Algemeen
Artikelen overzicht Schoolorganisatie Boeken Top 10 - 2016 Leeromgevingen Nederlands onderwijsstelsel Pedagogische opdracht Roos van Leary -1- Professionele vrijheid Nakijken leerlingenwerk Kindgericht onderwijs Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies Aandacht in leerproces Gemotiveerde leerhouding Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Leren met kunst Ontwikkelend bewegen Brede school Schoolopbrengsten essentie Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Creativiteit bevorderen Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Ervaringsreconstructie Gerichte feedback FTC: praktijk Leerweg mbo Adaptieve software Wereldgericht onderwijs -1- Wereldgericht onderwijs -2- Getting things done Je hoofd leeg maken Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Hogere denkvaardigheden Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Kindgericht onderwijs Kleine scholen Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Leerlingen leren kennen Leraarschap waarderen Seksuele diversiteit Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Normjaartaak Observeren Ondernemende pedagogen Onderwijs moet boeien Onderwijsverslag 2012/2013 Ontwikkelingspsychologie Onderzoekende leraar OGW in 4 niveaus Leerkrachtgedrag Subjectificatie Biesta reflectie Samenlevingsgerichte school Zelfvertrouwen leerkracht Sociale pubers Spiritualiteit Complimenten en belonen Talentontwikkeling op school Tiener college Onderwijstijdschrift JSW Top 10 artikelen 2015 Boeken Top 10 - 2015 Bouwstenen verandercapaciteit Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Ontspannen lesgeven tips Zorg voor het kind
bestuur
Ontwikkeling bestuur en toezicht Bovenschools leiderschap Diversiteit in besturen Varianten bestuur en toezicht Governance & opbrengst 1 Governance & opbrengst 2 Luisterend bestuur
betrokkenheid
Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid 3.0 Passende ouderbetrokkenheid Community bouwen Keurmerk ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid een hype? Loopbaanoriëntatie Ouders en VVE Ouderbetrokkenheid in VVE Ouders en onderwijs Externe hulpverleners Samenwerking ouders
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Digitale oudercommunicatie Tevredenheidsonderzoek Iedere ouder telt Klagende ouders Missers met ouders Educatief partnerschap Constructieve communicatie 1 Constructieve communicatie 2 Startgesprekken na de zomer Nieuwe vormen Verbindend communiceren Vanzelfsprekende relatie
Gedragsproblemen
Gedragsproblemen Psychiatrisch onderwijsmodel Functie gedragsproblemen Gedragsproblemen leerkrachtgedrag Gedragsproblemen tips Omgaan met gedragsproblemen Interventies gedragsproblemen Professionele houding Preventie gedragsproblemen Tips voor gedragsproblemen in de klas - nld Tips voor gedragsproblemen in de klas - tourette Tips voor gedragsproblemen in de klas - dcd
HGW
Handelingsgericht werken HGW uitgangspunten 1 - 4 HGW uitgangspunten 5 - 7 HGW praktijk Begeleidingsstructuur HGW OGW HGW en gedrag Doorontwikkeling HGD diagnostiek HGW classificeren HGW en OGW HGW leerling niveau HGW en remedial teaching HGW overdracht HGW passend onderwijs HGW en RT bijdrage HGW samenhang OGW Opbrengstgericht werken OGW en samenwerking OGW en school cultuur Handelingsgericht indiceren
LVS
Functionele toetsvragen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 Digitale toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen De inspectie gaat mank Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Schoolvaardigheidstoets spelling Cito spelling toets 2 Teaching to the test Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Kleuters zonder cito
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Communicatie met ouders
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
ADHD
ADD tips ADHD misdiagnose Motivatie en energie Coaching leerling ADHD tips ADHD uitleg Voeding en lifestyle Jagerskinderen Neurofeedback en werkgeheugentraining Besturingssysteem Red de ADHD diagnose
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Groepsplan
Doelen groepsplan Groepsplan kleuters Groepsplan corveetaak? Handzaam groepsplan Opbrengstgericht werken Werken met Groepsplan gedrag Groepsplanloos
Intelligentie
IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest Intelligentiekloof
Klassenmanagement
Grote en kleine groep Klassenmanagement Soepele lesovergang Opbrengstveroorzakend lesgeven Relatie inzetten Zelfstandig werken
Professionalisering
Blended learning Competentiemanagement UUU werkmodel High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Intern begeleider Leerkracht centrale factor High impact learning (1) Het lerarenregister onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professioneel vermogen Programma LeerKracht SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO
Rekenen
Beter rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Differentiatie voorbereiding Dyscalculie kenmerken Leren klokkijken Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Rekenen automatiseren Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Autisme ASS
ASS tips Autisme en communicatie Autisme handleiding Autisme bij meisjes Van bao naar vo Syndroom van Asperger
Instructie
Directe instructiemodel Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Cesuur Excelleren Maatwerk en vakmanschap Overladenheid Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Overdenken en doen
Overdenken en doen Een denkpauze Leraren en leerlingen Ontwikkeling van kinderen Leren en onderwijzen Paradoxen Intern werkmodel Werkmodel leerling Zelfvertrouwen Professionalisering Faalangst begeleiden Pedagogisch contact
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Weerbaar maken
Taal
Begrijpend lezen is een houding taalgericht zaakvakonderwijs 1 Reflectie Woordenschat differentiatie Taal bij het jonge kind OGO bovenbouw Taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taal en omgeving Tweetaligheid Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Coöperatief leren
Coöperatief leren Coöperatieve werkvormen
Klimaat
Hoge verwachtingen Pedagogisch basisklimaat Attitude in de klas Groepsprocessen Pedagogisch klimaat Aanraken van kinderen Pedagogisch leiderschap Groepsvorming Positive Behavior Support Veilige school Fysiek straffen Werkklimaat tips
Leren
Flexibel puberbrein Blended learning Cognitieve balans Buitenschools leren Onderzoekend leren Effectiever onderwijs Digitale feedback Digitale feedback 2 Edutainment Leerbevorderende feedback Positieve feedback Feedback op emotie Burgerschap games Hoe kinderen leren Verbeteren leerprestaties ICT differentiatie Informeel leren Intrinsieke motivatie Leerhouding als basis Programmeren 2 Acht dimensies Leren denken Programmeren 1 Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Mythe van leerstijlen Online informatievaardigheden methoden Ontwikkeling hersenen Startende leerkracht
Lezen
Effectief leesonderwijs Lezen met lees-app Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Close Reading Denkend lezen Ontluikende geletterdheid Goede schoolteksten Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Lezen en schrijven Interactief voorlezen Leesmotivatie bevorderen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Visie op literatuuronderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Ontdekkend leren lezen -hoofdkenmerken Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Leuke schoolteksten Begrijpend luisteren en lezen Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Lettertype Dyslexie Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren
Differentiatie
Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) Efficiënte differentiatie Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Probleemgedrag in gradaties Didactische impulsen OGO
Jonge kind
Ontwikkeling kleuter
Kernkwaliteiten
Coachen van leerlingen Kernkwaliteiten Vragen stellen De mentor als spil in de begeleiding Positieve psychologie
Leiding geven
Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Schoolleider als regisseur Stakeholders Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren Persoonlijk leren Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren Onderwijswaarden
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Werkvormen
didactische werkvormen cooperatief leren didactische werkvormen discussievormen Werkvormen - Instructie didactische werkvormen interactievormen didactische werkvormen opdrachtvormen didactische werkvormen schrijfopdrachten didactische werkvormen spelvormen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Faalangst
Faalangst uitleg Tips voor gedragsproblemen in de klas - faalangst
Gym
Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Uitdagend onderwijs Chronisch onderpresteren Differentiatie Excellentie bevorderen Slimme kleuters Onderpresteerders Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Extra zorgvraag Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Motivatie
Autonomie counseling Drijfveren voor leren Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Hakken in het zand Motivatie vmbo Zelf gereguleerd leren
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Opvoeden
Opvoeden
Pesten
Gevolgen van pesten Pesten groepsaanpak Vijfsporenaanpak pesten Steungroepaanpak Pesten tips No blame-methode Pesterijen op school
Raad van Toezicht
Rolvast gedrag Herinrichting Raad van Toezicht Bezoek raad van toezicht Raad van toezicht tips Rijnlandse besturing
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Duurzame schoolontwikkeling Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Toezicht onderwijskwaliteit Ontwikkelen van wijsheid
Middelen
Computerapplicaties Digitaal schoolbord ICT-beleidsplan Leren in 2020 - 1 Leren in 2020 - 2 Onderwijs en ICT Werking en beperking
ODD
ODD tips
Problemen
40-urige werkweek Hechting en adoptie Kind en delict Concentratieproblemen Cyberpesten Depressie en zelfmoord Scheiding ouders Examenvrees Problematisch internetgedrag Bureau Halt Hechtingsstoornissen Gezonde leefstijl Leraren pesten leraren Omgaan met agressie Onveilige hechting Verwende kinderen Regeldruk en administratie Spijbelen Kinderrechter Werkdruk verlagen Getraumatiseerde kinderen Vluchtelingen begeleiding Werkdruk tips
Techniek
Empirische cyclus (1) Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude
VO en MBO
Mentoraat Wetenschapsoriëntatie MBO en ouders Ouderbetrokkenheid in VO Schoolkeuze havo/vwo Vaders in het voortgezet onderwijs Management en organisatie
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Kunst
Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving kunstintegratie nascholing schoolcultuur Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Handelingsgericht passend onderwijs Hogere orde denken OPP en IQ samenwerken met ouders in passend onderwijs Kwaliteit met NSCCT Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Ruimte voor leraren Toelaatbaarheid
Visies
Adaptief onderwijs Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
Exacte vakken
Effectieve voorbereiding van de rekenles (2) Effectieve voorbereiding van de rekenles (1) TIMSS-2015 Vernieuwend bètaonderwijs
Handleiding Zorgroute
Inleiding Cyclus HGW Signaleren Groepsplan Onderwijsbehoeften Uitvoeren groepsplan Groepsbesprekingen Overgangen
ICT
Digitale leermiddelen Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Weinig ICT-gebruik ICT-innovatie Digitale didactiek

 

Top 10 onderwijsboeken

Geplaatst op 1 juni 2016

Onderwijsboeken zijn heel divers: verrijkend, inspirerend, herkenbaar of praktisch. Maar welke boeken moet je nu écht gelezen hebben? Om dit inzichtelijk te maken, heeft wij-leren.nl een Top 10 samengesteld op basis van de verkoopcijfers van 2015. Deze Top 10 is een mix van interessante boeken.

1.    Leren zichtbaar maken
John Hattie, Uitgeverij Bazalt

De onbetwiste nummer 1 is dit meesterwerk van John Hattie. John Hattie heeft jarenlang onderzoek gedaan, waarbij miljoenen leerlingen betrokken zijn. In Leren zichtbaar maken vertaalt hij de uitkomsten van dit onderzoek naar de onderwijspraktijk. Bij uitgeverij Bazalt zijn zowel het standaardwerk als een beknopte versie te koop. Een van beiden was al zó populair dat deze must-read met kop en schouders boven de rest uitsteekt.
De boeken zijn te bestellen bij Bazalt: Leren zichtbaar maken en Leren zichtbaar maken - beknopte versie
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie

2.    Meester Mark vraagt door
Mark van der Werf, Uitgeverij Scriptum

Een totaal ander boek neemt de tweede plek in: Meester Mark vraagt door. In dit boek vraagt Mark van der Werf aan leerkrachten hoe het kan dat zij wél het hoofd boven water houden in het onderwijs. Waarom fietsen zij fluitend naar het werk? Dit boek is net als zijn voorganger: smeuïg, goed geschreven en herkenbaar.
Dit boek is te bestellen bij Scriptum: Meester Mark vraagt door
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

3.    Expliciete Directe instructie
John Hollingsworth & Silvia Ybarra, Nederlandse bewerking Marcel Schmeier, Uitgeverij Pica

Op de derde plek nog een boek dat een mooie bijdrage levert aan goed onderwijs. Het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) gaat in op vragen als: Hoe maak je een les effectiever? Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen?
Dit boek is te bestellen bij Pica: Expliciete Directe Instructie
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie

4.    3000 jaar denkers over onderwijs
Henk Sissing (redactie), Uitgeverij Boom

3000 jaar denkers over onderwijs komt op de vierde plek. In dit boek bundelde Henk Sissing honderden verschillende uitspraken over nut en betekenis van onderwijs door de eeuwen heen. Deze uitspraken zijn gedaan door meer dan 350 filosofen, pedagogen, leraren en onderwijskundigen van over de hele wereld. De meeste uitspraken zijn nog enorm actueel.
Dit boek is te bestellen bij Boom: 3000 jaar denkers over onderwijs
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

5.    Luister je wel naar mij?
Martine F. Delfos, Uitgeverij SWP

Op de vijfde plek staat Luister je wel naar mij? Dit boek gaat over gesprekvoering met kinderen. Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in?
Dit boek is te bestellen bij SWP: Luister je wel naar mij?  
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

6.    Meester Mark draait door
Mark van der Werf, Uitgeverij Scriptum

Na het succes van vorig jaar blijft Meester Mark draait door nog steeds een bestseller. Voor wie het gemist heeft: Op zijn 35e maakt Mark van der Werf een carrièreswitch van journalist naar meester. Hij ‘ruilt’ de Haagse politici in voor een klasje met jong grut. In Meester Mark draait door doet hij met zelfspot verslag van zijn nieuwe loopbaan. Humor, een vlotte pen en een overdosis herkenning zijn de ingrediënten die dit boek tot een topper maken.
Dit boek is te bestellen bij Scriptum: Meester Mark draait door.
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

7.    Groepsplan gedrag (PO)
Kees van Overveld, Uitgeverij Pica

Op de zevende plek staat Groepsplan Gedrag (PO). Het is een praktisch boek voor leraren en begeleiders die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen. Het hart van het boek bestaat uit het Groepsplan Gedrag, een formulier dat de leraar een aantal malen per jaar invult. Dit boek is echt een aanrader als je wilt weten hoe je planmatig kunt werken aan passend onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen.
Het boek is te bestellen bij Pica: Groepsplan gedrag (PO).
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

8.    Wiebelen en friemelen in de klas
Monique Thoonsen en Carmen Lamp, Uitgeverij Pica

Wiebelen en friemelen in de klas, wist je dat dat heel nuttig is? Het lijkt alsof deze leerlingen totaal niet opletten. Maar in werkelijkheid zetten ze allerlei trucs in om juist wél bij de les te kunnen blijven. Dit praktische boek legt op heldere wijze uit hoe zintuiglijke prikkelverwerking verloopt, zowel bij de leerlingen als de leraar zelf.
Dit boek is te bestellen bij Pica: Wiebelen en friemelen in de klas
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

9.    Mindset
Carol Dweck, Uitgeverij SWP

Mindset, een hot item in onderwijsland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit boek van Carol Dweck in de Top 10 staat. Deze eye-opener laat zien dat niet alleen onze talenten en vaardigheden voor succes zorgen. Het hangt ook af van onze mindset, onze denkstijl. Ze ontdekte dat er twee mindsets zijn: de statische mindset en de op groei gerichte mindset.
Dit boek is te bestellen bij SWP: Mindset.
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

10.     Slim maar…
Peg Dawson en Richard Guare, Uitgeverij Hogrefe

Niets frustrerender dan slimme, getalenteerde kinderen steeds weer te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of aankleden. Of met het omgaan met teleurstelling of boosheid. Recent onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in executieve functies. Executieve functies zijn ook een hot issue in het onderwijs. Voor boeken hierover kun je goed terecht bij Hogrefe; ze hebben meerdere toppers op dit gebied. In Slim maar... hebben de auteurs baanbrekend onderzoek vertaald naar uiterst praktische adviezen en tips.
Dit boek is te bestellen bij Hogrefe: Slim maar....
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

 

Uitgelicht

Op een Top 10 kunnen natuurlijk maar tien boeken komen. Gelukkig zijn er nog veel meer lezenswaardige onderwijsboeken. Zoals de bestsellers van de volgende uitgeverijen:

Ik ben toch té gek!
Ivo Mijland, Uitgeverij Quirijn

‘Leerlingen een etiket opplakken komt voort uit de drang om alles wat anders is te verklaren,’ schrijft Ivo Mijland in ‘Ik ben toch té gek!’. Zijn issue: Geen zoektocht naar een verklaring van het gedrag, maar een ontmoeting met het kind. Hiermee geeft hij de lezers een positieve kijk op passend onderwijs. En dat is niet overbodig.
Dit boek is te bestellen bij Quirijn: Ik ben toch té gek!
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

Pubermania
Ingrid van Essen, Kiki Mol-van der Lee

Hoe kun je goed contact maken met pubers? Hoe respecteer je zijn drang naar autonomie terwijl je wel duidelijke grenzen blijft aangeven? Hoe kun je hem helpen bij het begrijpen van zijn gevoelens en bij het ontdekken van zijn kwaliteiten? Over deze vragen gaat het boek Pubermania.
Dit boek is te bestellen bij LannooCampus: Pubermania

De gave van dyslexie
Ron Davis, Uitgeverij Elmar

‘Veel van ’s werelds succesvolste mensen danken dat succes aan dezelfde gave die hen verhindert goed uit een boek te kunnen leren’ stelt Ron Davis in het boek De gave van dyslexie. Dit boek beschrijft een revolutionaire manier om dyslexie te behandelen. 
Dit boek is te bestellen bij Elmar: De gave van dyslexie
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

Ik zag twee beren filosoferen
Sabine Wassenberg & Maaike Merckens Bekkers, Levendig Uitgever

Kritisch leren denken begint bij Ik zag twee beren filosoferen. Dit praktische handboek helpt bij vorming en onderbouwing van de eigen mening.
Dit boek is te bestellen bij Levendig Uitgever: Ik zag twee beren filosoferen.
Op wij-spelen.nl staat een inhoudelijke recensie.

Een kwestie van karakter
Paul Tough, Uitgeverij Business Contact

Wat bepaalt of je slaagt in het leven? Heel lang dacht men dat intelligentie de doorslaggevende factor was. Een hoog IQ en goede cijfers op school zouden kinderen de grootste slagingskans geven. Maar Paul Tough laat zien dat vaardigheden als doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, optimisme en zelfbeheersing de basis vormen voor succes.

Dit boek is te bestellen bij Business Contact: Een kwestie van karakter

Spelletjes van 3 minuten om kinderen te motiveren
Kathy Paterson, Uitgeverij Panta Rhei

Korte spelletjes als tussendoortje zijn erg populair. Panta Rhei heeft hier een handig boek voor: Spelletjes van 3 minuten om kinderen te motiveren. Goed voor de concentratie en de motivatie van de leerlingen. In het boek staan rustgevende spelletjes, schrijfspelletjes, bewegingsspelletjes, communicatiespelletjes, denkspelletjes en klankspelletjes.
Dit boek is te bestellen bij Panta Rhei: Spelletjes van 3 minuten om kinderen te motiveren.

Het grote vindingrijkboek
David van der Kooij, Uitgeverij Leuker.nu

Creativiteit, daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor in het onderwijs. Het grote vindingrijkboek laat zien hoe je creativiteit kunt stimuleren. Dit boek combineert interessante informatie over creativiteit met leuke lessen.
Dit boek is te bestellen bij Leuker.nu: Het grote vindingrijkboek.
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

Met dank aan...

Aan deze Top 10 hebben de volgende onderwijsuitgevers meegewerkt:

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Boeken Top 10 - 2015



Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.