Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Hoe zet je een school in de markt?

Ronald Dulmers

Onderzoeker - adviseur - trainer bij Scholen met Succes

 

rdulmers@scholenmetsucces.nl†

  Geplaatst op 1 juni 2014

Dulmers, R. (2014). Hoe zet je een school in de markt?.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/school-profileren.php

Een nieuw jaar, een nieuwe school

Het begin van een nieuw schooljaar brengt de nodige voorbereidingen met zich mee. Dat geldt voor een school die al jaren bestaat, maar nog meer voor een school die voor het eerst haar deuren opent.

In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld beschreven welke zaken belangrijk zijn bij het 'in de markt zetten' van een basisschool.

Belangrijke vragen

Basisschool Het Noorderlicht te Zoetermeer heeft zich vooraf intensief verdiept in vragen als ‘hoe kunnen wij ons onderwijs verzorgen?’, ‘hoe kunnen wij ons onderscheiden?’ en ‘hoe zorgen wij dat ouders voor onze school kiezen?’.

Deze vraagstukken zijn ook voor bestaande scholen relevant voor het creëren van (markt)succes.

Schoolprofiel vaststellen

Strijd om de leerling

De strijd om de leerling is begonnen. Ouders van nu zijn kritische consumenten die scholen vergelijken op basis van aanbod, resultaten, sfeer en zorg. Ze bekijken folders, schoolgidsen, websites en de beoordeling van de onderwijsinspectie. Ze luisteren naar verhalen van andere ouders en brengen de scholen een bezoek. Dit creëert de noodzaak om als school na te denken over de vraag ‘hoe positioneren wij ons in de markt?’. 

Geen gelikte verkooppraatjes

Dit vraagstuk speelde ook bij Het Noorderlicht. De directie besefte maar al te goed dat gelikte verkooppraatjes niet werken. Vanuit een sterke visie en een sterk onderwijsprofiel wilden zij ouders in Zoetermeer laten zien waarde school voor staat.

Waardengericht onderwijs

De interconfessionele basisschool richt zich op passend onderwijs en natuurreductie, dat wordt vormgegeven met behulp van waardengericht onderwijs. De school speelt hiermee in op ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij kinderen worden overladen met informatie en continu keuzes moeten maken.
 
Door gezamenlijke waarden te ontwikkelen, leren kinderen op Het Noorderlicht zelf verantwoorde keuzes te maken. Het zelfbeeld en de kerndoelen (zie stappenplan) waren duidelijk en uit de doelgroepanalyse bleek dat het concept paste bij de ouders in de omgeving.

Positioneringsanalyse

Vervolgens is met behulp van een positioneringsanalyse gekeken of het onderwijs profielmogelijkheden bood om zich te onderscheiden van de concurrenten. Dit was op meerdere punten het geval. De basis voor een goede start leek gelegd. Maar hoe laat je vervolgens de omgeving zien waar de school voor staat? 
 
Schoolprofiel analyse

Profielkrachtig communiceren

Scholen met Succes is met de directie om de tafel gaan zitten om dit interne onderwijs profielkrachtig en passend naar buiten te communiceren, om zo ouders enthousiast te maken. Dit begon met het verwoorden van de kernwaarden (waaronder open,duurzaam, rust, duidelijk) en propositie1.
 
Deze zijn visueel gemaakt door middel van een moodboard en doorvertaald naar een slogan (…voor een stralende toekomst).Tezamen vormde dit de input voor de nieuwe huisstijl, met een onderscheidend,fris en passend logo als resultaat. 

Consistent en herkenbaar

Omdat een van de doelstellingen ‘het werven van leerlingen’ was, is er een campagneplan opgesteld en zijn er middelen ontworpen om de informatiebijeenkomsten bij de doelgroepen kenbaar te maken. Te allen tijde zijn de identiteit, kernwaarden en doelen van Het Noorderlicht als uitgangspunt gebruikt, om zo een consistent, onderscheidend en herkenbaar imago bij de doelgroepen te creëren.

Krachtig imago

Een krachtig imago is noodzakelijk voor een goede marktpositionering. Marketing kan dit imago verder versterken, maar de initiële kracht moet vanuit de school komen. Want buiten winnen is binnen beginnen. Of in marketingjargon: be good and tell it! 

Dulmers, R. (2014). Hoe zet je een school in de markt?.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/school-profileren.php

Gerelateerd

Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers
Schoolprofilering
Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard
Ronald Dulmers
Social media school
Profileren met social media
Ronald Dulmers
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman
Cultuurprofiel
Kiezen voor een cultuurprofiel
Sanne van den Hoek
Website verbeteren
Hoe vindbaar is de website van uw school?
Ronald Dulmers
Schoolinterieur
Interieur en identiteit
Renť Leverink

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

School profilerenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.