaptieve software zet onderwijs op zijn kop
Tijl Rood
Organiseren gepersonaliseerd leren
Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels
Schoolleider als regisseur
De leidinggevende in het onderwijs als regisseur: leiding geven aan leren
Robert-jan Simons
Motivatie meten
Motivatie meten en verbeteren - De motivatiespiegel
Ton van der Valk
Mindset bij rekenen
Groeien in de getallenwereld - over belang growth mindset bij rekenen
Dolf Janson
Autonomie counseling
Jouw oplossing is niet heilig. Maar je bent wel de deskundige vragensteller!
Dirk van der Wulp
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp
Leidinggeven autonomie
Leidinggeven vanuit angst of vanuit autonomie. Wat kun jij bijdragen?
Henk Galenkamp
Autonome motivatie
Hoger leerrendement door vergroten autonome motivatie
Michel Verdoorn
Differentiatie zelfregulatie (1)
Beter differentiëren dankzij zelfgereguleerd differentiëren
Michel Verdoorn
Autonomie en motivatie
Meer motivatie door meer autonomie
Dirk van der Wulp
Talenten herkennen en ontwikkelen
Talenten herkennen en ontwikkelen: een hele uitdaging!
Nadine van der Hart
benchmark motivatie
Benchmarks voor motivatie
Ton van der Valk
Digitaal portfolio met badges
Alles wat je in je mars hebt in je eigen hand
redactie
Sturen op autonomie
Sturen op autonomie
Adri van den Brand
Hoe professioneel ben je als professional?
Begrensd of grenzeloos: Hoe professioneel ben jij?
Henk Galenkamp
Zelfstandig leergedrag VO
Zelfstandig leergedrag in het VO - de hefboom voor succes?
Machiel Karels
De basishouding van de docent in de ontwikkeling van de leerling
Leerlingen zien en laten zien wat je van ze verwacht
Elena Carmona van Loon
Leerlingen aan het woord: luister je echt?
Democratisering van scholen en onderwijs door Student Voice
Carien Verhoeff
Laat de professionele leergemeenschap slagen
Aan de slag met professionele leergemeenschap
Jaap Versfelt
Leerdoelen als uitgangspunt voor de lesinhoud
Leerdoeldenken (1): wat is het en wat levert het op?
Anne-Wil Abrahamse
Ouderbetrokkenheid plus leerlingbetrokkenheid is beter onderwijs
Ouder en jonge kind betrekken bij het onderwijsleerproces
Ite Wolters
hoogbegaafd overgang po vo
(Hoog)begaafde leerlingen en de overgang van PO naar VO
Martine Blonk - Meulenkamp
In drie stappen naar leerdoelen
Leerdoeldenken (2): In drie stappen naar een leerlijn
Anne-Wil Abrahamse
Leerdoeldenken implementeren en organiseren
Leerdoeldenken (3): hoe implementeer en organiseer je het op jouw school?
Anne-Wil Abrahamse
Tegenspraak omarmen: een vreemde gedachtenkronkel
Hoe fijn is 'tegenspraak'? Over geboden, verboden en ongehoorde woorden
Harm Klifman
Eigenaarschap van leren - vijf tips
Eigenaarschap van het leren - 5 tips om hier beter op te oriënteren
Michel Verdoorn
Summatieve toetsing op weg naar zelfstandigheid
De plek van summatieve toetsing op de weg naar zelfstandigheid
Dominique Sluijsmans
In gesprek met ChatGPT over kindgericht onderwijs
In gesprek met ChatGPT over kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Zesde rol van de leraar
De zesde rol van de leraar
Machiel Karels
Rekenonderwijs kan anders!
Rekenonderwijs kan anders!
Machiel Karels
Sturen op autonomie
Sturen op autonomie - Transactionele analyse voor het onderwijs
Nelleke Herrewijnen
Leerdoelen en succescriteria
Leerdoelen en succescriteria
Bertine van den Oever
Transformeren
Stop met innoveren! Ga in transitie
Marjoke Hinnen
Balans in basisbehoeften
Zorg voor balans in relatie, competentie, autonomie
redactie
Echte vrijheid in en door het onderwijs
Onderwijs dat vrij maakt
Hartger Wassink

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Controlerend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
Controlerend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Autonomie-ondersteunend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
Autonomie-ondersteunend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Autonome motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Autonome motivatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
redactie
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Psychologische basisbehoeften in een video van één minuut uitgelegd
Psychologische basisbehoeften in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Hoeveel eigenaarschap kunnen professionals aan? Tjipcast 0012
Hoeveel eigenaarschap kunnen professionals aan? Tjipcast 0012
redactie
Het belang van autonomie en zelfsturing: Tjipcast 002
Het belang van autonomie en zelfsturing: Tjipcast 002
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]autonome motivatie
autonomie
autonomie-ondersteunend lesgeven
basisbehoeften
competentie
controlerend lesgeven
eigenaarschap
extrinsieke motivatie
financiering van het onderwijs
intrinsieke motivatie
kindgericht onderwijs
leerplein
lumpsum
motivatie
onderwijsbegroting-schoolbegroting
psychologische basisbehoeften
zelfbeoordeling
zelfdeterminatie theorie
zelfregulatie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest