Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Eindtoets basisonderwijs kiezen

Machiel Karels

Oprichter wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij De lerende school

  

machiel@delerendeschool.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

Karels, M. (2014). Centrale eindtoets basisonderwijs kiezen.
Geraadpleegd op 24-10-2017,
van https://wij-leren.nl/centrale-eindtoets-basisonderwijs.php

Waar let je op bij de keuze?

Vanaf het schooljaar 2014 - 2015 moeten basisscholen bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. In dit artikel worden een aantal aandachtspunten genoemd bij de keuze voor de eindtoets die bij uw school past. Daarnaast wordt er ingegaan op het vaststellen van een schooladvies zonder eindtoets. Onderaan het artikel staan verwijzingen naar meer informatie.

Keuze eindtoetsen

De scholen kunnen gebruik maken van de eindtoets van de overheid of van de eindtoetsen ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. Vóór 1 februari 2015 moeten scholen een keuze maken. Scholen die zich foutief of dubbel hebben ingeschreven, hebben tot 1 maart de tijd om zich alsnog correct in te schrijven.

Overgangsjaar

Het schooljaar 2014 - 2015 is een overgangsjaar. Scholen moeten wel verplicht toetsen, maar zijn nog niet gebonden aan de drie genoemde eindtoetsen. In het schooljaar 2015/2016 is dat wel het geval.

In het overgangsjaar 2014-2015 mogen scholen achteraf de keuze maken of zij zich voor de inspectie verantwoorden met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem of met de resultaten van de eindtoets.

Doel eindtoets

Een eindtoets geeft inzicht in de reken- en taalvaardigheid van een leerling aan het einde van de basisschool. De uitslag van de toets is een hulpmiddel voor leerkracht, leerlingen en ouders om na te gaan of het schooladvies klopt. 

Schooladvies zonder eindtoets

De uitslag van de eindtoets is in de nieuwe situatie pas bekend na het vaststellen van het schooladvies. Het wordt dus voor scholen de uitdaging om zonder eindtoets een verstandig schooladvies te geven. Op zich valt die uitdaging wel mee, want een goede school heeft geen eindtoets nodig om een zinvol advies voor het VO te geven.

Toch zou het wel mooi zijn als er niet al te veel ruimte zit tussen het advies van de school en de uitslag van de eindtoets. Bij het schooladvies kan gekeken worden naar diverse factoren.

Factoren bij het vaststellen van het schooladvies

Er zijn een aantal aspecten waar naar gekeken kan worden bij het vaststellen van het schooladvies. Hier kan al in groep 6 in voorzichtige zin mee begonnen worden. Elk jaar kan dit bijgesteld worden naar boven of naar beneden.

 • aanleg en talenten
 • leerprestaties methoden
 • leerprestaties landelijke toetsen
 • concentratie
 • motivatie
 • doorzettingsvermogen
 • sociale vaardigheden

Samengevat: stimulerende factoren, belemmerende factoren en onderwijsbehoeften. Scholen zijn al gewend om hier bij de leerlingen naar te kijken.

Mogelijke criteria beoordeling eindtoetsen

Bij de beoordeling van de eintoetsen kunnen allerlei criteria een rol spelen. Het kan dan gaan om wetenschappelijke criteria zoals betrouwbaarheid of meer pedagogische overwegingen zoals kindvriendelijkheid en aansluiting bij de visie van de school. 

Er zijn alleen eindtoetsen toegelaten die valide en betrouwbaar zijn. Daarnaast kunnen indiviuele scholen moeilijk de betrouwbaarheid van een eindtoets beoordelen. Daarom zal de selectie van de scholen zich met name moeten richten op pedagogische overwegingen. Ook zullen de scholen moeten nagaan of de beschikbare eindtoetsen aansluiten bij de visie van de school.

Pedagogische criteria

 • Kindvriendelijke en aantrekkelijke vormgeving
 • Vragen en antwoorden in één document
 • Overzicht van de bladspiegel (alleen relevante informatie zichtbaar per vraag)
 • Een combinatie van open en gesloten vragen
 • Naslagmateriaal op de bladzijde van de vraag (bv. kaarten en tabellen) 
 • Overzichtelijke leesteksten (aandacht voor lengte en hoeveelheid woorden)
 • Handzaam formaat (in combinatie met de werkplek van de kinderen).
 • Hoeveelheid toetsen gerelateerd aan de tijd per toets

Enkele kenmerken van de eindtoetsen


Centrale eindtoets (CITO): 
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt de centrale eindtoets uit in opdracht van het ministerie van OCW.

Website
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/centrale_eindtoets 

Afname
Op papier en digitaal

Afnamedata
21,22 en 23 april 2015

Afnameduur
Drie dagdelen


ROUTE 8
van A-VISION B.V.

Website
http://route8.nl/ 

Afname
Digitaal – adaptief en leerlingen kiezen zelf de volgorde van de onderdelen

Afnamedata
Van 15 april t/m 15 mei – zelf afnamedatum bepalen 

Afnameduur
2 a 3 klokuren


IEP Eindtoets
van bureau ICE.

Website
http://www.toets.nl/werkterreinen/basisonderwijs-4/iep-eindtoets 

Afname
In boekjes – daar ook op schrijven. Optionele plustoets is digitaal.

Afnamedata
15 en 16 april 

Afnameduur
op 2 ochtenden in maximaal 2 uur 


Enkele opmerkingen bij de eindtoetsen

Bij het kiezen van eindtoets wil je recht doen aan het kind. Het gaat er om dat de totale persoonlijkheid van het kind recht wordt gedaan. Dit is doorgaans geen vaststaand onderdeel van de eindtoets en het is met een dergelijke toets ook niet te toetsen. Bureau ICE heeft echter naast de IEP eindtoets een advieswijzer op de markt gebracht. Hiermee wordt de persoonlijkheid van het kind in kaart gebracht, gecombineerd met een uitslag op het cognitieve gedeelte van taal en rekenen. Deze advieswijzer kan worden gehanteerd bij de schoolkeuze. 

Wat betekenen deze veranderingen voor het voortgezet onderwijs?

 • De middelbare school baseert de toelating van leerlingen op het schooladvies van de basisschool. Dit advies wordt vóór 1 maart afgegeven. De resultaten  van de eindtoets fungeren hierbij als tweede, onafhankelijk gegeven. De uitslag van de centrale eindtoets kan alleen leiden tot een positieve bijstelling van het schooladvies van de basisschool.
 • De school voor voortgezet onderwijs mag geen extra testen/toetsen afnemen. Er mogen ook geen extra gegevens geeist worden van de basisschool.
 • Scholen met een specifiek profiel mogen alleen de kennis en vaardigheden extra toetsen die relevant zijn voor het betreffende schoolprofiel.
 • Het kan zijn dat een leerling een (naar boven) bijgesteld schooladvies niet waarmaakt. Dit heeft echter geen nadelige gevolgen voor het rendement in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het oorspronkelijke advies is hierbij richtinggevend.

Met dank aan...

Pieter Goudappel, directeur basisonderwijs en kwaliteitscoordinator Alpha scholengroep. Hij gaf ons inzicht in het zorgvuldige selectietraject wat zij hebben uitgevoerd bij de keuze van een eindtoets.

Martin Ooijevaar, onderwijsadviseur bij SBZW die een handig overzicht maakte van een aantal kenmerken van de eindtoetsen.

Verder kijken

Nog meer informatie?

Heeft u ook waardevolle input voor deze pagina? Laat het ons weten via info[at]wij-leren.nl en we voegen het toe.

Karels, M. (2014). Centrale eindtoets basisonderwijs kiezen.
Geraadpleegd op 24-10-2017,
van https://wij-leren.nl/centrale-eindtoets-basisonderwijs.php

Gerelateerd

Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Een andere kijk op toetsen in groep 3 t/m 8
Medilex Onderwijs 
OpbrengstBewust Werken
OpbrengstBewust Werken

Timpaan Onderwijs 
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout
Citoscore misverstanden
Meten is niet ŗlles weten
Teije de Vos
Kwaliteit met NSCCT
Het organiseren van onderwijskwaliteit met de NSCCT
Herman Kolthof
Gevolgen verplichte eindtoets
Veel gestelde vragen over verplichte eindtoets, gevolgen po/vo
Gerdineke van Silfhout
Leuke schoolteksten
Hoe leuk moeten we schoolteksten maken? Opleuken helpt niet!
Gerdineke van Silfhout
Schooladvies
Schooladvies zonder Cito toets - hoe gaat dat?
Marjolein Zwik
Verplichting Eindtoets ongewenst
Verplichting Centrale Eindtoets onnodig en onwenselijk
Teije de Vos
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk
Publicatie eindtoets
Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk
Machiel Karels
Eindtoets overbodig
Hoe de Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is
Rijk van Ommeren

Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Voorwaarden formatieve toetsing
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing Ė reviewstudie
Toetsvormen
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen in taalonderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Centrale eindtoetsInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.