Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Meten is niet ŗlles weten

Teije de Vos

Testontwikkelaar - toetsdeskundige - adviseur bij Boom test uitgevers

  

teijedevos@home.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

de Vos, T. (2014). Meten is niet ŗlles weten.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/cito-score-interpreteren.php

Er worden in ons land bij het interpreteren van toetsuitslagen helaas nog steeds een aantal fouten gemaakt, die vèrstrekkende gevolgen hebben. Een lage of hoge score alléén is niet voldoende voor een oordeel, je moet ook weten waar en hoe je die score moet plaatsen.

Drie misverstanden

‘Als je Cito C hebt, zit je goed, want die C valt mooi in het midden’

Mis! De schaal van het Cito-Leerlingvolgsysteem kent de volgende verdeling: E = de laagste 10% van de scores, D = de daarop volgende 15% van de scores (samen 25%), C = de daaropvolgende 25% van de scores (we zitten nu op de helft van de scores, dus de onderste/laagste 50%), B= is de daarop volgende 25% van de scores en A = de laatste/hoogste 25% van de scores (B en A zijn samen alle scores boven het midden). M.a.w. alle C-scores zitten onder (aan de lage kant) van het midden, dus niks voldoende. Overigens kàn een C-score wel een goed resultaat zijn en een B-score daarentegen een zwak resultaat; zie daarvoor het derde probleem.
 
‘We hebben te veel E- leerlingen; de volgende keer moeten de E’s veranderd zijn in D’s’

Onzin! We hebben het hier niet over bijvoorbeeld DLE's, die een vaardigheidsniveau (op de leerlijn) aangeven, maar over deviatiescores die een positie op de frequentieschaal van zwak naar goed aangeeft. Een zwakke leerling kan op een DLE-schaal de volgende keer verder zijn, maar op een frequentieschaal wordt dat heel moeilijk. Als je een E-leerling bent, behoor je tot de 10% zwaksten en 10% zwaksten zullen/moeten er op een frequentieschaal altijd zijn, ook al worden alle E’s veranderd in D’s (er komen dan weer 10% àndere E-leerlingen voor in de plaats). We geven een voorbeeld van een zwakke lezer.
Marietje leest op de SchoolVaardigheidsToets Technisch Lezen in april groep 4 helaas slechts 30 woordjes in de minuut. Dat is DLE 3 (15 maanden ‘achter’); op de frequentietabel van Cito is dat E. De school maakt zich zorgen en gaat keihard met Marietje aan de slag. Een jaar later is de score 95 woordjes in de minuut, 65 woordjes méér! Dat is DLE 15, een vooruitgang van maar liefst 12 maanden, waar 10 gemiddeld is! Een prestatie van formaat, die je van zo’n zwakke lezer eigenlijk niet mag verwachten. Even kijken waar die 95 woordjes op de Cito-schaal staan … een E ?!?!?! Ja helaas, zij hoort met deze score op dat moment nog steeds tot de 10% zwakst scorende leerlingen ... Wat vraag je wel niet van deze zwakke, doorgaans minder begunstigde, leerlingen als je ze van E naar D wilt brengen?!? Het onmogelijke, zouden we zeggen. Toch lopen er in ons land projecten die dit als doelstelling hebben … (!).
 
‘Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert’

Dat valt nog te bezien! Een school die (ruim) onder het landelijk gemiddelde scoort, kan een meer dan voldoende opbrengst hebben. Scholen die daar boven zitten en veel leerlingen verwijzen naar HAVO en VWO kunnen een onvoldoende (eind)opbrengst hebben. Hoe zit dat? Nou, wanneer je alléén meet wat eruit komt (bijvoorbeeld m.b.v. de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito), heb je slechts de helft gedaan van wat je zou moeten doen. Het uitgangspunt is immers, dat scholen eruit moeten halen wat erin zit. Prima!

Maar dan moet je ook méten wat erin zit. Waar niet veel inzit, kan namelijk niet veel uitkomen … En stel dat je onder het landelijk gemiddelde scoort (dat zal in één van de twee gevallen voorkomen: de ene helft zit eronder, de andere erboven) en je kunt aantonen dat je eruit gehaald hebt wat erin zit, dan ben je toch niet een zwakke school?!? Ja, op school zitten wellicht kinderen die iets minder dan gemiddeld in hun mars hebben, maar daarom kun je de school –als onderwijsinstituut- toch niet bestempelen als ‘zwak’?
 
De Master Frankeskoalle in Earnewâld hakt al een aantal jaren met dit bijltje en heeft daarbij de Inspectie van het Onderwijs weten te overtuigen: van leerlingen met meer mogelijkheden mag je meer verwachten (en andersom). Aan het woord is directeur Harm de Vlas:
“Wij werken al jaren met DLE-schalen tot grote tevredenheid van school, ouders en voortgezet onderwijs.Om te weten of we met de leerlingen ook hebben bereikt wat we kunnen bereiken, gebruiken we naast de dle-toetsen halverwege groep 8 de Drempeltest. Deze combinatie maakt het mogelijk om de eindopbrengsten goed te beoordelen, zowel van de individuele leerling als van de groep/school. We kunnen prima vaststellen of ‘we er hebben uitgehaald wat er in zit’.

Bovendien blijken deze gegevens betrouwbaar te zijn in het kader van advisering naar het voortgezet onderwijs. Met de Inspectie van het Onderwijs is op onze school vastgesteld dat de advisering van onze school naar het voortgezet onderwijs en de praktijk in de eerstvolgende drie jaren v.o. nauwelijks van elkaar verschillen”.

Hoe werkt dat, aantonen dat je eruit gehaald hebt wat erin zit?

De Inspectie van het Onderwijs spreekt bij het onderwerp ‘Opbrengsten’ van "resultaten van de leerlingen die ten minste liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht."
 
We hebben een werkwijze ontwikkeld waarmee dat helder in beeld kan worden gebracht. 
De kenmerken van de leerlingenpopulatie worden bepaald met de Begin-, de Vervolg- (in de maak), de Tussen- en de Drempeltest. Dat gebeurt eens in de twee jaar in groep 2, 4, 6 en 7/8 omdat de kenmerken van de leerlingenpopulatie (het gaat hier om de potentie/de aanleg/de mogelijkheden van de leerlingen) een betrekkelijk stabiele factor is. De kenmerken worden onder meer uitgedrukt in Cito A t/m E (kan desgewenst ook in Cito I t/m V, een IQ of iets dergelijks).

De resultaten van de leerlingen worden in het kader van het leerlingvolgsysteem doorgaans twee maal per leerjaar gemeten (voor het laatst halverwege groep 8) met methode-onafhankelijke en landelijk genormeerde toetsen voor technisch lezen, hoofdrekenen, spellen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.

De toetsen van het Cito en Boom worden hiervoor het meest gebruikt en voor dit doel worden de resultaten uitgedrukt in Cito A t/m E.
Sinds de DLE-TESTen als SchoolVaardigheidsToetsen verschenen, kunnen de gebruikers in het testcentrum van Boom dankzij de nieuwste regressietechnieken op basis van de ingevoerde DL (didactische leeftijd) en de ruwe score àlle gewenste schalen (DLE, Cito A t/m E of I t/m V, AVI, T-scores, Decielen enz.) oproepen. Die schalen (ook die van het Cito) gelden, dankzij die nieuwe technieken, bij een afname in nagenoeg èlke onderwijsmaand.
 
Met bovenstaande gegevens valt vervolgens na te gaan of eruit gekomen is wat erin zit. Dat kan per vak op leerling-, groeps- en schoolniveau. Eenvoudig gezegd, moet een leerling met ‘kenmerk’ B ook een ‘resultaat’ B halen. De Begin-, de Vervolg-, de Tussen- en de Drempeltest geven een keurig overzicht van deze A t/m E-kenmerken.

U kunt aan de hand van deze gegevens (op uw eigen manier) nagaan in hoeverre er sprake is van een ‘match’. De eenvoudigste manier is, nagaan hoeveel procent van de leerlingen een resultaat heeft dat overeenkomt met of hoger is dan hetgeen verwacht mag worden. Je hebt dan het percentage leerlingen waar (op z’n minst) uit gehaald is wat erin zit.
 
We willen die werkwijze uniform maken (iedereen moet het op dezelfde wijze doen*) en bovendien proberen we tot een zekere norm te komen: het is aannemelijk dat scholen er –landelijk gezien - niet in alle gevallen in slagen eruit te halen wat erin zit. Misschien ligt het percentage landelijk op 92% … Wanneer uw school dan op 96% zit, mag u niet ontevreden zijn.
 
*) Samen met Harrie Meinen ontwikkelde ik een programma dat u een heel eind op weg helpt om een en ander op een snelle en doelmatige wijze in beeld te brengen: RIO. Wie meer wil weten van RIO kan het programma bekijken op http://www.meesterharrie.nl/rio en http://testen-en-toetsen.blogspot.nl/2010/03/rio-is-handig.html

de Vos, T. (2014). Meten is niet ŗlles weten.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/cito-score-interpreteren.php

Gerelateerd

Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Een andere kijk op toetsen in groep 3 t/m 8
Medilex Onderwijs 
OpbrengstBewust Werken
OpbrengstBewust Werken

Timpaan Onderwijs 
KIJK!
KIJK!
ontwikkeling van het jonge kind
Bazalt | HCO | RPCZ 
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
Volgen van de ontwikkeling
Volgen van ontwikkeling: evalueren - normeren - LVS - rapportage
Arja Kerpel
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels
Citoscore hanteren
Citoscore hanteren
Sieneke Goorhuis
De inspectie gaat mank
De inspectie hinkt op twee benen
Ewald Vervaet
Leerlingvolgsysteem
Leerlingvolgsysteem: dat wordt een stuk makkelijker!
Teije de Vos
Testen voor het LVS
Testen voor het leerlingvolgsysteem
Teije de Vos
Toetsen en hulp(middelen)
Toetsen met of zonder hulp(middelen)?
Teije de Vos
Cito spelling toets 1
Cito spellingtoets ter discussie
Anna Bosman
Kwaliteit met NSCCT
Het organiseren van onderwijskwaliteit met de NSCCT
Herman Kolthof
Kleuters zonder cito
Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito toets
Wijnand Gijzen
Gevolgen verplichte eindtoets
Veel gestelde vragen over verplichte eindtoets, gevolgen po/vo
Gerdineke van Silfhout
Leeropbrengsten gebruiken
Intern sturen ≠ extern verantwoorden
Menno van Hasselt
Leesrijpheid toetsen
Leesrijpheid moet je toetsen! Maar op welke manier?
Ewald Vervaet
Tips woordenschat
Knikkers spelers en spel: tips voor woordenschatonderwijs.
Paul Filipiak
Woordenschattoets
Onduidelijk wat de Cito-woordenschattoets meet
Paul Filipiak
Waarde cito-toets
Toetsen in de basisschool. Wat de Cito-toets ons wel en niet zegt.
Menno van Hasselt
Voorbereiden op toetsen
Toetstekst als leesgenre Voorbereiding lees- en woordenschattoetsen
Karin van de Mortel
Schoolvaardigheidstoets spelling
Spellingfouten categoriseren
Teije de Vos
Schoolkeuze havo/vwo
Selectie op basis van talent is goed voor de leerresultaten
Annemieke Top
Gelijke kansen
Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan
Annemieke Top
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk
Kleuters toetsen
Peuters en kleuters zijn niet toetsbaar
Sieneke Goorhuis
Verplichting Eindtoets ongewenst
Verplichting Centrale Eindtoets onnodig en onwenselijk
Teije de Vos
Publicatie eindtoets
Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk
Machiel Karels
Update Citonormen
Update van de Cito-normen: inflatie en desastreuze gevolgen
Marjolein Zwik
Cito hernormering
Gezakt voor de Citotoets
Wijnand Gijzen
Minder standaardtesten
Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?
Dick van der Wateren
Wegcijferen door toetsen
Laat je niet wegcijferen
Paul Filipiak
Data analyse
Big Data en leesplezier
Dick van der Wateren
Lezend in Biesta
Lezend in Biesta
Harm Klifman

Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Citoscore misverstandenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.