Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Rekenonderwijs kan anders! Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding Taalgericht zaakvakonderwijs (3): lezen van teksten in zaakvakken Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taalonderwijs betekenisvol en effectief Taal en omgeving Tweetaligheid relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3 Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat woordenschatonderwijs vernieuwen vraagt om leiderschap Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Dit is dyslexie Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Ontwikkelingsgericht leesonderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Relatie lezen en spelling in groep 5 Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo Nut van verhalen bij dyslexietherapie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Kunstintegratie - Nascholing Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Met kunst het hele kind centraal

Vera Meewis

Medewerker kennisinstituut bij LKCA

 

  Geplaatst op 16 mei 2017

Meeuwis, V. (2017) Met kunst het hele kind centraal.
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/kind-centraal-kunst-stimuleert-ontwikkeling.php

Kinderen verdienen een rijk met kunst gevuld leven. Dat is de boodschap van een uitgebreide reviewstudie naar de opbrengsten van het leren in, over en door kunst.

Kunsteducatie ondersteunt de ontwikkeling van het hele kind, en bereidt kinderen voor op een leven vol plezier en kansen om te leren.

Het leren op school zou volgens de Canadese onderzoeker, professor Rena Upitis, wel meer mogen lijken op het informele leren van volwassenen die vanuit enthousiasme creatieve of kunstzinnige hobby’s beoefenen in hun vrije tijd.

Waarom doet kunst ertoe?

Kunsteducatie biedt mogelijkheden om creativiteit en verbeeldingskracht te ontwikkelen. En biedt gelegenheid tot verwondering en tot het ‘gewone’ speciaal maken.

Via kunst kunnen kinderen hun gedachten, kennis en gevoelens uitdrukken. Wanneer kinderen ICT mogen gebruiken tijdens creatieve activiteiten (componeren bijvoorbeeld) verhoogt dat hun:

  • motivatie;
  • zelfregulatie;
  • trots;
  • vindingrijkheid.

Leren door kunst kan ook bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid bij andere vakken, en aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en metacognitie.

Maar er is geen definitief bewijs voor de relatie tussen kunst en onderwijsprestaties op ander vlak.

Hersenonderzoek suggereert dat ervaringen met kunst - vooral muziek - bijdragen aan het functioneren van geest én lichaam.

Dit gegeven verplicht ons om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen profiteren van kunsteducatie, niet alleen kinderen met talent of met ouders die dit soort ervaringen willen of kunnen betalen.

Het is belangrijk dat kunst aanwezig is in de lokale gemeenschap en dat de culturele gemeenschap scholen ondersteunt, bijvoorbeeld via duurzame partnerschappen.

Integratie én disciplines

Alleen wanneer kunst een centraal onderdeel is in het curriculum zijn bovenstaande opbrengsten mogelijk. Er zijn allerlei manieren om op school dagelijks aandacht te besteden aan kunst.

Vanuit de review is de aanbeveling om kunst zowel te integreren in het curriculum als de disciplines apart te behandelen. Dans, beeldende kunst, muziek en theater zijn allemaal even belangrijk voor de ontwikkeling van het hele kind.

Al deze kunstactiviteiten betrekken de leerling:

  • intellectueel;
  • sociaal;
  • emotioneel;
  • fysiek.

De ene keer leren kinderen van kunst, de andere keer leren ze iets over kunst of juist door middel van kunst.

Professionals als partners in leren

Iedere leraar kan bijdragen aan de kansen voor kinderen om te leren van kunst. Hierbij is het van belang dat leraren zelf het plezier en de waarde van artistiek werk ervaren.

Dit kan door buiten schooltijd actief met kunst bezig te zijn of via professionalisering. De beste manier voor leraren om kunst te leren beheersen is door hands-on productie, begeleidt door kunstenaars of docenten die hun kunstvorm goed kennen en hun expertise willen delen.

Wanneer leraren zichzelf zien als kunstenaars brengen ze kunst makkelijker, meer fluïde, de klas in.

Vanuit de review wordt geconstateerd dat werkelijk partnerschap tussen groepsleerkrachten, kunstdocenten en makers vanuit allerlei disciplines de rijkste vormen van kunsteducatie oplevert voor het kind.

Deze specialisten kunnen hun rollen en vaardigheden combineren om samen effectieve programma’s voor kunsteducatie te maken en uit te voeren.

Programma’s die kinderen voorbereiden op een toekomst als creatieve probleemoplosser, levenslange leerder en sociaal bewogen burger.

 

Meeuwis, V. (2017) Met kunst het hele kind centraal.
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/kind-centraal-kunst-stimuleert-ontwikkeling.php

Gerelateerd

Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis
Cultuurcoördinator
10 jaar cultuurcoördinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek
Praten over kunst
Zeven manieren om over kunst te praten
Vera Meewis
Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis
Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis
Kunstintegratie: barrières en succes
Kunstintegratie: opbrengst en veranderproces
Vera Meewis
Kunstintegratie - Nascholing
Kunstintegratie: het belang van nascholing
Vera Meewis


Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal?
Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Assessment kunsteducatie
Assessment in kunsteducatie – reviewstudie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Kind centraalInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.