Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?

Dick van der Wateren

Docent natuurkunde en nlt, edublogger en auteur bij dickvanderwateren.nl

  

  Geplaatst op 1 juni 2015

Van der Wateren, D. (2015) Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/standaardtesten-onderwijs-moet-dat.php

“Ik heb al tien citotoetsen gehad,” zegt Senna. Hij verdiept zich weer in zijn kipnuggets. Voor hem is het niets bijzonders. We zijn met de familie uit eten in het restaurantje bij ons in de haven en het gesprek gaat over school. Het duurt even voor het bij mij aankomt. Mijn kleinzoon van zes heeft al ruim tien citotoetsen achter de rug. In Groep 3!

Zijn broer Jesse van negen is de tel kwijt van alle citotoetsen die hij al achter de rug heeft. Elk jaar wel een paar. Je zou toch zeggen dat de juffen en meesters zo langzamerhand wel weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Maar nee, gooi er maar weer een toets tegenaan. Waarschijnlijk moeten ze wel, of ze willen of niet. Alle scholen doen het dus wij ook maar.

Mijn zoon vertelt over een jongetje van Jesse zijn leeftijd dat uit de citotoetsen als zwakbegaafd was gekomen. Niemand had tot dan toe iets bijzonders aan hem gemerkt, ook de leerkracht niet. Toch was het advies speciaal onderwijs en dan nog was de vraag of het wat zou worden. Gelukkig is zijn juf een nuchtere, ervaren docent. Haar advies aan de ouders was de testresultaten te negeren.

“Er is niets mis met jullie Martijn. Hij scoorde wat laag op zijn cito. Maar daarom is hij nog niet zwakbegaafd."

Wat is hier aan de hand? Vanwaar die onweerstaanbare drang van onderwijsbestuurders, maar ook veel schoolleidingen, om kinderen steeds maar weer bloot te stellen aan standaardtesten zoals de citotoets? Ouders denken misschien dat dat wel ergens goed voor zal zijn. Meten is weten, immers? Maar wat meten die toetsen eigenlijk?

Wat toetsen de toetsen?

Ook op de middelbare school gooien we de kinderen dood met citotoetsen, rekentoetsen en taaltoetsen. Waarvoor? Een argument dat je wel hoort is dat we daarmee naar buiten duidelijkheid en transparantie scheppen. Bijvoorbeeld naar de ouders. Op de resultaten van die toetsen kunnen we worden afgerekend. Met andere woorden, de kwaliteit van ons onderwijs kunnen we meten met de resultaten van standaardtests? Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar met alle respect, ik geloof daar niets van.

Alles wat die toetsen meten is wat een kind op een bepaald moment weet en kan en dan nog maar op een heel beperkt gebied. Ze testen reken- en taalvaardigheid en kennis op een paar terreinen. Allemaal heel belangrijk, tot uw dienst, maar ze testen niet de creativiteit, muzikaliteit, motorische begaafdheid, vaardigheid in het oplossen van problemen, sociale vaardigheden, reflectievermogen en ga nog maar even door. Toch ook allemaal belangrijke vaardigheden waarmee je het leven succesvol aan kunt.

Nog erger is dat die testen alleen maar laten zien wat je tot dan toe hebt geleerd – in het beste geval, want kinderen kunnen door faalangst of een stoornis laag scoren. Ze laten niet zien – en kunnen dat ook niet laten zien – welke mogelijkheden een kind heeft, wat zijn of haar talenten zijn, sterke en zwakke kanten.

Dat zijn toch de dingen die je als ouder en als docent graag van een kind zou willen weten. Die toetsen kijken alleen maar achteruit, niet vooruit. Strikt genomen test je met die toetsen niet meer dan het vermogen van een kind om zo’n toets te maken, meerkeuzevragen in te vullen, stressbestendigheid.

De toetsresultaten geven ook geen aanwijzingen of een kind onderpresteert of niet. Ik zeg het er maar bij, omdat hierover een wijdverbreid misverstand bestaat. Als er iets duidelijk is in de omvangrijke literatuur over (hoog)begaafdheid, is dat je geen uitspraken kunt doen over onderpresteren van een leerling wanneer je geen idee hebt van zijn mogelijkheden in de eerste plaats.

Het lijkt een waarheid als een koe, maar scholen schrikken nog wel eens terug voor de consequenties. Het betekent dat je leerlingen moet testen op intelligentiestructuur, motivatie en prestatie en dat kost geld en is een hoop gedoe. Bijkomend effect is wel dat je een schat aan gegevens krijgt over je leerlingen, waarmee leerkrachten, mentoren, teamleiders en het zorgteam hun voordeel mee kunnen doen.

Determineren

Wat mij betreft mogen we in het voortgezet onderwijs ook wat kalmer aan doen met proefwerken en overhoringen. Ja, maar we moeten toch determineren? hoor je dan. Misschien. Maar heb je daar echt al die proefwerken voor nodig? Voor mij is een toets een moment van feedback voor de leerling om vast te stellen of hij de stof voldoende beheerst. Als dat zo is kan hij verder. Zo niet, dan moet hij nog wat extra oefenen. Wie schiet er wat mee op als ik een leerling een drie geef voor natuurkunde en dan op de rapportvergadering zeg dat het wel nooit een vier zal worden?

Misschien heeft ze wat extra aandacht nodig? Of zijn er belemmeringen waardoor ze niet optimaal functioneert in mijn les? Ervaren docenten weten vaak al aan het begin van klas drie welk profiel een leerling wel of beter niet kan kiezen in de bovenbouw. Als je dat dan weet, dan ga je toch de rest van het jaar fijne lessen geven zonder gestress over proefwerken? Die heb je, als je je ogen en oren open houdt, niet nodig om te determineren.

In een andere blog, “In het voorgezet onderwijs moet elke toets herkansbaar zijn”, liet ik een leerling aan het woord. Die vroeg zich af waarom leerlingen zo lang al voor het eindexamen worden blootgesteld aan examenstress. Goede vraag. Vooral als je ziet hoe voor sommige vakken steeds weer een flink deel van de leerlingen zich ziek meldt voor een proefwerk.

Schaf standaardtoetsen af

In de VS en Canada gaan steeds meer stemmen op om standaardtoetsen af te schaffen. Daar was het in sommige staten dan ook ver doorgeschoten. Wie een wel heel kras voorbeeld wil lezen van waar al dat testen en scholen afrekenen op testresultaten toe kan leiden, leze de blog van Joe Bower. Daar wordt een school die uitsluitend kinderen met ernstige gedrags- en leerproblemen (o.a. tienermoeders) opneemt, afgerekend op de lage testscores. Bower spreekt van misbruik van data en zegt: “If all you know about a school or student is their standardized test scores, then you don’t know very much.” Enfin, lees zelf maar.

Laten we in Nederland en België het tij van de standaardtests keren!

Van der Wateren, D. (2015) Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/standaardtesten-onderwijs-moet-dat.php

Gerelateerd

OpbrengstBewust Werken
OpbrengstBewust Werken

Timpaan Onderwijs 
Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Een andere kijk op toetsen in groep 3 t/m 8
Medilex Onderwijs 
KIJK! voor groep 1-2 Implementatie & Borging
KIJK! voor groep 1-2 Implementatie & Borging
Amsterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
ParnasSys als bouwsteen in onderzoekend leren
ParnasSys als bouwsteen in onderzoekend leren
Van instrumenteel naar onderzoeksmatig werken
De lerende school 
Volgen van de ontwikkeling
Volgen van ontwikkeling: evalueren - normeren - LVS - rapportage
Arja Kerpel
Citoscore hanteren
Citoscore hanteren
Sieneke Goorhuis
Citoscore misverstanden
Meten is niet ŗlles weten
Teije de Vos
Kleuters zonder cito
Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito toets
Wijnand Gijzen
Leesrijpheid toetsen
Leesrijpheid moet je toetsen! Maar op welke manier?
Ewald Vervaet
Tips woordenschat
Knikkers spelers en spel: tips voor woordenschatonderwijs.
Paul Filipiak
Overladenheid
Overladenheid, de erfzonde van het onderwijs
Henk Sissing
Eindtoets overbodig
Hoe de Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is
Rijk van Ommeren
Groep 1 en 2 niet toetsen
In groep 1 en 2 niet toetsen, maar observeren!
Teije de Vos
Stop de kleutertest
Stop het testen van peuters en kleuters. Ervaren leerkrachten zijn deskundig.
Dick van der Wateren
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Teije de Vos
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren
Wegcijferen door toetsen
Laat je niet wegcijferen
Paul Filipiak

Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Voorwaarden formatieve toetsing
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing Ė reviewstudie
Toetsvormen
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen in taalonderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Minder standaardtestenInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.