Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Rekenonderwijs kan anders! Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding Taalgericht zaakvakonderwijs (3): lezen van teksten in zaakvakken Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taalonderwijs betekenisvol en effectief Taal en omgeving Tweetaligheid relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3 Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Tips voor differentiatie in woordenschatonderwijs Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat woordenschatonderwijs vernieuwen vraagt om leiderschap Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Dit is dyslexie Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Ontwikkelingsgericht leesonderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Relatie lezen en spelling in groep 5 Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo Nut van verhalen bij dyslexietherapie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Kunstintegratie - Nascholing Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Kunstintegratie als betekenisgeving

Vera Meewis

Medewerker kennisinstituut bij LKCA

 

  Geplaatst op 16 mei 2017

Meeuwis, Vera, (2017), Kunstintegratie als betekenisgeving,
Geraadpleegd op 20-11-2017,
van https://wij-leren.nl/kunstintegratie-betekenisgeving.php

Het maken van de verbinding met kunst blijkt kinderen te helpen om de stof beter te begrijpen doordat ze er actief betekenis aan geven. Deze conclusie deed de Amerikaanse onderzoekster Patricia Lynch. Zij observeerde op een kunstmagneetschool hoe muziek, drama, beeldende kunst en beweging werden geïntegreerd met andere vakinhouden en keek daarbij specifiek naar het proces van betekenisgeving.

Communicatie en nieuwe perspectieven

Door vier weken lang aanwezig te zijn tijdens lessen wilde Patricia diep doordringen tot de complexiteit van de kunstzinnige leerervaringen. Ze observeerde en sprak met de kinderen, en interviewde de schoolleider en de vier vakdocenten van de school. Ze keek naar kunst als manier van communiceren, anders dan taal. Haar uitgangspunt was dat kunst in potentie het geven van betekenis aan de wereld zou kunnen verhogen. Kunst leidt kinderen naar onbekende of lastige paden, en geeft hen tegelijkertijd een duwtje in de rug om een bepaalde inhoud vanuit nieuwe perspectieven te bekijken.

Van ontwerp tot evaluatie

Groepsleerkrachten maakten per serie lessen een plan met daarin alle leerdoelen. Op basis hiervan ontwierpen de vakdocenten de geïntegreerde lessen vanuit hun discipline, met een of meer van deze doelen voor ogen:

  • Om enthousiasme te creëren voor de start van een nieuwe lessenserie;
  • Om concepten die kinderen al geleerd hadden te versterken;
  • Om inhoud te verrijken en een nieuwe laag van betekenis toe te voegen.

Samen voerden ze de lessen uit en deden ze de evaluatie.

Hoe kunst leren ondersteunt

Hoe ondersteunde kunstintegratie het leren van leerlingen? Uit reflectiegesprekken met de kinderen (10-11 jaar oud) bleken vier dingen:

  1. Kunstintegratie liet ruimte voor meerdere perspectieven op de lesstof;
  2. Kunstintegratie hielp om een veilige sfeer te creëren waarin risico genomen kon worden;
  3. Kunstintegratie liet zien dat leren een plezierige ervaring kan zijn;
  4. Kunst en andere vakken in het curriculum vielen vaak op natuurlijke wijze samen.

Kunst als manier van weten

Wanneer kunst en ‘andere’ inhoud elkaar aanvullen stimuleert integratie het leren. Het maakt de lessen aansprekend. Het verweven met kunst dompelt leerlingen intellectueel, emotioneel en fysiek onder in de leerervaring. Integratie laat kinderen hun handen, lichaam en stem gebruiken op betekenisvolle manieren. Op kunstzinnige wijze uitdrukking geven aan wat je geleerd hebt maakt kinderen bovendien verantwoordelijk voor hun leren, omdat ze ‘gedwongen’ worden doordachte en bewuste besluiten en keuzes te maken om te communiceren wat ze weten. 

De integratie met kunst bleek ook een sociaal inclusieve ervaring voor kinderen. Leerlingen waren vrij om samen te werken en materialen en ideeën van elkaar te lenen. Leerlingen die normaal niet zo goed meekwamen, omdat ze taal misten, konden andere vormen van communicatie gebruiken om te laten zien wat ze kunnen en weten.   

Investeer in samenhang

De enige beperkende factor voor kunstintegratie bleek tijd. Het creëren van samenhang in doelen, en tussen inhouden, vergt samenwerking en kost voorbereidingstijd. Toch lijkt het zonde om kunst vanwege tijdgebrek alleen maar te gebruiken als verfraaiing van het curriculum. De integratie met kunst biedt juist veel aanknopingspunten voor samenhangend onderwijs dat ieder kind positief raakt.

Meeuwis, Vera, (2017), Kunstintegratie als betekenisgeving,
Geraadpleegd op 20-11-2017,
van https://wij-leren.nl/kunstintegratie-betekenisgeving.php

Gerelateerd

Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis
Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis
Kunst in de les
Hoe kunst helpt leren
Vera Meewis
Praten over kunst
Zeven manieren om over kunst te praten
Vera Meewis
Leren met kunst
Beter leren en onthouden met kunst
Vera Meewis
Kind centraal
Met kunst het hele kind centraal
Vera Meewis
Kunst in curriculum
Kunst integreren in het curriculum
Vera Meewis
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis
Muziekeducatie
Iedereen kan muzikant zijn
Vera Meewis
Componeren
Componeren in de klas
Vera Meewis


Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal?
Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Verbeteren van informatievaardigheden vmbo-leerlingen
Hoe verbeter je informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?
Assessment kunsteducatie
Assessment in kunsteducatie – reviewstudie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Kunstintegratie als betekenisgevingInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.