Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Competentiemanagement in het onderwijs

Machiel Karels

Oprichter wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij De lerende school

  

machiel@delerendeschool.nl

  Geplaatst op 29 december 2016

Karels, M. (2017). Competentiemanagement.
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/competentiemanagement-competenties.php

H​oe kun je de competenties van leraren managen?

Competentiemanagement is het in kaart brengen, benutten en ontwikkelen van de vaardigheden van jezelf en/of je medewerkers binnen een organisatie. Vooral sinds de komst van de Wet op Beroepen in het Onderwijs (BIO) is het managen van de competenties van leraren belangrijk geworden in het onderwijs. Met deze wet is namelijk vastgelegd aan welke competenties je als leraar moet voldoen. Bovendien stelt de wet verplichtingen aan het in kaart brengen en monitoren van de competenties van alle leraren door schoolbesturen in een bekwaamheidsdossier.

Competenties binnen het onderwijs

Competenties zijn bekwaamheden die je nodig hebt om een taak of functie goed uit te kunnen voeren. Elk beroep vraagt om specifieke competenties. Dit kunnen bekwaamheden zijn in de vorm van vakspecifieke kennis of sociale vaardigheden. Ook kunnen ze te maken hebben met een bepaalde werkhouding of persoonlijke eigenschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

- goed kunnen samenwerken
- in staat zijn om goed te kunnen luisteren
- je leerstof kunnen afstemmen op het niveau van de leerlingen
- goed kunnen plannen
- goed kunnen inleven in de belevingswereld van de leerlingen
- in staat zijn om de voortgang van de leerlingen te kunnen monitoren.

Bekwaamheidseisen

De beroepsgroep van leraren heeft, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een lijst van bekwaamheden opgesteld waar elke leraar aan moet voldoen. Deze bekwaamheden zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

- Vakinhoudelijke bekwaamheid: het beheersen van de inhoud van de leerstof
- Vakdidactische bekwaamheid: het kunnen vertalen van de leerstof in begrijpelijke lessen en leerplannen.
- Pedagogische bekwaamheid: het kunnen realiseren van een stimulerend leerklimaat voor alle leerlingen.

1. Competentiemanagement: in kaart brengen bekwaamheden

Of je nu werkzaam bent in het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs of het beroepsonderwijs: geen leraar kan volgens het ministerie van OCW voor de klas staan zonder de bovenstaande bekwaamheden. Competentiemanagement begint dan ook bij het in kaart brengen van de bekwaamheden van sollicitanten.

Assessments als onderdeel van sollicitaties

Om goed zicht te hebben op de bekwaamheden van sollicitanten, wordt in het bedrijfsleven en binnen de overheid al jaren gebruikt gemaakt van assessments. Ook binnen het onderwijs zijn assessments steeds vaker onderdeel van een sollicitatieprocedure. Sollicitanten worden gevraagd om een online assessment te doen als onderdeel van de sollicitatie of een assessment vormt onderdeel van een sollicitatiegesprek. Het doen van een online assessment is een handige manier om je goed voor te bereiden op een sollicitatie. Je kunt zo alvast nadenken over eventuele vragen tijdens het gesprek en je leert jezelf alvast een stukje beter kennen.

In kaart brengen competenties blijft nodig

Elke school is wettelijk verplicht om voor elke leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden, waarin precies staat in hoeverre diegene aan de vereiste competenties voldoet. Behalve het in kaart brengen van de competenties van nieuwe medewerkers, is het als schoolleiding dus ook belangrijk om de bekwaamheden van de bestaande medewerkers te (blijven) monitoren. Om de competenties van de beroepsgroep actueel te houden, herziet het Ministerie van OCW de bekwaamheidsvereisten regelmatig.

360 graden feedback

Een beproefde manier om een beeld te vormen van iemands bekwaamheid, is het doen van een 360 graden feedback. Hierbij wordt het functioneren van een leraar vanuit verschillende perspectieven bekeken. In de praktijk komt het er vaak op neer dat zowel directe collega’s, het schoolbestuur als de leraar zelf een evaluatieformulier invult over zijn of haar functioneren. Zo krijgt het schoolbestuur een totaalbeeld van het functioneren van de betreffende leraar. Bovendien heeft het zo goed zicht op de verschillende facetten van zijn of haar competenties.

2. Competentiemanagement: benutten competenties

Met het in kaart brengen van competenties van alle leraren, kan een schoolbestuur werken aan organisatiestructuur waarbij de competenties van elke leraar wordt benut. Want vereiste bekwaamheden mogen dan misschien wettelijk zijn vastgelegd, dit betekent niet dat elke leraar dezelfde persoonlijkheid en talenten heeft.

Benutten talenten

Waar de ene leraar bijvoorbeeld een talent heeft voor exacte vakken, is de andere leraar juist muzikaal of creatief. En waar de ene leraar graag een leidende rol op zich neemt binnen een team, is de andere juist beter in het opstellen van jaarrapportages. Een belangrijk onderdeel van competentiemanagement is om ervoor te zorgen dat elke medewerker binnen een organisatie gestimuleerd wordt om zijn of haar talenten te benutten. Dit klinkt echter gemakkelijker dan het is. Want hoe kom je er als leidinggevende achter waar de (soms goed verborgen) talenten liggen van al je medewerkers? En hoe weet je als leraar zelf waar jouw talenten precies liggen en op welke manier je die het beste kunt benutten?

Competentiemanagement is maatwerk

Een assessment in de vorm van een persoonlijkheidstest kan hier goed van pas komen. Door het doen van persoonlijkheidstesten als onderdeel van competentiemanagement, krijg je inzicht in de karakteristieken die bepalend zijn voor je werkhouding en je karakteristieken. Ben je introvert of juist extravert? Ben je een echte teamplayer of werk je liever zelfstandig? Door inzicht te krijgen hierin, kun je jouw werkzaamheden en ontwikkelmogelijkheden afstemmen op je persoonlijke kenmerken. Daarmee is competentiemanagement zorgvuldig maatwerk.

3. Competentiemanagement: persoonlijke ontwikkeling

Een goed inzicht in vak-gerelateerde competenties, persoonlijke karakteristieken en talenten is een ideaal startpunt voor een verdere persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van competentiemanagement. Het is gericht op het verder uitbouwen en verstevigen van je bestaande competenties.

Persoonlijke effectiviteit

Een veelgebruikte methode bij competentieontwikkeling is het richten op je persoonlijke effectiviteit. Daarbij ga je, bijvoorbeeld door jezelf specifieke doelen te stellen, op zoek naar manieren waarop je jouw werkzaamheden efficiënter en gerichter kunt indelen. Deze doelen kun je bijvoorbeeld formuleren tot een persoonlijk ontwikkelplan (POP), waarin je samen met je leidinggevende of een coach beschrijft wat jouw persoonlijke leerdoelen zijn. Samen ga je vervolgens na welke cursussen of trainingen je kunt doen om die doelen te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van een timemanagement cursus of een gespreksvaardigheidscursus.

Kortom, competentiemanagement is veel meer dan een manier om invulling te geven aan een wettelijk bekwaamheidskader. Competentiemanagement gaat ook om het creëren van een prettige werkomgeving. Een omgeving waarin iedere leraar gestimuleerd wordt om niet alleen zijn of haar talenten en persoonlijke karaktereigenschappen volledig te benutten, maar ook de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen.

Karels, M. (2017). Competentiemanagement.
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/competentiemanagement-competenties.php

Gerelateerd

KIJK! 0-4 Beredeneerd Aanbod
KIJK! 0-4 Beredeneerd Aanbod
Amsterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
De hoek in!
De hoek in!
Doelgericht hoekenspel in groep 1 en 2
Medilex Onderwijs 
Uitblinken in je vak
Uitblinken in je vak
Scholing als middel om de autonomie van leraren te versterken
De lerende school 
SBL competenties BAO
De SBL competenties leerkracht primair onderwijs
redactie
SBL competenties VO
SBL competenties onderwijs leraar vho
redactie
SBL competenties VO MBO
SBL competenties onderwijs leraar VO MBO
redactie
Persoonlijkheidstesten
Persoonlijkheidstesten
Machiel Karels
Leraar, een rijk beroep
Leraar, een rijk beroep
redactie
Bekwaamheidseisen PO
De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepsleraar)
redactie
Bekwaamheidseisen VHO
De bekwaamheidseisen voor de leraar voorbereidend hoger onderwijs
redactie
Bekwaamheidseisen VO
De bekwaamheidseisen voor de leraar voortgezet onderwijs en de docent educatie en beroepsonderwijs
redactie
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs
Helèn de Jong
Effectief leiderschap
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen Covey
Arja Kerpel

Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
4C/ID-model
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwaliteit van de les?
Hoogsensitiviteit herkennen
Hoe herken je hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

CompetentiemanagementInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.