Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Pictoverhalen: op weg naar leessucces

Marcel Schmeier

Onderwijsadviseur taal en rekenen bij Expertis

  

  Geplaatst op 1 juni 2015

Schmeier, M. (2015) Pictoverhalen: op weg naar leessucces. http://wij-leren

In de eerste groepen van de basisschool ligt de nadruk op het ‘leren lezen’ en in de midden- en bovenbouw verschuift dit steeds meer naar ‘lezen om te leren’.

Met andere woorden: de aandacht verschuift van technisch lezen naar begrijpend lezen.

Leesonderwijs

Deze twee aspecten van het leesonderwijs hangen sterk met elkaar samen en kunnen niet los van elkaar worden gezien. In de onderbouw dient er daarom ook aandacht te zijn voor de betekenis en inhoud van hetgeen wordt gelezen. In de midden- en bovenbouw moet er blijvende aandacht zijn voor het technisch lezen.

Pictoverhalen maken het mogelijk om al in de kleutergroepen aandacht te besteden aan belangrijke voorwaardelijke aspecten van het technisch lezen. En in groep 3 zorgen pictoverhalen voor teksten met een betere samenhang, zodat het mogelijk is om over de inhoud te spreken met de kinderen.

Wat zijn pictoverhalen

Pictoverhalen bestaan uit woorden en plaatjes die samen een verhaal vormen. Ze worden ook wel beeld- of meeleesverhalen genoemd. Het grootste gedeelte van een pictoverhaal bestaat uit woorden, maar sommige woorden zijn vervangen door herkenbare pictogrammen of plaatjes. Er wordt steeds dezelfde afbeelding gebruikt voor hetzelfde begrip (Chorus, 2000).

 
Figuur 1. Voorbeeld van een pictoverhaal waarbij het woord ‘koning’ telkens is vervangen door hetzelfde plaatje (Eekhof & Van der Voo, 2000)

Voordelen van pictoverhalen

Het voordeel van pictoverhalen is dat kinderen nog niet alle letters hoeven te kunnen lezen (Paus, 2002) en toch al ervaring kunnen opdoen met geschreven teksten. Hiermee zijn deze verhalen zeer geschikt voor de algemene talige ontwikkeling, de woordenschat (Paus, 2002) en het bewustzijn dat pictogrammen een vaste betekenis en verklanking hebben. Dit laatste is een goede voorbereiding op het verklanken van letters, het daadwerkelijke lezen. 

In sommige verhalen staat onder de plaatjes ook telkens het woord geschreven. Dit is een mooie tussenstap van het ‘lezen’ van plaatjes naar het lezen van letters. Kinderen worden er op deze manier van bewust gemaakt dat je gesproken taal kunt vangen in plaatjes en uiteindelijk in letters.

Pictoverhalen kunnen al in de kleutergroepen worden aangeboden als kinderen nog geen letters kennen, maar blijven ook een belangrijke rol spelen tijdens het aanvankelijk leesproces in groep 3. Hier vervangen de pictogrammen woorden met leesmoeilijkheden die pas in de hogere groepen worden aangeboden, bijvoorbeeld woorden als ‘paraplu’, ‘pinguïn’ of ‘pyjama’. Hierdoor wordt het mogelijk om teksten inhoudelijk sterker te maken.

Pictoverhalen in de kleutergroep

Pictoverhalen geven in de kleutergroepen de mogelijkheid om samen met de kinderen te lezen. De leerkracht leest de woorden hardop voor en de kinderen ‘lezen’ het plaatje. De kinderen voelen zich trots en competent, omdat ze al actief met de leerkracht kunnen meelezen. De leesnieuwsgierigheid wordt gewekt en ook de eerste stap naar formeel lezen is gezet.

De kinderen zijn op deze manier actieve toehoorders en worden uitgedaagd om mee te doen. Het actief betrekken van leerlingen bij het onderwijs is een kenmerk van effectieve leerkrachten (Onderwijsinspectie, 2011).

Het meelezen vraagt bovendien concentratie en aandacht van de leerlingen. Hiermee is het pictolezen een goede voorbereiding op het technisch lezen dat ook een grote inspanning van de kinderen vraagt. 

Didactische aanwijzingen voor toepassing in de kleutergroep

Het is belangrijk dat de kinderen de tekst goed kunnen zien.

 • In een kleine werkvorm kunnen de kinderen naast de leerkracht zitten.
 • Bij een werkvorm met de hele klas is het goed om te kiezen voor een frontale opstelling, zodat kinderen de leesrichting op de juiste manier zien. 

De leerkracht wijst met de vinger of een aanwijsstokje de woorden aan die gelezen worden. Door bij te wijzen en hardop te lezen, horen kinderen dat je letters en woorden kunt verklanken. Woorden en letters worden steeds hetzelfde uitgesproken, de tekst is iedere keer precies hetzelfde: kinderen leren hierdoor dat gesproken taal kan worden ‘bewaard’ in letters.

Door aan te wijzen maakt de leerkracht de kinderen bewust dat de klanken en woorden betekenis hebben. Leesvormen waarbij leerlingen worden gewezen op de letters en woorden, hebben een positief effect op de leesontwikkeling (Justice & Ezell, 2002). 

De kinderen zien ook dat een tekst van boven naar beneden en van links naar rechts wordt gelezen. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend voor kinderen. Door aan te wijzen maken we de leesrichting visueel. Ook kan het aanwijzen worden overgenomen door de kinderen, waardoor ze nog meer worden geactiveerd.

Wacht even bij een plaatje, zodat de kinderen de kans krijgen het juiste woord erbij te zeggen. Om raden te voorkomen worden de woorden bij de plaatjes vooraf even kort benoemd en door de kinderen herhaald (Schraven, 2013). Wordt dit niet gedaan, dan kan er in het hoofd van de kinderen een ongewenste associatie ontstaan die er moeilijk weer uit te krijgen is (De Wit, 2013).

 
Figuur 2. De woorden bij de plaatjes kort benoemen en herhalen(Boeke, 2013).

Pictoverhalen in groep 3

In de eerste helft van groep 3 leren kinderen steeds meer letters. Hoe meer letters er zijn aangeboden, des te meer woorden er kunnen worden gevormd. Hierdoor kunnen er ook steeds langere en meer samenhangende zinnen en teksten worden gelezen. 

Doordat er in de eerste weken van groep 3 nog maar weinig letters zijn aangeboden, is het lastig om goede teksten te vormen. Leesboekjes bij leesmethodes bevatten daarom vaak te korte teksten met een onduidelijke samenhang, zie figuur 3. Met plaatjes kan eenvoudig een inhoudelijk beter verhaal worden gemaakt met dezelfde letters, zie figuur 4.


Figuur 3. Voorbeeld van een tekst uit een leesboekje bij een leesmethode voor de eerste weken van groep 3.

In bovenstaand verhaal zijn de volgende letters aangeboden: i, k, m, aa, n, r, oo, s, v, o, p, e.

Het is belangrijk om de aangeleerde letters en woorden zo snel mogelijk in een betekenisvol geheel te kunnen gebruiken (Schraven, 2013). Door het gebruik van plaatjes kan eenvoudig een inhoudelijk beter verhaal worden gemaakt met dezelfde letters:


Figuur 4. Zelfgemaakte tekst met enkel de aangeboden letters, aangevuld met pictogrammen (Sclera.be)

Voor de lidwoorden wordt een vast pictogram gebruikt, namelijk een blokje (Schraven, 2013). Eventueel kan het lidwoord in het blokje worden geschreven. Voor veelvoorkomende woorden spreken de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 vaste pictogrammen af om zodoende een doorgaande lijn te realiseren.

Door het gebruik van plaatjes ontstaat een samenhangend verhaal waarover met de kinderen kan worden gesproken. Het praten over de inhoud van een tekst beïnvloedt de leesvaardigheid positief (Smits, 2013). Bovendien is het van groot belang dat kinderen zich bewust worden van het centrale doel van lezen: begrijpen wat er staat (Smits, 2013)

Een leerkracht die zelf pictoverhalen schrijft, krijgt goed zicht op de leesopbouw en –leerlijn. Ook heeft de leerkracht de kans om gebeurtenissen uit de klas en namen van de kinderen toe te voegen.  Dit verhoogt de emotionele binding met de tekst en daarmee de betrokkenheid en motivatie voor het lezen. 

De namen van de kinderen hoeven in tegenstelling tot de rest van de woorden niet klankzuiver te zijn en mogen ook letters bevatten die nog niet zijn aangeboden (Schraven, 2013).

Figuur 5. Fragment uit een zelf geschreven pictoverhaal met namen en gebeurtenissen uit de eigen klas (picto’s van Sclera.be)

In de tweede helft van groep 3 zijn alle letters aangeboden en worden de plaatjes ingezet om woorden te vervangen met leesmoeilijkheden die nog niet zijn aangeboden.

Tot slot

Pictoverhalen zijn een effectieve manier om de leesnieuwsgierigheid op te wekken in de kleutergroepen. Daarnaast maken de kinderen op deze manier kennis met de verschillende leesvoorwaarden. Het inzetten van pictoverhalen in groep 3 maakt teksten inhoudelijk sterker, waardoor het mogelijk wordt om over de inhoud te spreken met de kinderen. 

Zelf aan de slag?

De pictogrammen in dit artikel zijn afkomstig van  op www.sclera.be. Op deze website zijn duizenden gratis pictogrammen onder de CreativeCommons licentie te downloaden.

Dit artikel is eerder in verkorte vorm verschenen in MeerTaal, nummer 3, 2014.

Bronnen en referenties

 • J. BOEKE (2013). Dikkie Dik meeleesboek. Haarlem: Gottmer.
 • M. CHORUS (2000). Ouderpagina’s in Leesleeuw kleuters: schooljaar 1999-2000. Tilburg: Zwijsen.
 • W. EEKHOF – J. VAN DER VOO (2000). Koning Jaap van Geeuw tot Gaap. Tilburg: Zwijsen.
 • L.M. JUSTICE – H.K. EZELL (2002). Use of storybook reading to increase print awareness in at-risk children. American Journal of Speech-Language Pathology, 11, 17–29.
 • ONDERWIJSINSPECTIE (2011). De kwaliteit van leraren. Verkregen op 05-11-2013 via tinyurl.com/kwaliteitvleraren
 • H. PAUS - S. BACCHINI - R. DEKKERS - T. PULLENS - M. SMITS (2002). Portaal. Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs. Bussum: Coutinho.
 • J.L.M. SCHRAVEN (2013). Zo leer je kinderen lezen en spellen. De Lutte: CPF-La Linea.
 • A. SMITS (2013). RALFI, lezen op een betekenisvolle en motiverende manier. Verkregen op 05-11-2013 via tinyurl.com/smitsralfi
 • T. DE WIT (2013). Het aanleren van een picto. Verkregen op 05-11-2013 via tinyurl.com/tdewit

Schmeier, M. (2015) Pictoverhalen: op weg naar leessucces. http://wij-leren

Kennisrotonde - stel je vraag

Wandelen voor water

Kwink op school

Leerlingen met dyslexie

Academica Business College

Veilig vuurwerk

Pictoverhalen lezenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.