Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw

Bea Pompert

Directeur en nascholer bij De Activiteit

  

b.pompert@de-activiteit.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

Pompert, B. (2014). Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw.
Geraadpleegd op 21-09-2017,
van https://wij-leren.nl/ogo-bovenbouw.php

Thema’s en Taal

De onderzoeksactiviteit is in de bovenbouw de ‘leidende activiteit’, precies zoals de spelactiviteit dat is voor de onderbouw. Dat wil zeggen dat leerlingen de noodzakelijke kennis, inzichten en vaardigheden in en vanuit onderzoeksactiviteiten leren.
In dit artikel licht Bea Pompert toe welke bouwstenen nodig zijn om van betekenisvolle onderzoeksactiviteiten ook goed onderwijs te maken. Zij noemt: wereldoriënterende thema’s, een vakoverstijgend en samenhangend aanbod, thematiseren, en de rol van de leerkracht.
 
Van Oers spreekt in de brochure over ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw (2001) over een onderzoeksgeoriënteerd curriculum. De onderzoeksactiviteit heeft kenmerken die verwant zijn aan de kenmerken van de spelactiviteit.
Er is bijvoorbeeld, naast vaste regels waar alle deelnemers zich aan houden, veel ruimte en vrijheid voor de leerlingen. Het onderzoek wordt interessant doordat iedere leerling er eigen vragen en oplossingsrichtingen in kwijt kan. En de deelnemers blijven betrokken doordat zij steeds nieuwe keuzes tegenkomen waar zij creatief en productief mee kunnen omgaan.
 
Een voorbeeld: groep 8 is in verband met het thema ‘Verkiezingen’ aan het werk rond vragen die de klas heeft. Een tweetal zoekt uit hoe een nieuwe partij opgericht kan worden en wat daarvoor moet gebeuren. Ze interviewen iemand uit de plaatselijke politiek en ze duiken in diverse boeken. Ze leren zo niet alleen antwoorden te vinden op vragen van de klas; ze leren ook goede vragen te stellen, kritisch te lezen en informatieve teksten te schijven. Anders gezegd: ze produceren zelf nieuwe kennis, ze komen achter belangrijke culturele kennis en ze leren noodzakelijke vaardigheden.

Betekenisvol leren

Leeractiviteiten met een onderzoekskarakter geven leerlingen kansen om tot betekenisvol leren te komen. Betekenisvol omdat ze daarin op eigen wijze kunnen handelen; ze kunnen kwijt wat ze al weten en wat ze er van vinden. Ze komen ook betekenissen tegen die anderen inbrengen: leerlingen, leerkrachten, gasten in de groep of schrijvers van boeken of krantenartikelen. Ze ontdekken de grenzen van hun eigen kennis en ervaringen, en bouwen - samen met die anderen - gedeelde betekenissen en gezamenlijk aanvaarde kennis op.
 
Ter verduidelijking kijken we nog eens naar de leerlingen die met ‘Verkiezingen’ bezig zijn. Ze schrijven in groepjes partijprogramma’s met daarin de plannen voor noodzakelijke verbeteringen in de wijk. Ze noemen in eerste instantie punten die voor de jeugd van belang zijn.
 
Daarna, als ze in gesprek zijn gekomen met buurtbewoners (winkeliers, bejaarden en ouders van jonge kinderen) houden ze ook rekening met hún belangen. Vervolgens vergelijken ze hun eigen programma’s met die van de echte lokale en landelijke partijen.
 
Deze leerlingen hebben hun eigen betekenissen verbonden aan die van de buurtbewoners en andere partijen; er heeft ‘betekenisonderhandeling’ plaats gevonden en zij hebben daardoor hun eigen kennis en inzichten in gezamenlijke actie opgebouwd (co-constructie).
 
In onderzoeksactiviteiten komen op deze wijze twee ontwikkelingslijnen samen. De leerlingen leren op een betekenisvolle manier noodzakelijke kennis en vaardigheden, en tegelijkertijd ontwikkelen ze zichzelf als persoon: ze gaan meedoen aan gezamenlijke onderzoeksactiviteiten en leren daarin verantwoordelijkheid te nemen voor een optimale deelname.
 
Het maken van eigen keuzes en het kritisch beschouwen van die keuzes hoort daarbij. Het principe van betekenisvol leren wordt inmiddels in brede kring onderschreven. Betekenisvolle activiteiten geven op zich echter nog onvoldoende houvast om er onderwijs van te maken. Er zijn meer bouwstenen nodig: werken met relevante en actuele thema’s; voorzien in een vakoverstijgend en samenhangend aanbod; thematiseren; en de (doorslaggevende) rol van de leerkracht. In ‘Thema’s en Taal’ zijn deze bouwstenen toegespitst op de leergebieden wereldoriëntatie en taalonderwijs. Ik bespreek ze op de hoofdpunten.

Thema's in de klas

Om in de klas onderzoeksactiviteiten en een onderzoeksgemeenschap op te bouwen is het van belang met thema’s te werken die leerlingen van deze leeftijd belangrijk vinden. Denk aan kwesties als kinderarbeid, leefbaarheid in de wijk, religies en onrechtvaardigheid in de wereld. Dat is van belang omdat kinderen emotioneel en cognitief geraakt moeten zijn door het thema dat onderzocht gaat worden, wil er een actieve betrokkenheid ontstaan. Die betrokkenheid creëert namelijk de voorwaarden om daadwerkelijk aan de slag te gaan, jezelf dingen af te vragen en samen naar oplossingen te zoeken. Dan kan een zekere openheid ontstaan om van anderen te leren en om je te verdiepen in nieuwe gezichtspunten.
 
Hoe dat gaat laat dit voorbeeld van een groep 5-6 zien. Nogal wat leerlingen hebben naar een tv-programma gekeken over kinderen in derde-wereldlanden die vaak in benarde omstandigheden leven. Ze weten er vrijwel allemaal wat over te vertellen. Nadat hun ervaringen zijn geordend, wordt nieuwe informatie toegevoegd, onder meer uit de ‘Sam Sam’, van de leerkracht die over een hulpproject vertelt en van enkele ouders die actief zijn voor ‘Kinderen in nood’. Eén van hen vertelt over Unicefkaarten en over de besteding van de opbrengsten daarvan. Dat brengt enkele kinderen op de vraag of zij ook een Unicefwinkel zouden kunnen runnen en hoe ze dat moeten aanpakken. De leerkracht stelt voor om dat uit te gaan zoeken en geleidelijk aan ontstaat een onderzoeksplan, worden taken verdeeld en komt een plan van de grond.
 
Dit voorbeeld laat zien hoe inzicht ín de onderzoeksactiviteit groeit.Wells (1999) geeft aan dat dit een cyclisch proces is dat begint met het systematiseren van de ervaringen die ieder met het onderwerp heeft. Daarna wordt nieuwe informatie toegevoegd. In een gezamenlijke verwerking van deze nieuwe informatie in gesprekken en in andere activiteiten breiden de leerlingen hun kennis en vaardigheden uit. Om ten slotte tot reflectie en tot nieuwe actiepunten te komen. Dan zijn ze in staat om beslissingen te nemen over wat ze gaan doen en kunnen ze het geleerde gaan toepassen.

Vakoverstijgend en samenhangend

Omdat in onderzoeksactiviteiten levensechte kwesties worden aangepakt, gelden de vakken zoals we die traditiegetrouw voor de bovenbouw kennen, niet langer als hét ordeningskader.
 
Bij echte onderzoeksactiviteiten zijn immers verschillende disciplines nodig die kennis, inzichten en vaardigheden leveren waarmee jonge onderzoekers verder komen. Let bijvoorbeeld op de vakdomeinen en doelen die aan de orde zijn als leerlingen in groep 8 folders gaan maken over seksuele voorlichting. Samen met de leerkracht bepalen ze wat er in de folders komt te staan, bijvoorbeeld over aids, puberteit, geboorte, seksueel misbruik en de kindertelefoon. Elk onderwerp wordt door twee of drie leerlingen onderzocht.
 
Ze stellen vragen aan ouders, artsen of verpleegkundigen, ze bellen met de kindertelefoon en de Rutgerstichting, ze kijken naar voorlichtingsfilms en zoeken informatie op in boeken en artikelen. Na het verzamelen en ordenen van alle gegevens wordt de folder ontworpen en gedrukt.
 
In deze activiteit zijn de leerlingen bezig met kennisdoelen uit de leergebieden ‘mens en maatschappij’ en ‘natuur en techniek’ (herziene kerndoelen 2002): seksualiteit, puberteit, functies van het menselijke lichaam, respectvol omgaan, levensbeschouwing & seksualiteit, en gezondheid & seksualiteit. Brede bedoelingen zoals communiceren, systematiseren, argumenteren en redeneren (Van Oers, 2001) hebben een plaats en ook taaldoelen zoals lezen met begrip, schrijven van een goede informatietekst en het hanteren van een tekstverwerkingsprogramma.
 
Uit dit voorbeeld blijkt dat onderzoeksactiviteiten voor samenhang in het activiteitenaanbod zorgen. Het gaat namelijk om handelen, praten met elkaar, produceren, kennis opdoen, schrijven en lezen. Deze samenhang is in de eerste plaats noodzakelijk omdat essentiële begrippen en concepten zich beter vormen als er tegelijkertijd aandacht is voor de inhoud én voor het taalgebruik over die inhoud. In de bovenbouw is de vorming van cognitieve taalfuncties belangrijk die natuurlijk altijd verbonden zijn aan inhouden en aan vaktaal. Als onderzoeken de rode draad blijft voor het handelen aan taal én inhoud, is te voorkomen dat taal saai is en informatieve teksten te ingewikkeld worden. In de tweede plaats zorgt samenhang voor verdieping: meer doen met minder, kun je zeggen. Het kost leerlingen namelijk tijd om zich kennis en vaardigheden echt eigen te maken en om echt inzicht te krijgen in belangrijke begrippen.
 
In onderzoeksactiviteiten is uiteindelijk sprake van een integratie van de inhouden (in dit geval mens en maatschappij, natuur en techniek, en Nederlandse taal) én integratie van verschillende leerprocessen (handelen, mondelinge communicatie, onderzoeken en lezen en schrijven).
 
Schema inhouden en leerprocessen


Thematiseren

Samenhang wordt opgebouwd in een manier van werken die we aanduiden met het begrip ‘thematiseren’: het laten groeien en opbouwen van een ‘stroom’ van betekenisvolle activiteiten voor leerlingen én hun leerkracht rond een inspirerend thema, aangestuurd door de vragen en inbreng van leerlingen. Daarbinnen speelt de samenwerking tussen leerlingen en leerkracht zich af.
 
Thematiseren bestrijkt een periode van zes tot acht weken en verloopt via een drietal fasen:
 
• in de eerste fase wordt het thema neergezet; het wordt duidelijk waar de groep het over gaat hebben, leerkracht en leerlingen oriënteren zich op de subthema’s en de onderzoeksvragen worden helder;
 
• gedurende de tweede fase worden de diverse onderzoeksplannen en de daaraan verbonden activiteiten uitgevoerd;
 
• en in de laatste fase worden de onderzoeksactiviteiten afgerond en vinden evaluaties en presentaties plaats.
 
Aan deze stroom van activiteiten zijn onderdelen van taalonderwijs verbonden: mondelinge communicatie in gesprekken, lezen en bespreken van informatieve teksten en begrijpelijke teksten schrijven. In elke fase komen activiteiten aan bod die leerlingen motiveren om met taal bezig te zijn en daarin verder te komen. In de tweede fase komen andere taalactiviteiten aan de orde zoals teksten lezen, interviews afnemen, plannen en verslagen schrijven. Bij de afronding gaat het vooral om samenvatten, presenteren, boeken maken, presentatieposters en reflecties schrijven.

De rol van de leerkracht is doorslaggevend

Thematiseren en onderzoeksactiviteiten vormen de vruchtbare aarde waarop het taalgebruik van leerlingen zich verder ontwikkelt. De leerkracht is daarin van doorslaggevende betekenis:
 
• De leerkracht zorgt ervoor dat leerlingen zich kunnen oriënteren op het thema en op teksten die ze nodig hebben: mondelinge teksten (verhalen van de leerkracht en anderen) en schriftelijke bronnen. Zelf schrijven komt er altijd aan te pas.Vanaf het begin noteren leerlingen wat ze al weten in woordvelden, lijstjes en schema’s; ze schrijven vragen en teksten, en ook meer complexe tekstsoorten zoals verslagen, samenvattingen en essays komen ruimschoots aan bod.
 
• De leerkracht brengt op gevarieerde en doelgerichte wijze sturing aan. Gesprekken in grote of kleine kring worden bijvoorbeeld zó geleid dat complexe cognitieve taalfuncties (zoals vergelijken, redeneren en voorspellen) worden uitgelokt en geoefend.
 
• De leerkracht geeft ook instructie en doet voor. In minilessen over leesstrategieën en schrijfstrategieën legt de leerkracht bijvoorbeeld uit, doet strategieën hardop denkend voor en geeft korte oefenopdrachten.
 
• Veel activiteiten tijdens het thematiseren worden in kleine groepen of in tweetallen uitgevoerd. De leerkracht coacht deze groepjes door mee te doen, beurten te geven, vragen te stellen en hulpmiddelen aan te reiken. De interventies zijn erop gericht dat de leerlingen de aangeboden strategieën steeds zelfstandiger kunnen inzetten.
 
Om verantwoord onderwijs te bieden, maken leerkrachten ook (verantwoord) gebruik van diverse methodische en didactische handreikingen en bronnen.‘Thema’s en Taal’ biedt handreikingen op het gebied van wereldoriëntatie en taal. Daarnaast zijn er diverse vakdidactische bronnen (methoden) die het waard zijn te raadplegen en te gebruiken. Dat brengt me tot slot op een bijzondere kwaliteit van ontwikkelingsgerichte leerkrachten: verantwoord kunnen selecteren en gebruiken van vakdidactisch materiaal!

Bronnen

- Duijkers, D. Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de basisschool.Verslag van een diepteinterview met 9 basisscholen. APS Utrecht/Vrije Universiteit Amsterdam, 2003.
- Verantwoording Herziening Kerndoelen Basisonderwijs, januari 2002.
- Oers, B. van. Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw van de basisschool. Vrije Universiteit/Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, 2001.
- Pompert, B.Thema’s en Taal. In druk bij Van Gorcum, Assen, in de reeks Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
- Wells, G. Dialogic inquiry.Toward a sociocultural practice and theory of education. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Pompert, B. (2014). Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw.
Geraadpleegd op 21-09-2017,
van https://wij-leren.nl/ogo-bovenbouw.php

Gerelateerd

Growth mindsets
Growth mindsets
Bijdragen aan motivatie van leerlingen, hun leerprestaties, hun doorzettingsvermogen & creativiteit
Bazalt | HCO | RPCZ 
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
Ontwikkelingsgericht onderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO): principes - activiteiten
Arja Kerpel
Basisontwikkeling en OGW
Betekenisvolle opbrengsten voor jonge kinderen
Bea Pompert
Didactische impulsen OGO
Werken met de vijf didactische impulsen in een groep 5-6
Bea Pompert
Taalles als taallab
De taalles als taallab. Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles.
Dolf Janson
Basisontwikkeling bij OGO
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Arja Kerpel

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Kennisrotonde - stel je vraag

Wandelen voor water

Kwink op school

Leerlingen met dyslexie

Academica Business College

Veilig vuurwerk

OGO bovenbouwInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.