Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding taalgericht zaakvakonderwijs 1 Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving kunstintegratie nascholing schoolcultuur Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Kunstintegratie: het belang van nascholing

Vera Meewis

Medewerker kennisinstituut bij LKCA

 

  Geplaatst op 1 maart 2017

Meewis, Vera, (2017), Kunstintegratie, het belang van nascholing, http://wij-leren

Hoe ziet een goed nascholingsprogramma voor kunstintegratie eruit? In het programma Changing Education Through the Arts (CETA) van het Kennedy Center in Washington leren leraren sinds 1999 hoe ze kunst kunnen integreren met andere vakken. CETA stimuleert scholen om hun onderwijs te hervormen vanuit kunsteducatie, en begint hiervoor bij de leraar. Dit programma is uitgebreid geëvalueerd in drie studies. De belangrijkste uitkomsten staan in dit artikel.

Definitie van integratie

Het Kennedy Center, een groot nationaal cultuurcentrum voor de podiumkunsten, hanteert deze definitie van kunstintegratie: Kunstintegratie is een lesmethode waarin leerlingen begrip vormen en laten zien via een kunstvorm. In het creatief proces dat leerlingen aangaan worden een kunstvak en een ander vak verbonden op een manier waarop doelen van beide vakken worden behaald.

Het programma ontwerp

Vanuit deze visie op kunstintegratie volgen leraren workshops en trainingen, ook in weekenden en tijdens de zomer. Dit gaat vergezeld van demonstraties en lesvoorbeelden, coaching in de klas en studiegroepjes na schooltijd. Ze leren over de theorie achter kunstintegratie en krijgen strategieën aangereikt om dit zelf, begeleidt, toe te passen. Deze aanpak is gestoeld op hoe volwassenen willen leren; actief, sociaal en toepassingsgericht. Het bezorgt leraren een netwerk aan ervaringen en steun.

Deze intensieve en diverse aanpak was bepalend voor het succes van de invoering van het programma op scholen, en voor verbetering van de instructie in de praktijk. Van groot belang waren de mogelijkheden voor gepersonaliseerde coaching door kunstexperts en de deelname van leraren aan studiegroepjes met collega’s als onderdeel van duurzame ondersteuning. Leraren voelden zich behandeld als professionals en gesteund door hun collega’s. 

Impact op leraren

Hoe meer scholing leraren kregen, hoe meer ze integratie toepasten. Hun kennis groeide beetje bij beetje. Bij sommige leraren groeide de kennis veel harder. Zij werden uiteindelijk ambassadeurs voor het programma en konden op hun beurt weer nieuwe collega’s trainen.

De deelnemende leraren ontdekten de waarde van kunstintegratie voor het bereiken van alle leerlingen. Integratie stelde hen in staat om de kansen op succes van hun leerlingen te vergroten, doordat deze vorm van onderwijs de leerlingen velerlei manieren bood om hun kennis en begrip uit te drukken. Dit werkte motiverend op de leerlingen. Deze durfden meer risico’s te nemen, waren meer betrokken bij de lessen, en ze lieten groei zien in cognitieve en sociale competenties.

Alle leraren wisten dat wat ze geleerd hadden, op een eigen manier, te gebruiken in hun werk. Leraren gingen beduidend meer gebruik maken van vormen van samenwerkend leren. De rol van de kunstdocenten op school veranderde ook. Zij voelden zich meer onderdeel van de school omdat ze een positieve invloed hadden op het vermogen van hun collega’s om met kunst te werken. En werden gezien als een belangrijke bron van steun.

Tijd bleek een bepalende factor voor effectieve invoering. Het duurde drie jaar voordat leraren zichzelf comfortabel voelden om geïntegreerd les te geven, dit vaker deden, en zichzelf effectief vonden.

Impact op schoolcultuur

De gedeelde taal en ervaringen binnen het programma maakte dat er een schoolbrede cultuur van kunstintegratie ontstond. Volgens leraren maakt het programma, met name de grotere onderlinge samenwerking, de sfeer op school meer positief, en hielp het om de school meer kindgericht te maken. De school werd meer een leergemeenschap.

Steun van de schoolleider en de extra ondersteuning in de klas waren ontzettend belangrijk voor de groei die scholen doormaakten en voor de verankering van de ingezette ontwikkeling.

Meewis, Vera, (2017), Kunstintegratie, het belang van nascholing, http://wij-leren

Gerelateerd

Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis
Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis
Kunst in de les
Hoe kunst helpt leren
Vera Meewis
Praten over kunst
Zeven manieren om over kunst te praten
Vera Meewis
Leren met kunst
Beter leren en onthouden met kunst
Vera Meewis
Kind centraal
Met kunst het hele kind centraal
Vera Meewis
Kunst in curriculum
Kunst integreren in het curriculum
Vera Meewis
Cultuurprofiel
Kiezen voor een cultuurprofiel
Sanne van den Hoek
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis

Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal?
Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen?
Assessment kunsteducatie
Assessment in kunsteducatie – reviewstudie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College
Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.