Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!

Machiel Karels

Oprichter wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij De lerende school

  

machiel@delerendeschool.nl

  Geplaatst op 1 juni 2015

Karels, M. (2015) Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/visie-onderwijs-2032-moreel-kompas.php

Het platform onderwijs2032 doet haar uiterste best om lijnen uit te zetten voor goed onderwijs in 2032. Dat is een lovenswaardig initiatief. Werken vanuit visie is sowieso belangrijk en het onderwijs is het zeker waard om branchebreed over na te denken. Toch wil ik in dit artikel enkele kanttekeningen maken aan de hand van vijf stellingen.

Wat ertoe doet bij onderwijs en opvoeding, is niet veranderd in 2032

Wat mij nogal triggert in de visie van het Platform onderwijs2032 is het belang wat zij hechten aan het element 'middelen'. Telkens gaat het over de '(informatie)technologische revolutie' en over het veelvuldige gebruik van allerlei digitale middelen door kinderen en jongeren.

Als het gaat over de digitale middelen, is er weinig zinnigs te zeggen over een periode die bijna 20 jaar in de toekomst ligt. Eenzelfde periode terug in de tijd was er nog vrijwel geen sprake van internet en had bijna niemand een mobiele telefoon. Nu al denken over de techniek van 2032 is behoorlijk ambitieus en zou je ook zelfoverschatting kunnen noemen.

Daarbij komt dat de meest basale en elementaire leerprocessen niet afhankelijk zijn van middelen. Metacognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden: ze zijn van alle eeuwen. Je kunt er zeker van zijn dat die over 20 jaar nog steeds belangrijk zijn.

Veel gebruik van digitale middelen is zowel risico als kans

De twijfel over de eventuele positieve effecten van digitale middelen wordt steeds groter. Veel onderwijskundigen hebben het gevoel dat het op z'n zachts gezegd ook veel nadelen heeft. Maar er is nog te weinig bewijs. Al kwam er onlangs verontrustend nieuws over de digital natives. Ze hebben een ondiepe informatieverwerking en zijn dwangmatig snel afgeleid. Bij velen is ook sprake van een verminderde zelfbeheersing.

Ook het OESO rapport van 2015 is negatief over de inzet van ICT in het onderwijs. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk. En de ICT-bloggers buitelden over elkaar heen om kanttekeningen bij het rapport te maken. Maar gebleken is dat er in de landen die flink geïnvesteerd hebben in ICT in het onderwijs geen merkbare verbeteringen te zien zijn. Het is dus niet zo dat de invoering van computers automatisch leidt tot betere leerresultaten.

De kans is groot dat er in 2032 veel  meer wetenschappelijk bewijs is dat de digitale revolutie een nadelige invloed heeft op het leren van kinderen en jongeren. Wellicht keert de wal het schip en zijn er in 2032 veel scholen erg terughoudend bij de inzet van digitale media. Manfred Spitzer, auteur van 'Digitale dementie' zal het toejuichen.

Ik ben niet tegen de inzet van digitale middelen in het onderwijs. Bepaalde processen in het onderwijs kun je natuurlijk erg goed automatiseren. Bijvoorbeeld het inoefenen van vaardigheden en het opzoeken van informatie. Ik ben wel tegen het ondoordacht inzetten van ICT waarbij er te weinig aandacht is voor de werkelijke leerprocessen bij kinderen. En bij die cruciale leerprocessen heb je doorgaans geen digitale media nodig.

Professionele leerkracht doet het met wat er is

De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leerkracht. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook in 2032 onverminderd van kracht zijn.

Een goede leerkracht heeft het doel van onderwijs helder voor ogen. Hij weet ook goed in welke maatschappij hij leeft. En dan kijkt hij om zich een en maakt gebruik van de middelen die er zijn om de onderwijsdoelen te realiseren. Is dat een kleitablet, een krijtbord, een laptop of een iDing. Van dat laatste apparaat hebben u en ik nog nooit gehoord, maar dat geldt voor veel apparaten die in 2032 gangbaar zijn.

Ook het OESO rapport komt tot een vergelijkbare conclusie: Technologie is geen magisch middel. Het is een hulpmiddel voor innoverende docenten die weten wat ze willen veranderen en hoe ze dat willen doen. Dat is de plek van de middelen: je kunt er goed onderwijs mee versterken. Maar het goede onderwijs is één op één verbonden met de persoon van de leerkracht.

Ik ben niet zo bang voor de techniek van 2032 en leerkrachten in 2032 zijn dat ook niet. Zij zijn immers in een digitale wereld opgegroeid en kunnen leerlingen dan prima op dat vlak begeleiden.

Moreel kompas steeds belangrijker

Waar ik me meer zorgen om maak, is het ethisch bewustzijn van de huidige generatie. De snelle ontwikkelingen van de digitale media hebben nogal wat grenzen doen vervagen. Ik heb sterk de indruk dat de opvoeders dit de afgelopen jaren niet helemaal hebben kunnen bijbenen als het gaat om de morele vorming van hun kinderen.

Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe belangrijker de selectie en duiding is. Selectie kan je alleen doen als er basiskennis aanwezig is. En voor duiding heb je normen en waarden en een moreel kompas nodig. Wat mij betreft wordt daar de komende jaren een sterkere focus op gelegd. De multimediale samenleving heeft wat mij betreft de behoefte aan ethisch besef op de spits gedreven.

Dit betoogt ook Gert Biesta in de onderwijsfilm van Operation Education die onlangs werd gepresenteerd. Iedereen hamert maar op de ontwikkeling van de talenten van kinderen. En daar doet hij niets van af. Hij geeft echter aan dat dit wel gecombineerd moet worden met de morele ontwikkeling. Want het ontwikkelen van kwaliteiten zonder moraal kan gemakkelijk leiden tot kwaadaardige talenten.

Biesta geeft aan dat het uiteindelijke doel van onderwijs een volwassenheid is met een sterk ontwikkeld ethisch bewustzijn. We moeten kinderen leren hun verantwoordelijkheid te nemen in relatie tot de anderen in de samenleving. Elke eigen behoefte wordt begrensd door de behoefte van anderen.

Kinderen moeten meer naar buiten!

Als de huidige trend van digitalisering zich doorzet, moet er gerichter aandacht worden gegeven aan het naar buiten gaan met kinderen. Nu al zitten kinderen veel te veel binnen en dan vaak ook nog gekluisterd aan televisie, computer of smartphone. Als deze lijn zich doorzet, ziet het er somber uit in 2032.

Buiten spelen geeft energie en er komen hormonen vrij die je vrolijk maken. Je voorkomt overgewicht en het leren gaat gemakkelijker bij voldoende beweging. Daarnaast is buiten spelen vaak een sociale activiteit waardoor de sociale vaardigheden ontwikkeld worden.

Ik denk dat het zinnig is om bewegen en buiten spelen meer te stimuleren dan dat nu gedaan wordt. Een kind leert spelend en dat moeten we uitbuiten. Een gerichte inzet van digitale oefenprogramma's kan tijd vrijmaken voor het noodzakelijke en leuke (buiten) spelen.

Je kunt ook naar buiten gaan om geïntegreerd te leren. Onlangs kwam ik tijdens een wandeling in een natuurgebied een schoolklas tegen. Wat waren ze aan het leren! Ze maakten foto's met hun mobieltjes, werkten samen bij het opzoeken van plantennamen en waren uiterst betrokken. De leerkracht liep mee en stelde allerlei vragen. Natuurlijk gingen ze naderhand de resultaten verwerken in een digitale presentatie. Maar wel éérst naar buiten om de kennis in het echte leven op te doen!

Bronnen

Karels, M. (2015) Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/visie-onderwijs-2032-moreel-kompas.php

Gerelateerd

Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Inspiratiesessie tablets
Inspiratiesessie tablets

Timpaan Onderwijs 
Effectief duoschap
Effectief duoschap
De sleutel tot succesvolle duobanen in het primair onderwijs
Medilex Onderwijs 
Introductieworkshop 21e eeuw vaardigheden
Introductieworkshop 21e eeuw vaardigheden
Utrecht
Bazalt | HCO | RPCZ 
Het vrije spel
Het vrije spel
Sieneke Goorhuis
Onderwijs moet boeien
Onderwijs moet niets, behalve boeien
Jan Jutten
Overladenheid
Overladenheid, de erfzonde van het onderwijs
Henk Sissing
Digitaal schoolbord
De kracht van het digitaal schoolbord
Jos CŲp
Subjectificatie
Persoonsvorming of subjectificatie? Een poging tot verdere verheldering
Gert Biesta
Biesta reflectie
Reflecties bij Het prachtige risico van onderwijs van Gert Biesta
Harm Klifman
Blended learning
Grenzen verleggen met blended learning
Sylvia Peters
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels
High impact learning (1)
High impact learning: model voor de toekomst (1)
Filip Dochy
High impact learning (1)
High impact learning: model voor de toekomst (1)
Filip Dochy
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
Machiel Karels
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs Ė Gert Biesta
Machiel Karels
Digitale media en kinderhersenen
Digitale media en kinderhersenen
Ewald Vervaet
Kleuters en iPads
Kleuters worden dommer van iPads
Sieneke Goorhuis
Nationaal curriculum
De vorming van een nationaal curriculum: #onderwijs2032
Marjolein Zwik
Platform #onderwijs2032
Het platform #onderwijs2032: hun eerste advies
Casper Hulshof
Overdenkingen Schnabel I
Enkele overdenkingen bij Schnabel I #onderwijs2032
Marjolein Zwik
Vreemde talen onderwijs
Platform Onderwijs2032 helpt vreemde talen onderwijs om zeep
Erna Brummel
Onderwijs2032 professionalisering
Onderwijs2032 als nadere professionalisering
Dick van der Wateren
Time-out 2032
Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?
Marjolein Zwik
Curriculum geen visie
Een curriculum is nog geen visie
Gert Biesta

Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Feedback en motivatie
Kan feedback motivatie en resultaten van studenten positief beÔnvloeden?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Effect geanimeerde prentenboeken op taalontwikkeling
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Tablet in het onderwijs
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren
De online school: welke voorbeelden zijn daarvan en werkt het?
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
Animaties taal po
Gebruik van animaties bij taal in basisonderwijs
Gebruik animaties po
Gebruik van animaties in basisonderwijs
Animaties natuur po
Gebruik van animaties bij natuuronderwijs in het basisonderwijs
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Stellingen #2032Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.