Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Het organiseren van onderwijskwaliteit met de NSCCT

Herman Kolthof

Onderwijs- en organisatieadviseur bij De Rijnlandse school

  

  Geplaatst op 1 juni 2014

Kolthof, H. (2014). Het organiseren van onderwijskwaliteit met de NSCCT .
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/onderwijskwaliteit-nscct.php

Wat is de toegevoegde waarde van de school? Passend onderwijs met de NSCCT.

Onderwijskwaliteit

Geen onderwerp lastiger dan het vaststellen van de onderwijskwaliteit. Vaak het gesprek van de dag voor bestuurders, directies van scholen en ook van leerkrachten. Zij weten als geen ander wat het vraagt om te sturen op die kwaliteit. Soms met succes maar vaak ook blijkt dit in de praktijk lastig. Hoe kun je als leidinggevende sturen op het lesgeven in de klas? Hoe kun je als leerkracht de effectiviteit van je eigen handelen in kaart te brengen en daar verantwoording voor nemen? En hoe kun je samen doen?

In dit artikel gebruiken we een interessante test, de NSCCT. Hiermee krijgen we de leerling beter in beeld voor een passender onderwijsaanbod maar ook de toegevoegde waarde van de school wordt helder. Zo kunnen we werkelijk wat zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Hiermee is de verantwoording aan ouders en inspectie een stuk eenvoudiger geworden en er komen sterkere adviezen uit voor het Voortgezet Onderwijs. 

Wat is de NSCCT?

De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) is een test die het leerpotentieel van kinderen meet en is speciaal voor het gebruik in onderwijs ontworpen door de Rijks Universiteit Groningen. Het is een z.g. Quick screening device, een test waarbij je in één uur tijd, klassikaal, de capaciteiten of leerpotentie (intelligentie) van kinderen in beeld brengt (vaak aan het begin van het schooljaar). Je krijgt als leerkracht een ‘second opinion’ over jouw kinderen die je naast je eigen inschatting kunt leggen.

De uitslagen van de test geven aan in welk ‘intelligentieprofiel’ een kind scoort, profielen die overeenkomen met de indeling die het CITO gebruikt. Het is nu relatief eenvoudig om de uitslagen van de test naast de vaardigheidsscores van de kennistoetsen te leggen. Hiermee wordt snel duidelijk welk leerrendement kinderen halen en of zij op niveau werk aangeboden krijgen. Onderpresteerders worden op deze manier goed in beeld gebracht. De test is er voor de groepen vier tot en met acht.

Wanneer scholen de test meerdere jaren achtereen gebruiken ontstaat er een film van het kind (groeimodel). Nu hebben we het vaak met foto’s te doen, momentopnames (statusmodel, bv: CITO).  Het mooie van het gebruik van de test is dat scholen nu in staat worden gesteld om het groei- en statusmodel te combineren waardoor de toegevoegde waarde van scholen in beeld komt. En wat blijkt? Er zijn scholen die sterk scoren op de CITO-eindtoets en prima scoren binnen het LOVS maar weinig toegevoegde waarde laten zien wanneer ook de NSCCT gebruikt wordt en leerrendementen berekend worden. En scholen die laag scoren op de eindtoets en juist een enorme toegevoegde waarde kunnen hebben als het gaat om de leerrendementen. Kijk maar even naar het plaatje. 

Tabel waarbij het Statusmodel en Groeimodel gecombineerd worden  CITO EINDTOETS  / CITO LOVS  

Bij het eerste kwadrant en het vierde is het duidelijk, de school scoort hoog op de eindtoets en leerlingvolgsysteem en heeft veel toegevoegde waarde door de hoge leerrendementen. Daarmee is de school dus een sterke school. Of de school heeft een lage score op de CITO eindtoets en lage scores in het leerlingvolgsysteem en weinig toegevoegde waarde als school door de lage leerrendementen en daarmee is de school zwak.

Maar stel nu dat je zoals de school in het derde kwadrant een hoge scores heb op de eindtoets en LOVS maar lage leerrendementen? Ben je dan toch een sterke school? Of de school in het tweede kwadrant, lage scores op CITO eindtoets en LOVS maar hoge leerrendementen. Kunnen we dat overtuigd een zwakke school noemen? 

De leerling: Naar een passender onderwijsaanbod!

De meeste scholen zullen hun schoolprofiel voor het passend onderwijs redelijk op orde hebben. De vraag lijkt gerechtvaardigd of dit ook werkelijk tot een passender aanbod zal leiden. Scholen die we spreken geven in elk geval aan dat er meer mee gedaan zou kunnen worden. Het gebruik van de NSCCT kan daar verandering in brengen. Door kinderen vanaf groep 4, jaarlijks de test af te nemen krijgen we een film van het kind waarbij de capaciteiten en de vaardigheden beide in beeld komen.

Een aantal besturen gebruikt de NSCCT al een aantal jaren en dat leert ons dat we over het algemeen erg goed in staat zijn om hoge leerrendementen te halen met de CITO D en E kinderen maar dat we ´het laten liggen´ bij de kinderen die A, B en C scoren op de toetsen. Hebben we nu met een landelijke trend te maken? En dus met onderpresteerders? Volgens Theo van Batenburg van het GION (Het signaleren en aanpakken van onderpresteren op de basisschool, 2012) is de kans daarop groot. Hoe komt dat? 

We hebben, ook al willen we dat niet graag horen, een sterke neiging om het voor lief te nemen als kinderen een hoge score halen op de toetsen. Immers, de score is hoog, wat willen we nog meer? Daarnaast is er de afgelopen jaren binnen het handelingsgericht werken op veel scholen vooral een focus geweest op het verbeteren van D en E scores van leerlingen. Uit de praktijk van de scholen waar gewerkt wordt met de NSCCT blijkt dat een rijkere instructie, een bredere inzet van de didaktiek leidt tot hogere resultaten voor de CITO A, B en C leerlingen. 

De afgelopen jaren is er sterk geïnvesteerd in (een vorm van) het directe instructiemodel. Maar dat model lijkt soms wel een beetje heilig verklaard. Gek genoeg weten we weinig van de effecten van instructies, er is weinig onderzoek naar gedaan, maar toch is dit model het meest gebruikt ook voor kinderen die andere vormen nodig hebben. Voor de goede orde: het directe instructie model is niet fout maar wordt naar onze mening te eenzijdig gebruikt. Een pleidooi dus voor een bredere inzet van de didactiek voor die kinderen die daar baat bij hebben, een pleidooi voor het kijken naar de instructiebehoefte van kinderen. 

De leerkracht: Naar een passender aanbod!

Momenteel werken veel scholen met groepsplannen, waarbij niet langer eenzijdig gekeken wordt naar het verbeteren van lage scores, maar waarbij vooral de focus ligt op de onderwijsbehoefte van een leerling. Een heel goede ontwikkeling, vinden wij, die recht doet aan kinderen die qua leerpotentieel veel in hun mars hebben. Kinderen met veel capaciteiten worden maar al te vaak “zelfstandig” aan het werk gezet, waarna de extra instructie gaat naar de zwakkere leerlingen. Echter, veel kinderen met hoge intelligenties zijn net zo afhankelijk van goede instructie als kinderen met een beperkter vermogen tot leren. De NSCCT helpt leerkrachten de kinderen in hun klas beter in beeld te krijgen. Zoals gezegd: een second opinion. Een testgegeven naast het reguliere LOVS.

De NSCCT helpt leerkrachten de onderwijsresultaten van kinderen te duiden: mogen wij tevreden zijn met de score van deze leerling? Is er voldoende leerrendement behaald? Waarom wel/niet?  Maar behalve een testresultaat geeft de NSCCT meer terug. Leerkrachten vullen vooraf zelf een inschattingsformulier in van hun klas. Daarbij moeten zij bij zichzelf te rade gaan welke verwachtingen zij hebben van de leerlingen uit hun groep.

Tijdens het bespreken van de resultaten komt dit inschattingsformulier ook weer ter tafel en vindt er een professioneel gesprek plaats waarbij de inschatting van de leerkracht vergeleken wordt met de uitslag van de test. Daarbij wordt ook voor de leerkracht de eigen rol in het leerproces duidelijk: heb jij de kinderen in je groep voldoende in beeld? Na deze analyse heeft de leerkracht meer zicht op het kunnen van het kind, meer zicht op de onderwijsbehoefte van het kind en meer zicht op de eigen rol en verwachtingen in het leerproces. Meer dan voldoende input voor het groepsplan!

Door de NSCCT jaarlijks af te nemen, ontstaat er een steeds beter beeld van de capaciteiten van een leerling. In relatie tot het behaalde leerrendement geeft dit veel informatie die kan bijdragen aan een zeer goed onderbouwd advies voor het voortgezet onderwijs.  Ook denken aan advies voortgezet onderwijs door film! 

De schoolleider: aan het werk met onderwijsontwikkeling!

Een bekende vraag van schoolleiders is: Hoe kan ik werken aan de onderwijskwaliteit? Werken met de NSCCT is een eerste stap, maar een team meenemen in de goede richting is een ander verhaal. Als scholen aan de slag gaan met de NSCCT is het van groot belang dat de cultuur in de school een professionele is: We willen leren van en met elkaar en daar maken we afspraken over en daar richten we een leercultuur voor in. Het mooie is dat de aansporing voor leerkrachten voor een breder gebruik van didaktiek, parallel loopt met ‘de didaktiek’ die de schoolleider (en bestuurder) kan gebruiken. Dat wordt alignment genoemd, het uitlijnen van de leerprincipes die je gebruikt in je organisatie.   

Hoe doe je dat?

Het inrichten van een leercultuur vraagt van de schoolleider om los te komen van zijn eigen mening of inzichten. Als dit niet gebeurt, kan dat een blokkade worden voor het team om tot leren te komen. Immers, we sturen aan op de mening van de leider. Anders gezegd: Weet je als schoolleiders waar je op moet sturen? En? Sturen op leren en ontwikkelen is een keuze die ontzettend veel energie en plezier voor team en schoolleider kan opleveren. Sturen op leren betekent dat je aan de slag gaat met open vragen, vragen die vaak met ‘hoe’ beginnen.

Een voorbeeld: Hoe kunnen we het leerpotentieel van onze kinderen beter tot z’n recht kunnen laten komen en daarmee hogere resultaten halen? Een zoektocht naar het antwoord op dit soort vragen is een beroep doen op het vakmanschap van leerkrachten en biedt ruimte voor teams om met verschillende antwoorden te komen. Antwoorden die we wel naast elkaar moeten leggen en nagaan welke het meest effectief is. Op deze wijze ontwikkelen we ´een huisstijl´ leren en ontwikkelen van mensen. 

Het bestuur: Werken aan je missie/kwaliteit van het onderwijs!

Bestuurders zitten nog ‘een laagje’ verder weg van het primaire proces maar dragen gek genoeg wel eindverantwoordelijkheid. Met de NSCCT in handen hebben schoolbesturen een middel om te werken aan onderwijskwaliteit door teams met elkaar ervaringen te laten delen en werkwijzen uit te wisselen. Ook zij kunnen een belangrijke rol nemen in het maken van een leercultuur. Vaak zie je in missies van schoolbesturen staan dat zij vooral met en van elkaar willen leren. En ook hier geldt de vraag hoe je dat kan doen.

En zij hebben een beter antwoord naar de inspectie als het gaat om de toegevoegde waarde van de scholen. Nu wordt de kwaliteit van scholen beoordeeld op voornamelijk de CITO-eindscore en er wordt gekeken naar de tussenscores. Over het meten van de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van de CITO-eindscore zegt Greetje van de Werf van de Rijksuniversiteit van Groningen en lid van de Onderwijsraad dat: ´De CITO toets is een prima toets als voorspeller van het vervolgonderwijs maar kan niet gebruikt worden voor de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs!` 

Kolthof, H. (2014). Het organiseren van onderwijskwaliteit met de NSCCT .
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/onderwijskwaliteit-nscct.php

Gerelateerd

KIJK! 0-4 jarigen implementatie & borging
KIJK! 0-4 jarigen implementatie & borging
Amsterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
OpbrengstBewust Werken
OpbrengstBewust Werken

Timpaan Onderwijs 
Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Zinvol toetsen in het primair onderwijs
Een andere kijk op toetsen in groep 3 t/m 8
Medilex Onderwijs 
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels
Handelingsgericht passend onderwijs
Passend onderwijs: recht op verschillend zijn
Peter de Vries
Passend onderwijs VO
Passend ťn opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
Wijnand Gijzen
Werken met Groepsplan gedrag
Passend onderwijs: werken met een groepsplan gedrag
Kees van Overveld
Citoscore hanteren
Citoscore hanteren
Sieneke Goorhuis
Citoscore misverstanden
Meten is niet ŗlles weten
Teije de Vos
Gevolgen verplichte eindtoets
Veel gestelde vragen over verplichte eindtoets, gevolgen po/vo
Gerdineke van Silfhout
Rijnlandse besturing
Werken met een toezichtskader vanuit een Rijnlands perspectief
Herman Kolthof
Meedenken aan onderwijskwaliteit
Meer zeggenschap over onderwijskwaliteit vanuit praktijk gevraagd
Annemieke Top
Ruimte voor leraren
Ruimte voor maatwerk vraagt om ruimte voor leraren
Joyce van den Boogaard
Passend onderwijs voor begaafden
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen
Arja Kerpel
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Machiel Karels
Kwaliteit in de klas
Kwaliteit in de klas? Onderwijskwaliteit op papier of in de klas...
Bea Pompert
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk
Update Citonormen
Update van de Cito-normen: inflatie en desastreuze gevolgen
Marjolein Zwik
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren
Kwaliteitszorg onderzoek
Wie is de baas over de kwaliteit van het onderwijs?
Harm Klifman

Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
Vroegtijdig verwijzen
Vroege verwijzingen naar s(ba)o: zijn deze leerlingen beter af?
Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Kwaliteit met NSCCTInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.