Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is mťťr dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen StrategieŽn leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding taalgericht zaakvakonderwijs 1 Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie GeÔntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barriŤres en succes Kunstintegratie als betekenisgeving kunstintegratie nascholing schoolcultuur Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles CultuurcoŲrdinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bŤta

 

Begrijpend lezen vervangen door Close Reading?

  Geplaatst op 23 januari 2017

Filipiak, P. (2017) Begrijpend lezen vervangen door Close Reading?
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/close-reading-begrijpend-studerend-lezen.php

Close Reading, ontwikkeld door D. Fisher en N. Frey (2012), is een nieuwe loot aan de oude stam van het begrijpend lezen. Gaat het om begrijpend of over studerend lezen?

Kenmerken

Close Reading of nauwkeurig lezen bevat de volgende didactische aspecten:

 • Lees de tekst eerst zelf en kies een fragment dat complex genoeg is om je leerlingen uit te dagen.
 • Bepaal verschillende tekstafhankelijke vragen die je zou kunnen stellen, afhankelijk van de gesprekken tussen je leerlingen onderling en met jou. Geef niet te veel voorkennis vooraf, tenzij dit nodig is om verwarring te voorkomen.
 • Nodig je leerlingen uit, de tekst te lezen en te herlezen eventueel verdeeld over verschillende lessen, waarbij ze aantekeningen maken, zichzelf vragen stellen en dieper in de tekst duiken.
 • Maak ruimte voor een uitgebreide reflectie over de tekst, in een discussie tussen leerlingen en met jou. Hoe reageerden je leerlingen? Wat was hun begripsniveau? Hoe verbeter je bij je leerlingen de houding om moeite te doen, de tekst nauwkeurig te lezen om er iets van te leren?

Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke studievaardigheden die in Close Reading centraal staan. Op onderwijstechnieken.nl lees je varianten van de aanpak met een voorbeeld van ‘Nauwkeurig Lezen’ in drie stappen verdeeld over drie dagen.

Heidi Morgan geeft op coolcatteacher.com/close-reading-activities  ‘10 tips voor ‘Close Reading Activities’. In Amerika zijn er kennelijk goede resultaten bij scholen die werken volgens de aanpak van Close Reading. Welke resultaten: de toename van zaakvakkennis bij de leerlingen?

Resultaten

Bij Close Reading gaat het om nauwkeurig lezen. Of om zoiets als: kinderen herlezen een tekst als ze iets niet begrijpen.’ Of misschien: ze kunnen vragen na een tekst beantwoorden. Andere opbrengsten zouden kunnen zijn:

 • Eerst 'iets' van leesvaardigheid kunnen bij korte teksten of stukjes uit een langere tekst.
 • Kunnen lezen met eigen vragen en werken met aantekeningen bij zakelijke teksten.
 • Discussiërend lezen of pratend lezen bij de tekst tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling.
 • Maken van aantekeningen bij het studerend lezen van een zaakvaktekst.
 • Leesgedachten noteren op post-it briefjes, om er later over na te kunnen denken of om er over na te kunnen praten.
 • Vinden van informatie die bij het hoofdthema van een tekst hoort.

Literaire kritiek?

Close Reading is in feite studerend lezen met als doel kennisverwerving uit (zakelijke) teksten. Soms beweren adepten van deze aanpak dat je het ook in een literaire context kan inzetten. Maar dat lijkt dan meer op het lezen voor een recensie.

‘Close Reading’ was immers een vorm van literaire kritiek die zich toelegde op een minutieuze lezing van de tekst zelf, zonder gebruik te maken van biografische of andere extra-literaire informatie. Bij ‘Close Reading’ werd ervan uitgegaan dat geen enkel element in een literaire tekst er 'zomaar' staat: alles heeft zijn functie en de tekst vertoont een hechte samenhang in al zijn lagen.

Aanbevelingen

Close Reading staat naast de vele al bestaande aanpakken voor studerend lezen. Bijvoorbeeld ‘Lezen = Weten’ (Bazalt, HCO), met hardop denkend voordoen van denken bij het lezen en met inzet van coöperatieve leerstrategieën. Let bij deze varianten van studerend lezen op het volgende:

 • Pas het niet toe bij het lezen als een literair, creatief en persoonlijk denkproces. Dat is niet bevorderlijk voorde leesmotivatie. Pas het dus alleen toe bij studerend lezen. Maak een onderscheid tussen lezen om te leren en lezen voor het plezier.
 • Soms lijkt het doel van de betreffende leesonderwijs te zijn: vragen in Cito-toetsen kunnen beantwoorden. Dat leidt waarschijnlijk tot ‘Teaching to the test’, wat we alleen doen omdat het moet. Het resulterend leesonderwijs is meestal niet echt lees-bevorderend.
 • Er wordt in dit leesonderwijs vaak gewerkt met onderwijsstappen: kies een korte tekst, kies een gerichte focus bij het lezen, markeer in de tekst, enzovoorts. Het gaat dan niet om het zelf leren denken terwijl je leest, maar om het uitvoeren van een protocol. Waardoor de persoonlijke ‘denkende nauwkeurigheid’ tijdens het lezen in het gedrang kan komen omdat het kortetermijngeheugen van de lezende leerlingen bezet wordt gehouden door allerlei gefixeerde stapjes. Leerlingen zijn dan welhaast gedwongen om herhaald te lezen, omdat ze niet nauwkeurig kunnen lezen.
 • Kan een leerling pas een tekst nauwkeurig lezen en er van leren na een paar keer herlezing? Dan wordt het maken van huiswerk in het voortgezet onderwijs wel erg tijdrovend. Leer kinderen daarentegen een vlotte en nauwkeurige leesvaardigheid die meteen doel treft: vlot, vloeiend en nauwkeurig lezen met begrip vanaf AVI-E4 en hoger. Leerlingen hebben daardoor denkruimte voor enkele denkstrategieën tijdens het lezen die ze  altijd en flexibel kunnen inzetten bij hun persoonlijk getint lezen.
 • Het herhaald nauwkeurig lezen lijkt een beetje op de vroegere verkeerde feedback: lees nog maar een keer wat er staat. Dat betekent eigenlijk dat een leerling misschien een te laag leestempo heeft, met een te lage voorkennis en woordenschat. Daar moet dan aan worden gewerkt. 

Tot slot

Door steeds te komen met nieuwe varianten wordt een fundamentele discussie over het bestaansrecht van het aparte vak begrijpend lezen ontweken. Meestal gaat het echter niet om begrijpend lezen maar om studievaardigheid, dat onterecht al het begrijpend lezen zou moeten bepalen.

Met andere woorden: moet je een aanpak voor studerend lezen ook gebruiken bij verhalende teksten ter bevordering van leesmotivatie? Close Reading is een van de vele varianten voor informatie verwerken of studievaardigheid.

Als je de resultaten ervan meet, zal je kunnen vinden wat leerlingen doen als ze een tekst ‘recenseren’. Is dat wat we willen met ‘begrijpend lezen?’

Literatuur

Filipiak, P. (2017) Begrijpend lezen vervangen door Close Reading?
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/close-reading-begrijpend-studerend-lezen.php

Gerelateerd

Aan de slag met ĎGrowth Mindsetí
Aan de slag met ĎGrowth Mindsetí
De theorie van Carol Dweckís mindsets naar de praktijk brengen
Bazalt | HCO | RPCZ 
Voorkom leesproblemen met BOUW!
Voorkom leesproblemen met BOUW!
Bouw! is een effectief computergestuurd interventieprogramma
OnderwijsAdvies 
Voortgezet technisch lezen in het primair onderwijs
Voortgezet technisch lezen in het primair onderwijs
Leesonderwijs in groep 4 t/m 8
Medilex Onderwijs 
Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs
Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs
Krijg grip op motivatie van leerlingen!
Kenniscentrum SIEM 
Begrijpend lezen vak
Begrijpend lezen als vak afschaffen?
Paul Filipiak
Effectief leesonderwijs
Aantrekkelijk en effectief leesonderwijs: motiverend!
Paul Filipiak
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is kwestie van denken
Karin van de Mortel
Denkend lezen
Denkend lezen - begrijpend lezen naar een hoger niveau
Dolf Janson
Begrijpend luisteren en lezen
Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen
Karin van de Mortel
technisch begrijpend studerend lezen
Hoe zinvol is het onderscheid tussen technisch, begrijpend en studerend lezen
Paul Filipiak

Motivatie MBO
Met welke didactische strategieŽn kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beÔnvloeden?
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
Leerstijlen
Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen...
Feedback en motivatie
Kan feedback motivatie en resultaten van studenten positief beÔnvloeden?
Games voor leerlingen met concentratieproblemen
Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen?
Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieŽn in het vmbo?
Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3
Aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2: zinvol!
Meetinstrument gepersonaliseerd leren
Hoe meet je doelen als zelfregulatie en motivatie?
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
StrategieŽn voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Relatie lezen en spelling in groep 5
Hoe kan lezen in groep 5 effectief worden verbeterd?
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Verband tussen wereldbeeld en gebrek motivatie
Wereldbeeld en motivatie: is daar een verband tussen?
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Falen en succes
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beÔnvloeden?
Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Close ReadingInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.