De lerende mens

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2016

Kerpel, A. (2016) De lerende mens.
Geraadpleegd op 20-02-2019,
van https://wij-leren.nl/de-lerende-mens.php

  >> De lerende mens direct bestellen.

Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen – de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar… hoe leert de mens eigenlijk? En passen de vernieuwingen daar wel bij? In het boek 'De lerende mens' gaan Jurjen van der Helden en Harold Bekkering op deze vragen in.

Hoe leren we? Die vraag is al eeuwenlang een favoriet onderwerp van wetenschappers. De laatste eeuw is door onderzoek veel meer duidelijk geworden over de manier waarop het brein het leren ondersteunt. Deze kennis wordt amper toegepast in het onderwijs. De auteurs doen in dit boek een poging om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk.

Autonomie, verbondenheid en competentie

Het boek start met een filosofisch hoofdstuk over drie sleutelbegrippen:

 • autonomie;
 • verbondenheid;
 • competentie.

Deze begrippen zijn de psychologische motoren van de intrinsieke motivatie. Goed onderwijs geeft ruimte aan een autonoom leerproces, waarin kritisch nadenken en probleemoplossend vermogen belangrijke competenties zijn.

Hoe leert de mens?

Ons brein maakt telkens associaties. Op grond van deze associaties maakt ons brein een model van de wereld, waarmee je voorspelt hoe de wereld eruit gaat zien. 

Brein en belonen

Het brein registreert de manier waarop deze associaties beloond worden.

"De beloning zorgt ervoor of gedrag vaker gaat voorkomen of juist zal verdwijnen." 

Belonen is dus een krachtige manier om mensen en dus kinderen bepaalde vaardigheden aan te leren. Dat roept vragen op: 

 • Wat werkt beter: altijd belonen of af en toe belonen? Uit onderzoek blijkt dat af en toe belonen een beter leereffect heeft op de langere termijn dan altijd belonen. Maar voor leren op de korte termijn is het minder effectief.
 • Wat werkt beter: direct belonen, of na een tijdje? Uit onderzoek blijkt dat direct belonen effectiever is, want als er te lang tussen zit is het moeilijk om het verband te leggen tussen het gedrag en de uitkomst. 
 • Wat werkt beter: een kleine of een grote beloning? Grote beloningen kunnen motiveren, maar net zo’n grote teleurstelling opleveren als het doel niet behaald wordt. Het is een uitdaging om zó te belonen dat de leerling optimaal gemotiveerd wordt. 

De leerkracht die de kunst van het motiveren verstaat, weet zijn leerlingen uit te dagen: hij test niet op competenties die al aanwezig zijn, maar op nieuwe, haalbare taken. De feedback die de leerling krijgt, moet het gevoel geven dat de inspanning op waarde wordt geschat. Dit is erg belangrijk voor de motivatie om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Afkeer van verlies

Mensen hebben een hekel aan het verliezen van verworvenheden. In een onderzoek kreeg één groep mensen de beloning voordat ze presteerden. Als ze niet goed zouden presteren, moesten ze de beloning weer inleveren. Een andere groep kreeg de beloning pas ná het leveren van de prestatie.

De groep die de beloning al had – en dus niet wilde verliezen – presteerde het beste. Dit komt doordat mensen een afkeer van verlies hebben. Bij kinderen geldt dit net zo goed; het principe ‘afkeer van verlies’ is een krachtig middel om te motiveren.

Het geheugen

Emoties hebben een duidelijk effect op het functioneren van ons geheugen, vooral als het relevant is. Als dingen aansluiten bij de leefwereld, onthoudt je ze beter. Piaget (1954) gaf al aan dat ons brein nieuwe kennis koppelt aan bestaande kennis. Een optimale manier om te leren is dus om de nieuwe kennis te laten aansluiten bij het bekende. Ook de Grieken maakten hier al gebruik van. 

Kritiek op leerstijlen

Veel deskundigen hebben kritiek op de visie dat onderwijs moet aansluiten bij de ‘leerstijlen’ of persoonlijkheden van leerlingen. De auteurs sluiten zich – op basis van onderzoek – hierbij aan. Een citaat:

‘Het kan best zo zijn dat er verschil is tussen leerlingen wat betreft de voorkeur voor een bepaald type informatie, zoals de nu in opkomst zijnde ‘beelddenker’. (…) Dat wil echter nog niet zeggen dat, wanneer we de manier waarop we de onderwijsstof aanpassen aan de voorkeuren van het individu, dit zal leiden tot betere schoolprestaties. (…) Uit zeer veel onderzoek1 blijkt dan ook dat aanpassingen van lesmateriaal aan de individuele leerstijlen in de praktijk uitermate teleurstellend uitpakken.’

Ze voegen eraan toe: ‘Dit wil natuurlijk niet zeggen dat in het onderwijs niet moet worden gelet op individuele talenten. De kunst van de docent is om de talenten van de leerling te gebruiken om de essentiële leerdoelen duidelijk te maken.’ (blz. 87 en 88) 

ICT en leren

Hoe kunnen ICT-methoden tot goede leerresultaten leiden? Over die vraag is nog veel discussie. Daarbij valt vaak het woord gamification: het leren zou te veel gaan lijken op gamen. Hoewel elk spel een beroep doet op de intrinsieke motivatie en de aandacht van de speler, is het de vraag: Leert de gebruiker ook iets? En zo ja, wat dan?

ICT biedt veel mogelijkheden tot het versterken van sociale interacties in de klas. De auteurs zien een grote rol weggelegd voor ICT in de klas, van het observeren van gedrag tot het oefenen van moeilijke sociale situaties. 

Sociaal leren

Mensen zijn sociale wezens, we leren van anderen. Dit heet sociaal leren. De leeromgeving die de mens het meest beïnvloedt in haar denken en doen, is ongetwijfeld de sociale omgeving. Het vormt ons.

Rond sociaal leren is al lang een discussie: "Is na-apen een groot goed, of is het juist verwerpelijk?" 

De auteurs stellen: Het is dom om niet zoveel mogelijk te leren van wat anderen vóór je al geleerd hebben. Maar vernieuwingen ontstaan natuurlijk niet door imitatie. Herman Melville zei al:

‘It is better to fail in originality, than to succeed in imitation.’

Deze quote laat ook het belang zien van fouten (durven) maken. 

Leren door observeren

We leren door onze omgeving te observeren en te imiteren. Dat roept vragen op:

 • Betekent dit dat we ook kunnen leren van de fouten van een ander? Ja. 
 • Als je iets goed kunt, kun je dat dan ook beter bij een ander waarnemen? Ja.
 • Leren en observeren we ook onbewust van elkaar? Ja.

Betekenis voor het onderwijs

Al deze kennis kun je toepassen in het onderwijs. Wat moet je dan doen?

 • Sluit zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de leerling. 
 • Laat kinderen een breed scala aan gedragingen ontwikkelen. Het lezen van boeken is hierbij een goed hulpmiddel. Onderzoek toont aan dat het lezen van romans een positief effect heeft op de levensinrichting van mensen.
 • Laat de leerlingen diepe en rijke ervaringen opdoen.

Aangeboren of aangeleerd?

Een eeuwenoude discussie rond leren is de vraag of talent aangeboren of aangeleerd is, de nature/nurture-discussie. De visie hierop van jou als leerkracht of ouder, heeft veel gevolgen. Neem een kind dat sterker in taal is dan in rekenen.

Als het stempel ‘Alfa’ eenmaal gezet is, heeft dat negatieve gevolgen op het gebied van rekenen. Het kind zal minder gemotiveerd oefenen en eerder denken: hier heb ik geen talent voor. 

Maar aan de andere kant; als het alleen maar op ‘je best doen’ aankomt, kan een leerling bij wie het niet lukt het gevoel hebben dat hij zijn best niet heeft gedaan.

Brein en hoofdrekenen

Uit onderzoek blijkt dat de hersenactiviteit die bij kinderen de basale rekenvaardigheid ondersteunt tijdens het maken van eenvoudige rekensommen voorspellend is voor wiskundige prestaties op latere leeftijd. Heeft het dus zin om hoofdrekenen te oefenen op de basisschool? Het antwoord is een volmondig: Ja!

Het ‘Google-effect’

Mensen besteden tegenwoordig steeds meer geheugentaken uit aan de moderne techniek, zoals het onthouden van telefoonnummers. Bij rekenen bestaat het gevaar dat we te veel en te vroeg in de ontwikkeling gebruikmaken van zulke technieken. Die kunnen verdere ontwikkeling uiteindelijk in de weg staan.

Het advies:

"Maak geen gebruik van de rekenmachine zolang de basale rekenvaardigheden nog niet voldoende zijn aangeleerd." 

Ook daarna is het een goed idee om het gebruik van hulpmiddelen af en toe te verbieden. Dan houdt je het geheugen scherp. 

Het geheugen en beweging

Het belang van het geheugen bij rekenen kan niet genoeg benadrukt worden. Uit onderzoek blijkt ook dat beweging ervoor kan zorgen dat je getallen beter onthoudt. Kinderen die op een iPad aanleerden om een getal op de lijn te plaatsen, leerden dit minder goed dan kinderen die het met danspasjes in een gymzaal oefenden. Deze laatste groep was ook beter in optelsommen.

ICT en een individuele aanpak

Leren kinderen het best als ze met behulp van ICT op hun eigen niveau aan de slag gaan? Daar is geen consensus over. De hoogleraren Paul Kirschner en Jeroen van Merriënboer spreken zelfs over broodje-aap verhalen als het erom gaat dat individuele leerstijlen met behulp van digitale technieken tot verbeterde leerprestaties zouden moeten leiden.2 De auteurs van De lerende mens benadrukken echter dat het belang van individuele verschillen niet overschat kan worden.

Als Nederland kiest voor écht passend onderwijs, betogen zij, dan moet er geïnvesteerd worden in digitale middelen om individuele voorkennis in kaart te brengen én in arbeidskrachten om de opgespoorde deficiënties aan te pakken.

Tot slot

Met De lerende mens hebben de auteurs onderzoek rond leren vertaalt naar de onderwijspraktijk. Mijns inziens zijn ze daar prima in geslaagd. Na een vrij taaie start volgen vlot geschreven onderzoeken. Deze uitkomsten van deze onderzoeken vertalen zij naar het onderwijs. Achterin het boek staat een indrukwekkende lijst met referenties.

Het is duidelijk dat deze auteurs niet zomaar wat schrijven, maar zij hebben op een populairwetenschappelijke manier een evidence-based bijdrage geleverd. Hier kan het onderwijsveld zeker zijn voordeel mee doen!

Bestellen

Jurjen van der Helden en Harold Bekkering, De lerende mens, 2015, Uitgeverij Boom,  ISBN 9789089536495, 247 blz. € 24,50. Het boek is te bestellen via

Noten

1Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. & Bjork, R. (2008) Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9, 106-119.

2Kirschner, P.A. & van Merriënboer, JJ.G. Do learners really know best? Urban legends in education. Educ. Psychol. 48, 169-183 (2013)

Kerpel, A. (2016) De lerende mens.
Geraadpleegd op 20-02-2019,
van https://wij-leren.nl/de-lerende-mens.php

Gerelateerd

Motiveren met een groeimindset (vo)
Motiveren met een groeimindset (vo)
Geef je leerlingen in het vo vertrouwen in hun ontwikkelingsmogelijkheden
Medilex Onderwijs 
Focus op Professie van de leraar
Focus op Professie van de leraar
Marzano
Bazalt | HCO | RPCZ 
Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen
Arja Kerpel
Leren denken
Leren denken als basis voor succes op school
Dolf Janson
Manier van leren moet kloppen
De manier van leren moet kloppen: hoe je kennis vlot toegankelijk maakt
Dolf Janson
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp
Ontwikkeling hersenen
Ontwikkeling hersenen
Sieneke Goorhuis
Leren in 2020 - 1
Leren in 2020
Jos Cöp
Mythe van leerstijlen
Drie onderwijskundige mythes ontmaskerd
Wilfred Rubens
Duurzaam onderwijs
Autopoiesis: perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs
Guus Geisen
Leerling als kritische denker
De leerling als kritische denker
Dolf Janson
Leerling als kritische denker
De leerling als kritische denker
Dolf Janson
Leerling als kritische denker
De leerling als kritische denker
Dolf Janson
Persoonlijk leren - differentiëren
Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Verantwoord en haalbaar omgaan met verschillen.
Jos Cöp
Ken je brein
Ken je brein - en haal eruit wat erin zit
Arja Kerpel
De Leeruitdaging
De leeruitdaging - James Nottingham
Machiel Karels
Digitale media en kinderhersenen
Digitale media en kinderhersenen
Ewald Vervaet
Kleuters en iPads
Kleuters worden dommer van iPads
Sieneke Goorhuis


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Motivatie MBO
Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beïnvlo...
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
betrokkenheid van leerlingen bij innovatieprocessen
Betrokkenheid van leerlingen bij innovatie vergroot motivatie?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Brede talentontwikkeling door goed pedagogische klimaat
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?
Digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Vroegtijdig verwijzen
Vroege verwijzingen naar s(ba)o: zijn deze leerlingen beter af?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
Effect complimenten op zelfvertrouwen
Welk effect hebben complimenten op zelfvertrouwen?
Leerstijlen
Wat is een goede didactische aanpak voor het leren van een vreemde taal?
Feedback en motivatie
Kan feedback motivatie en resultaten van studenten positief beïnvloeden?
Formatieve assessment helpend voor passend rekenaanbod
Een passend rekenaanbod voor rekenaars: helpt formatieve assessment?
Effect geanimeerde prentenboeken op taalontwikkeling
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?
Games voor leerlingen met concentratieproblemen
Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
Helpt een huiswerkplanner?
Helpt een huiswerkplanner?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Ondersteuning voor mbo studenten met dyslexie
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?
Meetinstrument gepersonaliseerd leren
Hoe meet je doelen als zelfregulatie en motivatie?
Tools voor het versterken van pedagogische relatie
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsrepertoire?
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
Onderzoekende houding leraren
Hoe bevorder je een onderzoekende houding in het voortgezet onderwijs?
Strategieën voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Zwakke rekenaars op het mbo
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?
Resultaatverplichting toetsen motiveert mbo studenten
Resultaatverplichting of deelnameverplichting? Wat werkt beter?
Samenwerken op projectbasis en de effecten op leerresultaten
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?
Vakwedstrijden op het mbo
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkeling?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Hoe draagt toetsing bij aan leerwinst?
Hoe draagt toetsing bij aan leerwinst in het voortgezet onderwijs?
Vakspecialisatie
Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie en wat zijn de effecten?
Verband tussen wereldbeeld en gebrek motivatie
Wereldbeeld en motivatie: is daar een verband tussen?
Effect vrij lezen op leerklimaat mbo
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?
Verhindert werkdruk docenten in mbo goed onderwijs?
Verhindert werkdruk van docenten in mbo goed onderwijs?
Zorgleerlingen vergeleken in bo en sbo
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonderwijs
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Differentiatie handelingsrepertoire
Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
[extra-breed-algemeen-kolom2]
De lerende mensInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.