Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Zorg voor balans in relatie, competentie en autonomie

Joep Derkx

Bestuurder - consultant - assessor - coach bij DAG IKC

 

joepderkx@upcmail.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

Derkx, J. (2014). Zorg voor balans in competentie, autonomie en relatie.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/balans-in-basisbehoeften.php

Waar kijk je naar? Waar kijken omstanders naar?

Lekker om je zo te laten bekijken?

Of is het de spiegel van je gedrag?

Lekker duiken naar het fenomeen van de “ijsberg theorie”. 

Passend bijschrift: innoveren, vernieuwen, veranderen, afrekenen met doelen, monitoren, documenten als draagvlak, controleren, de frustratie van “ze hebben het niet gedaan!”, klussen creëren voor  externen, ...

Onderwijsveranderingen

Veel veranderingen in het onderwijs komen uit de drang om iets te beteken voor kinderen in hun ontwikkeling. Over hoofden heen en slechts in eigenaarschap van managers.

Het onderwijs heeft het lastig. Bestuurders hebben niet meer de ruimte om verkwistend “lege” veranderingen aan te gaan. Zie de beweging bij ROC’s; terug naar oude onderwijs systemen die wel “zeker” bleken (?).

Geen wonder dat onderwijs in 40 jaar niet is veranderd. Laat de bouwsels die goed waren op het fundament staan. Het zijn de mensen die de spil moeten zijn in deze processen.

Communicatie

Gesprek en afstemming onder het containerbegrip “communicatie” schijnt erg moeilijk te zijn voor leiders. En dus “markt”. Er zijn hele productielijnen van activiteiten, we lezen en schaffen voor veel geld allerlei management retoriek aan; volgen trainingen en benoemen master-managers.

Na bijna 40 jaar als manager, heb ik afgelopen jaar alle management boeken weggegeven met de mededeling: “Niet lezen;  om dit driehoekje gaat het” op elk moment van de dag;  in elke vorm in de kern terug te brengen tot  de balans in de driehoek:  autonomie, relatie en competentie. Voor de verbinding naar de ander en als feedback instrument  voor jezelf.

Relatie - competentie - autonomie
De driehoek autonomie - competentie - relatie (boven) is een dynamisch model in de praktijk (onder)
Model basisbehoeften

Balanceren in driehoeken

Succesvolle sturing door bouwers is altijd verankerd in autonomie, competentie en relatie. Al die managementboek termen zijn te plaatsen in de driehoek; balanceren in driehoeken binnen het evenwicht  van relatie, competentie en autonomie.

Na veel vergaderingen, bijeenkomsten, prettige gesprekken en confrontatie momenten heb ik elke keer weer geobserveerd of deze driehoek toepasbaar was en is. Wanneer ging het fout? Door welke onbalans ontstonden er onoverkomelijke dilemma’s? Welke rol nam de veroorzaker aan?

Waren de nieuwste management strategieën over verandering en communicatie simpel te “vangen”? Pasten afgeleide termen als “eigenaarschap”?

Eigenaarschap

Een voorbeeld: eigenaarschap is te vangen onder competentie en autonomie. Wil eigenaarschap effectief zijn, dan zal er verbinding moeten zijn met en vanuit de relatie.

Een conflict gesprek? Blind voor eigen optreden? Maak iemand verantwoordelijk voor autonoom handelen. Is het manipuleren? Ja, in werksituaties wordt gevraagd om handelen. Pas de driehoek toe vanuit respect. Natuurlijk er zal verwarring ontstaan bij de ander, maar ook inzicht.

Talenten verbinden

Elk management boek is om te zetten naar de kern: competentie, autonomie en relatie. 

Zo simpel is het. Ik pas de balans toe voor harmonie, resultaat, opbrengst, ... Het is bruikbaar en goud om talenten te verbinden!

De balans in competentie, autonomie en relatie is inzetbaar voor elke leidinggevende, leerkracht, ouder, leerling, e.a. op weg naar evenwicht en dus ruimte voor resultaat.


 
Beide foto’s zijn van een beeld van kunstenares  Marga Janssen recent aangekocht door Van Ede .

Derkx, J. (2014). Zorg voor balans in competentie, autonomie en relatie.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/balans-in-basisbehoeften.php

Gerelateerd

Leidinggeven autonomie
Leidinggeven vanuit angst of vanuit autonomie. Wat kun jij bijdragen?
Henk Galenkamp
CultuurcoŲrdinator
10 jaar cultuurcoŲrdinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek
Uitgangspunt van leren
Wat staat centraal, het individu of de doelstellingen?
Wilfred Rubens
Bewust bezig zijn met taal
Bewust bezig zijn met taal
Dolf Janson
Seksuele diversiteit
Niemand uitgesloten!
Marcel van Herpen
Relatie inzetten
Regie versterken in het onderwijs; een basishouding!
Elena Carmona van Loon
Leiderschap tonen
Toon leiderschap door de kantjes te markeren, dan lopen we ze er niet af.
Alex de Bruijn
Interne sturing
Stop marginalisering in het onderwijs
Marjoke Hinnen

Motivatie MBO
Met welke didactische strategieŽn kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beÔnvloeden?
Hoogsensitiviteit herkennen
Hoe herken je hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?
Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen
Wat is de invloed van het Ďkwartiertjesroosterí op de taakgerichtheid van leerlingen?
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Autonomie allochtone leerlingen
Autonomie, motivatie en prestatie van niet-westerse allochtone leerlingen
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Balans in basisbehoeftenInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.