Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang (Creatieve) denkvaardigheden stimuleren Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 Strikt toepassen overgangsnormen in vo Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) High impact learning (4) - Zeven bouwstenen Effectiviteit van grote docententeams Hoe faciliteer je een leergemeenschap? High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling
Onderwijssysteem
Werkdruk onderwijs Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Gepersonaliseerd onderwijs en effect op leerlingen Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo Gunstige lestijden vmbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Groepscohesie van invloed op schoolverlaters mbo? Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen

Anke de Boer

Universitair docent - onderzoeker bij Rijksuniversiteit Groningen

 

anke.de.boer@rug.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

de Boer, A. (2014). Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen.
Geraadpleegd op 24-11-2017,
van https://wij-leren.nl/passend-onderwijs-klassenassistent.php

Passend onderwijs

Je moet kinderen met een beperking niet wegstoppen in speciaal onderwijs. Ze moeten gewoon meedoen, maar liever niet op de school waar ik les geef of waar mijn kinderen heengaan. Passend Onderwijs vereist aanpassing, van leraren, ouders en leerlingen.

Met de ondertekening van het Verdrag voor de Rechten van Mensen met Beperkingen van de Verenigde Naties, heeft Nederland zich in 2007 verplicht om kinderen met gedragsproblemen of een handicap les te geven in het reguliere onderwijs. Om aan die verplichting te kunnen voldoen, heeft de regering een nieuw stelsel Passend Onderwijs in het leven geroepen. Vanaf augustus 2014 zijn scholen verplicht om een passende onderwijsplek te bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Alleen als het echt nodig is, mogen kinderen met een beperking nog worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs.

Niet te vroeg juichen

Tot voor kort gingen de meeste kinderen met een beperking naar het speciaal onderwijs. Het grote nadeel daarvan is dat die bijzondere scholen vaak niet in de buurt staan. Leerlingen met beperkingen verliezen daardoor het contact met hun buurt- en leeftijdgenoten. Dat is veel minder het geval bij leerlingen met beperkingen die wel tot het reguliere (basis)onderwijs zijn toegelaten. Passend onderwijs lijkt dus een prima ontwikkeling.

Sociale isolatie

Voordat iedereen begint te juichen, is het goed erop te wijzen dat ongeveer 30 procent van de kinderen met een beperking die nu al in het regulier onderwijs zijn opgenomen, geen aansluiting vinden bij hun klasgenoten. Dat is zorgelijk, want afwijzing door leeftijdgenoten heeft vaak negatieve gevolgen, zoals mindere leerprestaties, aanpassingsproblemen in de klas en psychische problemen op latere leeftijd.

Leerkrachten, ouders en klasgenoten: wees positief!

Onderzoek heeft uitgewezen dat de houding van leerkrachten en ouders van grote invloed is op de acceptatie van leerlingen met beperkingen. Leerkrachten die negatief zijn, verwijzen zorgleerlingen vaker naar het speciaal onderwijs. En de houding van ouders tegenover kinderen met een beperking in de klas weerspiegelt zich in die van hun kinderen. Oftewel: hoe positiever ouders zijn, hoe positiever hun kind en hoe meer kans dat zij hun klasgenoten met beperkingen accepteren.

Houding belangrijk

In de regel staan leerkrachten, ouders en klasgenoten niet zozeer positief als wel neutraal tegenover kinderen met een vlekje in de klas. Uiteraard is een neutrale houding nog altijd beter dan een negatieve houding, maar het kán en moét beter. Verbetering begint bij de leerkrachten, ouders en klasgenoten: zij moeten leren omgaan met kinderen die op enigerlei wijze zijn beperkt.  Leerkrachten moet getraind worden om meer kennis te krijgen over beperkingen en hun positieve ervaringen doorgeven aan ouders en leerlingen.

Klassenassistent staat acceptatie vaak in de weg

Naast de houding van direct betrokkenen is ook de klassenassistent belangrijk in de acceptatie van leerlingen met beperkingen. In het basisonderwijs wordt hij vaak ingezet om extra ondersteuning te bieden. Opvallend genoeg laat recent nationaal en internationaal onderzoek echter zien dat de aanwezigheid van een klassenassistent eerder een negatieve dan positieve invloed heeft op de acceptatie van leerlingen met beperkingen. Ook de resultaten van leerlingen die ondersteuning krijgen van een klassenassistent laten te wensen over. Hoe kan dat?

Uitzonderingspositie

De klassenassistent besteedt veel tijd aan de leerling met een beperking; hij legt daardoor onbewust extra aandacht op de beperking van de jongen of het meisje. Die krijgt daardoor een stigma opgeplakt en komt buiten de groep te staan. Een positievere beeldvorming bij leerkrachten, klasgenoten en ouders zou dat probleem voor een groot deel kunnen oplossen.

Betere ondersteuning

Wat zeker ook zal helpen, is een betere vorm van ondersteuning. Nu is het zo dat de relatief laag opgeleide klassenassistent op school degene is die de meeste tijd met zorgleerlingen doorbrengt. Het lijkt mij uiterst wenselijk dat onderzocht wordt hoe de ondersteuning in de klas kan worden verbeterd. Dat zou gedaan moeten worden voordat het nieuwe stelsel passend onderwijs van kracht wordt.

Acceptatie

Ondanks de eerder genoemde manco’s, is het evident dat de meerderheid van de leerlingen met beperkingen er baat bij heeft om naar een gewone school te gaan. Tegelijkertijd is duidelijk dat niet alle betrokkenen even enthousiast zijn. Hier is nog een hele wereld te winnen. Want als leerlingen met beperkingen niet geaccepteerd worden in de klas, kun je dan nog wel spreken van ‘passend’ onderwijs?
 

de Boer, A. (2014). Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen.
Geraadpleegd op 24-11-2017,
van https://wij-leren.nl/passend-onderwijs-klassenassistent.php

Gerelateerd

Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Zorg voor het kind
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften
Arja Kerpel
Attitude in de klas
Het belang van attitudes in Passend Onderwijs
Anke de Boer
Co-teaching
Co-teaching: een pakkende aanpak voor passend onderwijs
Sandra Koot
Integratieklas ZML
Passend Onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries
Begeleidingsstructuur HGW
Omgaan met verschillen? Passend Onderwijs? Hoe dan?
Sonja de Lange
Werken met Groepsplan gedrag
Passend onderwijs: werken met een groepsplan gedrag
Kees van Overveld
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
Leesonderwijs ZML 1
Fonologische vaardigheden van leerlingen in het ZML-onderwijs
Anna Bosman
Leesonderwijs ZML
Fonologisch gebaseerd leesonderwijs in het ZML
Anna Bosman
Autisme op school
Autisme op school - een passend aanbod binnen passend onderwijs
Arja Kerpel
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Machiel Karels


Vroegtijdig verwijzen
Vroege verwijzingen naar s(ba)o: zijn deze leerlingen beter af?
effect van (terug)verwijzing op welbevinden lln
(Terug)verwijzing: wat doet switchen met een kind?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
Kengetallen vervolgmeting
Passend Onderwijs Ė kengetallen vervolgmeting
Aanpak po/vo
Verschillen in aanpak Passend Onderwijs basis- en middelbare scholen
Passend Onderwijs
MBO voortvarend aan de slag met Passend Onderwijs
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Ontwikkeling voorwaarden
Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs
Regionale ontwikkeling
Regionale ontwikkeling van Passend Onderwijs
Hulpstructuur rond leraar
Hulpstructuur rond de leraar bij Passend Onderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Inzet klassenassistentInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.