Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Scheiden van bestuur en schoolleiding

Rijk van Ommeren

Directeur RDO en onderwijsadviseur bij Rijk Advies

  

rijk.vanommeren@live.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

van Ommeren, R. (2014). Scheiden van bestuur en schoolleiding.
Geraadpleegd op 17-10-2017,
van https://wij-leren.nl/schoolleider-bestuur.php

Over de geheel eigen positie van de schoolleider

Vorige week kreeg ik in een gesprek over kwaliteitsverbetering van scholen de boeiende vraag: ‘Aan welke kant sta je eigenlijk als schoolleider? Sta je aan de kant van de leraren of aan de kant van het bestuur?’
Deze vraag intrigeerde me. Het gesprek ging helemaal niet over verhoudingen tussen besturen en leraren of over de mogelijkheid dat er verschillende kanten zouden zijn.
Mijn intuïtieve antwoord was dat er geen kanten zijn. “Als schoolleider neem ik een geheel eigen positie in.”
Toch liet de vraag me niet los. Is dat wel zo? Nemen wij ook echt een geheel eigen positie in?

Schoolleidersregister

Alweer enige tijd geleden werd door de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) een schoolleidersregister ingericht. Onder andere een onafhankelijke opstelling en blijvend professionaliseren waren criteria voor registratie als registerdirecteur onderwijs (RDO).
Dat schoolleiders als aparte beroepsgroep serieus genomen moeten worden blijkt wel uit de voortzetting van dit register in inmiddels verplichte registratie voor schoolleiders in het landelijke schoolleidersregister SRPO.

Ook is steeds vaker te lezen dat de rol van de schoolleider cruciaal is als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Lezenswaardig is bijvoorbeeld het boek ‘onderwijs vraagt leiderschap!’ waar recent de tweede druk van verscheen (www.onderwijsvraagtleiderschap.nl). Interessant is dat in deze herziene druk aanvullingen zijn gedaan op het gebied van de relatie tussen schoolleider en bestuurder.

Beeldvorming taak en rol schoolleider

Het lijkt op zich wel te landen dus, die eigen positie van de schoolleider.
En toch die vraag…
In de beeldvorming bij het vak van de schoolleider kom ik nog vaak tegen dat de schoolleider gezien wordt als de ‘primus inter pares’, het hitteschild voor de leraren en leerlingen voor alles wat er op de school afkomt, de voorman of voorvrouw die inspireert, motiveert, ondersteunt en faciliteert. Een sluitstuk in de ketting die team heet, verbindend tussen het bestuur en de leraren.

Het viel me op dat CNV Schoolleiders de schoolleider nadrukkelijk positioneert als werknemer. Hoewel dat strikt genomen natuurlijk juist is vroeg ik mij gelijk ook af of dit bijdraagt aan de beeldvorming bij het vak.

In het onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs is voluit aandacht voor de kwaliteit van scholen, prestaties van leerlingen, leraren & professionalisering en besturen & financiën. ‘Schoolleiders’ is in dat verslag het eerste woord in het hoofdstuk ‘besturen en financiën’! Daar gaat het over de grote verantwoordelijkheid die schoolleiders en besturen hebben voor onderwijskwaliteit. Schoolleiders worden hier nadrukkelijk aan de kant van en in een adem met de besturen genoemd. Vervolgens gaat het vooral over wat besturen (meer) zouden moeten doen, namelijk gericht zijn op onderwijs.

Ontwikkeling rol bestuurders

Zelf heb ik in de afgelopen jaren een ontwikkeling waargenomen waarbij professionele bestuurders in eerste instantie vooral gericht waren op de randvoorwaarden voor goed onderwijs. Voor de schoolleider ging het over onderwijskundig leiderschap. Met de introductie van bestuurlijke meerjarenplannen kreeg het bestuur meer grip op de kwaliteit van het onderwijs. Het gesprek ging vooral over wat en hoe. Het bestuur ging over het wat en de school over het hoe. De laatste tijd valt mij op dat het steeds meer gaat over hoe het bestuur zicht krijgt op het wat en dan moeten scholen vooral onderling vergelijkbaar zijn.

Gevolg van een verder verschuivende aandacht van het bestuur naar het hoe van het onderwijs is wel dat ik zelf weer hele dagen bezig ben met het organiseren van randvoorwaarden voor goed onderwijs want ‘wij zijn van mening dat dat beter op de locatie zelf gedaan kan worden’. En ook zie ik het gebeuren dat in het gesprek tussen besturen en leraren de schoolleider naar de achtergrond verschuift.
 
Ik snap het wel. Het is vanuit het onderwijsverslag van de inspectie bekeken ook een opdracht aan besturen om zich meer bezig te houden met het primaire proces. En de leraar is cruciaal als het gaat om kwaliteit van onderwijs! Het lijkt me waardevol als bestuurders beseffen dat de inspectie in het onderwijsverslag schoolleiders aan de kant van de besturen plaatst. Dat is nog niet eenvoudig, met name voor bestuurders die zelf vaak schoolleider waren in een tijd dat de schoolleider vooral ‘teamlid+’ was.

Tijd voor gesprek over scheiding van bestuur en schoolleiding

De ontwikkeling dat schoolleiders ‘afscheid’ nemen van het eigen team en binnen de school een meer herkenbaar eigen positie innemen is al even gaande.
In de afgelopen jaren is ook veel aandacht geweest voor ‘governance’. Het gesprek over het scheiden van bestuur en toezicht heeft er vaak toe geleid dat bovenschools directeuren (schoolleiders) professioneel bestuurder werden. Het gesprek over het goed vormgeven aan (scheiding van) bestuur en toezicht zal nog wel even doorgaan, maar verdient wat mij betreft ook vervolg.
 
Bij het ‘afscheid nemen’ van het eigen team moeten schoolleiders zich niet min of meer ‘vanzelf’ laten plaatsen aan de kant van de besturen!
Ik blijf erbij! Er zijn geen kanten; behalve dan de kant van goed onderwijs in het belang van de leerlingen! Daarin heeft een schoolleider een geheel eigen positie.
Het is tijd voor het gesprek over (scheiding van) bestuur en schoolleiding. Hopelijk gaat het schoolleidersregister daarbij helpen!

van Ommeren, R. (2014). Scheiden van bestuur en schoolleiding.
Geraadpleegd op 17-10-2017,
van https://wij-leren.nl/schoolleider-bestuur.php

Gerelateerd

Effectief duoschap
Effectief duoschap
De sleutel tot succesvolle duobanen in het primair onderwijs
Medilex Onderwijs 
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Met professor John Hattie
Bazalt | HCO | RPCZ 
Herregistratie door informeel leren
Herregistratie door informeel leren
Je eigen praktijk verbeteren Ťn herregistreren schoolleidersregister
De lerende school 
Training Van quickscan naar meerjarenbeleid
Training Van quickscan naar meerjarenbeleid

OnderwijsAdvies 
Varianten bestuur en toezicht
Varianten voor scheiding van bestuur en intern toezicht
Harm Klifman
Governance & opbrengst 1
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -1-
Harm Klifman
Governance & opbrengst 2
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -2-
Harm Klifman
Leidinggeven autonomie
Leidinggeven vanuit angst of vanuit autonomie. Wat kun jij bijdragen?
Henk Galenkamp
Luisterend bestuur
Ondersteuning schoolleiders door bestuurders essentieel voor onderwijskwaliteit
Annemieke Top
Leiderschap tonen
Toon leiderschap door de kantjes te markeren, dan lopen we ze er niet af.
Alex de Bruijn
Schoolleider als hitteschild
Schoolleider: Hitteschild of doorgeefluik?
Alex de Bruijn
Onderwijssysteem en creativiteit
Blijven kleuren!
Rijk van Ommeren
Kwaliteitszorg onderzoek
Wie is de baas over de kwaliteit van het onderwijs?
Harm Klifman

Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
HRM schoolprestaties
Human Resource Management (HRM) en schoolprestaties
Schoolgrootte
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties
Functioneren besturen po
Functioneren van besturen in het primair onderwijs
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Gemeenten schoolbesturen
De rol van gemeenten en schoolbesturen bij VVE
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Positie schoolleiderInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.