Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Stop testen van peuters en kleuters

Dick van der Wateren

Docent natuurkunde en nlt, edublogger en auteur bij dickvanderwateren.nl

  

  Geplaatst op 1 juni 2015

Van der Wateren, D. (2015) Stop testen van peuters en kleuters. http//wij-leren.nl

Amsterdam loopt voorop in het testen van peuters en kleuters op de basisschool en wil daarmee de achterstand van kinderen uit sociaaleconomisch zwakkere gezinnen voorkomen.

Terwijl deskundigen, zoals leerkrachten, kinderpsychologen en pedagogen het erover eens zijn dat er geen betrouwbare standaardtest (zoals de Cito-test) bestaat waarmee je de leesontwikkeling van kinderen kunt meten, houden beleidsmakers hardnekkig vol dat zulke tests nodig zijn om slechte scholen aan te wijzen.

Ik heb eerder geschreven over opbrengstgericht werken bij kleuters en over 'kindermishandeling' in New York. Mijn conclusie was: de juiste manier van leren wordt kennelijk niet bepaald door degenen die bij uitstek deskundig zijn, ervaren peuter- en kleuterleerkrachten, maar door beleidsmakers die sinds hun zesde nooit meer een kleuterschool van binnen hebben gezien. Hen gaat het erom maximale controle uit te oefenen op scholen en leerkrachten. En uiteindelijk gaat het de overheid om meten en vergelijken: wat zijn de ‘goede’ en de ‘slechte’ scholen en leerkrachten. Zo ontstaat een afrekencultuur die uiteindelijk schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen.

Het Alternatief

Toen ik schreef aan mijn bijdrage voor het boek ‘Het Alternatief’ (lees dat of desnoods eerst dit) raakte ik er steeds meer van overtuigd dat de verder voortschrijdende cultuur van meten, vergelijken en afrekenen van scholen en leraren schadelijk is voor het onderwijs en dus voor de kinderen om wie het gaat. Het lijkt heel erg voor de hand te liggen: als je een goede school zoekt voor je kind, kijk je welke school de hoogste Cito-scores heeft of de hoogste eindexamencijfers. Maar als je daar beter naar kijkt – en dat heb ik voor mijn bijdrage aan ‘Het Alternatief’ gedaan – blijkt dat die simpele gedachte niet klopt.

De ruwe cijfers publiceren is sowieso geen goed idee. Test- en examenscores hangen van allerlei min of meer toevallige factoren af. Een van de belangrijkste is de sociaal-economische achtergrond van de gezinnen waaruit de kinderen afkomstig zijn. Het maakt nogal wat uit of de ouders een academische opleiding hebben en hun kinderen al vroeg stimuleren om te lezen, of dat die ouders niet of laag opgeleid zijn en nauwelijks Nederlands spreken. De ruwe scores meten dan het effect van de gezinsachtergrond en niet de kwaliteit van de school. Je kunt ook zeggen, zoals Diane Ravitch in haar blog deed, dat de testscores een maat zijn voor armoede.

Meten is weten?

Om dat probleem te ondervangen zijn verschillende statistische rekenmethoden ontwikkeld, waarmee de toegevoegde waarde van een school of docent wordt bepaald. Daarbij worden de testresultaten van een groep leerlingen vergeleken met de verwachte resultaten. Zijn de resultaten hoger dan de verwachting dan is er sprake van positieve toegevoegde waarde, zijn ze lager dan is de toegevoegde waarde negatief. Tot zover geen probleem, lijkt het. Dat probleem is er wel degelijk wanneer we de verschillende rekenmethoden vergelijken. Dan blijkt de ene methode een heel andere waardering te geven aan docenten dan een andere.

Een studie stelt vast dat het bepalen van de toegevoegde waarde van een docent sterk afhankelijk is van het gebruikte model. 9 % Van de leraren die door de ene methode als beste worden beoordeeld, worden door de andere, even redelijke methode tot de slechtste gerekend. (Uit: 'Het Alternatief')

Veel experts – en met name degenen die deze rekenmodellen ontwerpen – zijn het erover eens dat ze nog lang niet betrouwbaar genoeg zijn om de kwaliteit van scholen en docenten te vergelijken. En ik vraag me af of je dat op deze manier moet willen.

Stimuleren taalontwikkeling

Natuurlijk is het een goed idee om de taalontwikkeling van peuters al vroeg te stimuleren. Daarvoor zijn allerlei leuke spelletjes en andere activiteiten bedacht. Laten we ook het voorlezen en liedjes zingen thuis en op school niet vergeten. De schoolse activiteiten en bijbehorende Cito-toetsen, lijken die ontwikkeling eerder te frusteren. Kleine kinderen moeten volgens mij zoveel mogelijk spelen. Dat is de manier waarop ze leren. Ik durf zelfs te beweren dat ze sneller leren als je ze hun gang laat gaan dan wanneer je ze lesstof voorzet die nog veel te moeilijk voor ze is. Ik ben echter geen kleuterleerkracht en laat me graag bijpraten.

Maar om die ontwikkeling dan meteen weer met standaardtests te willen meten is toch echt een heel slecht idee. Peuter- en kleuterleerkrachten zijn de eerst aangewezen deskundigen die een leerachterstand kunnen signaleren. Die kennen de grote variatie in de ontwikkeling van jonge kinderen en zullen niet meteen aan de alarmbel trekken als een kind bijvoorbeeld met lezen wat later is dan andere kinderen. Die weten dat dat in de meeste gevallen wel goed komt en dat zo’n kind ineens een heel grote sprong vooruit kan maken. In uitzonderlijke gevallen zal de hulp van een specialist, een orthopedagoog, kinderpsycholoog of -psychiater, moeten worden ingeroepen. Die hebben hun eigen methoden om te zien of er echt iets aan de hand is. Maar dat zijn beslist geen Cito-toetsen.

En laten we niet vergeten dat de Cito-toetsen en de trainingen voor die toetsen, die Cito verkoopt, winstgevende business zijn. Ik wil niet de verdenking van complotdenken op mij laden, maar kan het zijn dat de experts die zo voor het testen van peuter en kleuters zijn vooral in de hoek van Cito moeten worden gezocht? In een vorige blog  stelde ik deze vraag, waarop ik nog steeds geen antwoord heb gekregen.

Stop het testen van peuters en kleuters

Zolang er geen onafhankelijke experts zijn die kunnen aantonen dat het toetsen van jonge kinderen goed is voor hun ontwikkeling, wil ik er dringend voor pleiten die tests af te schaffen. In elk geval mogen die tests niet misbruikt worden voor het beoordelen en afrekenen van docenten en scholen. Hoogstens kunnen standaardtests, mits zorgvuldig gehanteerd, leerkrachten helpen om de vorderingen van hun leerlingen te volgen en maatregelen nemen als dat nodig is.

Elk ander gebruik van testen moeten we categorisch afwijzen. Daarvoor hebben we Cito echt niet nodig. Wij leraren hebben een heel scala aan middelen tot onze beschikking om formatief te toetsen. En als Cito-tests formatief gebruikt worden, vervalt meteen de noodzaak kinderen voor die tests te trainen, zoals nu ook al in groep 8 gebeurt. Dan voorkomen we ook dat onderwijs versmalt tot datgene dat met een standaardtest te meten valt en kunnen we onze kinderen de volle rijkdom van kennis en vaardigheden bieden die ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen.

Bronnen

Dick van der Wateren, 2013. Zin en onzin van testen, vergelijken en afrekenen. In: René Kneyber en Jelmer Evers, red. Het Alternatief – Weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Amsterdam. Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Boom.

Van der Wateren, D. (2015) Stop testen van peuters en kleuters. http//wij-leren.nl

Gerelateerd

Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
HGW OGW in groep 1,2
HGW OGW in groep 1,2

Timpaan Onderwijs 
Opleiding Jonge Kind Specialist
Opleiding Jonge Kind Specialist

OnderwijsAdvies 
Ontwikkeling van het Logisch denken bij Kleuters
Ontwikkeling van het Logisch denken bij Kleuters
Utrecht
Bazalt | HCO | RPCZ 
Kleutertaal
Kleutertaal
Taalontwikkeling en -stimulering in groep 1 en 2
Medilex Onderwijs 
Kleuters zonder cito
Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito toets
Wijnand Gijzen
Ontwikkeling hersenen
Ontwikkeling hersenen
Sieneke Goorhuis
Citotoets rekenen groep 1 2
Spelen of Toetsen - kansen voor wiskundige ontwikkeling
Martie de Pater
Waarde cito-toets
Toetsen in de basisschool. Wat de Cito-toets ons wel en niet zegt.
Menno van Hasselt
Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Machiel Karels
Kleuters toetsen
Peuters en kleuters zijn niet toetsbaar
Sieneke Goorhuis
Kleuters en inspectie
Eisen inspectie strijdig met eigen visie op kleuters
Ewald Vervaet
Groep 1 en 2 niet toetsen
In groep 1 en 2 niet toetsen, maar observeren!
Teije de Vos
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Teije de Vos
Minder standaardtesten
Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?
Dick van der Wateren
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren
Data analyse
Big Data en leesplezier
Dick van der Wateren

Kleuterverlenging
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom naar groep 3?
Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Leeropbrengsten van werken met een weektaak
Weektaak bij kleuters: wat brengt het op?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Stop de kleutertestInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.