Het ene gedragsprobleem is het andere niet

Kees van Overveld

Gedragsdeskundige; eigenaar bij Trainingsbureau voor het onderwijs

  

  Geplaatst op 1 juni 2014

Passend onderwijs en gedrag

Per augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Scholen moeten vanaf dat moment differentiëren in de ondersteuning die ze aan leerlingen gaan bieden: wordt het basisondersteuning of is juist extra ondersteuning passender? En hoe zit dat eigenlijk met leerlingen die opvallen vanwege externaliserend probleemgedrag?

Veel docenten beschouwen externaliserende gedragsproblemen van leerlingen (agressie, verzet, brutaliteiten, regelovertredend gedrag) als een vervelende onderbreking van hun les. Het problematische gedrag dient zo snel mogelijk te eindigen. Over het algemeen reageren docenten met slechts een minimum aantal strategieën op een grote diversiteit aan gedragingen. 
Binnen passend onderwijs worden docenten geacht in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dat betekent dat bij gedragsproblemen de aanpak moet variëren: lichte problemen vragen om een lichte aanpak, ernstige problemen vragen om zwaardere maatregelen.
Maar hoe bepaal je of gedragsproblemen licht of zwaar zijn? Is gedrag niet vooral afhankelijk van de subjectieve ervaring van een docent? Zeker. Toch is het mogelijk om een meer objectief onderscheid te maken (Zie tabel 1).

Tabel 1: Gedragsproblemen: licht of zwaar

  Lichte problemen Zware problemen
Duur De problemen zijn er sinds kort (enkele dagen/weken). De problemen spelen al langere tijd (maanden).
Frequentie De problemen doen zich niet al te vaak voor. Er zit geen continuïteit in het vertonen van het gedrag. Desalniettemin is het gedrag storend. Er is een aanhoudende reeks van storende gedragsuitingen. 
Intensiteit De intensiteit van de problemen is over het algemeen laag. Een enkele keer is er sprake van escalatie van gedrag. De problemen zijn intens en gaan gepaard met veel emotie bij de leerling en de omgeving.
Situatie Het probleemgedrag wordt meestal in één situatie getoond (bijvoorbeeld op de gang of tijdens de mentorles). De problemen komen in meerdere situaties voor.
Stapeling Het probleemgedrag is beperkt in omvang. Er is sprake van stapeling van verschillende soorten probleemgedrag.
Gevolgen De hinder voor de leerling en/of omgeving is beperkt. De hinder voor de docent en de klasgenoten is groot. De leerling kan zelf ook onder het probleemgedrag lijden.
Prognose De verwachting is dat de problemen lichte ondersteuning behoeven. De verwachting is dat de problemen intensieve ondersteuning behoeven.

In gesprekken over leerlingen zou aan de hand van tabel 1 kunnen worden bepaald hoe het leerlinggedrag door de docent(en) wordt ervaren. Indien nodig kan er aanvullend (diagnostische) informatie worden verzameld om de vermoedens bevestigd te krijgen.

Licht probleemgedrag vraagt om basisondersteuning

Licht probleemgedrag  is vaak terug te voeren op een zwak (pedagogisch) schoolbeleid. Voordat er naar een leerling wordt gewezen, is het goed om je als school het volgende af te vragen:
•    Is het onderwijs wellicht  te makkelijk, te moeilijk of te saai?
•    Is het klassenmanagement in orde? (Waaronder duidelijke regels en gedragsverwachtingen).
•    Heeft de docent een gezonde pedagogische relatie opgebouwd met deze leerling?
•    Wordt er in klassen planmatig aandacht besteed aan groepsvormende activiteiten?
•    Wordt er door het jaar heen gewerkt aan de sociaal-emotionele competenties van alle leerlingen?
•    Is er een preventiebeleid ten aanzien van pesten?

Pas nadat is vastgesteld dat er maximale inspanning is verricht om een veilig, sociaal klimaat te creëren, wordt nagedacht over specifieke maatregelen. Die maatregelen bestaan uit een interventie voor de leerling of het toepassen van gedragsstrategieën door de docent.
Die gedragsstrategieën verwijzen naar een arsenaal aan docentvaardigheden die ieder teamlid zou moeten kunnen toepassen. Zie voor een voorbeeld bijgaand kader:

Leerlingen die niet meewerken en de grens opzoeken

  • Het contact is niet-confronterend. De docent blijft te allen tijde kalm en respectvol naar de leerling. 
  • In emotionele situaties is het aan te raden een zakelijke toon te gebruiken.
  • De docent verpakt zijn verzoek als een besluit. Hij kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Michael, je bent gevraagd om met je werk te starten. Als het niet gebeurt zal je het tijdens een tussenuur moeten maken. Je krijgt een paar seconden om te beslissen wat je doet.’ Vervolgens verbreekt hij het contact en loopt naar andere leerlingen. De verantwoordelijkheid voor de keuze ligt nu bij de leerling. 
  • Als de leerling zijn gedrag aanpast, wordt hij daarvoor beloond. Als de leerling weigert, wordt hem op de consequenties van het gedrag gewezen.
  • Niet doen: de les stil leggen of bij de tafel van de leerling wachten totdat hij gaat werken (‘Always keep the flow of instruction’) 

Bron: ‘Groepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs. Planmatig werken aan passend onderwijs’.

Zwaar probleemgedrag vraagt om extra ondersteuning

Als is vastgesteld dat het probleemgedrag tamelijk ernstig is, voldoen de interventies en strategieën vanuit de basisondersteuning meestal niet meer. Er wordt dan gekeken naar andersoortige maatregelen die zijn toegesneden op de gedragsproblematiek. Deze extra ondersteuning wordt gegeven door of in samenspraak met de zorgcoördinator. Eventueel wordt er expertise van buiten de school naar binnen gehaald.
Een gedragsstrategie die bijvoorbeeld bij agressie kan worden toegepast, is ontmijnen. Ontmijnen is een onverwachte, verrassende reactie die je geeft direct na de agressieve actie van de leerling. Ontmijnen haalt de angel uit het conflict en voorkomt het ontstaan of voortduren van een machtsstrijd. Voorbeeld: Je interpreteert het gedrag bewust anders dan het bedoeld is. ‘Ook een appeltje?’ – de docent gooit een leerling die dreigt met een mes, een appel toe. ‘Lekker joh, dit zijn Jonagolds’. 

Gelaagde ondersteuningsstructuur

In het kader van passend onderwijs zullen scholen voor voortgezet onderwijs bij zichzelf te rade moeten gaan hoe de ondersteuning op de eigen school is geregeld. Vanuit de (internationale) literatuur wordt er steeds vaker op gewezen dat gedragsproblemen vooral voorkómen moeten worden.  De nadruk dient te liggen op preventie en niet op curatie. De uitdaging voor zorgcoördinatoren is een gelaagde ondersteuningsstructuur op te zetten:
•    Een basisaanpak die gericht is op alle leerlingen (basisondersteuning I)
•    Een lichte aanpak voor kwetsbare leerlingen en licht probleemgedrag (basisondersteuning II)
•    Een intensieve aanpak voor ernstig probleemgedrag (extra ondersteuning).

Vanuit zo’n gelaagd preventiemodel zal het de school lukken om daadwerkelijk in te spelen op de verschillen in gedrag tussen leerlingen.

Samenvatting

Sinds augustus 2014 vereist de wet Passend Onderwijs dat scholen ondersteuning differentiëren voor leerlingen, variërend van basis- tot extra ondersteuning. Externaliserende gedragsproblemen zoals agressie en brutaliteit worden vaak als storend ervaren door docenten, die meestal beperkte strategieën toepassen. Passend onderwijs vraagt om gedifferentieerde aanpakken: lichte problemen vragen om basismaatregelen, terwijl ernstige problemen intensieve interventies vereisen. Objectieve criteria zoals duur, frequentie en intensiteit helpen bepalen hoe ernstig het gedrag is. Licht probleemgedrag kan voortkomen uit zwak schoolbeleid en vraagt om reflectie op onderwijsinhoud, klassenmanagement en pedagogische relaties. Ernstig probleemgedrag vereist extra ondersteuning, vaak in samenwerking met zorgcoördinatoren en externe experts. Gedragsstrategieën, zoals het kalm en respectvol benaderen van leerlingen, zijn essentieel. Scholen moeten een gelaagde ondersteuningsstructuur opzetten, met preventie als focus, om effectief om te gaan met diverse gedragsproblemen en zo een veilig en sociaal klimaat te creëren.

Dit artikel is eerder verschenen in het onderwijskundige tijdschrift 'Bij de les'.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Congres
De intern begeleider als kwaliteitscoördinator
De intern begeleider als kwaliteitscoördinator
Zet in op onderwijskwaliteit, zorg en schoolontwikkeling
Medilex Onderwijs 
Webinar
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Webinar met Gert-Jan Veerman
Wij-leren.nl Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Handboek gedrag op school
Handboek gedrag op school - Anton Horeweg.
Machiel Karels
Onderwijszorgroute
Korte schets van een onderwijszorgroute.
Arjan Clijsen
Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Kind en delict
Kind en delict - als je agressief gedrag vertoont lijk je machtig
Miriam de Heer
ADD tips
ADD - Hoe ga je er mee om in de klas
Anton Horeweg
Functie gedragsproblemen
‘Waarom doe je dat!?’ - Functie en aanpak van probleemgedrag
Kees van Overveld
Gedragsproblemen tips
Gedragsproblemen: rol pedagogische sensitiviteit leerkracht
Peter de Vries
Passend onderwijs VO
Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
wijnand-gijzen
Gedragsproblemen leerkrachtgedrag
Gedragsproblemen in de klas: preventie
Anton Horeweg
ADHD misdiagnose
Diagnose ADHD Schoenmaker blijf bij je leest
Willem de Jong
Gedragsproblemen vanuit prikkels van het brein
Gedragsproblemen: een verkeerde afslag in het brein
Kees van Overveld
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Voorkom probleemgedrag
Voorkom probleemgedrag
Arja Kerpel
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Arja Kerpel

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
redactie
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
redactie
Leerlingenzorg in een video van één minuut uitgelegd
Leerlingenzorg in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]differentiatie
gedragsproblemen
klassenmanagement
leerlingenzorg
onderwijsbehoeften
passend onderwijs
pestprotocol
schoolklimaat
zorgstructuur

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest