Overzicht LVS-toetsen en toelichting

Corine Treffers

Onderwijskundige | Onderwijsondersteuner | Redactielid bij wij-leren.nl

 

  Geplaatst op 8 november 2022

Het kiezen van een LVS dat bij jouw school past, kan moeilijk zijn. Welke criteria hanteer je bij de selectie en hoe zwaar laat je ze wegen? Waar moet je opletten bij de keuze van toetsen? Welke toetsen moet een LVS volgens jou bevatten en in welke vorm? In het artikel Welk LVS past bij jouw school? - Keuzehulp bij het kiezen van een LVS worden alle toetsen van de huidige toetsaanbieders vergeleken en besproken aan de hand van vijf categorieën: brede vaardigheden, specifieke vaardigheden, afnamemogelijkheden, rapportage en overige criteria. Dit om de keuze voor een LVS te vergemakkelijken. Vervolgens wordt de beoordeling van de inhoud van de LVS-toetsen van de specifieke vaardigheden in een artikelenserie toegelicht. 

De serie bestaat uit de volgende delen: 

Samenvattend

De tweede categorie gaat over het beoordelen van de inhoud van de toetsen van de specifieke vaardigheden. Specifieke vaardigheden gaan over de kennis en vaardigheden op verschillende vak- en leergebieden. Dit gaat dus om de kennis en vaardigheden die kinderen opdoen door middel van het onderwijsaanbod. De toetsen van de specifieke vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

  1. Wordt de betreffende specifieke vaardigheid door de leverancier in het systeem aangeboden?
  2. Voor welke leerjaren is de betreffende toets beschikbaar? 
  3. Worden alle elementen van zowel de kerndoelen als de referentieniveaus en/of de leerlijnen en tussendoelen afgedekt door de toets(en) van de betreffende specifieke vaardigheid?
  4. Heeft de toets passende vraagvormen of manier(en) van toetsen?
  5. Wordt er in de rapportage uitgesplitst in de verschillende subonderdelen van de specifieke vaardigheid?

Allereerst worden de beoordelingscriteria toegelicht. Vervolgens wordt de beoordeling van de specifieke vaardigheden per criteria per leverancier toegelicht. Hierbij worden onder andere het referentiekader, de kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen en passende vraagvormen en manieren van toetsen kort besproken. Tenslotte volgen er algemene conclusies. Een aantal van deze conclusies zijn: 

  • Er worden al veel toetsen aangeboden door de leveranciers, maar nog niet voor alle vaardigheden. Alle leveranciers zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe toetsen om zo hun aanbod te vergroten. Hierdoor kan een steeds completer beeld van de vaardigheden van de leerlingen verkregen worden.
  • Bijna elke toets geeft mogelijkheden voor een verdere analyse, doordat de score opgedeeld kan worden in subscores.
  • Er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar toetsing in het basisonderwijs en dan met name naar manieren van toetsing en passende vraagvormen. Hierdoor was criterium 4 soms niet of nauwelijks te beoordelen. Bij deze vaardigheden is zo weinig bekend over een passende vorm van toetsing of vraagvormen, dat dit criterium niet beoordeeld kan worden en voor alle toetsen als behaald wordt beschouwd.
  • De huidige toetsen binnen de verschillende LVS zijn grotendeels productgericht, terwijl leren een proces is. Van de toetsen die op criterium 4 beoordeeld konden worden, bevatten daarom de meeste toetsen geen passende vraagvormen en/of hebben geen passende manier van toetsen. Eén van de grootste redenen voor de productgerichtheid van de toetsen is het gebruik van het referentiekader. 
  • Veel van de (taal)toetsen voldoen niet aan criteria 3. De scores op de toetsen moeten daarom met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, mogen niet meer zijn dan een hulpmiddel en moeten aangevuld worden met andere middelen. 

Toetsen

Hieronder volgt een overzicht van alle toetsen die de leveranciers aanbieden en een literatuurlijst. 

Boom

Brede vaardigheden Specifieke vaardigheden

Cito

Brede vaardigheden Specifieke vaardigheden

Diataal

Brede vaardigheden Specifieke vaardigheden

IEP

Brede vaardigheden Specifieke vaardigheden

Literatuurlijst

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

E- learning module
Lessen verrijken met de taxonomie van Bloom
Lessen verrijken met de taxonomie van Bloom
Ontwerptool voor veelzijdig onderwijs
Medilex Onderwijs 
Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Scholing
Passend en speciaal onderwijs
Passend en speciaal onderwijs
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en maatwerk, zo pak jij dat aan!
oo.nl 
E-learning module
De basis voor rekenvaardigheid
De basis voor rekenvaardigheid
Gratis online module over visie op rekenonderwijs
Wij-leren.nl Academie 
Onderwijsboeken
Studeren met succes docenten
Studeren met succes docenten
Effectief leren en studeren kan aangeleerd worden.
Uitgeverij Ten Brink 
Cursus & Materiaal
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Wil jij als leerkracht het verschil maken bij kinderen die thuis onveilig opgroeien? Kijk hoe Augeo daarbij helpt.
Augeo 
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcodeVolgen van de ontwikkeling
Volgen van ontwikkeling: evalueren - normeren - LVS - rapportage
Arja Kerpel
Referentieniveaus basisonderwijs
De referentieniveaus voor het basisonderwijs
Maarten van der Steeg
Hoe de eindtoets het curriculum en het onderwijsmodel bepaalt
Toetsing in het basisonderwijs: nuttig of belemmerend?
Karen Heij
Leerlingvolgsysteem
Leerlingvolgsysteem: dat wordt een stuk makkelijker!
Teije de Vos
Toetsing inzetten voor kansengelijkheid
Selecteren: we willen het niet, maar we doen het voortdurend
Karen Heij
landelijk kerncurriculum, vrij schoolcurriculum
Optimaliserend Onderwijs (1) Beperkt landelijk kerncurriculum en vrij schoolcurriculum
Ton Mooij
Citoscore misverstanden
Meten is niet alles weten
Teije de Vos
Klimroos leerlingvolgsysteem
Klimroos
Bertine van den Oever
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Machiel Karels
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Teije de Vos
Echte vrijheid in en door het onderwijs
Onderwijs dat vrij maakt
Hartger Wassink


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Wat is tegenwoordig nog de waarde van kennis?
Wat is tegenwoordig nog de waarde van kennis?
redactie
Leerlingvolgsysteem in een video van één minuut uitgelegd
Leerlingvolgsysteem in een video van één minuut uitgelegd
redactie
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
redactie
Toetsen in een video van één minuut uitgelegd
Toetsen in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Referentieniveaus in een video van één minuut uitgelegd
Referentieniveaus in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
redactie
Is het tijd om ons onderwijs anders vorm te geven? Tjipcast 011
Is het tijd om ons onderwijs anders vorm te geven? Tjipcast 011
redactie
Effect van leesmethodes op leesvaardigheid
Welk effect hebben leesmethodes?
Hulpstappen bij het spellen
Welke hulpstap is voor leerlingen effectief bij het leren spellen?
Effect van voorlezen in vreemde taal op taalvaardigheid
Wat is het effect van voorlezen in een vreemde taal?
Inzet onderzoekend en ontwerpend leren op vmbo
Stimuleert onderzoekend leren bij vmbo-t-leerlingen leren samenwerken en communiceren?
Effect vooraf toetsen rekenprestaties en zelfvertrouwen
Wat is het effect van vooraf toetsen?
Onderwijsbehoeften van sterke rekenaars
Hoe geef je sterke rekenaars wat ze nodig hebben aan uitdaging?
Leidt eigenaarschap tot betere leerprestaties?
Leidt eigenaarschap tot betere leerprestaties?
Waarde van intelligentietests voor meten leerpotentieel
Wat is de toegevoegde waarde van intelligentietests?
Stimuleren van NT2 lezers, begrijpend lezen
Hoe stimuleer je begrijpend lezen bij NT2 leerlingen?
Helpen ondersteuningskaarten bij dyslexie en rekenproblemen?
Zijn ondersteuningskaarten helpend bij dyslexie en rekenproblemen?
Verdieping reken wiskundeonderwijs po
Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool
Stimulering leesvaardigheid vo
Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs
Fysieke activiteit en leerprestaties
Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
[extra-breed-algemeen-kolom2]adaptieve toets
avi-niveau
begrijpend lezen
cito
cito-score
digitaal toetsen
digitale geletterdheid
dl
dle
eindtoets basisonderwijs
engels
entreetoets
kerndoelen
kindgericht onderwijs
leerlijn
leerlingvolgsysteem
leerprestaties
leerstofaanbod
mediawijsheid
normering
nscct
percentielscores
referentieniveau
rekenen
rekentoets
slo
sociale vaardigheden
technisch lezen
toetsen
toetskalender
tussendoelen
uitstroomniveau
werkwoordspelling
wiskunde
woordenschat

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest