Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Rekenonderwijs kan anders! Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding Taalgericht zaakvakonderwijs (3): lezen van teksten in zaakvakken Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taalonderwijs betekenisvol en effectief Taal en omgeving Tweetaligheid relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3 Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat woordenschatonderwijs vernieuwen vraagt om leiderschap Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Dit is dyslexie Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Ontwikkelingsgericht leesonderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Relatie lezen en spelling in groep 5 Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo Nut van verhalen bij dyslexietherapie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Kunstintegratie - Nascholing Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Kiezen voor een cultuurprofiel

Sanne van den Hoek

communicatieadviseur bij LKCA

  

  Geplaatst op 1 juni 2014

van den Hoek, S. (2014). Kiezen voor een cultuurprofiel.
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/cultuurprofiel-artikel.php

School profileren met cultuur

Je kunt je als school op verschillende manieren profileren. In dit artikel staan redenen waarom scholen ervoor kiezen om zich te profileren met een cultuurprofiel. 

Opleiding in de creatieve sector

X11 in Utrecht is een school voor VMBO en HAVO en tegelijk een school voor grafimedia. Twintig procent van het curriculum is gevuld met creatieve en grafimedia-vakken. Leerlingen maken bijvoorbeeld films, websites, collages en illustraties. De school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding en beroep in de creatieve sector. Daarbij besteedt de school niet alleen extra aandacht aan de creatieve vakken, maar ook aan vaardigheden die de leerlingen in die beroepen nodig zullen hebben zoals samenwerken en een probleemoplossend vermogen.

X11 is een heel duidelijk voorbeeld van een school met een sterk cultureel profiel. Ouders en leerlingen kiezen niet zomaar voor X11. Dat is niet toevallig de school waar je naar toe gaat omdat het zo handig bij je om de hoek ligt of omdat al je vriendjes daar ook heen gaan. Dat wil de school ook niet, er is een toelatingsprocedure met een intake.

Waarom kiezen voor een cultureel profiel?

Schoolprofilering gaat over marketing en over het trekken van leerlingen, maar is daarmee zeker niet alleen een platte nietszeggende reclamesaus die je over je school heen smeert om maar te kunnen 'verkopen'. Het doel is vaak ook niet om zoveel mogelijk leerlingen te werven. Wel om een school een heel duidelijk onderscheidende eigen identiteit te geven waar ouders en leerlingen een bewuste keuze voor maken. En dat onderscheidende profiel heeft dan invloed op alle aspecten van je school. Een keuze voor een profiel beïnvloedt (juist) ook het onderwijskundig beleid van de school. Zeker als scholen kiezen voor een cultureel profiel.

Waarom een cultureel profiel? X11 maakt de keuze om op te leiden voor een specifieke sector. Dat is niet de enige keuze. Een school kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een cultureel profiel omdat zij de nadruk wil leggen op het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden als creativiteit en samenwerken. Vaardigheden die zeker niet alleen in de creatieve sector van pas komen en die op de school in alle kunstdisciplines én in andere vakken aan bod kunnen komen.

Ook een leertheorie als die van Howard Gardner's meervoudige intelligenties kan aanleiding zijn om voor een cultureel profiel te kiezen. Een school die onderwijs wil vormgeven vanuit een gelijke aandacht voor de zeven intelligenties van Gardner kan ervoor kiezen middels extra aandacht voor culturele vakken de muzikale, maar ook de lichamelijke en interpersoonlijke intelligenties van leerlingen aan te spreken. 

In het voortgezet onderwijs zijn er op dit moment 43 erkende cultuurprofielscholen verenigd in de Vereniging CultuurProfielscholen. X11 is een van die scholen. Hoewel de cultuurprofielscholen onderling sterk verschillen, delen zij de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De meest voorkomende redenen die deze scholen noemen om zich met cultuur te profileren zijn:

  1. Aansluiten bij leerwensen van leerlingen op het gebied van kunst en cultuur.
  2. Het geven van een inhoudelijke impuls aan de kunstvakken en het aanbieden van extra kunstdisciplines/thema's.
  3. Mogelijkheden bieden aan talentvolle leerlingen
  4. Kunst en cultuur heeft een positief effect op het schoolklimaat en is goed voor de pr.

Aansluiten bij een vereniging?

In het voortgezet onderwijs kunnen scholen die de keuze maken voor een cultureel profiel dus terecht bij de Vereniging CultuurProfielscholen (VCPS) (www.cultuurprofielscholen.nl). De term cultuurprofielschool is in het voortgezet onderwijs een beschermde naam die scholen alleen mogen voeren als zij door de VCPS zijn erkend. (Net als een school zich pas een Daltonschool, Topsport Talent school of Technasium mag noemen na erkenning door de betreffende organisaties/verenigingen). Dat neemt natuurlijk niet weg dat scholen zich ook zonder lidmaatschap kunnen profileren met cultuur en zich bijvoorbeeld kunstzinnige school kunnen noemen.

Redenen voor scholen om zich bij de VCPS aan te sluiten zijn de uitwisseling van kennis en informatie met andere cultuurprofielscholen en juist die landelijke erkenning en de kwaliteitsgarantie die daar mee gepaard gaat en waar een de school zich op voor kan staan. Iedere school die zich aan wil sluiten moet namelijk eerst een traject doorlopen met ondermeer een zelfevaluatie instrument en een visitatie door een team van twee vaste vertegenwoordigers van de vereniging en wisselende vertegenwoordigers (zowel medewerkers als leerlingen) van andere cultuurprofielscholen.

Aan het einde van de visitatie oordeelt dit team over de toetreding van de aanvragende school tot de vereniging. Bij een positief advies is de school vanaf dat moment CultuurProfielSchool en ontvangt een bordje met deze officiële naam voor op de pui. De school betaalt jaarlijks contributie en wordt lid van het netwerk van de vereniging. En elke vier jaar wordt de school opnieuw gevisiteerd.

En in het primair onderwijs?

Het primair onderwijs kent wel scholen die zich sterk profileren met cultuur, maar kent vooralsnog nog geen landelijke vereniging of erkenning. Wel zijn er met name in Den Haag en Amsterdam enkele Kunstmagneetscholen. Deze scholen zetten kunstactiviteiten in als magneet om leerlingen te trekken. Ook deze scholen zijn behoorlijk verschillend en er is niet een heldere procedure die een school moet doorlopen om Kunstmagneetschool te worden. In Den Haag is er sturing op de ontwikkeling van Kunstmagneet vanuit het kunstencentrum het Koorenhuis. Daar geldt een doorlopende leerlijn kunsteducatie van groep 1 tot en met 8 als belangrijkste pijler voor iedere Kunstmagneetschool. In andere plaatsen is de ontwikkeling van Kunstmagneet minder eenduidig.

van den Hoek, S. (2014). Kiezen voor een cultuurprofiel.
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/cultuurprofiel-artikel.php

Gerelateerd

Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers
Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis
Cultuurcoördinator
10 jaar cultuurcoördinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek
Schoolinterieur
Interieur en identiteit
René Leverink
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis
Leren met kunst
Beter leren en onthouden met kunst
Vera Meewis
Kunstintegratie: barrières en succes
Kunstintegratie: opbrengst en veranderproces
Vera Meewis
Kunstintegratie - Nascholing
Kunstintegratie: het belang van nascholing
Vera Meewis


Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal?
Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen?
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Assessment kunsteducatie
Assessment in kunsteducatie – reviewstudie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
CultuurprofielInschrijven nieuwsbriefVolg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.