Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding taalgericht zaakvakonderwijs 1 Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving kunstintegratie nascholing schoolcultuur Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

De gave van dyslexie

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Kerpel, A. (2014). De gave van dyslexie.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/dyslexie-beelddenken.php

>> Het boek Gave van dyslexie direct bestellen.

Waarom zelfs heel slimme mensen soms niet kunnen lezen en hoe ze het kunnen leren

‘Veel van ’s werelds succesvolste mensen danken dat succes aan dezelfde gave die hen verhindert goed uit een boek te kunnen lerenstelt Ron Davis in het boek De gave van dyslexie.

Het verborgen talent

Dyslexie… de meeste mensen denken hierbij aan leesproblemen, letters omdraaien en traag leren. Maar dit is slechts één kant van dyslexie. Er zijn genoeg voorbeelden van dyslectische genieën: Einstein, Edison, da Vinci, ga zo maar door.

Ze waren geniaal, niet ondanks hun dyslexie, maar juist dankzij hun dyslexie. Hun genialiteit én dyslexie ontstaan door dezelfde mentale functie. Deze functie is een gave, een talent. Wat kunnen dyslectici door deze mentale functie?

1.    Ze kunnen het vermogen van de hersenen gebruiken om waarnemingen te wijzigen en te creëren. 
2.    Ze zijn zich buitengewoon goed bewust van hun omgeving.
3.    Ze zijn bovengemiddeld nieuwsgierig.
4.    Ze denken vooral in beelden, in plaats van woorden.
5.    Ze zijn erg intuïtief en sensitief.
6.    Hun denken en waarnemen is multidimensionaal.
7.    Ze kunnen gedachten als werkelijkheid ervaren.
8.    Ze hebben een levendige verbeelding.

Uit deze acht bekwaamheden vloeien – als school en ouders dit niet tenietdoen - twee kenmerkende eigenschappen: een bovengemiddelde intelligentie en grote creativiteit. Hieruit kan de echte gave voortkomen: virtuositeit. Dit extreme meesterschap kan op verschillende gebieden tot uiting komen, bijvoorbeeld wetenschap, kunst of sport.

Wat is dyslexie?

Om in te zien dat dyslexie een gave is, moet je eerst weten wat dyslexie is. Ron Davis bekijkt dyslexie vanuit een nieuw perspectief: het is geen gevolg van hersen- of zenuwletsel, maar dyslexie is een speciale manier om te reageren op het gevoel van verwarring. 

Welke verwarring? Om dat te begrijpen moet je eerst weten hoe een dyslecticus denkt: hij denkt in beelden. Bij elk woord ziet hij in zijn hoofd plaatjes. Een beelddenker kan wel 32 plaatjes in een seconde zien. Het lijkt net een film. 

Maar… bij sommige woorden heb je geen plaatje. Bijvoorbeeld ‘de’ of ‘het’. Dit heten triggerwoorden. Door zulke woorden stagneert de beeldvorming, dit zorgt voor verwarring. Deze verwarring herhaalt zich bij elke triggerwoord. De dyslecticus concentreert zich dubbel of zelfs driedubbel om te zien wat er staat. Bij elk triggerwoord neemt de verwarring toe en als de verwarringsdrempel bereikt is, dan wordt de lezer gedesoriënteerd. 

Het leerprobleem

Als je dit proces stap voor stap weergeeft, zie je als blauwdruk van het leerprobleem:

-    De lezer krijgt een prikkel die het niet kent (bijv. een woord of symbool).
-    Het uitblijven van herkenning stimuleert desoriëntatie.
-    Desoriëntatie veroorzaakt het opnemen van foutieve gegevens. Foutieve gegevens leiden tot fouten.
-    Fouten veroorzaken een emotionele reactie. Een emotionele roept frustratie op.
-    De lezer bedenkt dwangmatige oplossingen. Het leerprobleem bestaat uit deze oplossingen, want ze bemoeilijken het leerproces.

Desoriëntatie

Deze desoriëntatie vormt de kern van het probleem. Oriëntatie wil zeggen: je weet waar je bent, in relatie tot je omgeving. Met je ogen zie je dingen en de hersenen maken daar een 3D plaatje van. Dit is je visuele waarnemingspunt.

Maar er is ook een waarnemingspunt van waaruit je naar denkbeelden en gedachten kijkt. Ron Davis noemt dit het mind’s eye. Het mind’s eye zit iets boven en achter je hoofd. Als dit mind’s eye verplaatst, raak je gedesoriënteerd.

En dit is nu precies wat gebeurt als een dyslecticus gedesoriënteerd is. Hij gaat een woord multidimensionaal bekijken in een poging om er iets in te herkennen. Het mind’s eye blijft niet op zijn plek, maar gaat rond een woord zweven en bekijkt het van de voor- zij- of achterkant. Hij kan in no time een woord op veertig verschillende manieren bekijken. Als leerkracht lijkt het dat een kind heel sloom leest, maar feitelijk gaan de hersenen razendsnel. 

De Davis procedures

Het leesprobleem aanpakken kan door het beheersen van de desoriëntatie. Want als een zwevend mind’s eye teruggaat naar zijn oriëntatiepunt, dan is de desoriëntatie over. Daar zijn twee eenvoudige procedures voor:

-    De Davis Alignment Procedure. Deze methode helpt bij het vinden en gebruikmaken van een stabiele locatie voor het mind’s eye. Het is een methode om desoriëntatie zelf te corrigeren, te controleren en uit te schakelen.
-    De Davis Oriëntatie Counseling. Dit op de persoon toegesneden programma leert hoe je desoriëntatie kunt corrigeren en je oriëntatie kunt behouden. Het is een methode waardoor je het lezen, schrijven rekenen of de aandacht kunt verbeteren. Zo’n counseling duurt ongeveer 30 uur.

Het doel van deze procedures is niet het voorkomen dat iemand desoriënteert, want desoriëntatie is een waardevolle gave. Maar je leert om de desoriëntatie in of uit te schakelen. 

Symbolen kleien

Ook al kun je de desoriëntatie opheffen, triggerwoorden blijven lastig omdat je er geen beeld bij hebt. Om een triggerwoord te leren denken, moet je de dyslecticus een eigen beeld laten scheppen van het woord. Dit kan door de symbolen en triggerwoorden uit klei te maken. Dat is de werkwijze van de Symbol Mastery.

Bij deze procedure leer je wat een symbool betekent, hoe het eruitziet en hoe het klinkt. De meeste dyslectici hebben last van dezelfde triggerwoorden. Daarom staat in het boek ook een lijst met triggerwoorden. Deze lijst niet voor elke dyslecticus 100% hetzelfde. 

Om de leerproblemen van dyslexie echt te overwinnen, moeten alle triggerwoorden en –symbolen zo grondig geleerd worden, dat ze verinnerlijkt zijn.

Het laatste gedeelte van het boek is een letterlijke beschrijving van de dyslexie procedures, je kunt er zo mee aan de slag. Het is een aanrader voor ieder die te maken heeft met dyslexie in zijn omgeving. Het maakt niet uit of je nu ouder, leerkracht, dyslexiebehandelaar of zelf dyslectisch bent. Met laatstgenoemden is rekening gehouden: het boek is geschreven in een groot, duidelijk lettertype.

De gave van leren

Davis gebruikt deze revolutionaire technieken ook bij het aanpakken van leerstoornissen: ADD/ADHD, rekenproblemen (dyscalculie en acalculie) en schrijfproblemen (dysgrafie en agrafie). Hier kun je meer over lezen in het boek De gave van leren. Hij beschrijft heel inzichtelijk waardoor de problemen ontstaan. Ook laat hij stap voor stap zien hoe je door mentale en fysieke oefeningen en 'speciaal leergereedschap' de problemen kunt corrigeren. Maar wat zeker zo belangrijk is: hij leert de gave erkennen.

Bestellen

N.a.v. Ronald D. Davis met Eldon M. Braun, De gave van dyslexie, ISBN 978 90 389 2128 0, € 17, 95. Het boek is te bestellen via

en

N.a.v. Ronald D. Davis met Eldon M. Braun, De gave van leren, ISBN 978 90389 2129 7, € 24, 95. Het boek is te bestellen via

Kerpel, A. (2014). De gave van dyslexie.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/dyslexie-beelddenken.php

Gerelateerd

Voorkom leesproblemen met BOUW!
Voorkom leesproblemen met BOUW!
Bouw! is een effectief computergestuurd interventieprogramma
OnderwijsAdvies 
Beelddenken begrepen
Beelddenken begrepen
Signaleren en begeleiden van beelddenkers in het primair onderwijs
Medilex Onderwijs 
Begeleiding dyslexie
Naar een brede begeleiding van dyslexie in het basisonderwijs
Terry van de Beek
Dyslexie behandeling
Behandeling van dyslexie met de FL methode
Anna Bosman
Dyslexie en depressie
Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie
Anna Bosman
Lettertype Dyslexie
Positieve ervaringen met het lettertype ‘Dyslexie’: Een placebo effect?
Anna Bosman
IQ-test beelddenkers
Beelddenkers en IQ onderzoek
Lisanne van Nijnatten
Eindexamen en dyslexie
Eindexamen doen met dyslexie in 2015. Een verhaal uit de praktijk.
Terry van de Beek
Dyslexie tips
Dyslexie - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Tijdig signaleren
Dyslexie tijdig signaleren - Het komt vanzelf wel?
Terry van de Beek
Denken in beelden
Denken in beelden
Arja Kerpel
Krachtig anders leren
Krachtig anders leren - Kernvisie methode
Arja Kerpel
Ontwikkelingsdyslexie
Ontwikkelingsdyslexie: Maken wij kinderen dyslectisch?
Ewald Vervaet
Dyslexieverklaring terecht?
Heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Teije de Vos

Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën in het vmbo?
Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3
Aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2: zinvol!
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Relatie lezen en spelling in groep 5
Hoe kan lezen in groep 5 effectief worden verbeterd?
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Leesvaardigheid zaakvakken
Verbetering leesvaardigheid voor zaakvakken
Begrijpend lezen po
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs
Woordenschat leesbegrip
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
Mentale voorstellingen
Leren lezen met mentale voorstellingen
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
Toetsvormen
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen in taalonderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Gave van dyslexieInschrijven nieuwsbriefVolg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.