Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding taalgericht zaakvakonderwijs 1 Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving kunstintegratie nascholing schoolcultuur Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Kunstintegratie: opbrengst en veranderproces

Vera Meewis

Medewerker kennisinstituut bij LKCA

 

  Geplaatst op 25 januari 2017

Meewis, Vera, (2017), Kunstintegratie: opbrengst en veranderproces,
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/kunstintegratie-barrieres-succes-curriculum.php

Wat leren leerlingen én leraren wanneer Visual Thinking Strategies (VTS) worden geïntegreerd in het curriculum van een basisschool? En wat is een goede aanpak om een met kunst geïntegreerd onderwijsprogramma te introduceren en te borgen? De onderzoeker William Charland beschreef de ervaringen met het proces van vakintegratie op een Amerikaanse kunstmagneetschool. Met de bril van een cultureel antropoloog volgde hij de invoering van VTS vanuit een ecologisch model. Om te slagen vereist zo’n interventie een verandering in de schoolcultuur.

Integratie van Visual Thinking Strategies

VTS is een pedagogische interventie die ingrijpt op de lespraktijk en de manier waarop een leraar omgaat met leerlingen. Omdat onderlinge groepsdiscussie tussen leerlingen over kunstwerken de kern is van VTS wordt de leraar facilitator. Omdat leerlingen op elkaars kennis voortbouwen in een open onderzoeksproces verandert ook hun rol. Zij worden gestimuleerd om meervoudige, variable en subjectieve interpretaties van een kunstwerk te geven.

VTS werd stapsgewijs ingevoerd op de school, vergezeld door scholing en peer-coaching. De VTS-oefeningen werden uiteindelijk een cross-curriculair middel om denk- en redeneervaardigheden van kinderen te stimuleren via discussies en individuele schrijfopdrachten in alle klassen.

Wat leerden de leerlingen?

Leerkrachten die regelmatig VTS-lessen uitvoerden deelden hun observaties over het leren van hun leerlingen met elkaar en de onderzoeker. Zij vonden dat de communicatievaardigheden van hun leerlingen verbeterden en dat er meer diepgang in gedachten ontstond tijdens discussies. Ook vonden ze dat het vermogen om voort te bouwen op uitspraken van anderen groeide, als ook het respectvol commentaar geven op elkaar. Leerlingen voelden zich meer comfortabel om ideeën te delen, overwogen meerdere interpretaties en durfden risico te nemen.

En de leraren?

De leraren vonden dat ze zelf ook waren gegroeid als professional! De leraren die effecten zagen bij hun leerlingen gingen de VTS-aanpak ook voor andere vakgebieden dan kunst gebruiken en integreerden VTS in hun hele lespraktijk. De positieve resultaten in de klas beïnvloedden de opvattingen van leraren over het leren van leerlingen. De perceptie van leraren bleek een grote rol te spelen in de verandering naar een echte culturele identiteit van de school. 

Barrières en succes

Integratie van kunst in het curriculum gebeurt nooit automatisch, welke doelen je ook nastreeft (zie kolom links). De introductie van een nieuwe manier van werken moet altijd doelbewust geïntroduceerd worden in een lerarenteam dat al veel te doen heeft. Uit het onderzoek kwamen persoonlijke en professionele barrières naar voren om kunst te integreren in het curriculum. Duurzame schoolverandering vereist dat individuele leraren hun waarden en opvattingen veranderen. Dit microsysteem verander niet ineens, maar evolueert / transformeert als respons op sociale invloeden uit het grotere systeem rondom de leraar.  

Succesvolle interventies om kunst te integreren in het curriculum zijn doelgericht ontworpen, en houden rekening met de cultuur van alle betrokkenen, met factoren in de context van de school en de volgorde en timing van verschillende fases bij de invoering van een nieuw programma.

Meewis, Vera, (2017), Kunstintegratie: opbrengst en veranderproces,
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/kunstintegratie-barrieres-succes-curriculum.php

Gerelateerd

Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis
Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis
Kunst in de les
Hoe kunst helpt leren
Vera Meewis
Praten over kunst
Zeven manieren om over kunst te praten
Vera Meewis
Leren met kunst
Beter leren en onthouden met kunst
Vera Meewis
Kind centraal
Met kunst het hele kind centraal
Vera Meewis
Kunst in curriculum
Kunst integreren in het curriculum
Vera Meewis
Cultuurprofiel
Kiezen voor een cultuurprofiel
Sanne van den Hoek
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis

Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal?
Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen?
Assessment kunsteducatie
Assessment in kunsteducatie – reviewstudie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Kunstintegratie: barrières en succesInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.