Onderwijs begrippen

Onderwijskundige begrippen bibliotheek. Elk begrip is beschreven in 100 woorden. Binnen een minuut weet u de betekenis van het begrip. Onderaan elke uitleg staan verwijzingen naar gerelateerde thema's of verdiepende artikelen.

2
21st century skills
A
achterstandsleerlingen
actieplan Leraar 2020
activerend onderwijs
adaptief onderwijs
add
adhd
agressie
ambulante begeleiding
asperger
ass
attitude
attributie
autisme
automatiseren
avi-niveau
B
basisbehoeften
basisontwikkeling
beelddenken
beginsituatie
begrijpend lezen
begrippen
behaviorisme
bekwaamheidsdossier
belevingswereld
beoordelingsgesprek
beroepsonderwijs
betrokkenheid
bewegingsonderwijs
bibliotherapie
bijzonder onderwijs
bildung
blended learning
boeiend onderwijs
brain based teaching
brede school
brugklas
bso
burgerschap
burgerschapsvorming
C
cd
cito
cito-score
classificeren
clusteren
clusteronderwijs
co-teaching
coaching
cognitieve belasting
cognitieve ontwikkeling
communicatie met ouders
compacten
competentie
concentratie
concentratieproblemen
concentratiestoornissen
constructivisme
contactpersoon
continurooster
convergente differentiatie
co÷peratief leren
co÷peratieve werkvormen
counseling
creativiteit
cultuurprofielschool
curriculum
D
dagarrangementen
dalton-onderwijs
dcd
diagnosticeren
didactiek
didactische werkvorm
differentiatie
digitaal schoolbord
directe instructie
divergente differentiatie
dl
dle
doorzettingsvermogen
doubleren
DSM
duurzame organisatieontwikkeling
dyscalculie
dysgrafie
dyslexie
dyslexieonderzoek
dyslexieprotocol
dyslexieverklaring
dyspraxie
E
e-learning
effectieve instructie
eindtoets basisonderwijs
emotionele intelligentie
empathie
empirische cyclus
engels
entreetoets
erfgoededucatie
ervaringsgericht onderwijs
evalueren
exacte vakken | bŔta vakken
executieve functies
exemplarisch onderwijs
F
faalangst
feedback
formatieve assessment
freinet onderwijs
functiemix
functioneringsgesprek
funderend onderwijs
G
gedragsproblemen
gedragsstoornissen
geen-bodem-syndroom
geletterdheid
gesprekkencyclus
gezag
gilles de la tourette
goed bestuur
groeidocument
groepsgrootte
groepsplan
groepsvorming
gym
H
handelingsgericht werken
handelingsplan
hangjongeren
hechtingsstoornissen
heterogene groepen
homeschooling / thuisonderwijs
hoogbegaafdheid
hoogsensitiviteit
huiswerkbegeleiding
hyperactiviteit
I
ICT in het onderwijs
identiteit
inclusief onderwijs (ION)
indicatie
instructietafel
integraal kindcentrum (IKC)
integraal personeelsbeleid (ipb)
intern begeleider
interventie
iq-test
J
jenaplan-onderwijs
jeugdcriminaliteit
K
kerndoelen
kernkwaliteiten
kinderdagverblijf (KDV)
kinderopvang
klachtencommissie
klasinrichting
klassenmanagement
kleutertoetsen
kunstonderwijs
kwaliteitskaarten
kwaliteitszorg
L
la/lb-schaal
learning analytics
leefwereld
leerkrachtvaardigheden
leerlijn
leerlingbegeleiding
leerlingenzorg
leerlinggebonden financiering
leerlingvolgsysteem
leeromgeving
leerplicht
leerplichtambtenaar
leerprestaties
leerproces
leerstijl
leerstofaanbod
leerstofjaarklassensysteem
leerstrategie
leiderschapsstijl
lerarenbeurs
lerarenregister
lerend netwerk
lerende school
lesdoelen
lio-stage
lumpsum
M
mcdd
medezeggenschapsraad
mediawijsheid
meervoudige intelligenties
metacognitie
mindfulness
mindmap
mindset
ministerie van ocw
montessori-onderwijs
morele ontwikkeling
motivatie
motorische ontwikkeling
N
nationaal onderwijsakkoord
natuurlijk leren
niveauwaarde
nld
normering
normjaartaak
O
observatieformulier
observatiemethoden
observeren
odd
onderpresteren
ondersteuningsplan
ondersteuningsplicht
ondersteuningsprofiel
onderwijsassistent / klassenassistent
onderwijsbehoeften
onderwijsinspectie
onderwijskwaliteit
onderwijsleerproces
onderwijsontwikkeling
onderwijstijd
onderwijstoezicht
onderwijsvernieuwing
onderzoekend leren
ontdekkend leren
ontwikkelingsgebieden
ontwikkelingsgericht onderwijs
ontwikkelingsperspectief (OPP)
ontwikkelingspsychologie
ontwikkelingsstoornissen
ontwikkelingsvoorsprong
opbrengstgericht werken
openbaar onderwijs
oplossingsgericht werken
opvoedingsondersteuning
orthopedagogiek
ouderavond
ouderbetrokkenheid
ouderbijdrage
ouderparticipatie
oudertevredenheidspeiling
P
passend onderwijs
pdd
pdd-nos
pedagogiek
pedagogisch klimaat
percentielscores
perfectionisme
persoonlijk meesterschap
persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)
persoonlijke ontwikkeling
pesten
pestprotocol
peuterspeelzaal
piaget
plusklas
positieve psychologie
positive behavior support (pbs)
potentieelgericht onderwijs
preteaching
probleemjongeren
probleemoplossend vermogen
projectonderwijs
protocol erwd
psychosociale ontwikkeling
R
raad van toezicht
referentieniveau
reflecteren
regionaal expertisecentrum (REC)
registerleraar
rekenen
rekentoets
remedial teaching
remediŰren
Responsiviteit
resultaatgericht onderwijs
roos van leary
rugzak
S
samenwerkend leren
samenwerkingsverband
samenwerkingsvormen
SBL competenties
scaffolding
schakelklas
schoolbegeleidingsdienst
schoolbestuur
schoolgids
schoolklimaat
schoolkosten
schoolleider
schoolloopbaan
schoolontwikkeling
schoolplan
schoolprofiel
schooluniform
schorsing
schrijfontwikkeling
selectief mutisme
self-efficacy
signaleren
slaagpercentage
slo
smarti
sociaal constructivisme
sociaal-emotionele ontwikkeling
sociale vaardigheden
sociogram
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
spelling
spelontwikkeling
spelvormen
spijbelen
sterrenschool
stotteren
systeemdenken
T
taakgericht werken
taalontwikkeling
taxonomie van bloom
teaching to the test
teamleren
techniek
technisch lezen
tevredenheidsonderzoek
toerusten en vormen
toetsen
toetskalender
toezichtkader
traditioneel vernieuwingsonderwijs
tussendoelen
tweetalig onderwijs TTO
U
uitstroomniveau
V
value based education
veiligheid
verantwoordelijkheid
verbreding
verdieping
verrijking
vertrouwenspersoon
vrijeschoolonderwijs
vrijheid van onderwijs
vroegsignalering
voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
W
welbevinden
werkdruk
wet op het primair onderwijs (WPO)
wiskunde
woordenschat
wsns
Z
zaakvakken
zelfbeeld
zelfbeoordeling
Zelfdeterminatie theorie
zelfregulatie
zelfstandigheid
zelfvertrouwen
zorgklas
zorgplan
zorgstructuur
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.