Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Platform Onderwijs2032 helpt vreemde talen onderwijs om zeep

  Geplaatst op 1 juni 2015

Brummel, E. (2015) Platform Onderwijs2032 helpt vreemde talen onderwijs om zeep.
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/platform-onderwijs2032-vreemde-talen-onderwijs.php

Nederlanders staan erom bekend dat ze een aardig woordje over de grens spreken. Als de plannen van Platform Onderwijs2032 werkelijkheid worden, is dat echter binnenkort verleden tijd. Engels is in het adviesvoorstel van het Platform de enige verplichte moderne vreemde taal in het voortgezet onderwijs. Een tweede of derde moderne vreemde taal is alleen mogelijk als keuzevak.

Europese Commmissie/OECD

Dit advies van het Platform staat haaks op de adviezen van de Europese Commissie en de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Deze organisaties vinden juist dat de beheersing van minimaal twee vreemde talen naast de moedertaal van essentieel belang is in een internationale samenleving.

Het beheersen van een vreemde taal verruimt de blik op de wereld en vergroot het begrip voor andere culturen. Voor Nederland als exportland is het zeer aannemelijk dat een gebrekkige talenkennis een negatief effect zal hebben op de economie. Het Platform maakt dan ook een kapitale inschattingsfout door in het voorsteladvies slechts één vreemde taal verplicht te willen stellen in het voortgezet onderwijs van de toekomst.

Platform Onderwijs2032

Platform Onderwijs2032 is in februari van dit jaar in het leven geroepen door staatsecretaris Dekker en heeft opdracht een advies uit te brengen over de hervorming van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs. Het onderwijs moet klaar zijn voor het leren van de toekomst. Een in hoog tempo veranderende samenleving vraagt om onderwijs dat daarop kan inspelen.

In oktober 2015 is een adviesvoorstel gepubliceerd waarin de vraag wordt gesteld ‘Wat vindt u van dit voorstel?’. Scholen, leraren, ouders, leerlingen en andere betrokkenen krijgen de mogelijkheid te reageren. Eind december van dit jaar biedt het Platform het definitieve advies aan het kabinet aan.

Onder leiding van de socioloog en hoogleraar Paul Schnabel is vanaf februari 2015 een maatschappelijke dialoog gevoerd met:

 • leerlingen;
 • leraren;
 • ouders;
 • bestuurders;
 • wetenschappers;
 • vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele organistaties;
 • het bedrijfsleven.

Het Platform heeft daaruit geconcludeerd dat in toekomstgericht onderwijs de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal behoort te staan. De leerling krijgt een vaste kern van basiskennis en vaardigheden aangeboden en daarnaast de ruimte om deze basis te verbreden en te verdiepen, al naar gelang eigen interesses en mogelijkheden.

Slechts één vreemde taal verplicht

Binnen deze vaste kern van basiskennis en vaardigheden ziet het Platform slechts ruimte voor Engels als verplichte vreemde taal. Engels krijgt wel een veel prominentere plek toebedeeld dan nu het geval is. Het is de bedoeling dat het vak vanaf groep één in het basisonderwijs verplicht wordt, zodat het niveau dat leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs bereiken, aanmerkelijk hoger is dan nu het geval is.

Volgens het het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) doet dit recht aan de rol van ‘lingua franca’ die het Engels heeft verworven. Een goede beheersing van deze taal is een noodzaak geworden in onze internationale samenleving. Ook het EP-Nuffic, een Nederlandse organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs, die begin dit jaar is gefuseerd met het Europees Platform, is voorstander van deze plannen. Volgens EP-Nuffic doet het Platform, door Engels als kernvak te beschouwen, recht aan het grote belang van deze taal.

Minder talenkennis door beknopt kerncurriculum

De keuze voor alleen Engels als verplichte vreemde taal komt voort uit de visie van het Platform op toekomstgericht onderwijs. Dit is volgens het Platform (onder andere) onderwijs dat is gebaseerd op een compact verplicht kerncurriculum;

een vaste basis voor iedere leerling, beperkt tot de kern’.

Het gevolg hiervan is dat andere moderne vreemde talen zoals:

 • Duits;
 • Frans;
 • Spaans;
 • of Chinees

in het voortgezet onderwijs nog slechts een keuzevak zullen zijn. Volgens het Platform overigens wel een zeer waardevol keuzeonderdeel, mits een leerling zich serieus verdiept in de keuzetaal.

Het EP-Nuffic voorziet in haar reactie op het adviesvoorstel, dat minder leerlingen in contact zullen komen met andere moderne vreemde talen dan Engels, als deze talen alleen nog maar een keuzevak zijn op de middelbare school. Volgens het SLO brengt de nadruk op Engels een versmalde blik op meertaligheid met zich mee, wat kan leiden tot minder aandacht voor het onderwijs in andere vreemde talen.

Kortom, moderne vreemde talen krijgen slechts een bescheiden plek in het Nederlandse onderwijs van de toekomst. Het is de vraag of dit verstandig is in een samenleving waar vergaande internationalisering een voldongen feit is.

Internationale adviezen in de wind geslagen

Het advies van het Platform om nog maar één vreemde taal verplicht te stellen in het Nederlandse onderwijs, druist recht in tegen de visie van de Europese Commissie. De Europese Commissie is van mening dat meertaligheid bijdraagt aan onderling begrip en kennis van elkaars cultuur. Iedere Europese burger zou daarom vaardig moeten zijn in twéé moderne vreemde talen naast de moedertaal.

Door al op jonge leeftijd (vanaf drie jaar) twee vreemde talen naast de moedertaal te leren, kan dit doel worden bereikt volgens de Europese Commissie. Ook de OECD onderschrijft in haar reactie op het advies, dat meertaligheid van essentieel belang is in een internationale samenleving.

Over de landsgrenzen heen?

Taal als toegangspoort voor het leren kennen en begrijpen van andere culturen. De OECD noemt dit  ‘global competency’, begrip van mondiale problemen en een positieve houding ten opzichte van andere culturen, en vindt dit een elementair onderdeel van het onderwijs. Ook het Platform vindt het belangrijk dat leerlingen op school leren om over grenzen heen te kijken en dat zij kennis en begrip krijgen van andere culturen.

In het voorsteladvies worden begrippen als internationalisering en globalisering echter niet specifiek uitgewerkt. Het Platform spreekt wel over burgerschap, niet over wereldburgerschap. Het Platform gaat daarmee voorbij aan de interculturele betekenis van het leren van vreemde talen.

Economische belangen

De Nederlandse economie is voor een groot gedeelte afhankelijk van export. Volgens het EP-Nuffic is het beheersen van de buurtalen, en dan met name Duits, in economisch opzicht niet te onderschatten. Ook het SLO noemt in het rapport ‘Moderne vreemde talen Vakspecifieke trendanalyse 2015’ het economisch belang van een brede talenkennis.

In een wereld waar internationale contacten blijven toenemen, is het beheersen van meerdere vreemde talen belangrijk voor een gezonde economie. Fenedex, een vereniging van Nederlandse exporteurs, constateert naar aanleiding van een vorig jaar afgenomen enquete onder haar leden, dat het afnemen van kennis van het Duits een groot risico vormt voor de export naar Duitsland.

Wat vindt u van dit voorstel?

Een taal leren levert dus veel meer op dan ‘een aardig woordje over de grens’ spreken. De interculturele en economische aspecten van een gedegen talenkennis zijn zeker zo belangrijk. In het Nederlandse onderwijs van de toekomst horen daarom minstens twee moderne vreemde talen een plek te krijgen in het kerncurriculum.

Brummel, E. (2015) Platform Onderwijs2032 helpt vreemde talen onderwijs om zeep.
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/platform-onderwijs2032-vreemde-talen-onderwijs.php

Gerelateerd

6-daagse opleiding tot taalcoŲrdinator
6-daagse opleiding tot taalcoŲrdinator
CoŲrdinator, coach en deskundige binnen het taal-leesonderwijs
Medilex Onderwijs 
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Leren zichtbaar maken: de grondslag
Leren zichtbaar maken: de grondslag
Rotterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
Onderwijs- en schoolontwikkeling
Onderwijs- en schoolontwikkeling: veranderingen doorvoeren
Arja Kerpel
Professionele vrijheid
Professionele vrijheid in het onderwijs
Machiel Karels
Eindtoets Engels
Niveau Engels meten in groep 8: gemotiveerd en effectief aan de slag
Eveline van Baalen
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels
Platform #onderwijs2032
Het platform #onderwijs2032: hun eerste advies
Casper Hulshof
Stellingen #2032
Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!
Machiel Karels
Overdenkingen Schnabel I
Enkele overdenkingen bij Schnabel I #onderwijs2032
Marjolein Zwik
Nationaal curriculum
De vorming van een nationaal curriculum: #onderwijs2032
Marjolein Zwik
Onderwijs2032 professionalisering
Onderwijs2032 als nadere professionalisering
Dick van der Wateren
Time-out 2032
Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?
Marjolein Zwik
Curriculum geen visie
Een curriculum is nog geen visie
Gert Biesta

Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
Schoolgrootte
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties
Functioneren besturen po
Functioneren van besturen in het primair onderwijs
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Vreemde talen onderwijsInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.