Nieuwe onderwijsboeken 05-2020

Geplaatst op 30 mei 2020

De afgelopen maanden zijn er weer veel verschillende onderwijsboeken verschenen. Het zijn weer verschillende uiteenlopende thema's. Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening. Geniet alvast van deze nieuwe boeken! 

Misdiagnoses en dubbeldiagnoses bij hoogbegaafdheid – James t. Webb e.a. (Van Gorcum)

Onze slimste, meest creatieve kinderen en volwassenen worden vaak over het hoofd gezien, verkeerd begrepen en onjuist gediagnosticeerd met een diagnose als ADHD, OCD, ODD of autisme. Bij hoogbegaafden die daadwerkelijk een beperking hebben worden hun talenten vaak over het hoofd gezien. Te veel hoogbegaafde kinderen krijgen onjuiste diagnoses, onnodige medicatie of een niet passende behandeling.

Dit meervoudig bekroonde handboek helpt zorgprofessionals en ouders te verhelderen of het vaak eigenzinnige gedrag ten dele voortkomt uit een bepaalde stoornis. Hierbij worden adviezen gegeven voor toepassing van deze kennis in de praktijk. Deze tweede editie is geheel herzien, aansluitend bij zowel de DSM-5 als de ICD-10, en is uitgebreid met hoofstukken over verslaving, auto-immuunproblemen en leerstoornissen.

Taal in het kwadraat; kinderen met TOS beter begrijpen - Jet Isarin Constance Vissers (Uitgeverij Pica)

Voor een antwoord op de vraag wat er schuil gaat achter de problemen in de sociale interactie en het welbevinden van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kijkt Taal in het kwadraat door een neuropsychologische bril naar kinderen met TOS.

Gedrag wordt ontrafeld in termen van (innerlijke) taal, executief functioneren, Theory of Mind en omgevingsfactoren. Sommige kinderen zijn namelijk onzeker en teruggetrokken, anderen worden snel boos. Vaak hebben ze moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen.

Een IKC dat staat als een huis – Spier ten Doesschate en mark van der Pol (Maak je eigen onderwijsboek)

Relevante maatschappelijke ontwikkelingen en belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van een IKC vertalen de auteurs steeds naar de praktijk. Want hoe maak je een contextanalyse en aan welke eisen moet je voldoen vanuit de wereld van de opvang en die van het onderwijs? Het bouwproces wordt stap voor stap doorlopen, van het fundament tot het dak: wat is er nodig om een stevig IKC neer te zetten? De antwoorden staan in dit boek.

De lessen van Day a Week School – Jaap Verouden en Annelies de Muijnck (Maak je eigen onderwijsboek)

Eén dag per week krijgen leerlingen op bijna tweehonderd DWS-scholen les van speciaal opgeleide leerkrachten. In kleine groepen met leerlingen die allemaal extra uitdaging nodig hebben ligt het accent niet op hun leerprestaties, maar veel meer op het proces van leren, denken, samenwerken en het vergroten van het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

Bij DWS gaat het niet om het etiket "hoogbegaafd'. DWS biedt een passend aanbod voor kinderen die in het reguliere onderwijs onvoldoende bediend worden waarbij wordt gekeken naar het hele samenspel van leerprestaties, zijnskenmerken, denkstrategieën en sociale vaardigheden.

Leiders met impact; samenwerkend leiderschap – Peter M. Dewitt (Bazalt Educatieve Uitgaven)

Samenwerkend leiderschap noemt DeWitt deze manier van leidinggeven. Het betekent dat je alle belanghebbenden actief bij je aanpak betrekt. Dat doe je door te ontmoeten, motiveren en model te staan. Als "samenwerkend schoolleider' loop je de klassen in, praat je met leerlingen, benader je ouders en discussieer je met collega's.

Kortom: je zoekt de betrokkenen op hun eigen plek op, motiveert ze om naar verbetering te streven en doet zelf voor hoe het moet. Lees in dit boek verder hoe de auteurs samenwerkend leiderschap voor zich zien.

Bouwstenen voor High Impact learning – Philip Dochy, Inneke Berghmans, Anne-Katrien Koenen en Mien Segers (Boom Lemma Uitgevers)

In Bouwstenen voor High Impact Learning wordt een nieuw model geschetst voor toekomstig leren en opleiden, uitgaande van de huidige knowhow over wat impact heeft als we écht willen leren. Naast de zeven bouwstenen van het High Impact Learning-model worden noodzakelijke contextfactoren zoals een ander toezicht, minder controle en de professionaliteit van trainers en docenten en de organisatie toegelicht.

Passend onderwijs in de praktijk – Hans Schuman en Peter de Vries (Perspectief Uitgevers)

Dit boek laat zien wat passend (basis)onderwijs beoogt, hoe het werkt en hoe het zich kan ontwikkelen binnen scholen. Positieve resultaten worden getoond maar ook de worstelingen, dilemma's en uitdagingen.

De ervaringen met extra ondersteuning aan vier kinderen die over lange tijd zijn gevolgd op hun reguliere basisschool, koppelen de auteurs aan inzichten vanuit de onderwijskundige en pedagogische theorie, literatuur en wetenschappelijk onderzoek. Tien uitgewerkte praktische kernthema's worden gepresenteerd die voor alle kinderen - met of zonder extra ondersteuningsbehoeften - relevant zijn.

Expliciete Directe Instructie 2.0 – Marcel Schmeier (Uitgeverij Pica)

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. Het hele boek is nu herzien en er zijn hoofdstukken toegevoegd over:

• EDI in groep 1 en 2;

• de kracht van herhaling;

• het geven van effectieve feedback;

• hoe je EDI goed schoolbreed implementeert.

Maken in de klas – Astrid Poot (Uitgeverij Pica)

Maken in de klas staat boordevol voorbeelden van leraren die in prachtige projecten maken succesvol koppelen aan taal, techniek, kunst en natuurwetenschappen en het zo een goede plek in het curriculum geven.

Basisboek Coordinator ouderbetrokkenheid – Peter de Vries (Instondo)

Peter de Vries laat in dit Basisboek ouderbetrokkenheid zien hoe je die samenwerking met ouders kunt vormgeven. Met als doel de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij de leerling te vergoten. Of het nu om basisonderwijs of voortgezet onderwijs gaat.

Met dit implementatieboek voor effectieve en efficiënte ouderbetrokkenheid in de hand is elke school zelf in staat ouderbetrokkenheid te versterken volgens logische stappen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vele praktijkvoorbeelden.

Technisch lezen in een doorlopende lijn – Marita Eskes (Uitgeverij Pica)

Dit boek beschrijft op praktische wijze waarom goed technisch leesonderwijs van belang is, hoe het proces van technisch leren lezen verloopt en hoe hier in een doorlopende lijn vorm aan wordt gegeven in de klas. Per bouw wordt aangegeven waar aandacht voor nodig is.

De startende leraar – Johan de Wilde (Lannoo Campus)

Waarom kappen veel leraren er dan toch binnen de eerste vijf jaren mee?

Aan de hand van twaalf puzzelstukken, telkens geduid met de casus van een leraar op een carrièrekruispunt, legt De startende leraar de puzzel van het leraarschap voor je samen. Bij elk hoofdstuk ontrafel je via een formule het geheim van het leraar-zijn. Zo ontdek je hoe je vergelijkbare situaties aanpakt of zie je welke steun je een vriend of collega kunt bieden. Want al is leraar blijven niet evident, het is wel van levensbelang voor leerlingen, ouders, werkgevers en de hele gemeenschap.

Formatief toetsen in de les – Meike Berben en Roel Vos (CPS Uitgeverij)

Dit boek is vooral een praktisch handboek met technieken en toepassingen voor formatief toetsen in de les; het gehanteerde begrippenkader is volledig afgestemd op uw lespraktijk.

Bananenschillen op school, uitglijders in je denken – Marald Mens (Uitgeverij Pica)

Je gaat ervan uit dat je als professional kunt vertrouwen op je denken en je intuïtie. Maar is dat wel terecht? Marald beschrijft uitgebreid zeventien van deze zogenoemde bananenschillen, waaronder het IKEA-effect, de kennisillusie en het halo-effect, en geeft ook inzicht in hoe je uitglijden kunt voorkomen. De praktische tips en adviezen zijn direct toepasbaar op school.

Een goede start in jouw mentorklas – Jelle Koopman (Uitgeverij Pica)

In dit praktische boek lees je hoe je van jouw mentorklas een positieve groep maakt. Het biedt vele tips, kant-en-klare activiteiten en werkvormen voor de invulling van jouw mentorlessen in de gouden weken. Verder beschrijft Koopman beknopt hoe groepsdynamische processen werken, hoe je ouders betrekt bij positieve groepsvorming en hoe je ook ná de gouden weken de groep positief houdt.

Sensitief communiceren in de kinderopvang – Saskia Henderson (SWP)

Wat goede, verantwoorde kinderopvang is staat duidelijk omschreven in de wet. Maar hoe doe je dat nou precies? Hoe zorg je voor pedagogische kwaliteit op de groep?

De Gordon methode geeft hier een uniek en praktisch antwoord op. Deze methode helpt pedagogisch medewerkers een evenwichtige relatie met de kinderen op te bouwen.

Ouderbetrokkenheid neXt – Peter de Vries (Uitgeverij Pica)

Dit toegankelijke handboek biedt mentoren niet alleen een theoretische onderbouwing, maar ook veel concrete handreikingen voor het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Ze krijgen antwoorden op praktische vragen als: wat is mijn rol als mentor exact, hoe voer ik constructieve gesprekken en wat te doen met mondige ouders? Ouderbetrokkenheid neXt is een onmisbaar naslagwerk voor elke mentor.

Talentgedreven onderwijs geven – Els Pronk en Elke Busschots (Van Gorcum)

Talentgedreven onderwijs geven is een boek dat je kunt gebruiken als een speurtocht naar de leerkracht die jij graag wilt zijn. Je krijgt inzicht in wat jouw talenten zijn, hoe jij aan je veerkracht bouwt en zelfvertrouwen ontwikkelt. Daarbij ontdek je in welke context jij het meest tot je recht komt.

Lesson Study – Kathleen Bodvin, Katelijne Barbier, Elke Struyf en Vincent Donche (Acco Uitgeverij)

Wil jij jouw onderwijs nog beter afstemmen op je leerlingen? Wil je samen met jouw collega's aan de slag als onderzoeker in de eigen klaspraktijk? Bekijk lesgeven eens door een andere bril en start met Lesson Study.

Je vertrekt als team vanuit een concrete onderzoeksvraag en ontwerpt samen een onderzoeksles om de klaspraktijk voor (een groep) leerlingen te verbeteren. Je verzamelt data bij je leerlingen en vraagt je op basis daarvan af of het vooropgestelde doel bereikt is.

Kijk! Ik ben een kikker. Meer met muziek bij taalontwikkeling van jonge kinderen – Saskia Koning en Wouter Verhagen (SWP Uitgeverij)

30 liedjes en 10 spreekteksten met begeleidende spelvormen, ondersteund met gebaren. In de keuze van de liedjes is in dit boek gekeken naar wat ze bijdragen aan diverse ontwikkelingsgebieden. Bij elk liedje horen spelactiviteiten, muzikale variaties, combinatietips en ideeën. Ook zijn benodigde materialen en muzieknotatie opgenomen. Daarnaast is er aandacht voor theorie over muziek en taalontwikkeling, en praktijkervaringen.

Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit – Anita van de Bunt (Uitgeverij Pica)

Arbeidsmobiliteit bestaat in vele vormen: intern en extern; binnen een sector en tussen sectoren; horizontaal, verticaal en neerwaarts; en dan ook nog vrijwillig of verplicht. De auteur stelt al deze vormen, mogelijkheden en kansen voor zowel de werkgevers als de werknemers aan de orde en beantwoordt veel vragen, zoals: Hoe stimuleer je mobiliteit? Hoe voorkom je weerstand?

1 + 1 = 11, over de zin en onzin van onderwijsvernieuwing – Tjip de Jong (Uitgeverij Anderz)

Tjip de Jong legt in deze bundeling van zijn onderwijsblogs uit NRC Handelsblad de onderwijsvernieuwingen langs een kritische no-nonsense meetlat. Dit doet hij met oog voor de dagelijkse praktijk en met grappige, confronterende voorbeelden. De QR-codes bij iedere column geven nog meer informatie en verwijzen naar relevante podcasts en filmpjes op YouTube.

Twintig denkgereedschappen; samen filosoferen in de klas – Philip Cam (Levendig Uitgever)

Twintig denkgereedschappen is ontworpen door om de ontwikkeling van samenwerkend onderzoek in het onderwijs te ondersteunen door middel van het klassikale onderzoeksgesprek en het werken in kleine groepjes. Deze klassieker is nu vertaald uit het Engels en geeft je een introductie in de theorie en praktijk van samenwerkend onderzoek. Het biedt een eenvoudig te volgen leidraad voor de vaardigheden die leerlingen zullen verwerven terwijl ze leren problemen te onderzoeken en ideeën te verkennen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Nieuwe boeken 11-2019
Nieuwe onderwijsboeken 11-2019
redactie
Nieuwe boeken 02-2020
Nieuwe onderwijsboeken 02-2020
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 Onderwijsboeken 2015
redactie
Boeken Top 10 - 2019
Top Tien Onderwijsboeken 2019 - De bestsellers van 2019
redactie
Nieuwe boeken 12-2019
Nieuwe onderwijsboeken 12-2019
redactie
Nieuwe boeken 01-2021
Nieuwe onderwijsboeken 01-2021
redactie
Nieuwe boeken 02-2021
Nieuwe onderwijsboeken 02-2021
redactie
Nieuwe onderwijsboeken 05-2021
Nieuwe onderwijsboeken 05-2021
redactie
Nieuwe onderwijsboeken 09-2021
Nieuwe onderwijsboeken 09-2021
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest