Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan

Annemieke Top

Kwaliteitszorgmedewerker / beleidsondersteuner bij Hoornbeeck College

 

  Geplaatst op 1 juni 2016

Nifterik, A. van (2016). Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan.
Geraadpleegd op 21-09-2020,
van https://wij-leren.nl/sociaal-milieu-schoolloopbaan-leerling.php

Het schooladvies dat basisscholen geven aan leerlingen uit lagere sociale milieus is vaak wat lager dan voor kinderen met hoger opgeleide ouders. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Een te laag schooladvies kan resulteren in een minder gunstige schoolloopbaan. Basisscholen zouden daarom het advies moeten baseren op voldoende informatie over de capaciteiten en het functioneren van de leerling. Daarnaast zouden zij de centrale eindtoets moeten laten meetellen.

Bijstellen

Hoewel basisscholen de mogelijkheid hebben het advies naar boven bij te stellen bij een hogere score op de centrale eindtoets, wordt maar mondjesmaat gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Daarbij komt dat laagopgeleide ouders zelden bezwaar maken tegen een te laag schooladvies. De onderzoekers pleiten er dan ook voor basisscholen in principe te verplichten het advies bij te stellen als de score op de eindtoets hoger is. Of ze moeten beargumenteren waarom bijstellen niet wenselijk is. “Scholen zouden moeten redeneren vanuit de leerling”, bepleit onderzoeker Hanke Korpershoek. “Methode-onafhankelijke toetsen zijn goede voorspellers van de latere leerprestaties van leerlingen. Als de leerling hoger op de eindtoets presteert, kan hij dat niveau dus cognitief gezien waarschijnlijk aan. Vanuit het idee van gelijke kansen zou die leerling dan een hoger advies moeten krijgen."

"Een onafhankelijke toets maakt geen onderscheid tussen een lager en hoger sociaal milieu.”

Warme overdracht  

Veel factoren zijn van invloed op de schoolloopbaan van jongeren, zowel op cognitief gebied (leerprestaties) als op niet-cognitief gebied (motivatie en zelfvertrouwen). Een succesvolle schoolloopbaan is vooral gebaat bij een warme overdracht tussen het primair en voortgezet onderwijs. “Dat behelst meer dan leerlinggegevens overdragen aan de middelbare school”, zegt Korpershoek. “Bereid de kinderen goed voor op die overstap. Leerkrachten, maar ook ouders, moeten de leerlingen steunen door met hen te praten over hun onzekerheden (bijvoorbeeld of ze het niveau wel aankunnen) en over wat ze kunnen verwachten.”

“Dit soort overdracht zien we in de praktijk weinig. En juist voor kwetsbare leerlingen is die van belang. Uit de review bleek dat hun cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling en ook hun schoolloopbaan gunstiger verloopt als ze voldoende ondersteuning krijgen, voor én na de overstap.”

Van vmbo naar mbo           

De onderzoekers keken tevens naar de overgang en aansluiting tussen het vmbo en het mbo, wat ook in ander onderzoek is gedaan. Uit de bestudeerde onderzoeken komt in grote lijnen hetzelfde beeld naar voren. Ook hier bepleiten zij dus een warme overdracht en samenwerking tussen de onderwijssectoren. “Leerlingen die goed zijn geïnformeerd over de nieuwe school, die weten waar ze aan toe zijn en weten waar hun interesse ligt, volgen vervolgonderwijs op wat hogere niveaus en vallen minder vaak uit”, aldus Korpershoek. Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is zowel in het vmbo als het mbo van belang.

Opstromen

Omdat de overgang van de ene onderwijssector naar de andere – primair naar voortgezet onderwijs, vmbo naar mbo – niet altijd even soepel verloopt, is het belangrijk dat bestaande reparatiemogelijkheden behouden blijven. Zeker omdat in Nederland al vroeg een selectie plaatsvindt op niveau. Leerlingen moeten kunnen opstromen naar een hoger niveau, of vakken op een hoger niveau kunnen volgen en diploma’s kunnen stapelen. Zo krijgt elk kind, onafhankelijk van het sociale milieu waarin hij of zij opgroeit, de mogelijkheid om zijn of haar capaciteiten te benutten.

Bronnen

Nifterik, A. van (2016). Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan.
Geraadpleegd op 21-09-2020,
van https://wij-leren.nl/sociaal-milieu-schoolloopbaan-leerling.php

Gerelateerd

cursus
Inzicht in de digitale wereld van jongeren
Inzicht in de digitale wereld van jongeren
Ken de generatie waaraan je lesgeeft
Medilex Onderwijs 
10 problemen Eindtoets
10 pittige problemen met de Eindtoets Basisonderwijs
Machiel Karels
Schooladvies
Schooladvies zonder Cito toets - hoe gaat dat?
Marjolein Zwik
Citoscore misverstanden
Meten is niet alles weten
Teije de Vos
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Is het tijd om ons onderwijs anders vorm te geven? Tjipcast 011
Is het tijd om ons onderwijs anders vorm te geven? Tjipcast 011
redactie
Docentinterventies op ongewenst gedrag en onderpresteren
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?
Relatie opleidingsniveau ouders en score op eindtoets
Wat is het effect van de opleiding van ouders op eindtoets resultaten?
Resultaten onderbouw voorspellen succes bovenbouw?
Wat voorspellen resultaten in de onderbouw voor de bovenbouw?
Voorbereiding op beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (bpv): hoe bereiden mbo studenten zich goed voor?
Kenmerken thuissituatie die leerbevorderend zijn
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Intensieve toetsweek bijdrage aan examensucces?
Draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?
Effect van RTTI®-model
Welk effect heeft het toepassen van het RTTI®-model op leerresultaten?
Welke factoren beïnvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat beïnvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
Hoe bevorder je het kiezen van bèta-techniek?
Hoe maak je bèta-techniek populair?
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Gelijke kansenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.