Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan

Annemieke Top

Kwaliteitszorgmedewerker / beleidsondersteuner bij Hoornbeeck College

 

  Geplaatst op 1 juni 2016

Nifterik, A. van (2016). Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan.
Geraadpleegd op 19-09-2018,
van https://wij-leren.nl/sociaal-milieu-schoolloopbaan-leerling.php

Het schooladvies dat basisscholen geven aan leerlingen uit lagere sociale milieus is vaak wat lager dan voor kinderen met hoger opgeleide ouders. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Een te laag schooladvies kan resulteren in een minder gunstige schoolloopbaan. Basisscholen zouden daarom het advies moeten baseren op voldoende informatie over de capaciteiten en het functioneren van de leerling. Daarnaast zouden zij de centrale eindtoets moeten laten meetellen.

Bijstellen

Hoewel basisscholen de mogelijkheid hebben het advies naar boven bij te stellen bij een hogere score op de centrale eindtoets, wordt maar mondjesmaat gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Daarbij komt dat laagopgeleide ouders zelden bezwaar maken tegen een te laag schooladvies. De onderzoekers pleiten er dan ook voor basisscholen in principe te verplichten het advies bij te stellen als de score op de eindtoets hoger is. Of ze moeten beargumenteren waarom bijstellen niet wenselijk is. “Scholen zouden moeten redeneren vanuit de leerling”, bepleit onderzoeker Hanke Korpershoek. “Methode-onafhankelijke toetsen zijn goede voorspellers van de latere leerprestaties van leerlingen. Als de leerling hoger op de eindtoets presteert, kan hij dat niveau dus cognitief gezien waarschijnlijk aan. Vanuit het idee van gelijke kansen zou die leerling dan een hoger advies moeten krijgen."

"Een onafhankelijke toets maakt geen onderscheid tussen een lager en hoger sociaal milieu.”

Warme overdracht  

Veel factoren zijn van invloed op de schoolloopbaan van jongeren, zowel op cognitief gebied (leerprestaties) als op niet-cognitief gebied (motivatie en zelfvertrouwen). Een succesvolle schoolloopbaan is vooral gebaat bij een warme overdracht tussen het primair en voortgezet onderwijs. “Dat behelst meer dan leerlinggegevens overdragen aan de middelbare school”, zegt Korpershoek. “Bereid de kinderen goed voor op die overstap. Leerkrachten, maar ook ouders, moeten de leerlingen steunen door met hen te praten over hun onzekerheden (bijvoorbeeld of ze het niveau wel aankunnen) en over wat ze kunnen verwachten.”

“Dit soort overdracht zien we in de praktijk weinig. En juist voor kwetsbare leerlingen is die van belang. Uit de review bleek dat hun cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling en ook hun schoolloopbaan gunstiger verloopt als ze voldoende ondersteuning krijgen, voor én na de overstap.”

Van vmbo naar mbo           

De onderzoekers keken tevens naar de overgang en aansluiting tussen het vmbo en het mbo, wat ook in ander onderzoek is gedaan. Uit de bestudeerde onderzoeken komt in grote lijnen hetzelfde beeld naar voren. Ook hier bepleiten zij dus een warme overdracht en samenwerking tussen de onderwijssectoren. “Leerlingen die goed zijn geïnformeerd over de nieuwe school, die weten waar ze aan toe zijn en weten waar hun interesse ligt, volgen vervolgonderwijs op wat hogere niveaus en vallen minder vaak uit”, aldus Korpershoek. Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is zowel in het vmbo als het mbo van belang.

Opstromen

Omdat de overgang van de ene onderwijssector naar de andere – primair naar voortgezet onderwijs, vmbo naar mbo – niet altijd even soepel verloopt, is het belangrijk dat bestaande reparatiemogelijkheden behouden blijven. Zeker omdat in Nederland al vroeg een selectie plaatsvindt op niveau. Leerlingen moeten kunnen opstromen naar een hoger niveau, of vakken op een hoger niveau kunnen volgen en diploma’s kunnen stapelen. Zo krijgt elk kind, onafhankelijk van het sociale milieu waarin hij of zij opgroeit, de mogelijkheid om zijn of haar capaciteiten te benutten.

Bronnen

Nifterik, A. van (2016). Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan.
Geraadpleegd op 19-09-2018,
van https://wij-leren.nl/sociaal-milieu-schoolloopbaan-leerling.php

Gerelateerd

Leeropbrengsten verhogen middels de Citotoetsen
Leeropbrengsten verhogen middels de Citotoetsen
De Citotoetsen komen er weer aanůů
BCO Onderwijsadvies 
Schooladvies
Schooladvies zonder Cito toets - hoe gaat dat?
Marjolein Zwik
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout
Citoscore misverstanden
Meten is niet Ólles weten
Teije de Vos


Hoe bevorder je het kiezen van bŔta-techniek?
Hoe maak je bŔta-techniek populair?
Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effect van RTTI«-model
Welk effect heeft het toepassen van het RTTI«-model op leerresultaten?
Keuze vervolgopleiding mbo
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Welke factoren be´nvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat be´nvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
Invloed taalvaardigheid op doorstromen
Doorstromen naar het hbo: heeft taalvaardigheid invloed?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
TEST
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Gelijke kansenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.