Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Het lerarenregister - kwaliteit op peil?

Korstiaan Karels

Onderwijsadviseur bij Kerstenonderwijscentrum

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Karels, K. (2014). Het lerarenregister - kwaliteit op peil?.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/lerarenregister-registerleraar.php

Iedereen in Nederland die bevoegd is om les te geven kan zich leraar noemen. Met de komst van het lerarenregister gaan geregistreerde leraren zich onderscheiden. Zij laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn én hun professionele ontwikkeling bijhouden. De beroepsgroep (PO, VO en MBO) profileert zich op deze manier als gekwalificeerde leraren die laten zien wat ze waard zijn.

Er is iets vreemds aan de hand met het beroep van leraar. Een leerkracht die net van de PABO komt en zijn diploma op zak heeft, is net zo bevoegd als een doorgewinterde leerkracht die veertig of meer dienstjaren voor de klas gestaan heeft. Nu zal niemand durven zeggen dat je met je diploma op zak niet meer bij hoeft te leren of dat je als ervaren leerkracht niet aan professionalisering doet.

 • Maar op welke manier wordt het zichtbaar dat je kennis en kwaliteit op peil is?
 • Hoe laat je zien dat je voldoet aan bekwaamheidsonderhoud?
 • Hoe kunnen scholen aan ouders laten zien dat ze gekwalificeerd personeel in huis hebben?
 • Daarvoor is registerleraar.

Professioneel leraar zijn betekent dat je staat voor kwaliteit, kennis, ervaring en inzicht. Het register is een hulpmiddel om er voor te zorgen dat je dit kunt uitstralen en behouden. Je laat zien dat je bevoegd en bekwaam bent en dat je eraan werkt om je kennis en kunde op peil te houden.

Van de beroepsgroep zelf

Het lerarenregister is niet opgelegd door werkgevers of door het ministerie, maar het komt voort uit de beroepsgroep zelf. Inschrijven is (nog) vrijwillig. Zoals een ambachtsman zijn beste producten in de etalage zet, zo kan het registerleraar wel een ‘etalage van bekwaamheid’ genoemd worden.

Andere beroepsgroepen zoals advocaten, huisartsen, psychologen en accountants, kennen ook een dergelijke registratie. In de dagelijkse praktijk laten zij – net als leraren – zien dat zij kwalitatief goed werk leveren.

De registratie bij de eigen beroepsgroep is een kwaliteitskeurmerk. Het is een middel om uitdrukking te geven aan de eigen professionaliteit. Leraren laten met dit register zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun kwaliteit en professionele ontwikkeling.    

INSCHRIJVEN in het registerleraar staat open voor de leraar die...

 • …voldoet aan de eisen van bekwaamheid tot het geven van het onderwijs in het PO, VO, MBO of SO én
 • …verklaart zijn bekwaamheid te onderhouden voor de bevoegdheid waarvoor hij geregistreerd staat.

HERREGISTRATIE na vier jaar is mogelijk voor leraren die…

 • …in de achterliggende periode van 4 jaar tenminste 1328 uur (gemiddeld 0,2 fte per jaar) als leraar werkzaam geweest;
 • …het bekwaamheidsonderhoud voldoet in de achterliggende periode van 4 jaar aan de daarvoor geldende criteria. De criteria hebben betrekking op omvang, inhoud, niveau, aantoonbaarheid en relevantie van de professionaliseringsactiviteiten. In de achterliggende periode van 4 jaar kan tenminste 160 uur als registeruur (RU)worden verantwoord.

Criteria

De leraar die zich inschrijft in registerleraar, beheert zelf zijn gegevens en is verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Zolang de ingeschreven leraar aan de criteria voldoet, is de inschrijving vier jaar geldig. De leraar houdt een overzicht bij van de professionaliseringsactiviteiten die hij onderneemt en voegt zo nodig bewijsstukken toe.

Dit alles bij elkaar wordt het portfolio van de leraar genoemd en wordt gebruikt voor de vierjaarlijkse herregistratie. Bij herregistratie wordt beoordeeld of de leraar in vier jaar tijd tenminste 160 uur (RU; registeruren) aan professionalisering heeft gevolgd.

De naam van de leraar in combinatie met de school waar hij werkt, zijn publiekelijk zichtbaar op registerleraar.nl. Ingeschreven leraren kunnen zich Registerleraar noemen.

Registercommissie

De registercommissie is het orgaan dat belast is met de validering en waardering van nascholingsactiviteiten. De registercommissie is een afspiegeling van de onderwijssectoren PO, VO en MBO. Voor het VO en MBO zijn er vak- en sectorspecifieke subcommissies. Alleen nascholingsactiviteiten die door de registercommissie zijn gevalideerd, kunnen meetellen voor de registratie.

Dit kan op twee manieren: De leraar kan nascholingsactiviteiten die hij gevolgd heeft opvoeren in zijn portfolio. Bij herregistratie worden deze activiteiten al dan niet gevalideerd als het portfolio door de registercommissie wordt beoordeeld. Alleen portfolio’s die door middel van een steekproef worden geselecteerd, worden op deze manier bekeken. 

De andere manier van valideren gebeurt aan de kant van de aanbieders van scholingsactiviteiten. Scholing die publiekelijk wordt aangeboden, kan ter validering aan de registercommissie worden voorgelegd. De registercommissie beoordeelt de kwaliteit en de relevantie van de scholing en verstrekt aan de aanbieder een herkenbaar stempel. Deelnemers die voor dergelijke scholing kiezen, weten zo gegarandeerd dat de scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van registerleraar.

Activiteiten

Registerleraar onderscheidt verschillende typen activiteiten die opgevoerd kunnen worden in het portfolio. Allereerst opleidingen, cursussen, studiedagen en conferenties.

 • Binnen de school kunnen meetellen: verschillende vormen van georganiseerde reflectie, deelname aan praktijkonderzoek, deelname aan verbetertrajecten en door de school georganiseerde professionaliseringsactiviteiten.
 • Ook buiten de school kan er sprake zijn van georganiseerde reflectie, deelname aan een netwerk, werkzaamheden van een vakvereniging of ten behoeve van de beroepsgroep.
 • Daarnaast kan er nog sprake zijn van professionele zelfstudie. Het bestuderen van vakliteratuur kan meetellen wanneer daar op de een of andere manier een schriftelijke neerslag van is gemaakt.
 • Ook voor het schrijven van een artikel dat gepubliceerd wordt in een onderwijsvakblad worden uren toegekend. Bij- en nascholing voor EHBO en BHV kunnen bijgeschreven worden in het portfolio als de leraar bevoegd is voor het geven van LO.

In het kort: Hoe werkt het register?

Op de site registerleraar.nl kunt u een account aanmaken als je voldoet aan de criteria (zie kader). Uw gegevens worden gecontroleerd door het register. Na goedkeuring bent u vindbaar als registerleraar.

De leraar houdt zelf in het dossier bij wat hij doet aan professionele ontwikkeling. In vier jaar tijd moet een registerleraar hier tenminste 160 uur aan besteden.

Registercommissies die bestaan uit leraren beoordelen of en zo ja voor hoeveel uren een cursus of activiteit meetelt. U kunt gevalideerd aanbod opvoeren maar ook professionaliseringsactiviteiten die u zelf relevant vindt en die voldoen aan de criteria.

Iedereen kan op www.registerleraar.nl zien of een leraar is geregistreerd. Het is mogelijk om te zoeken op de naam van de leraar, de naam van de school en de plaatsnaam van de school. Meer informatie is niet publiek toegankelijk.

Enkele vaker gestelde vragen

Kan ik ook scholing uit het verleden opvoeren in mijn portfolio? 

Jazeker. Wel is het zo dat het portfolio in aanmerking komt voor herregistratie vier jaar gerekend vanaf de eerste datum van de eerst opgevoerde activiteit. Wanneer er dus activiteiten uit het verleden worden opgevoerd, komt u dus eerder in aanmerking voor herregistratie en dient u ook eerder aan de voorwaarde te voldoen van 160 uur in vier jaar.

Is dit niet een hype? Ik kijk liever de kat uit de boom en wacht even tot ik om me heen merk dat het serieus wordt.

De komst van lerarenregister past binnen andere maatschappelijke ontwikkelingen. Vanwege Passend Onderwijs wordt de professionalisering van leerkrachten steeds belangrijker. Met hun ondersteuningsprofiel laten scholen zien wat zij in huis hebben. Uit het portfolio van de geregistreerde leraar blijkt of zijn persoonlijk profiel past binnen de school en de schoolontwikkeling.

Scholen zijn verantwoordelijk voor het op orde hebben van het personeelsbeleid én de professionalisering van de collega’s. Verder is het zo dat door de krapte op de arbeidsmarkt de geregistreerde leraar zich duidelijk kan onderscheiden van de niet-geregistreerde leraar. Registerleraar is dus niet een hype in de zin dat de aandacht ervoor wel weer zal overgaan; wel in de zin dat het past bij trends in de maatschappij.

160 uur nascholing in vier jaar; is dat niet een beetje veel?

Welnee, dat komt neer op 40 uur per jaar. Wanneer een leraar zijn portfolio gaat vullen, doet hij er goed aan het Reglement Registerleraar erbij te nemen om te zien welke activiteiten zoal mee kunnen tellen. Hiervoor zijn er een aantal opgesomd; in het genoemde reglement staat het gedetailleerder beschreven. Op de meeste scholen zullen er in teamverband al een heel aantal uren per jaar aan professionalisering worden besteed. 

In de Wet BIO (wet op de beroepen in het onderwijs) is geregeld dat de werkgever de professionele ontwikkeling van het onderwijspersoneel moet waarborgen. Dat betekent dat ook dat de school moet zorgen voor mogelijkheden en middelen voor professionele ontwikkeling. Die middelen maken deel uit van de bekostiging van scholen. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden, zoals de lerarenbeurs.

Maar het is toch niet verplicht?

Nog niet. Een professionele leraar heeft daar overigens geen boodschap aan, maar zal geregistreerd willen zijn, zoals een ambachtsman er vroeger waarde aan hechtte om daadwerkelijk bij het gilde te horen. Door het ministerie van OCW worden er wel plannen gemaakt om het registerleraar op termijn te verplichten voor het uitoefenen van het beroep, maar er zijn nog de nodige juridische hobbels te nemen voordat dat zover is.   

Wat als je bevoegd bent, maar tijdelijk geen baan hebt? Of als je geen lesgevende taken meer hebt, zoals veel leidinggevenden en ib-ers?

Op het moment dat het lerarenregister verplicht wordt en iemand niet werkzaam is als leraar, hoeft men zich niet te registreren. Het is wel mogelijk om zichzelf te registreren. Pas vanaf het moment dat iemand zijn werkzaamheden als leraar hervat en het lerarenregister verplicht is, moet men geregistreerd staan.

Ook als iemand slechts enkele dagen per jaar lesgeeft, zal hij/zij geregistreerd moeten staan. Het aantal uur maakt hiervoor niet uit. Wel is het zo (voor beide situaties) dat om in het register te blijven staan, men gedurende vier jaar tot herregistratie werken aan hun professionele ontwikkeling. Eens in de vier jaar wordt gekeken of men ten minste 160 uur heeft besteed aan professionele ontwikkeling en of die uren ook aan de kwalitatieve criteria voldoen. Ervan uitgaande dat het register in 2017 verplicht wordt, zal de eerste herregistratie gaan plaatsvinden in 2021.

Daarnaast moeten men vier jaar na registratie aan de werkervaringseis kunnen voldoen (1328 uur werkzaam zijn geweest binnen hun bevoegdheidsgebied). Als men voldoet aan die criteria is men weer voor vier jaar geregistreerd.

Schoolleidersregister

Voor schoolleiders van basisscholen is er een apart register: Het schoolleidersregister PO.

Van dit register is nu al zeker dat het verplicht wordt gesteld. Dat betekent dat men zich in de toekomst alleen schoolleider mag noemen als men geregistreerd staat in dit register en dus ook de daarvoor gekwalificeerde opleiding(en) heeft gedaan.

De criteria voor herregistratie zijn echter nog niet duidelijk; deze zullen worden afgestemd op een zogenoemde kennisbasis.

Daaronder wordt verstaan een verzameling van condities die met elkaar het professionele domein afdekken en waar binnen de beroepsgroep consensus over is.

Over de totstandkoming van deze kennisbasis vindt momenteel het gesprek plaats. Daarbij zijn vooral de besturenorganisaties betrokken.

Wat zijn de concrete plannen voor verplichting dan?

De staatssecretaris heeft de ambitie dat alle leraren zo snel mogelijk in het register worden opgenomen. Op zeker moment moet het register een wettelijke status krijgen en de registratie civiel effect: alleen de leraren die zich geregistreerd hebben, mogen dan nog onderwijs geven.

In het voorjaar van 2016 is het wetsvoorstel om het Lerarenregister in te voeren door de Raad van State kritisch beoordeeld. In plaats van invoering per januari 2017 stellen ze een geleidelijke invoering vanaf augustus 2017 voor. Per augustus 2018 is elke leraar verplicht zich te registeren in het register.

Vanaf dan geldt ook de nascholingsplicht van 160 professionaliseringsuren per vier jaar, maar worden er nog geen consequenties aan verbonden. Pas in de daarop volgende periode van vier jaar (augustus 2022 – augustus 2026) wordt het register volledig van kracht.

Welke bezwaren heeft de Raad van State dan?

De Raad van State staat kritisch tegenover het wetsvoorstel zolang aan een aantal voorwaarden niet is voldaan: 

 • het lerarentekort moet worden aangepakt;
 • er moeten beperkingen worden gesteld aan het inzetten van onbevoegde leraren;
 • het aanbod en de kwaliteit van lerarenopleidingen moet beter worden afgestemd op de bijscholingsvraag van scholen en de beroepsgroep moet tot ontwikkeling komen;
 • er moet voldoende tijd en middelen ter beschikking worden gesteld.

Zolang aan deze voorwaarden niet is voldaan, is het volgens de Raad van State te vroeg om het lerarenregister in te voeren. Het lerarenregister is dan slechts een register waarin bevoegde leraren hun nascholingsinspanningen moeten documenteren, en geen beroepsregister.

Karels, K. (2014). Het lerarenregister - kwaliteit op peil?.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/lerarenregister-registerleraar.php

Gerelateerd

Professionele ontwikkeling van docenten
Professionele ontwikkeling van docenten
Een professionele leercultuur, intervisie en praktijkgericht onderzoek op school
Medilex Onderwijs 
Uitblinken in je vak
Uitblinken in je vak
Scholing als middel om de autonomie van leraren te versterken
De lerende school 
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Met professor John Hattie
Bazalt | HCO | RPCZ 
Duurzame leerkracht
Duurzame leerkracht

Timpaan Onderwijs 
Van Excellente leraar naar Teacher Leader
Van Excellente leraar naar Teacher Leader

OnderwijsAdvies 
Onderwijs- en schoolontwikkeling
Onderwijs- en schoolontwikkeling: veranderingen doorvoeren
Arja Kerpel
Persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap: Het creëren van je eigen toekomst
Jan Jutten
Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs
Luc Stevens
Professionalisering
De leraar die zichzelf ontwikkelt of zelfprofessionalisering
Luc Stevens
Professional in de spiegel 1
Professional in de spiegel - achtergronden
Hanne Touw
Professional in de spiegel 2
Professional in de spiegel - werkwijze
Hanne Touw
Deel 4: lessonstudy
Collegiale visitatie op docentniveau. Deel 4: lessonstudy
Harm Klifman
Werk van de leraar
De leraar en de hartchirurg
Jan Jutten
Leerkracht centrale factor
Leerkracht, grijp uw vak!
Albert de Boer
Intern begeleider
De positie van leerkrachten in passend onderwijs
Albert de Boer
Blended learning
Grenzen verleggen met blended learning
Sylvia Peters
UUU werkmodel
Leren van docenten: een methodiek voor professionele ontwikkeling
Robert-jan Simons
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven
Mindset
Mindset, de weg naar een succesvol leven
Arja Kerpel
Professioneel leren
Heeft nascholing zin? Tien principes voor succesvolle professionalisering
Korstiaan Karels
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
Arja Kerpel

Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
E-portfolio’s
Dragen e-portfolio’s in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Hoogsensitiviteit herkennen
Hoe herken je hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?
Functiemix en salaris
Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carričreperspectieven, opleidingsniv...
Welke rapportvormen geven goed inzicht?
Welke rapportvormen geven welke inzichten?
Meisjes risicomijdend?
Zijn meisjes meer risicomijdend dan jongens?
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Differentiatie handelingsrepertoire
Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Selectie aan poort lerarenopleidingen
Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen
Kennis leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Het lerarenregisterInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.