Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?

Marjolein Zwik

Leerkracht basisonderwijs en Master SEN bij Unicoz onderwijsgroep

  

  Geplaatst op 1 juni 2016

Zwik, M. (2016). Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/ons-onderwijs-2032-hoe-verder.php

Sinds de presentatie van het definitieve advies van Paul Schnabel is er zowel in de media als in de Tweede Kamer een storm van kritiek ontstaan. Dit overigens niet altijd ten onrechte, want ook ik plaats de nodige vraagtekens bij de sfeer die het uitademt en de wijze waarop het is gepresenteerd. Zo zou de oppervlakkige lezer of toehoorder kunnen denken dat Nederland overstapt op progressief, leerlinggestuurd onderwijs met geÔntegreerde vakken die grotendeels op een digitale manier verwerkt worden, met maatwerk hoog in het vaandel en zonder veel kennisoverdracht? Deze gedachte is niet zo raar, aangezien bij de presentatie filmpjes werden getoond van scholen die het advies 'al in de praktijk brachten': deze scholen ademden wel deels bovenstaande sfeer uit. Tezamen met de persoonsvorming die door een aantal groepen als 'staatspedagogiek' werd geÔnterpreteerd, zat en zit de weerstand er goed in.

"Het advies wekt de indruk dat het over het 'hoe' gaat en te weinig over het 'wat'."

Dat riep ook bij mij weerstand op. Toen daar de benoeming van een voorzitter van een ontwerpteam dat met het advies aan de slag zou gaan, bovenop kwam nog voordat de Tweede Kamer over het advies had gedebatteerd, gingen bij velen de hakken definitief in het zand.

Time-out

Het heeft de gemoederen de laatste maanden nogal beziggehouden en zal dat ook nog wel een tijdje blijven doen. De uitwerking van het advies heeft even een time-out gekregen en dat kan een positieve stap zijn. De vraag is: wat gaat de beroepsgroep doen? Staat er niet in het advies dat leraren zelf meer zeggenschap en autonomie moeten krijgen over het nieuwe curriculum en het onderwijs dat zij geven? Willen wij niet wťťr uitvoerders worden van de onderwijsideeŽn van anderen, dan zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en met elkaar in gesprek moeten gaan over het curriculum.

"Het moet gaan over het 'wat' en niet over het 'hoe'."

De onderwijsvisie van eenieder zal ruimte moeten krijgen om het 'wat' verder uit te werken in een didactische onderwijsvisie: het 'hoe'. Het is aan de leraar, het team en de school om een onderbouwde visie te verwoorden en te implementeren. Een visie die niet gebaseerd is op beeldvorming en onderwijsmythes. In ons polderlandje zal dat her en der scholen opleveren van verschillend signatuur, maar is dat ook niet een voorrecht van onze vrijheid van onderwijs? Er valt voor ouders en leerlingen wat te kiezen. Het ene soort onderwijs is geschikter voor een bepaalde leerling (en leraar) dan het andere. Het belangrijkste is dat leraren kritisch blijven reflecteren op hun eigen handelen en hun onderwijs en verantwoording blijven nemen om goed onderwijs te geven.

Facilitatie

Om praktisch aan de slag te gaan met een nieuw curriculum en dit in de toekomst actueel en scherp te houden, zullen leraren gefaciliteerd moeten worden. Deze time-out kan gebruikt worden om dat in nieuwe cao's goed te regelen. Zonder goede randvoorwaarden is men aangewezen op amateuristisch enthousiasme, terwijl er professionele verwachtingen gesteld worden.

Nu verderÖ

Een aantal leraren hebben de handschoen opgepakt en zien Onderwijs2032 als een kans om het curriculum bottom-up te veranderen. Er kan een antwoord gevonden worden op het probleem van het overladen en versnipperde curriculum (De Onderwijsraad, 2014). Ook kunnen er vakken toegevoegd of anderszins geÔntegreerd worden die met oog op de toekomst een plek behoeven in ons onderwijs zonder weer een gevoel van overladenheid te veroorzaken. Dit zijn belangrijke beslissingen waar leraren een stem in horen te hebben. Dat betekent niet dat we het advies kritiekloos omarmen, maar om het advies, de uitwerking ervan en het moment te laten passeren, vinden wij een gemiste kans.

Daarom hebben wij met elkaar een apologie opgesteld. Iedereen kan hier uitgebreid kennis van nemen, over nadenken en medeondertekenen. Het is zeker niet de bedoeling om alleen met gelijkgestemden dit avontuur aan te gaan. We willen namelijk een discussie voeren met een uiteindelijke conclusie die breed gedragen worden met respect voor ieders inzicht.

Met Thomas Alva Edison in gedachte: "Ontevredenheid is de eerste noodzaak voor vooruitgang".

Zwik, M. (2016). Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/ons-onderwijs-2032-hoe-verder.php

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Time-out 2032Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.