Passend onderwijs

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Kerpel, A. (2014). Passend onderwijs.
Geraadpleegd op 13-12-2018,
van https://wij-leren.nl/passend-onderwijs-artikel.php

Wat is Passend onderwijs?​

Passend onderwijs is een beleidsverandering, die uitgaat van het Ministerie van OCW. Het gaat het erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Het nieuwe stelsel moet zo goed mogelijk onderwijs bieden aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Het uitgangspunt van Passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren.  Als een school niet kan voorzien in de behoeften van het kind, dan wordt in overleg met de ouders uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan. Een passend onderwijsaanbod houdt dus in dat onderwijs en ondersteuning moet aansluiten op de behoeften van het kind. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders.

Doelen van Passend​ onderwijs

Bij Passend onderwijs zijn er meerdere doelen opgesteld.
- Het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Alle kinderen hebben recht op toegang tot onderwijs van goede kwaliteit. De kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen moet verbetert door helder te formuleren wat zij precies gaan leren.
- De ondersteuning aan kinderen met speciale zorgbehoeften moet beter, onder andere met behulp van handelingsgerichte diagnostiek. Een nevendoel daarbij is het oplossen van de beperkingen van de bestaande wetgeving.
- Er moet een landelijk dekkende structuur regionale netwerken komen. Lees meer hierover bij de alinea over het samenwerkingsverband. Binnen deze netwerken moet de onderwijszorgstructuur transparant zijn.
- De kwaliteit van pabo’s en lerarenopleidingen moet beter. Het is de bedoeling dat vanaf 2016 elke student voldoet aan de wettelijk deskundigheidseisen. Dat betekent dat nieuwe leerkrachten adequaat kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Ondersteuningspli​cht

Schoolbesturen krijgen een ondersteuningsplicht. Het is de plicht van schoolbesturen om ervoor te zorgen dat voor alle kinderen met speciale onderwijsbehoeften een passende plek wordt gevonden. Dat kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school binnen het samenwerkingsverband, die beter aansluit bij die onderwijsbehoefte. Deze ondersteuningsplicht van het bestuur geldt voor alle kinderen die worden aangemeld of al ingeschreven zijn.
Bij het uitvoeren van de ondersteuningsplicht wordt goed rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind, met de voorkeuren van de ouders en met de mogelijkheden van de school. Bij Passend onderwijs gaat één centraal loket per regio onderzoeken wat een kind nodig heeft. Het is een voordeel voor de ouders van de zorgleerlingen dat zij voortaan niet meer van school naar school hoeven te gaan om een passende plek voor hun kind te vinden.
De inspectie ziet toe op de uitvoering van de ondersteuningsplicht door schoolbesturen.

De rol van het samenwerkingsve​rband

Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen naar een reguliere basisschool moeten. Per kind wordt gekeken waar het onderwijsaanbod het best passend is. Een regionaal netwerk van scholen moet een dekkend onderwijsaanbod hebben, waarin alle zorg geleverd kan worden. Zo’n netwerk bestaat uit reguliere basisscholen, speciaal onderwijs en flexibele tussenvormen. Een voorbeeld van zo’n tussenvorm is een speciale klas in een reguliere school.
Scholen kunnen zich specialiseren en gezamenlijk afspraken maken wie welke kinderen het beste kan opvangen. Als een school geen passend onderwijs heeft voor een kind, kan zo’n leerling terecht op een andere school binnen het verband. In het samenwerkingsverband hebben de scholen voor speciaal (basis)onderwijs de rol van expertisecentrum. Zij kunnen leerlingen opvangen die intensieve zorg nodig hebben of ambulante begeleiding aanbieden aan de reguliere basisscholen.
Bij Passend onderwijs gaat het budget naar de samenwerkende scholen. De gedachte daarachter is dat het geld dan efficiënter en effectiever kan worden ingezet.

Vier schoolprofielen voor​ Passend Onderwijs

Omdat scholen voor elke leerling een passend onderwijsaanbod moeten hebben, denken scholbesturen na in hoeverre zij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen opvangen. Er zijn vier schoolprofielen mogelijk.
1. De netwerkschool. Netwerkscholen hebben de externe zorgstructuur goed op orde. Zij hebben de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan ambulante begeleiders uitbesteed.
2. De smalle zorgschool. Dit type school heeft de mogelijkheden om onderwijs te geven aan een specifieke categorie leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Bijvoorbeeld kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Op zo’n school kan een derde van de leerlingen met een indicatie terecht.
3. De brede zorgschool. Dit type school vangt meerdere categorieën leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op. Bijvoorbeeld slechtzienden en kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Op zo’n school kan twee derde van de leerlingen met een indicatie terecht.
4: De inclusieve school. Deze scholen staan open voor bijna alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Inclusieve scholen vangen bijna alle leerlingen met een indicatie op.

Bezuinigingen​

De kabinetsbezuinigingen gaan ook het Passend onderwijs niet voorbij. Het kabinet wil hier namelijk € 300 miljoen bezuinigen. Deze maatregel is vooruit geschoven naar 1 augustus 2013. De bezuinigingen worden in drie fasen doorgevoerd: in 2013 bezuinigt de overheid 100 miljoen euro op Passend onderwijs, in 2014 neemt dit bedrag toe tot 200 miljoen euro en vanaf 2015 wordt het 300 miljoen euro. Dit bedrag gaat af van het budget van 3,7 miljard euro. Dat wordt dus 3,4 miljard euro.
Deze bezuiniging is niet zonder gevolgen. Het wordt voor schoolbesturen moeilijker om passende onderwijsaanbod te realiseren voor alle leerlingen. Daarnaast gaat er expertise verloren als er door de bezuinigingen medewerkers ontslagen moeten worden. En, last but not least: het aantal thuiszitters en voortijdig schoolverlaters zal naar verwachting toenemen.
Mensen die in het onderwijs werken, zijn hier erg kritisch over. De druk op leerkrachten zal toenemen. Zij vinden dat uiteindelijk de zorgleerling er de dupe van is. En daar doen we het tenslotte voor.

 

Kerpel, A. (2014). Passend onderwijs.
Geraadpleegd op 13-12-2018,
van https://wij-leren.nl/passend-onderwijs-artikel.php

Gerelateerd

Passend mbo onderwijs
Passend onderwijs in het mbo maakt meer los dan gedacht
Annemieke Top
Co-teaching
Co-teaching: een pakkende aanpak voor passend onderwijs
Sandra Koot
Attitude in de klas
Het belang van attitudes in Passend Onderwijs
Anke de Boer
Begeleidingsstructuur HGW
Omgaan met verschillen? Passend Onderwijs? Hoe dan?
Sonja de Lange
Integratieklas ZML
Passend Onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries
HGW passend onderwijs
HGW denken & doen
Peter de Vries
Passend onderwijs VO
Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
wijnand-gijzen
Inleiding
Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs
Arjan Clijsen
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
Leerkracht en Passend Onderwijs
Zorgen voor of zorgen over passend onderwijs?
Kees van Overveld
Signaleren
Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben
Arjan Clijsen
Probleemgedrag in gradaties
Het ene gedragsprobleem is het andere niet
Kees van Overveld
Cyclus HGW
De cyclus handelingsgericht werken en de praktische uitvoering daarvan
Arjan Clijsen
Onderwijsbehoeften
Het benoemen van vakoverstijgende en vakspecifieke onderwijsbehoeften.
Arjan Clijsen
Onderwijstijdschrift JSW
100 jaar onderwijstijdschrift JSW
Machiel Karels
Toelaatbaarheid
Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen.
Elena Carmona van Loon
samenwerken met ouders in passend onderwijs
Samen met ouders onderwijs passend maken
Peter de Vries
samenwerken met ouders in passend onderwijs
Samen met ouders onderwijs passend maken
Peter de Vries
Toegankelijk lesmateriaal voor kinderen met leesbeperking
Toegankelijk lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking
Anneke Wijtvliet
Aangepaste leesvormen van ondersteuning
Verschillende aangepaste leesvormen en hun ondersteuning
Anneke Wijtvliet
Ik ben toch té gek!
Ik ben toch té gek! - Een positieve kijk op Passend Onderwijs
Arja Kerpel
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer
Lof der zotheid
De lof der zotheid - echt gelijk door verschillende behandeling
Ivo Mijland


App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Vroegtijdig verwijzen
Vroege verwijzingen naar s(ba)o: zijn deze leerlingen beter af?
effect van (terug)verwijzing op welbevinden lln
(Terug)verwijzing: wat doet switchen met een kind?
Effectiviteit van NT2 onderwijs
NT2 onderwijs in s(b)o en regulier basisonderwijs
Welke factoren beïnvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat beïnvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
Zorgleerlingen vergeleken in bo en sbo
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonderwijs
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
Bureaucratie leerlingenzorg
Verschillen in bureaucratie rond leerlingenzorg
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
Kengetallen vervolgmeting
Passend Onderwijs - kengetallen vervolgmeting
Aanpak po/vo
Verschillen in aanpak Passend Onderwijs basis- en middelbare scholen
Passend Onderwijs
MBO voortvarend aan de slag met Passend Onderwijs
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Hulpstructuur rond leraar
Hulpstructuur rond de leraar bij Passend Onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Passend onderwijsInschrijven nieuwsbriefVolg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.