Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang (Creatieve) denkvaardigheden stimuleren Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 Strikt toepassen overgangsnormen in vo Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) High impact learning (4) - Zeven bouwstenen Effectiviteit van grote docententeams Hoe faciliteer je een leergemeenschap? High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling
Onderwijssysteem
Werkdruk onderwijs Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Gepersonaliseerd onderwijs en effect op leerlingen Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Twee eindtoetsen naast centrale eindtoets: IEP Eindtoets en ROUTE 8

Gerdineke van Silfhout

Curriculumontwikkelaar Taal bij SLO

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Van Silfhout, G. Lubbers, A. (2014) Twee eindtoetsen naast centrale eindtoets: IEP eindtoets en ROUTE 8. http//wij-leren.nl

In april 2015 maken alle basisschoolleerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets: de centrale eindtoets basisonderwijs, de IEP Eindtoets ontwikkeld door Bureau ICE of ROUTE 8 ontwikkeld door A-VISION. Scholen hebben tot 1 februari 2015 de tijd om hun leerlingen aan te melden voor een van de drie eindtoetsen. 

Vanaf 2015 maken leerlingen van groep 8 de eindtoets niet meer in februari, maar tussen 15 april en 15 mei. Dat is na de aanmeldingsperiode voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor staat het schooladvies dat door de basisschool wordt gegeven meer centraal. De eindtoets die de leerlingen in april maken, vormt daarmee een tweede, onafhankelijk gegeven naast het schooladvies. 

Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?

1.    De IEP Eindtoets

Uitslag op referentieniveau
De IEP Eindtoets geeft een schooladvies voor het voortgezet onderwijs op referentieniveau voor de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. Dit is nog niet verplicht, maar Bureau ICE heeft ervoor gekozen dit vanaf het eerste moment aan te bieden, zodat scholen voor het voortgezet onderwijs op basis van de uitslag op referentieniveau al meteen vanaf de start van het schooljaar aan de slag kunnen het taal- en rekenonderwijs goed vormgeven voor de nieuwe leerlingen.

De leerling staat centraal
De IEP Eindtoets is zodanig samengesteld dat alle leerlingen kunnen laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen.

  • De IEP Eindtoets begint met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau.
  • Daarnaast mogen leerlingen de opgaven invullen in de toetsboekjes en hoeven ze dus niet met verschillende boekjes en antwoordformulieren te werken.
  • Teksten voor het onderdeel Lezen staan altijd links op de pagina en bijbehorende opgaven rechts, zodat leerlingen niet hoeven te bladeren.
  • Kortom, bij de IEP Eindtoets is er voor gezorgd dat leerlingen zich volledig kunnen concentreren op de toets.

De leesteksten bij taal en de rekenopgaven sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Een leestekst over het organiseren van een sportdag in groep 8, of een rekenopgave over korting op kauwgom. Dit helpt kinderen bij het inzicht in waarom ze bepaalde vaardigheden moeten leren. 

Wat meet de toets?
De IEP Eindtoets bestaat uit zowel meerkeuzeopgaven als uit open vragen, en dat is nieuw. Met open vragen kunnen we de productieve vaardigheden van leerlingen meten in plaats van herkenning of het wegstrepen van foute antwoorden (precies datgene wat veel bij meerkeuzevragen gebeurt). Voor het onderdeel taalverzorging maken leerlingen zelf woorden af of vullen ze de stam van een werkwoord aan. Ook bij rekenen worden open vragen gesteld, zoals 4 x 150 =. 

Taal geen struikelblok
Toetsen worden steeds taliger, is een veelgehoorde opmerking. Daarom is bij de IEP Eindtoets veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven: eenduidig en zo bondig mogelijk is daarbij het uitgangspunt. Taal mag immers bij het onderdeel rekenen geen struikelblok vormen voor zwakke lezers. Ook de toets is korter dan de leerlingen tot nu toe gewend zijn. De toets wordt afgenomen op twee ochtenden van elk maximaal twee uur.

IEP Advieswijzer voor een objectief onderbouwd schooladvies 

Bureau ICE biedt naast de IEP Eindtoets optioneel de IEP Advieswijzer aan, een instrument om het schooladvies objectief te onderbouwen. Leerlingen maken de IEP Advieswijzer voordat de leerlingen zich hebben ingeschreven voor het voortgezet onderwijs. De Advieswijzer bevat de volgende onderdelen:

  •   Taal: lezen, taalverzorging en schrijfvaardigheid 
  •   Rekenen
  •   Leeraanpak: o.a. motivatie, doorzettingsvermogen, leervoorkeuren, plannen. 
  •   Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)

Al deze vaardigheden bepalen of een kind het goed doet op school en welke begeleiding een kind nodig heeft. 

2. ROUTE 8

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets, dus een toets die zich aanpast aan de leerling. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen en het onderdeel functioneren (zelfconcept en werkhouding). Laatstgenoemde onderdeel is optioneel. 

Adaptief
Adaptief toetsen betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over, terwijl leerlingen met een laag vaardigheidsniveau zo niet toekomen aan lastige vragen. Daardoor zijn toetsen minder belastend voor een leerling.

De vragen sluiten dus aan bij het niveau van de leerling en een leerling hoeft met deze werkwijze niet onnodig teveel moeilijke of juist te makkelijke vragen te beantwoorden. Op deze wijze krijgt elke unieke leerling zijn of haar unieke eindtoets. De afname van de toets duurt vanwege het adaptieve karakter 2 à 3 klokuren, maar doordat de toets zich aan de leerling, kan de afnameduur per leerling verschillen.

Afname via internet
ROUTE 8 wordt via internet afgenomen, waarbij elke leerling een eigen account met inlogcode krijgt. Via een eenvoudig inlogsysteem komt de leerling in een eigen toetsomgeving terecht. In de toetsomgeving kunnen leerlingen zelf de verschillende deeltoetsen aanklikken. De onderdelen mogen in willekeurige volgorde gemaakt worden. Het is dus ook mogelijk om de leerlingen met verschillende onderdelen te laten starten. De testbegeleider heeft tijdens de afname een overzicht van de voortgang van de leerlingen doordat hij een eigen account heeft.

Vooraf aan de afname controleert ROUTE 8 samen met de school de ICT-omgeving aan de hand van een ben-ik-geschikt-stappenplan. Dit om eventuele problemen tijdens de afname te voorkomen. Blijkt de ICT-omgeving vooraf niet geschikt te zijn, dan zoekt A-VISION samen met de school naar een oplossing.

De afname
ROUTE 8 wordt gemaakt op de computer, laptop of tablet. De verschillende onderdelen kunnen op meerdere momenten worden afgenomen. De toets hoeft dus niet klassikaal te worden afgenomen. Mocht een school over een beperkt aantal computers beschikken, dan kan de toets in kleinere aantallen worden gemaakt.

Vooraf aan de afname ontvangt iedere deelnemende school een instructievideo waarin door cartoonassistenten de leerlingen uitleg wordt gegeven over de afname. De opgaven van de verschillende onderdelen bestaan uit meerkeuzevragen. Ieder onderdeel start met een voorbeeldvraag. De opmaak van de vragen bevat slechts de kern. Afbeeldingen of andere toevoegingen worden enkel toegevoegd wanneer dit betrekking heeft op de vraag, zodat de leerlingen zo min mogelijk worden afgeleid. 

Adviestoets ADIT

Naast de eindtoets ROUTE 8 biedt A-VISION een adviestoets aan: de ADIT. Dat is een digitale, adaptieve intelligentietoets. De ADIT bestaat uit zeven subtests en geeft een betrouwbare indicatie van de verbale en non-verbale intelligentie van een leerling. Zeker in deze periode waarin de advisering naar het voortgezet onderwijs bepaald wordt, kan een onafhankelijk instrument extra informatie bieden voor de onderbouwing.

Meer informatie

Meer informatie over de Centrale eindtoets: https://www.centraleeindtoetspo.nl/ 
Meer informatie over de IEP Eindtoets: http://www.toets.nl/iepeindtoets/ 
Meer informatie over ROUTE 8: http://www.route8.nl/ 

Van Silfhout, G. Lubbers, A. (2014) Twee eindtoetsen naast centrale eindtoets: IEP eindtoets en ROUTE 8. http//wij-leren.nl

Gerelateerd

ParnasSys als bouwsteen in onderzoekend leren
ParnasSys als bouwsteen in onderzoekend leren
Van instrumenteel naar onderzoeksmatig werken
De lerende school 
KIJK! Opfrissen
KIJK! Opfrissen
Amsterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
OpbrengstBewust Werken
OpbrengstBewust Werken

Timpaan Onderwijs 
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels
Volgen van de ontwikkeling
Volgen van ontwikkeling: evalueren - normeren - LVS - rapportage
Arja Kerpel
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels
Citoscore hanteren
Citoscore hanteren
Sieneke Goorhuis
Leerlingvolgsysteem
Leerlingvolgsysteem: dat wordt een stuk makkelijker!
Teije de Vos
Teaching to the test
De vicieuze cirkel van teaching to the test
Marjolein Zwik
Gevolgen verplichte eindtoets
Veel gestelde vragen over verplichte eindtoets, gevolgen po/vo
Gerdineke van Silfhout
Leuke schoolteksten
Hoe leuk moeten we schoolteksten maken? Opleuken helpt niet!
Gerdineke van Silfhout
Schooladvies
Schooladvies zonder Cito toets - hoe gaat dat?
Marjolein Zwik
Objectief beoordelen
Objectief beoordelen van taalproducten: een (on)mogelijke opgave
Gerdineke van Silfhout
Gelijke kansen
Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan
Annemieke Top
Eindtoets overbodig
Hoe de Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is
Rijk van Ommeren
Verplichting Eindtoets ongewenst
Verplichting Centrale Eindtoets onnodig en onwenselijk
Teije de Vos
Publicatie eindtoets
Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk
Machiel Karels
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Teije de Vos
Wegcijferen door toetsen
Laat je niet wegcijferen
Paul Filipiak
DTT niet formatief
Wat kunnen we met de Diagnostische Tussentijdse Toets?
Karen Heij


Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Route 8 en IEP eindtoetsInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.