Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk

Machiel Karels

Oprichter wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij De lerende school

  

machiel@delerendeschool.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

Karels, M. (2014). Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/publicatie-cito-resultaten.php

Publicatie resultaten Cito eindtoets leidt af van de werkelijkheid

Met het publiceren van Cito eindtoetsresultaten op rankinglijsten creëer je schijninformatie, doe je scholen tekort, misbruik je middelen en stimuleer je een eenzijdige focus op harde cijfers.
 
Als je van elk autotype de maximumsnelheid registreert en er een ranglijst van publiceert, begrijpt iedereen dat je het dan maar over een zeer beperkt deel van de autokwaliteit hebt.
 
Op de een of andere manier werkt dat bij het publiceren van Cito-scores van scholen toch anders. Dan wordt aan zo’n getal vaak veel waarde gehecht en wordt er al snel gesproken over goede en slechte scholen.

Totaalbeeld belangrijk

Terecht dat scholen hiertegen in verzet komen. Je kunt de kwaliteit van een school pas goed beoordelen als je een totaalbeeld hebt. Een totaalbeeld is een overzicht van de kwaliteitsaspecten met hun onderlinge samenhang. Een totaalgemiddelde van de eindtoetsgegevens in één getal is dan precies niet wat je hebben moet.
 
Als je met schooldirecteuren spreekt, is vrijwel iedereen een voorstander van transparantie over de kwaliteit van de school. Maar dan moet er wel een totaalbeeld gegeven worden en niet een getalsmatig deelaspect wat schijninformatie geeft. Een dergelijk getal bevordert daarnaast de eenzijdige focus op gemakkelijk meetbare resultaten, terwijl daar de scholen maar zeer ten dele voor bedoeld zijn.

Oneigenlijk gebruik

Daarbij komt dat de eindtoets bedoeld is voor het onderbouwen van de schoolkeuze van de leerling. Publicatie van deze informatie als kwaliteitsaspect is dus oneigenlijk gebruik van deze toets en is alleen al om die reden afkeurenswaardig.
 
Vervolgens is het zo dat afwijkende resultaten van enkele leerlingen een verschuiving van honderden posities op de ranglijst tot gevolg kunnen hebben, aldus Cito in een persbericht. Dit is uiterst frustrerend voor scholen en de verleiding van overtrokken aandacht voor het oefenen van de toets wordt daarmee alleen maar groter.
 
Als je als scholenveld meer transparantie wilt in het beoordelen van de kwaliteit van scholen, moet je daar een onafhankelijke organisatie mee aan de slag laten gaan. En dan moet er in overleg met de scholen een totaalbeeld geboden worden. Een dergelijk initiatief moet niet op ad-hoc-basis van een TV-zender komen. Een initiatief als Vensters voor Verantwoording PO zou kunnen uitgroeien tot een platform waarop de kwaliteit van scholen inzichtelijk wordt.

Schoolprofiel en kernwaarden

Als scholen met elkaar vergeleken worden op een onafhankelijk platform, moeten de harde cijfers ingebed zijn in het totaalbeeld van de school. Er moet minimaal ruimte zijn voor informatie over vragen als: “waar staat de school voor?”, “op welke doelgroep richt de school zich?” “welke kernwaarden vindt de school belangrijk?” “welke doelstellingen hanteert de school?”, “Hoe werkt de school aan de doelstellingen?”. En zo is er nog veel meer te bedenken.
 
Om weer bij het beeld van de auto terug te komen: U heeft er niets aan als de autokeuring bestaat uit het controleren of de auto z’n maximumsnelheid nog haalt. Want hoe zit het met bijvoorbeeld de remmen? Je hebt pas een veilig gevoel als er een totaaloverzicht middels een APK-standaard wordt gegeven. Het RTL-initiatief van een rankingslijst lijkt dus sympathiek, maar de ouders die een goede school zoeken, zijn er niet mee geholpen. Een platgeslagen eindcijfer zegt weinig over de toegevoegde waarde die een school gedurende acht jaar heeft geleverd..
 
Daarom moet er nu niet ad-hoc voor publicatie van Cito scores gekozen worden, maar er moet toegewerkt worden naar een evenwichtig en onafhankelijk platform waar de kwaliteitsaspecten in onderlinge samenhang gepresenteerd worden.
 
P.S.
Wat de publicatie van ranglijsten van Cito-scores een beetje een vreemd smaakje geeft, is het volgende: RTL heeft een 20% belang in Squla, een programma om leerstof te oefenen met behulp van Cito toetsvragen. Zie http://www.emerce.nl/nieuws/rtl-ventures-neemt-belang-squla

Verder kijken

- Freelance journalist Ronald Buitelaar deed onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Cito Eindtoets: Eindtoets PO: het verdriet van Cito.
 
- Lex Borghans en Trudie Schils geven hun visie op de mogelijke voordelen van een centrale en verplichte eindtoets in het artikel "Eindtoets PO, de vreugde van het onderwijs".
 
- Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Kijk voor meer informatie op Vensters PO.
 
- Thijs Bol, universitair docent in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, onderzocht de door Dronkers en RTL gebruikte methode en schreef het artikel "De methodologische tekortkomingen van de CITO-lijst van RTL".
 
- René Kneyber geeft een uitgebreide beschouwing op de Cito-escapades van RTL in het artikel "RTL en het Droste-effect."
 
- De reactie van Dronkers op de kritiek van wetenschappers: De taak van wetenschappers bij het vaststellen van de kwaliteit van scholen.
 
- Dick van der Wateren, mede-auteur van "Het Alternatief", geeft aan: Toegevoegde waarde meten is nog lang niet van de baan.
.
.

Karels, M. (2014). Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/publicatie-cito-resultaten.php

Gerelateerd

Effectief duoschap
Effectief duoschap
De sleutel tot succesvolle duobanen in het primair onderwijs
Medilex Onderwijs 
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Met professor John Hattie
Bazalt | HCO | RPCZ 
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels
Volgen van de ontwikkeling
Volgen van ontwikkeling: evalueren - normeren - LVS - rapportage
Arja Kerpel
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels
Teaching to the test
De vicieuze cirkel van teaching to the test
Marjolein Zwik
Citoscore misverstanden
Meten is niet ŗlles weten
Teije de Vos
Testen voor het LVS
Testen voor het leerlingvolgsysteem
Teije de Vos
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout
Gevolgen verplichte eindtoets
Veel gestelde vragen over verplichte eindtoets, gevolgen po/vo
Gerdineke van Silfhout
Wij, de leraar
Wij, de leraar - Elk kind heeft een pedagogisch netwerk nodig
Arja Kerpel
Leraren hebben meer vakantie
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken
Arja Kerpel
Leraren zijn net echte mensen
Leraren zijn net echte mensen -
Arja Kerpel
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk
Verplichting Eindtoets ongewenst
Verplichting Centrale Eindtoets onnodig en onwenselijk
Teije de Vos
Eindtoets overbodig
Hoe de Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is
Rijk van Ommeren
Verantwoordelijkheid nemen
Geef de leerkracht zijn vak terug!
Luc Stevens
Update Citonormen
Update van de Cito-normen: inflatie en desastreuze gevolgen
Marjolein Zwik

Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Publicatie eindtoetsInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.