Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

21st century skills: logisch toch!

Hans van Rijn

Ontwikkelaar, trainer, coach bij De lerende school

  

hans@hansvanrijn.nu

  Geplaatst op 1 juni 2016

van Rijn, H. (2016). 21st century skills: logisch toch!.
Geraadpleegd op 17-10-2017,
van https://wij-leren.nl/21st-century-skills-aandacht.php

Prima die aandacht voor 21st century skills, mits we begrijpen dat didactiek pedagogiek volgt. Dit artikel breekt een lans voor de leraar als pedagoog.

21st century skills

Methodemakers en nascholingsbedrijven zijn al driftig bezig om in te spelen op wat geframed is als ’21st century skills’. Niks mis mee wat mij betreft, alles wat bijdraagt aan leren geweldig maken, juich ik van harte toe. Ik ben blij met de aandacht die daarmee weer komt voor wat natuurlijk gewoon gaat om de pedagogische opdracht van de school. Pedagogiek is vaak meer iets erbij dan erin. Denken en werken vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering is geen gemeengoed.

Pedagogiek

Wie zich verdiept in pedagogiek, ontdekt al snel dat er niks nieuws onder de zon is. Pedagogiek (letterlijk: “kinderleiding”) gaat over groot worden. Waartoe voed je op? Zelfstandigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn al van oudsher ‘refreinwoorden’ in het denken van pedagogen. In de Renaissance werd het belang van “alzijdige opvoeding” belicht.

Op (traditionele) vernieuwingsscholen is met dank aan onze reformpedagogen al lange tijd aandacht voor de vaardigheden die nu worden omschreven als ’21st century skills’. In ontwikkelingsgericht onderwijs wordt al sinds jaar en dag het belang van deze 'brede ontwikkeling' benadrukt.

"In ontwikkelingsgericht onderwijs wordt al sinds jaar en dag het belang van deze 'brede ontwikkeling' benadrukt."

Ik zie het daarom vooral als opmerkelijk en signalerend dat een nieuw woordje als ’21st century skills’ kennelijk nodig is om een groot deel van onderwijsland weer in pedagogische beweging te krijgen.

 • Wat zegt dat over de mate waarin we waardengestuurd denken en handelen?
 • Hoe kan het dat didactiek in deze ‘kennismaatschappij’ niet al lang en breed middel is om pedagogische vormingsdoelen te bereiken?

Pedagoog

In de achterliggende jaren spraken we honderden leerkrachten. Steevast bleek dat deze leerkrachten niets liever willen dan als pedagoog in hun vak staan. Even steevast kwam naar voren: “maar als je zo gaat werken, dan …”. En op die stippeltjes staat dan van alles wat neerkomt op ‘gevreesde dimensie’.

Oftewel, het angstdenken zit er bij volksstammen leraren diep in. Na jarenlange inzet op onderwijsvernieuwing zijn leerkrachten in essentie nog meer uitvoerder dan ontwerper, coach en onderzoeker. De kloof tussen doen en zijn!

"Didactiek een is middel om pedagogische vormingsdoelen te bereiken."

Ik wil echt heel graag geloven dat met die hernieuwde aandacht voor pedagogiek (noem het voor mijn part 21st century skills) het vanaf nu anders wordt. 

 • Maar dan hoor ik een Sander Dekkers na incidenten rond pesten scholen sommeren om zich te richten op symptoombestrijding.
 • Dan hoor ik Jet Bussemaker recentelijk verschrikt roepen dat de “CITO-eindtoets” weer belangrijker moet worden, omdat het werken vanuit hoge verwachtingen zoals voorspeld nog niet goed functioneert.
 • Of hoor ik een bestuurder na tegenvallende opbrengsten directeuren vragen om aan de hand van een gedetailleerde kijkwijzer de kwaliteit van de instructie te onderzoeken.

Dan denk ik:

 • Welkom in ons angstige landje.
 • Welkom in het land van shame and blame. In het land van kijkwijzers en protocollen.
 • In het land waarin prille ouders door consultatiebureaus zorgelijk bevraagd worden.
 • In het land van etikettering en diagnostiek.
 • In het land waarin politici rolmodel zijn voor reactief in plaats van onderzoekend gedrag.
 • In het land waarin de focus ligt op hebben in plaats van op zijn.

Wanneer we niet herkennen en erkennen dat we in onderwijsland gierend vastgelopen zijn in structuren van moetisme … Wanneer ‘aandeelhouders’ niet (met terugwerkende kracht) ruiterlijk erkennen wat hun bijdrage daaraan was … blijven we ondanks allerlei heerlijk verfrissende geluiden en hartverwarmende initiatieven en credo’s hardnekkig doorsukkelen in wat ik “het karrenspoor” noem.

Waardengestuurd denken

Omgekeerd ligt daar ook de sleutel naar duurzaam sprankelend onderwijs. Want de school (zo klein kan het beginnen) die de moeite neemt om dit karrenspoor bloot te leggen … de school die van daaruit fundamenteel herbezint op haar opdracht … Dat is de school waar waardengestuurd denken en werken kans krijgt om te wortelen.

Op zo’n school gaat het ineens om hele serieuze vragen.

 • Zien we ons als leerkrachten de methode volgen of gebruiken?
 • Zien we schoolontwikkeling als iets van de directeur of van de leraren?
 • Blijven we didactiek geïsoleerd benaderen of zien we didactiek als voertuig naar pedagogiek?
 • Gaan we leren zien door de ogen van externe kwaliteitslatten of door de ogen van leerlingen?
 • En hoe definiëren we opbrengsten?
 • Wat als de zwakste leerling eind groep 8 supernieuwsgierig en onderzoekend in het leven staat?
 • In hoeverre zien we dat ook als serieuze opbrengst?

Onderwijs dat leren geweldig maakt

Onderwijs dat leren geweldig maakt. Dat heeft mijn hart. We komen daar niet door achter een nieuwe hype aan te lopen. We komen daar niet zonder meer met andere methodieken.

Het vraagt het lef om vanuit fundamentele bezinning de leerkracht als pedagoog centraal te stellen. En dat vanuit het besef dat didactiek pedagogiek volgt. Werken aan, vooruit, 21st century skills wordt dan… “Logisch toch!”

"Wat als de zwakste leerling eind groep 8 supernieuwsgierig en onderzoekend in het leven staat?"

Over oude hap gesproken. In “De Hoop des vaderlands” (1869) werd aankomende onderwijzers de raad gegeven vooral het kind te observeren. Dit leverde meer op dan wat “armzalige boekenwijsheid”. “Kwaliteit begint met zien.” Voor mij is dat de essentie van pedagogiek. Het sluit diep begrijpen in. Het sluit ook de drive in om het beste uit kinderen te halen. In elk opzicht.

Leraren die het lef hebben vanuit dit principe te denken en te handelen, zorgen voor gelukkige klassen, gelukkige ouders en sprankelende opbrengsten.

 • Wat als we het eens een jaar lang niet ingewikkelder proberen te maken?
 • En wat als we zorgen dat middelen, instrumenten, cursussen en opleidingen dit denken volgen?

Een middel of concept is slechts zo sterk als het laagste niveau van pedagogisch bewustzijn. Maar daarover een volgende keer.

van Rijn, H. (2016). 21st century skills: logisch toch!.
Geraadpleegd op 17-10-2017,
van https://wij-leren.nl/21st-century-skills-aandacht.php

Gerelateerd

Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Leren Zichtbaar Maken
Leren Zichtbaar Maken
John Hattie
Bazalt | HCO | RPCZ 
Pedagogisch basisklimaat
Pedagogisch (basis) klimaat
Luc Stevens
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren
Luc Stevens
Professionele vrijheid
Professionele vrijheid in het onderwijs
Machiel Karels
Leraarschap waarderen
Waarom je als leraar trots op je vak zou moeten zijn
Dolf Janson
Subjectificatie
Persoonsvorming of subjectificatie? Een poging tot verdere verheldering
Gert Biesta
Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis
Ondernemende pedagogen
Ondernemende pedagogen gezocht!
Bert Kalkman
Leren van data
Laat het LVS voor jou werken, en niet andersom!
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Onderwijswaarden
Oud en Nieuw - over de waarde van waarden in het onderwijs
Elena Carmona van Loon
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs Ė Gert Biesta
Machiel Karels
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels
Verantwoordelijkheid nemen
Geef de leerkracht zijn vak terug!
Luc Stevens
21st century skills
21st century skills
Casper Hulshof

Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Professionele leergemeenschap
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
Kwaliteitszorg innovatie
Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling Ė review
Leernetwerken po
Leernetwerken en verbeternetwerken in het basisonderwijs
Onderwijskansenbeleid
Onderwijskansen bekeken: de stand van zaken in het onderwijskansenbeleid
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.