Wat is inclusief onderwijs?

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 10 juni 2024

Wat is inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs is een onderwijsbenadering die gericht is op het bieden van gelijke onderwijskansen aan alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, capaciteiten of eventuele beperkingen. Deze benadering streeft ernaar om alle leerlingen te integreren in reguliere scholen en klassen, waarbij de nadruk ligt op diversiteit en gelijkheid. Inclusief onderwijs biedt niet alleen voordelen voor de leerlingen met speciale behoeften, maar bevordert ook empathie, begrip en samenwerking onder alle leerlingen.

Historische context en ontwikkelingen

De beweging naar inclusief onderwijs heeft wortels in internationale mensenrechtenverdragen, zoals het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Deze verdragen benadrukken het recht van elk kind op onderwijs zonder discriminatie en streven naar een inclusieve samenleving.

In Nederland heeft het beleid rondom inclusief onderwijs zich geleidelijk ontwikkeld, mede door de invoering van het Passend Onderwijs in 2014. Passend Onderwijs legt de verantwoordelijkheid bij scholen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een plek krijgen die aansluit bij hun onderwijsbehoeften. Dit betekent dat scholen moeten samenwerken binnen samenwerkingsverbanden om de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden.

Inclusief onderwijs is meer dan een onderwijsbenadering. Het is een reflectie op een samenleving die streeft naar gelijkheid en rechtvaardigheid. 

Belangrijke elementen van inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs kent verschillende kernprincipes en praktijken die essentieel zijn voor het succes ervan:

 • Differentiatie in de klas: Leraren passen hun lesmethoden en materialen aan om tegemoet te komen aan de diverse leerbehoeften van hun leerlingen. Dit kan variëren van het gebruik van verschillende instructiemethoden tot het aanpassen van de leerdoelen.
 • Samenwerking tussen professionals: Effectief inclusief onderwijs vereist samenwerking tussen leraren, ondersteunend personeel, ouders en externe specialisten. Door deze samenwerking kunnen scholen een holistische benadering bieden die aansluit bij de individuele behoeften van elke leerling.
 • Toegankelijkheid: Fysieke en cognitieve toegankelijkheid van het schoolgebouw en het lesmateriaal is cruciaal. Dit betekent dat scholen infrastructuur en technologieën moeten implementeren die toegankelijk zijn voor alle leerlingen.
 • Positieve schoolcultuur: Een inclusieve schoolcultuur waarin diversiteit wordt gevierd en waarin elke leerling zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, is essentieel. Dit omvat ook het voorkomen van pesten en discriminatie.

Uitdagingen en oplossingen

Hoewel de voordelen van inclusief onderwijs duidelijk zijn, zijn er ook aanzienlijke uitdagingen:

 • Opleiding en professionele ontwikkeling: Leraren moeten voldoende opgeleid zijn om te kunnen omgaan met diverse leerbehoeften. Dit vereist voortdurende professionele ontwikkeling en training in pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden.
 • Middelen en ondersteuning: Scholen hebben voldoende middelen nodig, zoals extra personeel en aangepaste leermiddelen, om effectief inclusief onderwijs te kunnen bieden. De financiering en toewijzing van deze middelen blijven vaak een uitdaging.
 • Weerstand tegen verandering: Er kan weerstand zijn tegen veranderingen binnen scholen, zowel van personeel als van ouders. Het is belangrijk om een cultuur van openheid en acceptatie te bevorderen en duidelijk te communiceren over de voordelen van inclusief onderwijs.

Praktische voorbeelden en successen

Er zijn al mooie voorbeelden bekend van inclusief onderwijs. Enkele voorbeelden uit de praktijk illustreren dit:

 • Casus 1: Een basisschool in Utrecht implementeerde een inclusief model waarin alle leerlingen, inclusief die met ernstige leer- en gedragsproblemen, in reguliere klassen werden ondergebracht. Door intensieve samenwerking tussen leraren en specialisten en het gebruik van aangepaste leermiddelen, verbeterde niet alleen de academische prestaties van deze leerlingen, maar ook hun sociale vaardigheden.
   
 • Casus 2: Een middelbare school in Rotterdam voerde een buddy-systeem in, waarbij leerlingen zonder beperkingen werden gekoppeld aan leerlingen met speciale behoeften. Dit systeem bevorderde wederzijds begrip en empathie, en verminderde het aantal pestincidenten aanzienlijk.

Discussies en beleidsaanbevelingen

Recentelijk zijn er verschillende discussies gevoerd over de toekomst van inclusief onderwijs in Nederland. Hartger Wassink, een prominente onderwijsexpert, benadrukt het belang van een toekomstbestendig beleid voor passend onderwijs. Hij pleit voor een holistische benadering waarbij niet alleen naar de individuele behoeften van leerlingen wordt gekeken, maar ook naar de bredere maatschappelijke context waarin zij opgroeien.

Minister Paul heeft ook bijgedragen aan de discussie door te benadrukken dat de implementatie van inclusief onderwijs niet alleen een taak van scholen is, maar dat er ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt. Dit betekent dat er samenwerking nodig is tussen scholen, gemeentes, zorginstellingen en gezinnen om een inclusieve samenleving te realiseren.

Het is belangrijk om te blijven innoveren en te investeren in inclusiviteit om een rechtvaardige en gelijke leeromgeving voor alle leerlingen te waarborgen!

Boek: van individueel naar inclusief onderwijs

Het recent verschenen boek "Van individueel naar inclusief onderwijs" van Bert Wienen biedt een uitgebreide verkenning van inclusief onderwijs. De auteur plaatst dit thema zeer terecht in de brede context van maatschappelijke trends en de rol van kinderen.

Het boek pleit voor een inclusieve benadering die ruimte biedt voor diversiteit, persoonlijke groei en falen en roept scholen op om kritisch te reflecteren op hun rol in het vormgeven van de samenleving van de toekomst.

Wienen's werk roept belangrijke vragen op over de huidige staat van het onderwijs en de druk die wordt uitgeoefend op kinderen. Hij daagt de lezer uit om na te denken over hoe inclusief onderwijs kan worden gerealiseerd in een samenleving die steeds meer gericht is op prestaties en individualiteit.

Zijn pleidooi voor een contextueel model van inclusiviteit geeft een waardevol perspectief op hoe scholen kunnen bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van alle leerlingen.

"Van individueel naar inclusief onderwijs" levert een waardevolle bijdrage aan het debat over inclusief onderwijs. Het boek combineert theoretische inzichten met praktische voorbeelden en reflecties, wat het tot een onmisbare bron maakt voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs en de opvoeding van kinderen. Wienen biedt met zijn kritische perspectief en zijn pleidooi voor een contextuele benadering van inclusiviteit een helder en overtuigend kader voor het realiseren van inclusief onderwijs in de 21e eeuw. Van harte aanbevolen!

Conclusie

Inclusief onderwijs is meer dan een onderwijsbenadering. Het is een reflectie op een samenleving die streeft naar gelijkheid en rechtvaardigheid. Door leerlingen met verschillende achtergronden en capaciteiten samen te brengen, creëren we een leeromgeving waarin respect, begrip en samenwerking centraal staan. Ondanks de uitdagingen die er zijn, tonen succesverhalen aan dat inclusief onderwijs mogelijk en waardevol is.

Het is van cruciaal belang dat beleidsmakers, onderwijsprofessionals en de samenleving als geheel blijven streven naar verbeteringen in het onderwijs om ervoor te zorgen dat elk kind de kans krijgt om te leren en te groeien in een inclusieve omgeving. Door samen te werken en best practices te delen, kunnen we een schoolsysteem creëren waarin inclusiviteit niet de uitzondering, maar de norm is.

Het is belangrijk om te blijven innoveren en te investeren in inclusiviteit om een rechtvaardige en gelijke leeromgeving voor alle leerlingen te waarborgen!

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Inclusief onderwijs
Passend inclusief?
Mathilde Tempelman-Lam
Passend inclusief?
Normaliteit en andere afwijkingen
Mathilde Tempelman-Lam
inclusie en attitude
Inclusie een kwestie van attitudes
Anke de Boer
Van individueel naar inclusief onderwijs
Van individueel naar inclusief onderwijs
Machiel Karels
Ik ben toch té gek!
Ik ben toch té gek! - Een positieve kijk op Passend Onderwijs
Arja Kerpel
Ieder kind kansrijk!
Ieder kind kansrijk!
Marleen Legemaat
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
redactie
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]inclusief onderwijs
passend onderwijs

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest