Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Onderwijs en de idealisten

Lex Hupe

Inspirator en verbinder bij Wijs vooruit

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Hupe, L. (2014). Onderwijs en de idealisten.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/onderwijs-idealisten.php

Leerprestaties versus kindgerichtheid

Het onderwijs verkeert in een spagaat. Enerzijds wordt de druk op scholen om hogere leerprestaties te leveren opgeschroefd. Anderzijds wordt alom ervaren dat we tegen de grenzen stuiten van een oud en achterhaald systeem. Het frontale lesgeven waarbij de leerling na de instructie keurig het enig juiste antwoord reproduceert, is toch echt wel op zijn retour.

Leren wordt steeds meer gezien als een actief proces van de lerende zelf, met de leraar als drijvende kracht die het leerproces regisseert. De snelgroeiende mogelijkheden die technologie ons daarbij biedt, maken maatwerk mogelijk. Leren kan veel persoonlijker, en het hoeft ook niet meer binnen de 4 schoolmuren alleen. Enerzijds meer technocratische en dus naar standaardisering en fabrieksmatige processen neigende druk vanuit vooral de overheid, anderzijds een wereld aan nieuwe meer eigentijdse mogelijkheden, die gretig worden benut.

Alternatieve bewegingen

Hoe reageert het onderwijsveld zelf, en de samenleving daarop? In dit artikel staan we stil bij een aantal alternatieve bewegingen die elk vanuit een eigen perspectief een gedreven visie op eigentijds onderwijs ontwikkelen en daadwerkelijk realiseren.

The Crowd

The Crowd is een community van leraren die elkaar ondersteunen bij hun professionalisering. Door en voor leraren dus. Een beweging die het leraarschap centraal stelt in het onderwijsproces. De kracht zit hem in het delen van kennis en enthousiasme in het verband van een community: wat de één aandraagt, is bruikbaar voor de ander. Zo ontstaat een vruchtbare mix van gefundeerde leerpraktijken en de pragmatische insteek van de leraar.

Operation Education

Claire Boonstra, oprichter van het bedrijf Layar, schrok als jonge moeder nogal van zichzelf toen ze bij het kiezen van een school voor haar kind eigenlijk, net als vele ouders, niet verder keek dan ‘is ie in de buurt’ en ‘scoort ie een beetje goed’. Dat was het begin van een zoektocht naar het hoe en waarom van het huidige onderwijs, waarbij ze ontdekte dat dit bepaald geen gezond klimaat voor opgroeiende kinderen is. Tegelijk zag ze toch ook vele hoopgevende initiatieven, die wel het kind en z’n ontwikkeling centraal stellen. Operation Education was geboren. Het motto is “zichtbaar maken, versterken en verbinden” van de vele initiatieven, concepten en praktijken die er inmiddels zijn maar nog niet zo zichtbaar voor het bredere publiek.

O4NT

Ook bij Maurice de Hond kwam het motief om in actie te komen voort uit eigen ervaring. Zijn dochter van (toen) 2 kon al aardig overweg met de iPad, en Maurice zelf heeft een lange staat van dienst op het gebied van het oppikken en toepassen van nieuwe technologie. “Op een school kun je zien hoe het vroeger was” zei hij nogal provocerend, en hij voegde de daad bij het woord. Kinderen op zo’n Steve Jobsschool werken met slimme apps in een digitale leeromgeving. Ook de schooltijden zijn aangepakt en vakantie kun je nemen wanneer je wilt. Thuis gaat het leren gewoon door want je hebt je iPad altijd bij je. Een tiental scholen is gestart en komende zomer kunnen de eerste evaluaties licht werpen op deze nieuwe loot aan de onderwijsstam.

HartverwarmendWijs

HartverwarmendWijs is opgericht door Indi Hondema, zelf afkomstig uit het onderwijs. Kinderen die ongewenst gedrag vertonen komen maar al te vaak in de knel wanneer de school niet adequaat naar oplossingen zoekt. Zij zette de deuren open voor de verhalen van deze gezinnen, hetgeen leidde tot een snelgroeiende community. Momenteel zijn tal van groepen actief om deze mensen te ondersteunen, maar ook om de vele prachtige initiatieven die er al zijn een gezicht te geven, zoals kindercoaches die kinderen op een creatieve manier zichzelf laten vinden, frisse nieuwe educatieve boeken, workshops rondom labelkinderen, spelend leren etc.

HetKind / NIVOZ

HetKind is de online community van het NIVOZ, een onafhankelijke denktank over onderwijs die de pedagogische onderbouwing van het leren centraal stelt. HetKind organiseert lezingen, filmavonden en conferenties over dit thema en zoekt het publieke domein daarbij op. De artikelen worden geschreven door betrokken onderwijsmensen. Daar waar het hart voor leren klopt, komt het voor het voetlicht en dat werkt aanstekelijk. Duidelijk aan welke kant van de spagaat deze community staat.

Hupe, L. (2014). Onderwijs en de idealisten.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/onderwijs-idealisten.php

Gerelateerd

Leren zichtbaar maken in actie 2017
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Met professor John Hattie
Bazalt | HCO | RPCZ 
Duurzame leerkracht
Duurzame leerkracht

Timpaan Onderwijs 
Professionele ontwikkeling van docenten
Professionele ontwikkeling van docenten
Een professionele leercultuur, intervisie en praktijkgericht onderzoek op school
Medilex Onderwijs 
Van Excellente leraar naar Teacher Leader
Van Excellente leraar naar Teacher Leader

OnderwijsAdvies 
Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld
Arja Kerpel
Onderwijs en ICT
Het gewenste resultaat schema - onderwijs en ICT
Menno van Hasselt
Onderwijs moet boeien
Onderwijs moet niets, behalve boeien
Jan Jutten
EfficiŽnte differentiatie
Beter onderwijs door meer didactische efficiŽntie
Michel Verdoorn
Professionalisering
De leraar die zichzelf ontwikkelt of zelfprofessionalisering
Luc Stevens
Overladenheid
Overladenheid, de erfzonde van het onderwijs
Henk Sissing
Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Machiel Karels
Kwaliteit in de klas
Kwaliteit in de klas? Onderwijskwaliteit op papier of in de klas...
Bea Pompert
Verantwoordelijkheid nemen
Geef de leerkracht zijn vak terug!
Luc Stevens
Nationaal curriculum
De vorming van een nationaal curriculum: #onderwijs2032
Marjolein Zwik
10 vragen bij OGW
10 vragen bij opbrengstgericht werken
Machiel Karels
Brede vorming
Brede vorming maakt onderwijs mooier en completer
Alex de Bruijn
Platform #onderwijs2032
Het platform #onderwijs2032: hun eerste advies
Casper Hulshof

Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Spel en beweging
Levert spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel leren?
Effect geanimeerde prentenboeken op taalontwikkeling
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Differentiatie handelingsrepertoire
Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
Digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Onderwijs idealistenInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.