Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
Differentiëren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo Wetenschapsoriëntatie Loopbaanoriëntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

The Essential Schools in de VS

Machiel Karels

Oprichter wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij De lerende school

  

machiel@delerendeschool.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

Karels, M. (2014). The Essential Schools in de VS.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/essential-schools-vs.php

‘Scholen die je leren wie je bent’

Pedagogiek is leidend

In het boek ‘The Essential Schools in de VS. Scholen die je leren wie je bent!’ beschrijft Rikie van Blijswijk scholen die hun onderwijs organiseren rond de ontwikkeling van het kind. De pedagogiek is hierbij leidend, en niet de didactiek. Daardoor ontstaat een volstrekt andere relatie tussen leerling en leraar binnen een klimaat waarin het erom gaat jezelf te leren kennen en je te leren verbinden met anderen en de wereld.

Common Principles

Vanuit Common Principles verbinden leidinggevenden, docenten, kinderen en ouders zich aan een onderwijsgemeenschap.  De scholen die op deze manier werken, vormen  met elkaar The Coalition of Essential Schools. Het boek neemt de lezer mee op ontdekkingsreis door deze scholen.

Wat zijn de gemeenschappelijke uitgangspunten van de Essential Schools?

De Common Principles zijn:

1. Leren denken ("Learn to use your mind well")

2. Wat je doet, doe je goed ("Less is more")

3. Dezelfde doelen voor alle leerlingen ("Schools goals should apply all students")

4. Persoonlijk onderwijs ("Personalisation")

5. Leerkracht als coach ("The student as worker, teacher as coach")

6. Laat zien wat je kan ("Demonstration of mastery")

7. Uitdaging op basis van vertrouwen ("A tone of decency and trust")

8. Gezamenlijke verantwoordelijkheid ("Commitment to the entire school")

9. Budget gericht op uitgangspunten van de school ("Resources dedicated to teaching and learning")

10. Democratie en gelijkheid ("Democracy and equity")

Verbinding met 'Het Alternatief'

De in het boek beschreven scholen doen sterk denken aan de uitgangspunten voor goed onderwijs die in het boek 'Het Alternatief' worden beschreven. Dit geldt met name voor de hoge autonomie van leerkrachten bij het vormgeven van de lessen, het omgaan met toetsen en de werkwijze rond het curriculum.

Gedachtegoed Luc Stevens

Het is mooi om te zien dat er bij de Common Principles ook veel raakvlakken zijn met het gedachtengoed van Luc Stevens. Allereerst is het statement van Luc Stevens 'eerst het kind, dan de leerling' precies wat de Essential Schools bedoelen met hun uitgangspunt dat de pedagogiek leidend moet zijn.

Daarnaast sluit het zesde uitgangspunt 'Laat zien wat je kan' erg goed aan bij de basisbehoefte competentie. Ook het zevende uitgangspunt 'uitdaging op basis van vertrouwen' is één op één te verbinden met het idee van Luc Stevens dat vertrouwen en zelfvertrouwen kwaliteiten van ontwikkeling en leren zijn.

Curriculum en toetsen

In de scholen staat geen vooraf vastgesteld curriculum centraal. Ieder jaar wordt gezamenlijk het  programma vastgesteld voor het schooljaar daarop. Toetsen zijn niet het einddoel. Ieder toetsmoment vraagt om reflectie en het opstellen van nieuwe leervragen en bijbehorende leerdoelen. Op deze manier kunnen leerlingen bij alles wat ze leren ervaren wie zij zijn en waar hun capaciteiten liggen.

Centrale leervragen

Centrale leervragen vormen de ruggengraat van het onderwijsprogramma. Vanuit persoonlijke aanleg, kwaliteiten en leerdoelen ontdekken de leerlingen ‘How do you use your mind well?’.  De school verwacht een goede werkhouding van  leerlingen ( ‘student as worker’) en de leerkrachten zijn immer ondersteunend aan het werk- en leerproces van hun leerlingen (‘teacher as coach’).

De lespraktijk van docenten bestaat naast het organiseren en vormgeven van het onderwijscurriculum vooral uit het stellen van vragen aan leerlingen.  Van jongs af aan worden kinderen uitgedaagd hun hersens te gebruiken, de eerste van de Common Principles.

Habits of Mind

In ieder klaslokaal hangen de Habits of Mind aan de muur. Ze worden gebruikt als leerstrategieën. Zo wordt kinderen geleerd een onderzoekende houding aan te nemen: ‘Hoe weet ik wat ik weet?’ of ‘Waarom is dit zo belangrijk?’ of ‘Hoe ziet deze situatie eruit vanuit het perspectief van de ander?’. Leren wie je bent, ontdekt een leerling door vanuit het eigen leerdoel aan de slag te gaan met een thema. Net zolang totdat de leerling dat beheerst. Iedere leerling laat trots zijn/haar eigen prestaties zien aan het einde van iedere periode.

De auteur beschrijft een drietal Essential Schools die vanuit hun eigen Common Principles een onderwijsgemeenschap vormgeven: Mission Hill School, The F. W. Parker Charter Essential School en The Boston Arts Academy. Ieder school heeft een eigen karakter en inspireert op een eigen manier.

Het is interessant om te lezen dat de uitgangspunten die hier in Nederland door onderwijsvernieuwers onder de aandacht worden gebracht, in Amerika al blijken te werken in de praktijk. Ook is het mooi om te lezen met hoeveel liefde, vakmanschap en passie gewerkt wordt op deze scholen.

"The Essential schools in de VS" is een bijzonder inspirerend boek met heldere voorbeelden en mooie beschrijvingen van praktijksituaties.

N.a.v. Van Blijswijk, Rikie. The Essential Schools in de VS. Almere: De Rijnlandse school. ISBN 9789082120509. € 22,80. Het boek is te bestellen via de volgende link: The Essential Schools in de VS.

Karels, M. (2014). The Essential Schools in de VS.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/essential-schools-vs.php

Gerelateerd

Betrokken Leerlingen
Betrokken Leerlingen
Rotterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld
Arja Kerpel
Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs
Luc Stevens
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren
Luc Stevens
Pedagogisch basisklimaat
Pedagogisch (basis) klimaat
Luc Stevens
Coachen van leerlingen
De coachende leraar is van doorslaggevend belang voor de opbrengsten.
Dolf Janson
Overladenheid
Overladenheid, de erfzonde van het onderwijs
Henk Sissing
Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Machiel Karels
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs – Gert Biesta
Machiel Karels
Nationaal curriculum
De vorming van een nationaal curriculum: #onderwijs2032
Marjolein Zwik
10 vragen bij OGW
10 vragen bij opbrengstgericht werken
Machiel Karels
Brede vorming
Brede vorming maakt onderwijs mooier en completer
Alex de Bruijn
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren
Onderwijsontwikkeling
Aleid Truijens: “Was onderwijs ooit niet-opbrengstgericht?”
René Leverink
Platform #onderwijs2032
Het platform #onderwijs2032: hun eerste advies
Casper Hulshof
Vreemde talen onderwijs
Platform Onderwijs2032 helpt vreemde talen onderwijs om zeep
Erna Brummel
Time-out 2032
Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?
Marjolein Zwik
21st century skills
21st century skills: terug naar de leraar als pedagoog
Hans van Rijn
Interne sturing
Stop marginalisering in het onderwijs
Marjoke Hinnen

Games voor leerlingen met concentratieproblemen
Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen?
Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling
Ontwikkelen kinderen zich beter bij loslaten van leerstofjaarklassensysteem?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Welke didactische strategie bevordert het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen?
Individueel maatwerk vo MEGAband
Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)
Omgaan met excellentie po
Omgaan met excellentie in het primair onderwijs
Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO – OnderwijsBewijs
nieuwe leren po
Het nieuwe leren in het basisonderwijs
Adaptief onderwijs
Veelbelovende praktijkvarianten van adaptief onderwijs
Adaptief onderwijs SBO
Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Essential SchoolsInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.