Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Adaptieve software zet onderwijs op zijn kop

  Geplaatst op 28 februari 2017

Rood, T. (2017). Adaptieve software zet onderwijs op zijn kop.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/gepersonaliseerd-leren-software.php

Adaptieve oefensoftware biedt veel voordelen. Het stemt de leerstof af op het niveau van de kinderen, het zorgt voor verschillende oefenvormen en het laat kinderen in eigen tempo leren. Gecombineerd met organisatiesoftware kan het scholen helpen om hun onderwijs rigoureus anders in te richten. Er zijn al vele goede voorbeelden beschikbaar.

D​e mogelijkheden van adaptieve software

Het loflied op de voordelen van adaptieve educatieve tools is al vaak gezongen. Daarbij is de nuance van belang om in te zien dat 1:1 inzet van een persoonlijk apparaat als tablet of laptop cruciaal is voor effectiviteit. Uit een onderzoek van OECD (2015) naar de effectiviteit van computers in het onderwijs bleek dat toevoegen van hardware in een klaslokaal geen positieve effecten had. Het veldwerk voor dit onderzoek vond echter plaats voor 2012, dit is ruim voor de introductie van 1:1 iPads en Chromebooks in het onderwijs.

Uit een analyse van CITO opbrengsten van De Ontplooiing in Amsterdam en De Verwondering in Monnickendam bleek dat de CITO scores op begrijpend lezen, spelling en rekenen een factor 40% hoger waren dan de benchmark (respectievelijk 17% bekeken over een heel schooljaar). Gekeken is naar de DLE-groei, dus de cognitieve vaardigheden van de kinderen speelden hierin geen rol. Dit, terwijl de focus van deze school in het geheel niet lag op deze cognitieve vaardigheden, maar veeleer op talentontwikkeling en vaardigheden van deze eeuw.

"CITO scores op begrijpend lezen, spelling en rekenen waren 40% hoger dan de benchmark"

Cognitie speelt een rol

Uit een verdere analyse van deze resultaten met Menno van Hasselt bleek dat vooral cognitief sterke kinderen profiteren van adaptieve software, en dat cognitief zwakkere kinderen niet zo snel vooruit gaan. De vrijheid van werkkeuze leidt bij hen tot vermijding van vakken en taken die zij moeilijk vinden.

Het is dus zaak om voor deze kinderen enerzijds veel instructies met eenduidige oplossingsstrategieën te programmeren, waarin ook gezamenlijk verwerkt wordt, en anderzijds strakke output-afspraken te maken die aan het einde van de dag gecontroleerd worden. Is dit eenmaal georganiseerd, dan worden de gemiddelde leeropbrengsten nog hoger. Dit kun je omschrijven als 'de bovenkant laten rennen, de onderkant vooruit duwen'. Het is wel zaak dat de leerkracht zich niet eenzijdig op de cognitief zwakkere kinderen richt en de sterkere kinderen minder van zijn tijd en aandacht gunt.

Wat zijn de voordelen van het één op één inzetten van computers en tablets in het onderwijs? Dit zijn achtereenvolgens: adaptiviteit, toegang tot een rijkdom aan bronnen die verschillende leerstijlen faciliteren, en een interne pacing. Deze voordelen worden hieronder toegelicht.

Adaptiviteit

Er zijn twee manieren waarop software zich aanpast aan het niveau van het kind of de student. De eerste is het gebruik van levels of in goed Nederlands niveaus van beheersing. De student oefent op één niveau tot de software concludeert dat hij dit beheerst. Een voorbeeld van deze aanpak is Kahn Academy en in Nederland Muiswerk.

Salmon Kahn pleit ervoor dat kinderen alleen stappen vooruit zetten bij volledige beheersing van het onderliggende niveau, omdat je anders een 'wankele toren' bouwt. Hier is bij rekenen en bij aanvankelijk lezen inderdaad veel voor te zeggen. Het gevolg is wel dat we moeten accepteren dat we van kinderen met minder cognitieve capaciteiten ook een ontwikkelingsperspectief durven schrijven dat aanmerkelijk lager ligt dan het gemiddelde groep 8 niveau; gaan voor een A-score op groep 6 niveau in plaats van een E-score op groep 8 niveau. Ik weet niet of we daar mentaal al klaar voor zijn in onze beroepsgroep?

De tweede manier werkt subtieler. De opgaven en de leerling worden gezien als tegenstanders en krijgen beide een rating op basis van een analyse van de foutpercentages. Algoritmes bepalen uiterst precies hoe moeilijk elke vraag is en aan welke moeilijkheidsgraad elke student toe is. Bovendien kan de student zelf bepalen wat zijn foutpercentage zal zijn. Ook kan de software bepaalde oefenterreinen afsluiten als andere terreinen meer aandacht behoeven. Een mooi voorbeeld van zulke adaptieve software wordt geleverd door Rekentuin en Taalzee van Oefenweb. 

Een school die het leren personaliseert, biedt zijn leerlingen natuurlijk keuze uit beide modellen van adaptiviteit. Daarmee is meteen het nadeel benoemd van 'lock-in' systemen als Snappet en Gynzy iPad: het is feitelijk net zo'n one size fits all aanpak als de keuze voor deze of gene papieren methode.

Overvloed en individuele leerstijlen

Het is geen geheim dat online een overvloed aan bronnen en materialen beschikbaar is.  Daardoor is individuele finetuning in het leren mogelijk, omdat elke leerling de software zal kiezen die hij of zij het prettigst vindt.

In onze wereld vandaag is informatie binnen vijf seconden voorhanden. Daardoor heeft het veel minder zin just in case te leren. Studenten en kinderen voelen dit aan en leren veel liever just in time. In plaats van zich te concentreren op het aanleren van een gemeenschappelijke kennisbasis, zou het onderwijs zich moeten richten op het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om kritisch met informatie en kennis om te gaan, om kritisch te denken en om creatief te denken.

De Ted Talk uit 2010 van Conrad Wolfram  levert hiervoor een overtuigend argument: vijftig jaar geleden was er geen apparaat dat de wortel uit 53 zou kunnen berekenen. Dus leerden wij op school hoe je de wortel kan berekenen. Om die vaardigheden aan te leren kostte veel tijd; tijd die je beter zou kunnen besteden aan het conceptualiseren van wiskundige principes.

Nu elke smartphone meer rekenkracht heeft dan de mainframe computer van twintig jaar geleden, is het misschien tijd dat we de nadruk op calculus gaandeweg gaan verschuiven naar de context voor wiskunde en de conceptualisering van wiskundige vraagstukken.

"In onze wereld vandaag is informatie binnen vijf seconden voorhanden. Daardoor heeft het veel minder zin just in case te leren."​

Geen gemeenschappelijke kennisbasis

Tegelijkertijd speelt mee dat de wereld complexer is geworden en de hoeveelheid beschikbare kennis exponentieel toeneemt. Het belang van het 'wat' van het leren is daardoor afgenomen, en het 'hoe' is belangrijker geworden. Als alle kennis beschikbaar is, en we leren tijdens onze gehele leven, wordt het zinloos om ons te concentreren op een gemeenschappelijke kennisbasis in de hersenen van alle achttienjarige burgers.

Natuurlijk moet er een kennisbasis zijn, maar deze hoeft niet van de ene individu naar de andere 100% overeen te komen. Ik neem daarvoor altijd het voorbeeld van het kind van een expat uit India: moet hij niet eerder leren waar Mumbai ligt, in plaats van Emmer Compascuüm?

Met de nadruk op het woord gemeenschappelijk; het is niet zo dat de lagere niveaus in Bloom's taxonomie onbelangrijk zijn geworden (Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956). Het is alleen niet nodig dat de ene student leert wat de andere student ook leert. Als het ene kind 1000 woorden in deze vreemde talen leert, is het prima te verdedigen dat de volgende kind 1000 andere woorden in andere taal leert. Bovendien kan een student 1000 woorden leren en de volgende student 5000. In de nieuwe netwerksamenleving is het juist voordelig als niet alle burgers over dezelfde kennis beschikken maar gezamenlijk over nog veel meer kennis. Daardoor is onderwijs in een online verbonden wereld een totaal nieuwe uitdaging geworden.

Voorlopig echter heeft elke school te maken met de bestaande kaders en is het voor elke school met ambitie om te vernieuwen zaak de vaardigheden van deze eeuw toe te voegen aan het curriculum in plaats van verminderd zinnige delen van het curriculum te vervangen.

"In de nieuwe netwerksamenleving is het juist voordelig als niet alle burgers over dezelfde kennis beschikken maar gezamenlijk over nog veel meer kennis."​

Pacing: eigen tempo

Het derde aspect van digitaal leren is dat het studenten in staat stelt om volgens het eigen tempo kennis en vaardigheden te verwerven. Als instructies ingeblikt worden aangeboden op YouTube of Vimeo, kunnen de studenten bepaalde ingewikkelde passages nogmaals bekijken en bepaalde saaie passages overslaan.

Bij het inoefenen van de vaardigheden is het niet belangrijk hoe snel de taak vervuld wordt, zolang binnen de kaders van de afspraken wordt gewerkt. Op dit vlak wordt vooral terreinwinst geboekt door studenten met goede cognitieve vaardigheden. Ze hebben minder behoefte aan gezamenlijk volgens een vaste routine oefenen van vaardigheden. In de tijd dat de cognitief zwakkere studenten hiermee bezig zijn, kunnen zij snel vooruitgang boeken door individueel te werken en de vrijgekomen tijd besteden aan talentontwikkeling, werken in ondernemingen, onderzoeksprojecten of verdieping van de stof. Zo bezien is personaliseren het ultieme differentiëren; niet op drie niveaus, maar op evenveel niveaus als er leerlingen zijn.

Wenselijk en werkbaar

Een verandering van het onderwijs naar het model dat in deze artikelenserie geschetst is, vraagt niet alleen om een goede visie maar ook om een goed plan. Veel van de weerstand die wij ontmoeten bij het presenteren van onze aanpak richt zich helemaal niet op de visie, maar op de organisatorische belemmeringen die men voorziet. Mensen zijn bang dat studenten en kinderen het aangeboden vertrouwen zullen misbruiken. Kinderen zullen veel inactieve uren doorbrengen en de leerrendementen zullen dalen. Niemand zal weten of er wel vooruitgang wordt geboekt en organisatorisch wordt het een nachtmerrie.

Het tegendeel blijkt waar te zijn als je eenmaal een plan aan de visie toevoegt. De planningssoftware die we op De Verwondering gebruiken is zo goed als gratis in de Cloud te gebruiken en de ouders blijken In grote meerderheid zeer bereid om het onderwijs binnen te treden. Uit onderzoek naar een school in Amsterdam die voor ons heeft gefungeerd als proeftuin, blijkt dat kinderen met een hogere beleving aan het werk zijn, dat er meer leerrendement wordt geboekt, dat ouders tevredener zijn dan landelijk gemiddeld en dat leraren er tot hun recht komen (Neto Gomes de Almeida, 2015).

Snelle transitie

Het is daarbij onze ervaring dat hoe korter de transitie naar dit onderwijsmodel duurt, hoe groter de kans van slagen. Het gaat hier namelijk om radicale keuzes; kinderen zullen alleen meer autonomie ervaren als hen deze ook echt gegund wordt. Daarbij is het belangrijk om zich te realiseren dat niet zozeer de ICT als leverancier van educatieve middelen de doorbraak oplevert, als wel de ICT die een klas doorbroken aanpak mogelijk maakt. Doordat gespecialiseerd leren zoveel efficiënter is dan een groepsgewijze aanpak, kunnen wij onze ambities waarmaken om te werken aan vaardigheden van deze eeuw, individuele talenten en sociaal-emotionele vorming.

"Veel van de weerstand die wij ontmoeten bij het presenteren van onze aanpak, richt zich helemaal niet op de visie, maar op de organisatorische belemmeringen die men voorziet."​​

Kindgericht onderwijs

Wil je in contact komen met scholen die kindgericht onderwijs vormgeven of bezig zijn op weg daar naartoe? Word dan lid van de groep 'Kindgericht onderwijs' op Linkedin.

Verwijzing​

1  https://www.ted.com/speakers/conrad_wolfram

Rood, T. (2017). Adaptieve software zet onderwijs op zijn kop.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/gepersonaliseerd-leren-software.php

Gerelateerd

Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs
Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs
Krijg grip op motivatie van leerlingen!
Kenniscentrum SIEM 
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Introductieworkshop 21e eeuw vaardigheden
Introductieworkshop 21e eeuw vaardigheden
Utrecht
Bazalt | HCO | RPCZ 
Gepersonaliseerd leren
Flip je school: het waarom van gepersonaliseerd leren
Tijl Rood
Organiseren gepersonaliseerd leren
Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood
Leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Het leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels
Lezen met lees-app
Technisch lezen oefenen met een adaptieve leesapp
redactie
Edutainment
Educatieve software voor jonge kinderen
redactie
Effectiever onderwijs
Hoe gerichte inzet van ICT leidt tot effectiever onderwijs
Jos CŲp
Leren in 2020 - 2
Leermiddelen in 2020 - op weg naar een digitaal leerlandschap
Jos CŲp
Werking en beperking
Sturen met digitale leermiddelen - werking en beperking
Menno van Hasselt

Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
E-portfolioís
Dragen e-portfolioís in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing?
Kleuterverlenging
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom naar groep 3?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Eigenaarschap leerlingen vo
Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?
Invloed digitale leeromgevingen op leraren
Wat doen digitale leeromgevingen met leraren?
Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen
Wat is de invloed van het Ďkwartiertjesroosterí op de taakgerichtheid van leerlingen?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Effect wisselende samensstelling basisschoolklas
Welk effect heeft de samenstelling van de basisschoolklas?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Tablet in het onderwijs
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling
Ontwikkelen kinderen zich beter bij loslaten van leerstofjaarklassensysteem?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Welke rapportvormen geven goed inzicht?
Welke rapportvormen geven welke inzichten?
StrategieŽn voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Zijn vaardighedenvan leraren voor gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar?
Reflectieopdrachten en zelfregulatie
Een reflectieopdracht: is dit een struikelblok voor vmbo-leerlingen?
Scaffoldingstechnieken
Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Motivatie onderwijs in groepen
Motivatie bij onderwijs in groepen in beroepsonderwijs
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
Zelfgestuurd leren
Reviewstudie: metacognitie en zelfgestuurd leren
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Studeren adolescenten
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Adaptieve softwareInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.