Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is mÚÚr dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen StrategieŰn leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding taalgericht zaakvakonderwijs 1 Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Ge´ntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barriŔres en succes Kunstintegratie als betekenisgeving kunstintegratie nascholing schoolcultuur Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurco÷rdinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bŔta

 

Zeven manieren om over kunst te praten

Vera Meewis

Medewerker kennisinstituut bij LKCA

 

  Geplaatst op 1 juni 2016

Meewis, V. (2016) Zeven manieren om over kunst te praten.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/praten-over-kunst.php

Jonge kinderen kunnen leren door kunst te maken, maar ook door erover te praten.

  • Waarom is leren over kunst belangrijk voor leerlingen?
  • En hoe kun je hen als leerkracht begeleiden in het praten over werk van kunstenaars of van andere kinderen?

David Bell onderscheidt zeven type vragen om met leerlingen in gesprek te raken over kunstwerken.

Het zien van kunst - uit andere culturen of tijden - biedt kinderen mogelijkheden om nieuwe werelden te onderzoeken, voortbouwend op persoonlijke ervaringen. Door op interactieve wijze kunst te ervaren vormen kinderen blijvende, complexe en persoonlijk betekenisvolle herinneringen.

Praten over kunst zet aan tot vragen stellen, inleven en verbeelding. Het laat kinderen verschillen herkennen en nadenken over esthetische keuzes. Het kijken, bevragen en praten over kunst verrijkt de communicatievaardigheid van kinderen. 

In gesprek over kunst: zeven vragen

Hoe start je als leerkracht een gesprek met kinderen over kunst dat hen een waardevolle leerervaring biedt? Volgens Bell zijn er zeven soorten vragen om een rijk gesprek te voeren.

1. Kijkvragen 
Deze vragen zorgen voor gedetailleerde inspectie van een kunstwerk. Op de vraag ‘Wat zie je?’ komen antwoorden die voer zijn voor doorvragen (‘Hoe weet je dat?’).

Ook kun je inzoomen op verschillende onderdelen van een werk of op details. Observaties kunnen ook gaan over textuur of materiaalgebruik. 

2. Beschrijvende vragen  
Kijkvragen zijn de grondstof voor meer beschrijvende vragen als ‘Wat gebeurt er op het werk?’.  Via deze vragen worden eerste indrukken vertaald in een meer conceptuele, kwalitatieve beschrijvingen. Antwoorden van verschillende kinderen zorgen voor een totaalplaatje. 

3. Analytische vragen  
De beschrijvingen zetten aan tot vragen over kenmerken van ruimte, diepte, kleur en beweging.

‘Waar heeft de kunstenaar de felste kleuren gebruikt in het werk?’.

 Analytische vragen gaan over techniek en proces.

‘Hoe heeft de kunstenaar ervoor gezorgd dat iets dichtbij of veraf staat?’

Met een set vragen over hoe de kunstenaar te werk is gegaan bevorder je probleemoplossend vermogen. 

4. Narratieve vragen 
Deze vragen moedigen kinderen aan om verhalen te vertellen vanuit hun onderzoek van het kunstwerk. Ze ontwikkelen een eigen waardering gebaseerd op observaties in combinatie met ervaringen uit hun eigen leven of culturele kennis. 

Via vragen die beginnen met ‘Wat als…’, ‘Waarom’ of  ‘Wat betekent…’ stimuleer je ideeën, interpretaties en associaties. Ook kun je vragen naar gevoelens om begrip en empathie op te wekken.

5. Contextvragen 
Omdat niet elk verhaal even geldig is, moet een verhaal ondersteund worden door relevante kennis en consistent zijn met ‘bewijs’ vanuit het werk zelf.

Contextvragen gaan bijvoorbeeld over de omstandigheden waaronder het werk gemaakt is, of de manier waarop het publiek er toentertijd op reageerde. Deze vragen goed beantwoorden vereist research van de leerkracht. 

6. Interactieve doe-vragen 
Taal is niet het enige medium voor een gesprek over kunst. Kinderen kunnen hun verbeeldingskracht en het verhaal over een werk uitbreiden en testen door hands-on ervaringen met zelf maken en experimenteren, of museumbezoek, dans en rollenspel.

7. Evaluatievragen  
Evalueren vraagt een kritisch oordeel van kinderen over een kunstwerk en hun eigen reactie erop. Ze laten kinderen denken over hoe zij zelf en anderen op het werk reageren.

Deze vragen kunnen ook discussie oproepen over de sociale, culturele, monetaire of artistieke waarde van een werk, ‘Wat is een kunstwerk eigenlijk?’

Aanbevelingen in het kort

Je kunt bij iedere vraag het gesprek starten, zeker als je gebruik maakt van de interesses van kinderen. Plan een open gesprekroute vanuit de betrokkenheid van kinderen en laat hen participeren door vragen te stellen, te luisteren, te discussiëren en te onderzoeken.

Breng zelf actief kennis in over het kunstwerk, de kunstenaar en de socioculturele context van het werk. Creëer een veilige sfeer waarin ruimte is voor verschil in ervaringen, gevoeligheden en waarden.

Keer op een later moment nog eens terug bij een werk. Als je dit doet zijn gesprekken over kunst een krachtig medium voor leren dat rekening houdt met de diversiteit in kennis van leerlingen.

Dit artikel is gebaseerd op Bell, D. (2011). Seven ways to talk about art: One conversation and seven questions for talking about art in early childhood settings. International Journal of Education through Art, Volume 7, Number 1, p. 41-54.

Meewis, V. (2016) Zeven manieren om over kunst te praten.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/praten-over-kunst.php

Gerelateerd

Introductieworkshop 21e eeuw vaardigheden
Introductieworkshop 21e eeuw vaardigheden
Utrecht
Bazalt | HCO | RPCZ 
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis
Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis
Cultuurco÷rdinator
10 jaar cultuurco÷rdinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek
Leren met kunst
Beter leren en onthouden met kunst
Vera Meewis
Kind centraal
Met kunst het hele kind centraal
Vera Meewis
Het Grote Vindingrijkboek
Het Grote Vindingrijkboek - Creativiteit ontwikkelen in het onderwijs
Arja Kerpel

Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal?
Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Assessment kunsteducatie
Assessment in kunsteducatie ľ reviewstudie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Praten over kunstInschrijven nieuwsbriefVolg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.