Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Hoe de dreigende Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is geworden

Rijk van Ommeren

Directeur RDO en onderwijsadviseur bij Rijk Advies

  

rijk.vanommeren@live.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

van Ommeren, R. (2014). Hoe de dreigende Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is geworden.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/eindtoets-ranglijst.php

In de afgelopen periode is de Cito-eindtoets heel wat in het nieuws geweest door de dreigende publicatie van de scores op de Cito-eindtoets van de Nederlandse basisscholen. Ook is daar al heel wat over gezegd in een paar dagen tijd. De dreiging van publicatie van Cito-resultaten brengt aan het licht dat de eindtoets niet langer meer een objectief tweede gegeven is naast het schooladvies, maar vooral gezien wordt als het ultieme meetinstrument voor de kwaliteit van basisscholen. Daarvoor hebben we de eindtoets alleen helemaal niet nodig!

Cito-eindtoets in het nieuws

“Door ambivalent gedrag van basisscholen vrij spel voor de politiek” en “Hoe de functie van de Cito-toets veranderde door de eis van transparantie”. Onder deze noemers bracht Harm Klifman zijn ‘Open mind (continued) nr. 67’.
Op 17 maart 2013 kopt nu.nl naar aanleiding van uitspraken van de staatssecretaris in het televisieprogramma Buitenhof: “Dekker maant scholen tot spoed bij openheid” ‘Basisscholen moeten snel aan het werk om ouders van leerlingen duidelijk te maken hoe goed of slecht een school het doet.’
 
Opvallend is het dat in vrijwel elk item over de Cito-toets op nu.nl onderaan dit zinnetje staat: ‘de Cito-toets bepaalt mede naar welk type middelbaar onderwijs een leerling gaat’.  Tja, ik ben bang dat het waar is (geworden)…

Cito-score zegt iets over de kwaliteit van het onderwijs!

Ton Duif van de AVS (algemene vereniging van schoolleiders) meldt op 16 maart op twitter dat 99% van de schoolleiders zegt dat Cito-scores niets zeggen over de kwaliteit van het onderwijs.
 
Ik denk dat ik dan bij die laatste 1% van de schoolleiders hoor die wel degelijk vindt dat Cito-scores iets zeggen over de kwaliteit van de school. Als ik dat niet zou vinden, waarom publiceer ik dan al jaren de resultaten van de Cito-eindtoets inclusief eigen streefdoelen op de schoolwebsite?
 
En wat is er mis met trots zijn op hoge eindscores, zeker als die gecorrigeerd voor het type leerling uitzonderlijk goed blijken te zijn? Met het team van mijn school hebben we met een lekkere punt taart gevierd dat we voor het zoveelste jaar op rij een gemiddelde eindscore boven de bovengrens hebben bereikt (zoals door de onderwijsinspectie gehanteerd). En reken maar dat dat iets zegt over kwaliteit!

Openheid over kwaliteit? Er is meer dan Cito!

De resultaten van de eindtoets zijn alleen niet de enige indicator voor onderwijskwaliteit. Naast de resultaten van de Cito-eindtoets publiceer ik ook al jaren gegevens over de tevredenheid van ouders en de tevredenheid van leerlingen. En ook kijk ik al jaren naar de kwaliteit van het onderwijsadvies. Allemaal in een poging om tegemoet te komen aan de behoefte aan openheid over  kwaliteit. Een poging om op een of andere manier de toegevoegde waarde van de school in het proces van leren en ontwikkelen te vangen in harde data. Een poging, want dat blijft het. Meer is het niet.
 
Vanwaar toch dit bijna lachwekkende circus rondom publicatie van Cito-eindresultaten? Wat hebben we eraan als deze gegevens in een ranglijstje gepubliceerd worden? Of zou er een vergissing in het regeerakkoord zijn geslopen? En geloven we echt dat dit soort lijstjes een belangrijke rol gaan spelen bij de schoolkeuze door ouders? Wat is een kind hier eigenlijk mee gebaat?

Doel van de eindtoets en de waarde van het schooladvies

‘Ooit was de Cito-eindtoets bedoeld om het gesprek van de leerkracht groep 8 met de ouders van de leerling te ondersteunen in het onderwerp: waar gaat mijn zoon of dochter volgend jaar naar toe?’ schrijft Harm Klifman. De Cito-toets is dan een mogelijke bevestiging, correctie of aanvulling op de informatie en ervaringen van de leerkracht/school  (zeg: schooladvies). Ik durf te stellen dat dit op mijn school niet alleen ‘ooit’ was, maar dat de Cito-eindtoets deze functie nog steeds heeft! De onderwijsinspectie noemt dit het ‘objectieve tweede gegeven, waar ouders en de leerling recht op hebben’.

Wel zie ik in mijn onderwijsloopbaan tot nu toe elk jaar weer de worsteling van leerkrachten groep 8 om vast te houden aan de waarde van het eigen schooladvies. Het voortgezet onderwijs is het resultaat van de eindtoets gaan gebruiken als harde instroomnorm en als de leerkracht groep 8 een advies heeft gegeven dat afwijkt van de uitkomst van de eindtoets is voor het voortgezet onderwijs het tweede gegeven blijkbaar toch belangrijker dan het eerste. Vorig jaar heeft een van de VO-scholen in mijn woonplaats onderzoek laten doen naar de voorspellende waarde van de cito-eindtoets en van het schooladvies. Het advies van de school bleek een duidelijk betere voorspeller te zijn!

Het belang van ouders en van kinderen

Wat is dan het belang van ouders en van kinderen? Ik ben er van overtuigd dat het publiceren van resultaten niet per definitie leidt tot verbetering van onderwijsopbrengsten. Misschien is het wel een mooi neveneffect, wie zal het zeggen. Ouders zijn vooral gebaat bij leraren die hun kind kennen en open en eerlijk het gesprek aangaan over de mogelijkheden om hun kind optimaal te laten ontwikkelen. Kinderen zijn gebaat bij leraren die werken vanuit hun passie voor leren en ontwikkelen. Leraren die met hart en ziel betrokken zijn bij het kind! Leraren die toetsen op alle niveaus (eigen waarneming, methodegebonden en methode-onafhankelijk) gebruiken om te ontdekken wat het kind nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten en daarbij streven naar het beste!
 
Bloemen gaan niet bloeien als je er aan trekt. Bloemen gaan ook niet bloeien als je er een bordje naast zet met gegevens over soort-type-lengte-geur enzovoorts. Bloemen gaan bloeien als je ze verzorgt, op tijd water geeft, in het licht zet en het schijnt zelfs dat het helpt als je met ze praat…!

Verplichte eindtoets verwordt tot maatgevende schijnwerkelijkheid

De wens van de staatssecretaris om de eindtoets te verplichten en te verplaatsen naar het einde van het schooljaar heeft wat mij betreft een belangrijk voordeel en ook een nadeel: Voordeel is dat het advies van de school weer volop zijn waarde terugkrijgt. Nadeel is dat het idee van een toets die bevestigt, corrigeert en aanvult om zo ondersteunend te zijn in het proces van schoolkeuze compleet verdwijnt. De verplichte eindtoets verwordt dan tot uitsluitend een meetinstrument om kwaliteit van scholen in beeld te krijgen, een schijnwerkelijkheid van cijfers die maatgevend wordt?

De eindtoets is niet meer nodig!

Dit nadeel ondervinden we naar mijn mening niet en dit voordeel ondervinden we naar mijn mening ook als we de eindtoets gewoon helemaal afschaffen. Om met mijn team trots te kunnen zijn op de bereikte resultaten vind ik wel een andere mogelijkheid! Die trots houd ik wel vast, want het voelt fantastisch om te vieren dat je jarenlange inzet - met hart en ziel - voor het leren en ontwikkelen van een kind beloond wordt met een fantastisch resultaat! Onderwijs vanuit passie. De resultaten volgen.
 
En het tweede gegeven waar leerling en ouders recht op hebben (onderwijsinspectie)? Dat is er al. Het leerlingvolgsysteem van Cito (vergelijk de grafieken voor lengte en gewicht bij het consultatiebureau) is methode-onafhankelijk, helpt door de jaren heen om te bevestigen, corrigeren en aan te vullen in dat wat een kind nodig heeft om de volgende stap te zetten en vormt aan het eind een gedegen hulpmiddel voor schooladvies.
 
Beste staatssecretaris, als het mij lukt om duidelijk te maken aan ouders dat wij onderwijs verzorgen vanuit onze passie voor leren en ontwikkelen, en als ouders dat terugzien in de ontwikkeling van hun kind met optimale leeropbrengsten en een brede vorming (hoe meet je dat eigenlijk?) dan heb ik geen eindtoets meer nodig – en ik zou niet weten wat uw belang dan nog zou moeten zijn!

van Ommeren, R. (2014). Hoe de dreigende Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is geworden.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/eindtoets-ranglijst.php

Gerelateerd

OpbrengstBewust Werken
OpbrengstBewust Werken

Timpaan Onderwijs 
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Een andere kijk op toetsen in groep 3 t/m 8
Medilex Onderwijs 
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels
Citoscore misverstanden
Meten is niet ŗlles weten
Teije de Vos
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout
Gevolgen verplichte eindtoets
Veel gestelde vragen over verplichte eindtoets, gevolgen po/vo
Gerdineke van Silfhout
Grip op leesbegrip
Beter toetsen en evalueren van lezen met begrip
Karin van de Mortel
Verplichting Eindtoets ongewenst
Verplichting Centrale Eindtoets onnodig en onwenselijk
Teije de Vos
Publicatie eindtoets
Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk
Machiel Karels
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk
Cito hernormering
Gezakt voor de Citotoets
Wijnand Gijzen
Brede vorming
Brede vorming maakt onderwijs mooier en completer
Alex de Bruijn
Minder standaardtesten
Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?
Dick van der Wateren

Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Voorwaarden formatieve toetsing
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing Ė reviewstudie
Toetsvormen
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen in taalonderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Eindtoets overbodigInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.